28-29 березня 2013 р., Міжнародна науково-практична Internet- конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики»


 

ММФ копияМатеріали Міжнародної науково-практичної Internet- конференції «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У СКЛАДІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ, НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ».


Мета конференції
: узагальнення досягнень та використання менеджменту й ма­ркетингу у сучасній економіці; підведення підсумків діяльності та визна­чення прі­оритетних напрямків подальшого розвитку фармацевтичної науки та практики, форм та мето­дів викладання дисциплін організаційно-економіч­ного й управлінсь­кого спрямування на основі теорії менеджменту та марке­тингy; розвиток співро­бі­тництва науковців України, країн СНД та закордон­них держав, представни­ків ап­течних й фармацевтичних підприємств та мар­кетингових консалтин­гових компаній у га­лузі менеджменту та маркетингу.

До участі у конференції запрошуються: організатори системи охорони здоров’я та фармації, науковці, викладачі вищих фармацевтичних (медичних) навча­льних за­кладів та кафедр навчальних закладів, що здійснюють підгото­вку спеціа­лістів у га­лузі менеджменту та маркетингу, провізори, лікарі, марке­тологи та ме­неджери оп­тових, оп­тово-роздрібних та виробничих фірм, маркетингових аналі­тичних та до­слідни­цьких компаній, представництв іноземних компаній, аспіра­нти, магістранти, студенти. 

Основні напрями конференції:

 • сучасні фундаментальні положення менеджменту та маркетингу;
 • стан і перспективи розвитку менеджменту та маркетингу в охороні здо­ров’я  та фармації;
 • маркетингове управління;
 • соціальний менеджмент;
 •  інформаційні технології в управлінській діяльності фармацевтичних орга­нізацій;
 •  фармакоекономіка;
 • управління ризиками та особливості галузевих ризиків;
 •  кадрове забезпечення виконання управлінських завдань фармацевтичних організа­цій;
 •  управління трудовими ресурсами та персоналом;
 • маркетингові дослідження;
 • логістика;
 • місце менеджменту та маркетингу у підготовці спеціалістів для галу­зей економіки та проблеми викладання;
 • практика післядипломного навчання спеціалістів з менеджменту та маркети­нгу;
 •  організація пошуку, розробки, дослідження, реєстрації та виробництва но­вих лі­карських засо­бів на основі маркетингу;
 • питання імпортозаміщення лікарських препаратів з позицій менеджменту та ма­р­кетингу;
 • управління раціональним використанням лікарських засобів та відповідаль­ним са­молікуванням;
 • управління якістю в системі лікарського забезпечення та фармацевтичної допо­моги.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.