17 березня 2011 р Науково-практична конференція «Сучасні навчальні тенденції у викладанні іноземних мов у вищій школі»

17  березня  2011 року на базі Національного фармацевтичного університету проходила Всеукраїнська  науково-практична конференція «Сучасні навчальні тенденції у викладанні  іноземних мов у вищій школі»

У конференції взяли участь 57 осіб, представники 19 кафедр іноземних мов ВНЗ м. Харкова та інших міст України. На пленарному засіданні було заслухано 19 доповідей, присвячених таким проблемам, як: сучасні тенденції навчання іноземній мові засобами мультимедійної технології ; комп’ютерізація процесу навчання ; впровадження методів дистанційного навчання іноземним мовам ; психологічні проблеми мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів; роль новітніх технологій навчання іноземній мові у формуванні професійної компетенції ; організації самостійної роботи студентів-медиків в контексті впровадження кредитно-модульної системи навчання; застосування тестів в e-learning при вивченні іноземної мови у немовному вищому навчальному закладі ;проблеми впровадження технологій E-learning у гуманітарну компоненту системи вищої школи України; використання WEB – серверів як одного із ефективних методів самостійної роботи студентів; портфоліо, проектна робота .

Також обговорювалися питання про особливості сучасних підходів до реформування загальних та  професійних комунікативних компетенцій за кредитно-модульною системою; нові тенденції вивчення/викладання іноземної мови за професійним спрямуванням в умовах Болонської концепції; врахування особливостей організації індивідуальної та самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання; особливості контролю та критерії оцінювання знань студентів з іноземної мови за професійним спрямуванням, тощо.

Під час постерної сесії були представлені  методичні розробки практичних занять щодо сучасної методики викладання іноземної мови на базі методик вищої школи провідних країн: США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції; презентовані методичні розробки оцінювання занять з іноземної мови за кредитно-модульною системою; тестові та навчальні комп’ютерні програми з англійської, німецької та французької мов, тощо.

Крім того, відбувся огляд виставки-стенду науково-методичної літератури та підручників, виданої кафедрою іноземних мов  НФаУ у 2005-2011 н.р.

У засіданні за круглим столом, присвяченому темі: «Сучасні навчальні тенденції у викладанні іноземних мов у вищій школі», брало участь 28 осіб.

Було представлено на обговорення такі проблеми як: використання сучасних аудіовізуальних засобів для більш ефективного і якісного вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах; «Language teaching methodology»; тестовый контроль як одна з форм контролю самостійної роботи студентів ; впровадження технологій E-learning у вищий фармацевтичній освіті, як зберегти кращі традиції вітчизняної методичної школи в умовах сьогодення; управління як важлива складова якісного викладання іноземної мови; новітні методи самостійної роботи студентів-фармацевтів у контексті Болонської системи; впровадження інноваційних технологій при викладанні іноземної мови професійного спілкування; читання як складової індивідуальної роботи студентів у процесі формування іншомовних компетенцій; використання електронних технологій при  вивченні фармацевтичної та методичної термінологій на іноземній мові.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції були представлені 65 статтями та тезами у збірнику «Сучасні навчальні тенденції у викладанні іноземних мов у вищій школі», який був виданий видавництвом Національного фармацевтичного університету (м. Харків).

У результаті обговорення проблем і питань, які піднімалися під час конференції, було ухвалено рішення конференції:

 • прискорити створення та використання E – підручника з англійської мови за професійним спрямуванням з наступного навчального року – 2011/12 н.р.;
 • збільшити роль курсів для підготовки викладачів, які викладають профільні дисціпліни англійською мовою, та внести такі практичні заняття в педнавантаження викладачів кафедр іноземних мов;
 • активізувати застосування комп’ютерної техніки та інформаційно-телекомунікативних технологій при навчанні студентів самостійній роботі, контролю знань студентів під час вивчення іноземної мови;
 • активізувати роботу електроного видання English Terminology in Pharmacy якпосібника для студентів, аспірантів та викладачів дисциплін на англійській мові;
 • активізувати  розробку та застосування електронних завдань та тестових програм для оптимізації контролю і визначення рівня мовної підготовки з іноземної мови за професійним спрямуванням  для кожного модулю окремо;
 • просити МОН, МОЗ  та ректорат зменшити кількість студентів у групах до 10 осіб, щоб дати змогу студентам активніше приймати участь у спілкуванні та бути більш детально опитуваними;
 • просити навчальну частину додатково ввести курс «Професійна фармацевтична термінологія з фармації» для аспірантів та інтернів, як та є в медичних вузах – курс «Медична термінологія»;
 • ввести в практику регулярне (один раз на семестр) проведення науково-методичних семінарів викладачів кафедр іноземних мов, присвячених проблемам викладання/вивчення іноземних мов у вищих немовних навчальних закладах за кредитно-модульною системою.

рекомендувати викладачам іноземних мов:

 1. розпочати використання електроних підручниківз англійської мови за професійним спрямуванням з наступного навчального року – 2011/12н.р.;
 2. збільшити роль викладачів кафедр іноземних мов в навчанні іншомовній комунікації спеціалістів-нефілологів особливо у контексті підготовки України до Євро – 2012.
 3. на основі типової Програми з «Іноземної мови за професійним спрямуванням» продовжувати створювати нові електронні підручники, посібники, робочі зошити, методичні розробки та вказівки з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для аудиторних практичних занять та самостійної роботи;
 4. постійно працювати над удосконаленням та урізноманітненням видів самостійної роботи студентів, особливо таких як Portfolio, Project, ect.;
 5. доповнити та видати в електроному вигляді розроблені тестові завдання для визначення рівня сформованості мовної підготовки, а саме: Placement Test, Pre-Intermediate Test, Intermediate Test etc.;
 6. робити акцент на індивідуалізацію навчання як необхідної складової не тільки якісного навчального процесу, а й  всебічного розвитку студента як особистості;
 7. систематично (раз на рік) проводити зустрічі-наради кафедр іноземних мов немовних вузів України.