30 червня 2015 року НФаУ отримав сертифікат, який засвідчує, що НФаУ впровадив та використовує систему управління якістю, що відпові-дає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008

Співробітники Національного фармацевтичного університету на всіх рівнях організаційної структури мають на меті забезпечувати належну якість підготовки наших студентів та постійно підвищувати показники, що характеризують нас як провідний вищий навчальний заклад України.

Усі процеси університету орієнтовані на досягнення найвищої якості освітніх послуг та максимальне задоволення нормативних вимог і потреб наших замовників: студентів, їх батьків, роботодавців, державних органів та суспільства в цілому.

На сьогодні в освітянській сфері існують такі тенденції: інтеграція України до європейського освітнього простору вимагає уніфікації процесів забезпечення якості освіти; підвищується конкуренція на ринку освітніх послуг, зростають вимоги роботодавців до молодих фахівців. При цьому щорічно на 5-6% зменшується кількість абітурієнтів, частина з яких (15-20 тис. лише у минулому році) їде на навчання за кордон.

Посилення конкуренції між вишами України на ринку освітніх послуг зумовлено тим, що в Україні у 2014 р функціонувало 325 ВНЗ ІІІ- IV рівня акредитації, крім того, у 2013/2014 н.р. навчалось 1723,7 тис. студентів, що на 5,9% менше, ніж у 2012/13 н.р.

Зараз спостерігається обґрунтований перехід від процедур зовнішнього контролю якості діяльності закладів освіти (на базі національних систем атестації та акредитації) у бік постійної внутрішньої самооцінки і самовдосконалення вишу за допомогою СУЯ – систем управління якістю), побудованих згідно із вимогами стандарту ISO 9001. СУЯ – це дієвий механізм укріплення конкурентоздатності організації.

Основними цілями впровадження СУЯ в НФаУ є

1) Чітке структурування всіх процесів університету та їх детальна регламентація. Запровадження дієвих процедур взаємозв’язку із замовниками (роботодавцями, студентами та іншими зацікавленими сторонами): уникнення дубляжу функцій, поліпшення документообігу, орієнтація на потреби ринку, підвищення якості освітніх послуг.

2) Встановлення критеріїв результативності всіх процесів, систематичний моніторинг та вжиття коригувальних дій: посилення мотивації персоналу, прозорість зон відповідальності, зменшення кількості невідповідностей у роботі, підвищення продуктивності праці…

Зазначене працюватиме на збільшення «коефіцієнту корисної дії».

Навіщо нам СУЯ за моделлю ISO 9001?

Стандарт ISO 9001 – єдиний стандарт, внесений до Книги рекордів Гіннеса як найбільш широко застосовний нормативний документ у світі. Системи управління якістю за моделлю цього стандарту впровадило понад 1,3 мільйони організацій у 187 країнах світу. В Україні сертифіковано біля 1300 організацій, з них приблизно 25-30 вишів.

Сертифікат, виданий незалежним органом, підтверджує виконання вимог ISO 9001 і спроможність організації систематично визначати і виконувати вимоги замовників та нормативні вимоги.

Модель ISO 9001, за якою ми формуємо СУЯ – унікальна, адже іншої альтернативи на сьогодні немає (ISO 9001 – єдиний міжнародний стандарт, на відповідність якому можна сертифікувати СУЯ будь-якої організації). Крім того, принципи і вимоги ISO 9001 загальновизнані у світі: якщо заявити про наявність сертифікату, нас зрозуміють у будь-якій країні світу. СУЯ за моделлю ISO 9001 довели свою корисність, про що свідчить статистика. Однак, як і будь-які інші нормативи, вимоги ISO 9001 можна виконувати з різним ступенем формальності.

Планування діяльності – за стандартом ISO 9001

Цілі НФаУ у сфері якості – це вимірні показники діяльності університету, які є основою для визначення цілей більш низького рівня, формулювання планів і задач (від планів підрозділів – до планів конкретних виконавців, наприклад – індивідуальних планів роботи викладачів).

Схема СУЯ у вигляді «карти процесів» відображає взаємозв’язок із замовниками наших освітніх послуг. Схема процесів СУЯ наочно відображає структурні елементи нашої системи. Згідно із вимогами ISO 9001 для кожного процесу визначаються входи і виходи, за якими процеси зв’язуються між собою системою інформаційних потоків у вигляді відповідних документів.

Критичні процеси регламентуються Документованою процедурою (ДП), яка описує всі фази процесу за PDCA – від планування до оцінки результативності і шляхів удосконалення.

Документовані процедури мають єдину стандартну структуру. Вони розроблені за Циклом PDCA і описують всі етапи процесу за цим циклом – відповідно до сучасних уявлень про системи менеджменту. Процедури містять «вбудовані» показники результативності і методики їх визначення, а при плануванні процесу їх керівники встановлюють вимірні критерії для систематичного оцінювання результативності кожного процесу.

СУЯ передбачає постійний моніторинг результативності всіх процесів. Нормування діяльності науково-викладацького складу через індивідуальні плани, рейтингування  викладачів та систематичне оцінювання результативності кожного процесу – взаємопов’язані процеси, які сприятимуть мотивації персоналу і підвищенню продуктивності діяльності університету.

Методика рейтингування проходить апробацію, після чого почне застосовуватись для рейтингової оцінки роботи всіх викладачів раз на навчальний рік.

Хронологія впровадження СУЯ.

Формування СУЯ в НФаУ фактично почалося ще у 2013 році з видання Наказу ректора №484 від 13.12.2013. Тоді був розроблений детальний план впровадження системи, який почав реалізовуватися в листопаді 2014 року (наказ №293 від 10.11.2014).

Відповідно до наказу № 293-Адм. «Про реалізацію проекту впровадження системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2009» представником керівництва з якості призначено проф. Котвіцьку А.А. та створено робочу групу у складі: доц. Лебединця В.О., доц. Коваленко С.М., доц. Русанової С.В., доц. Єрьоменко Р.Ф., доц. Кайдалової А.В., ас. Городецької В.І., ас. Андріяненкова О.В.

Згідно із затвердженим планом заходів Комісією з формування СУЯ розроблено:

 • структуру процесів СУЯ;
 • систему ідентифікації процесів та кодування внутрішньої документації;
 • Політику й Цілі у сфері якості як основу для стратегічного і оперативного планування;
 • Настанову з управління університетом та 32 документовані описи процесів (з них 16 процедур), що регламентують всі процеси СУЯ;
 • проекти посадових інструкцій науково-педагогічного складу НФаУ з урахуванням СУЯ;
 • методику рейтингування викладачів;
 • підґрунтя для створення відділу управління якістю, програму внутрішніх аудитів та багато іншого.

Була переглянута організаційна схема університету, до якої вже увійшов ВУЯ, змінена концепція планування діяльності університету. Політика НФаУ у сфері якості освітніх послуг слугує основою для визначення цілей з якості: для реалізації кожного положення Політики формулюються окремі Цілі, які далі перетворюються на цілі і задачі аж до кожного підрозділу і виконавця. Політика НФаУ опублікована на сайті університету.

Після видання наказу ректора про впровадження СУЯ №149 від 16 квітня розпочалося виконання робіт за тими процедурами, які регламентують кожен процес СУЯ.

З 21 по 24 квітня проведено цикл внутрішніх аудитів для того, щоб оцінити ступінь впровадження ДП і обізнаності учасників процесів з вимогами СУЯ.

28 квітня відбувся ознайомчий візит аудиторів О.Ю. Береговенка та В.А. Волосковця.

В ході аудиту були проаналізовані документовані процедури, що регламентують процеси нашої системи, Настанова з управління університетом та інша документація, наявність якої вимагає стандарт ISO 9001. Також аудитори провели зустріч з ректором, першим проректором, проректором з наукової роботи, проректором з адміністративно-господарчої роботи, деканом факультету ступеневої фармацевтичної освіти, керівниками навчального і планово-фінансового відділів, відділу кадрів тощо.

Аудитори дали деякі рекомендації щодо підготовки до другого етапу аудиту, який відбудеться наприкінці травня, але в цілому залишились задоволені станом впровадження Системи, над створенням якої плідно працював чималий колектив наших співробітників протягом останнього року.

19-21 травня працювала група з 3-х аудиторів на чолі з керівником Органу сертифікації систем менеджменту ТОВ МЦЯ “ПРИРОСТ”
О.Ю. Береговенко. Вони провели ІІ фазу сертифікаційного аудиту, в ході якого була проаналізована вся документація СУЯ, діяльність адміністративних і допоміжних структурних підрозділів, а також вибірково деяких кафедр НФаУ. Загалом було піддано аудиту понад 30 процесів, які забезпечують функціонування СУЯ університету. Аудитори документально підтвердили відповідність діяльності НФаУ вимогам міжнародного стандарту ISO 9001, у тому числі здатність планувати свою діяльність відповідно до нормативних вимог і очікувань замовників, виконувати і контролювати управлінські, основні та забезпечувальні процеси за встановленими і регламентованими алгоритмами, а також застосовувати механізми постійного моніторингу і вдосконалення своєї системи управління. Аудитори підкреслили виражену готовність і спроможність всього колективу університету докладати максимум зусиль для забезпечення високої якості освітніх послуг і постійного розвитку.

Ми ставили перед собою мету пройти аудит на високому рівні і без критичних невідповідностей: цю мету досягнуто!

Процеси, що потребують удосконалення (аудитори виявили резерв для поліпшення):

 • управління документообігом,
 • проведення внутрішніх аудитів,
 • навчання персоналу з питань управління якістю,
 • оцінювання результативності процесів СУЯ (у тому числі – проведення рейтингування викладачів),
 • аналізування ринку освітніх послуг та розвиток взаємодії із замовниками…

– ці та інші процеси мають нововведення і повинні виконуватись на постійній і професійні основі

Багато функцій тепер покладено на відділ управління якістю, у складі якого планується сектор підтримки функціонування СУЯ та сектор аналітичних досліджень.

Шановні колеги! Щиро вітаємо Вас з нашим спільним досягненням – визнанням Національного фармацевтичного університету одним з тих закладів, для яких якість освіти є наріжним принципом діяльності. Бажаємо всьому колективу НФаУ творчого натхнення та подальших професійних здобутків!