24-25 березня 2010 р., Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості та проблеми викладання іноземної мови засобами E-learning у сучасній системі вищої школи», кафедра іноземних мов-2

У конференції взяли участь 52 особи, представники 24 кафедр іноземних мов ВНЗ м. Харкова та інших міст України. На пленарному засіданні було заслухано 12 доповідей, присвячених таким проблемам, як: сучасні тенденції навчання іноземній мові засобами мультимедійної технології у контексті Болонської декларації; проблеми впровадження технологій E-learning у гуманітарну компоненту системи вищої школи України; дистанційне навчання: роль та місце в сучасній системі вищої освіти; використання WEB – сайтів як одного із ефективних методів самостійної роботи студентів; проектна робота (Project, Portfolio, etc.) зі студентами як форма впровадження інноваційних технологій навчання. Також обговорювалися питання про особливості сучасних підходів до реформування загальних та професійних комунікативних компетенцій за кредитно-модульною системою; нові тенденції вивчення/викладання іноземної мови за професійним спрямуванням в умовах Болонської концепції; врахування особливостей організації індивідуальної та самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання; особливості контролю та критерії оцінювання знань студентів з іноземної мови за професійним спрямуванням; інновативність «рамкової» програми з іноземної мови для професійного спілкування, удосконалення змісту навчальних програм, форм та методів навчання за кредитно-модульною системою, тощо.
Під час постерної сесії були представлені методичні розробки практичних занять щодо сучасної методики викладання іноземної мови на базі методик вищої школи США, Канади, Великої Британії, Німеччини; презентовані методичні розробки оцінювання занять з іноземної мови за кредитно-модульною системою; тестові та навчальні комп`ютерні програми з англійської, німецької та французької мов, також зразки проектних робіт студентів (Project, Portfolio, etc.), тощо.
Крім того, відбувся огляд виставки-стенду науково-методичної літератури, виданої кафедрою іноземних мов – 2 НФаУ у 2005-2010 н.р.
У засіданні за круглим столом, присвяченому темі: «Використання інформаційних технологій при викладанні іноземних мов у вищих немовних навчальних закладах»», брало участь 25 осіб.
Було представлено на обговорення такі проблеми як: впровадження технологій E-learning у вищий фармацевтичній освіті, як зберегти кращі традиції вітчизняної методичної школи; управління як важлива складова якісного викладання іноземної мови; новітні методи самостійної роботи студентів-фармацевтів у контексті Болонської системи; впровадження інноваційних технологій при викладанні іноземної мови професійного спілкування; читання як складової індивідуальної роботи студентів у процесі формування іншомовних компетенцій; використання електронних технологій при вивченні фармацевтичної термінології на іноземній мові.
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції були представлені 87 статтями та тезами у збірнику “Особливості та проблеми викладання іноземної мови засобами E-learning у сучасній системі вищої школи”, який був виданий видавництвом Національного фармацевтичного університету (м. Харків).
У результаті обговорення проблем і питань, які піднімалися під час конференції, було ухвалено рішення конференції:

 • сприяти активізації створення Е – підручника з англійської мови за професійним спрямуванням;
 • активізувати процес рбзробки та видання навчальних електронних посібників та іншої методичної документації для самостійної роботи, яка має велике значення у вдосконаленні та впровадженні кредитно-модульної системи в навчальному процесі;
 • продовжити розпочату роботу створення та видання English Terminology in Pharmacy як І частини E – підручника з англійської мови для студентів -фармацевтів;
 • активізувати розробку електронних завдань та тестових програм для оптимізації контролю і визначення рівня мовної підготовки з іноземної мови за професійним спрямуванням для кожного модулю окремо;
 • просити МОН, МОЗ та ректорат зменшити кількість студентів у групах до 10 осіб, щоб дати змогу студентам активніше приймати участь у спілкуванні та бути більш детально опитуваними;
 • просити навчальну частину додатково ввести курс «Професійна термінологія з фармації» для аспірантів та інтернів;
 • звернутися до Міністерства Освіти та ректорів ВНЗ з листом-пропозицією, у якому слід обґрунтувати необхідність введення вступного та державного іспитів з іноземної мови для студентів денної форми навчання, враховуючи особливості концепції Болонської системи вищої школи;
 • ввести в практику регулярне (один раз на семестр) проведення науково-методичних семінарів викладачів кафедр іноземних мов, присвячених проблемам викладання/вивчення іноземних мов у вищих немовних навчальних закладах за кредитно-модульною системою;

 Рекомендувати викладачам іноземних мов:

 • на основі типової Програми з «Іноземної мови за професійним спрямуванням» продовжувати створювати нові електронні підручники, посібники, робочі зошити, методичні розробки та вказівки з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для аудиторних практичних занять;
 • продовжити розпочату роботу з адаптування та вдосконалення інноваційних технологій у навчальному процесі;
 • робити акцент на індивідуалізацію навчання як необхідної складової не тільки якісного навчального процесу, а й всебічного розвитку студента як особистості;
 • постійно працювати над удосконаленням та урізноманітненням видів самостійної роботи студентів, особливо таких як Project, Portfolio, ect;
 • доповнити та видати розроблені тестові завдання для оптимізації рівня сформованості мовної підготовки, а саме: Placement Test, Pre-Intermediate Test, Intermediate Test etc.;
 • систематично (раз на рік) проводити зустрічі-наради кафедр іноземних мов немовних вузів України.