27-28 березня 2014 р. відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична Internet- конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики»

Кафедра менеджменту та маркетингу у фармації Національного фармацев­тич­ного університету Міністерства охорони здоров’я України (м. Харків) за­прошує Вас при­йняти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній Internet- конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики».Основні напрями конференції:

 •  сучасні фундаментальні положення менеджменту та маркетингу;
 • стан і перспективи розвитку менеджменту та маркетингу в охороні здо­ров’я  та фармації;
 • маркетингове управління;
 • соціальний менеджмент;
 • інформаційні технології в управлінській діяльності фармацевтичних орга­нізацій;
 • фармакоекономіка;
 • управління ризиками та особливості галузевих ризиків;
 • кадрове забезпечення виконання управлінських завдань фармацевтичних організа­цій;
 • управління трудовими ресурсами та персоналом;
 • маркетингові дослідження;
 • логістика;
 • місце менеджменту та маркетингу у підготовці спеціалістів для  галу­зей економіки та проблеми викладання;
 • практика післядипломного навчання спеціалістів з менеджменту та маркети­нгу;
 • організація пошуку, розробки, дослідження, реєстрації та виробництва но­вих лі­карських засо­бів на основі маркетингу;
 • питання імпортозаміщення лікарських препаратів з позицій менеджменту та ма­р­кетингу;
 • управління раціональним використанням лікарських засобів та відповідаль­ним са­молікуванням;
 • управління якістю в системі лікарського забезпечення та фармацевтичної допо­моги.