Власов Сергій Віталійович

Власов Сергій Віталійович, доцент кафедри органічної хімії, доктор фармацевтичних наук, доцент

Адреса: Харків-168, вул. Валентинівська, 4.

Тел.: 0572-67-93-70, 0572-67-93-73, 0572-67-93-73

E-mail: orgchem@nuph.edu.ua

 

Народився 1980 р.

Освіта вища:

 • 2002 р., Національна фармацевтична академія, провізор.
 • 2003 р., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, хімік, викладач хімії.
 • 2003 р., Національний фармацевтичний університет, магістр фармації.

Кандидат хімічних наук з 2007 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, за темою “Синтез та реакційна здатність 3-гетерилкумаринів з азольними та азиновими фрагментами” (науковий керівник – член-кор. НАН України, проф. Черних В.П.). Доцент кафедри органічної хімії НФаУ з 2008 р..

Доктор фармацевтичних наук з 2017 р.. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при НФаУ, за темою “Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості 6-заміщених тієно[2,3-d]піримідинів” (науковий консультант – акад. НАН України, проф. Черних В.П.).

Громадська діяльність:

Є членом Апробаційної ради НФаУ з спеціальності 15.00.02. У 2007-2017 рр очолював гурток СНТ кафедри органічної хімії НФаУ та був секретарем секції «Синтез фізіологічно активних речовин» Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», з 2011-2014 рр. – членом Ради молодих Вчених НФаУ, 1998-2000 рр. – головою Ради Студентського наукового товариства НФАУ.

Видавнича діяльність

Навчальні посібники (співавтор):

 1. Прикладна ІЧ-спектроскопія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Черних, Л.А. Шемчук, С.В. Власов та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Черних. – Х.: НФаУ, 2014. – 152 с.
 2. Organic chemistry tests collection: Manual for the students of higher educ. establ. / Under the editorship of V.P. Chernykh. — Kh. National University of Pharmacy, 2008 – 319 p.; 2011 – 319 р.

брав участь у підготовці навчального посібника:

Chernykh V.P., Shemchuk L.A. Organic chemistry. Basic lecture course: The study guide for students of higher schools / Edited by V.P. Chernykh.– 4 ed., rev. and enl.– Kharkiv: NUPh, Original, 2011. – 440 p.

співавтор методичних рекомендацій

Укладач монографій:

 1. История кафедры органической химии Национального фармацевтического университета: в 2–х кн. Кн. 2. Кафедра органической химии: прошлое и настоящее, традиции и новаторство / Т. В. Шпичак, Л. А. Шемчук, Е. Л. Снитковский, И. С. Гриценко, О. С. Крыськив, Л. И. Боряк, О. А. Бризицкая, П. С. Арзуманов, И. Е. Былов, С. В. Власов, К. М. Сытник, Д. В. Левашов, В. В. Хивренко, Е. М. Архипцова. – Х. : Золотые страницы, 2009. – 904 с.
 2. С. М. Коваленко. До 50–рiччя з дня народження та 25–рiччя науково–педагогiчної i громадської дiяльностi : бiблiогр. / I. О. Журавель, О. В. Ткаченко, С. В. Власов, Л. В. Євсєєва, Н. А. Третякова, Н. Б. Гавриш, В. В. Хiвренко, С. В. Ярмак, Л. З. Луцик. – Х. : Вид–во НФаУ, 2009. – 112 с

Фармацевтична енциклопедія України

При підготовці до видання «Фармацевтичної енциклопедії України»: 2005 р., перше видання – автор 5 статей; 2010 р., друге, доповнене видання – автор 5 статей; 2016 р., третє, доповнене видання – автор 5 статей.

Автор та співавтор наукових публікацій: 53 статті в наукових журналах; 15 статей в іноземних журналах; 10 патентів України на винаходи та корисні моделі; цитування «Scopus» – 46; індекс Хірша (Scopus) – 4.

Статті у фахових іноземних наукових журналах:

 1. Власов С.В., Кроленко К.Ю., Журавель И.А., Коваленко С.Н. Синтез комбинаторных библиотек сульфамидов на основе 3-(пиперидин-4-ил)хиназолин-4(3Н)-она и исследование их антимикробной активности // Вестник КазНМУ. – 2015. – №3. – С. 232-236.
 2. Vlasov S.V. Synthesis and antimicrobial activity of 3-(thieno[3,2-e][1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)propanoic and butanoic acids // Der Pharma Chemica. – 2015. –Vol.11, №7. – P. 26-31.
 3. Vlasov S.V., Lytvynenko G.L., Iakovlieva L.V., Chernykh V.P. Anti-inflammatory activity study of the 3-amino-2-thioxo-2,3-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one-6-carboxylic acid derivatives and their fused heterocyclic systems // Der Pharma Chemica. – 2015. – Vol.7, №5. – Р. 296-301.
 4. Vlasov S.V., Kovalenko S.M., Chernykh V.P. Synthesis and the antimicrobial activity study of the novel derivatives of 4-oxo- and 4-thio-5-methyl-6-(1,2,4-oxadiazol-5-yl)thieno[2,3-d]pyrimidines // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2015. – Vol.7, № 4. – Р. 1043-1048.
 5. Vlasov S.V., Borisov A.V., Kovalenko S.M., Chernykh V.P., Osolodchenko T.P. Synthesis and antimicrobial activity study of thieno[3,2-e][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidin-3(2H)-one derivatives // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2014. – Vol.6, № 8. Р. – 170-176.
 6. Vlasov S.V., Kovalenko S.M., Chernykh V.P., Krolenko K. Yu. Synthesis of 5-methyl-4-thio-6-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidines and their antimicrobial activity study // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2014. – Vol.6, № 6. – Р. 22-27.
 7. Shynkarenko P.E., Vlasov S.V., Kovalenko S.M., Chernykh V.P. Recyclization of 2-iminocoumarin-3-carbonitriles with 2-aminothiobenzamide: a new synthetic route to substituted 2-(2-iminocoumarin-3-yl)quinazoline-4(3H)-thiones // Journal of Sulfur Chemistry – 2010 – Vol. 31, №5 – P. 447-456.
 8. Shynkarenko P.E., Vlasov S.V., Kovalenko S.M., Shishkina S.V., Shishkin O.V., Chernykh V.P. Convenient synthesis of substituted 2-(2-iminocoumarin-3-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ones // Journal of Heterocyclic Chemistry – 2010. – Vol. 47, №4. – P. 800-806.
 9. S.M.Kovalenko, S.V.Vlasov, O.V. Silin, V.P. Chernykh Recyclization of 2-imino-2H-1-benzopyrans under the aAction of nucleophilic reagents: the novel approach for 2‑(coumarin-3-yl)-3H-quinazolin-4-thio­nes // Journal of Sulfur Chemistry – 2009 – Vol. 30, №1 – P. 53-63.
 10. Kovalenko S.M., Vlasov S.V., Chernykh V.P. Synthesis of 5-methyl-4-oxo-2-(coumarin-3-yl)-N-aryl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamides // Heteroatom Chemistry. – 2007. – 18 (04). – P. 341-346.
 11. Kovalenko S.M., Vlasov S.V., Chernykh V.P. Recyclization of 2-imino-2H-1-benzopyrans under the action of nucleophillic reagents – Reaction of 2-iminocoumarin-3-carboxamides with 2-aminothiophene-3-carboxamides // Synthesis. – 2006. – №5. – Р. 847-852.
 12. Zhuravel’ I.O., Kovalenko S.M., Vlasov S.V., Chernykh V.P. Solution-phase Synthesis of the combinatorial library of 3-[4-(coumarin-3-yl)-1,3-thiazol-2-ylcarbamoyl]propanoic acid amides // Molecules. – 2005. – Vol. 10, № 02. – Р. 444-456

Статті у фахових наукових журналах України:

 1. Krolenko K. Yu., Vlasov S. V., Zhuravel I. O., Osolodchenko T. P. The synthesis, spectral properties and the biological activity of 7-arenesulfonyl-3-arylmethyl-1,3,7-triazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione derivatives // Вісник фармації. – 2017. – №1 (89). – С. 3-9.
 2. Vlasov S.V. Synthesis, the anti-inflammatory and antimicrobial activity of 6-(1H-benzimidazol-2-yl)-5-methyl-4-(alkylthio)thieno[2,3-d]pyrimidines / S.V. Vlasov, V.P. Chernykh // Вісник фармації. – 2016. – №3 (87). – С. 9-16.
 3. Власов С. В., Черних В. П. Синтез та протимікробна активність амідів 3-бензил-5-метил-4-оксо-2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідротієно[2,3-d]піримідин-6-карбонової кислоти // Науковий журнал «ScienceRise: Pharmaceutical Science». – 2016. – Vol. 1, №1. – С. 4-9.
 4. Vlasov S.V., Chernykh V.P., Osolodchenko T.P. Synthesis and the antimicrobial activity of ethyl 3-alkyl-2-(alkylthio)-5-methyl-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate derivatives // Вісник фармації. – 2015. – №3 (83). – С. 3-8.
 5. Vlasov S. V. Anticancer activity study of 6-hetarylthieno[2,3-d]pyrimidine derivatives / S. V. Vlasov, I. O. Zhuravel’, V. P. Chernykh // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 4. – С. 46-51.
 6. Vlasov S.V., Kovalenko S.M., Chernykh V.P., Krolenko K.Yu. Synthesis and alkylation of 6-(1H-benzimidazol-2-yl)-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-ones // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2015. – Т. 13, №2 (50). – С. 30-34.
 7. Vlasov S.V., Kovalenko S.M., Osolodchenko T.P., Chernykh V.P. Synthesis and the study of the antimicrobial activity of 3-amino-5-methyl-2-(alkylthio)-4-oxo-N-aryl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamides // Вісник фармації. – 2015. – №1 (81). – С. 6-10.
 8. Vlasov S.V., Osolodchenko T.P., Kovalenko S.M., Chernykh V.P. Synthesis and the antimicrobial activity of 1-alkyl-5-methyl-3-phenyl-6-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-diones // Жур­нал органічної та фармацевтичної хімії. – 2015. – Т. 13, №1 (49). – С. 15-21.
 9. Власов С.В., Коваленко С.М., Черних В.П. Протимікробна активність етил 4-[2-ариліденгідразино]-5-метилтієно[2,3-d]піримідин-6-карбоксилатів // Фармацевтичний часопис. – 2014. – №4 (32). – С. 8-12.
 10. Vlasov S.V., Osolodchenko T.P., Kovalenko S.M., Chernykh V.P. Synthesis and antimicrobial activity study of 5-methyl-6-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)-3-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-diones // Вісник фармації. – 2014. – №4 (80). – С. 3-7.
 11. Коваленко С.Н., Власов С.В., Кроленко К.Ю., Заремба О.В., Черных В.П. Синтез и противомикробная активность производных 2-(1-ацил-3-пиреридинил)-1H-бензимидазолов // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2013. – Т. 11, №4 (44). – С. 48-54.
 12. Tkachenko O.V., Vlasov S.V., Kovalenko S.M., Zhuravel’ I.O., Chernykh V.P. Synthesis and the antimicrobial activity 1-N-alkylated derivatives of 3-N-substituted 1Н-thieno[3,2-d]pyrimidine-2,4-diones // Жур­нал органічної та фармацевтичної хімії. – 2013. – Т. 11, №4 (44). – С. 15-21.
 13. Tkachenko O.V., Vlasov S.V., Kovalenko S.M., Zhuravel’ I.O., Chernykh V.P. Synthesis and antimicrobial activity of 3,4-dihydro­thieno[2,3-d]pyrimidine-2,4-dione-1-acetic acid amides // Вісник фармації. – 2013. –№4. – С. 5-10.
 14. Tkachenko O.V., Vlasov S.V., Kovalenko S.M., Zhuravel’ I.O., Chernykh V.P. Synthesis and antimicrobial activity of ethyl 5-methyl-2-(alkylthio)-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylates // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2013. – Т. 11, №3 (43). – С. 9-15.
 15. Власов С.В., Коваленко С.М., Черних В.П. Синтез та протимікробна дія 3-феніл-6-(2-аміно-1,3-тіазол-4-іл)-5-метилтієно[2,3-d]піримідин-2,4(1Н,3Н)-дионів // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2013. – Т. 11, №2 (42). – С. 41-46.

На кафедрі органічної хімії Власов С.В. викладає курси “Органічна хімія”, “Біоорганічна хімія”, “Інструментальні методи аналізу органічних речовин”, “Фізико-хімічні методи дослідження органічних сполук” для вітчизняних та іноземних тому числі англомовних студентів. є тьютором дистанційних курсів.