Березнякова Наталя Леонідівна

As.prof. Berezniakova_photo

Березнякова Наталя Леонідівна – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри медичної хімії

Адреса:  Харків 61170, вул. Валентинівська 4

Тел. (0572) 67-92-04

E-mail: natalibereznyakova@gmail.com

 

Автобіографія

Березнякова Наталя Леонідівна народилась 04.09.1972 р. у місті Саки, Крим. У 1989 році закінчила середню школу №1 м Саки, а в 1993 р. закінчила з відзнакою Ялтинське медичне училище (відділення фармації). У 1993 р. вступила в Українську фармацевтичну академію (сьогодні – Національний фармацевтичний університет). У 1998 році закінчила Українську фармацевтичну академію, отримала кваліфікацію провізора. У 1999 р. закінчила магістратуру, отримала кваліфікацію магістра фармації і продовжила свою професійну діяльність в технікумі НФаУ (сьогодні – коледж НФаУ) на посаді викладача (1999-2003). У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію. Науково-педагогічну діяльність розпочала асистентом кафедри фармацевтичної хімії (2003-2004 рр.) та продовжила на кафедрі медичної хімії доцентом (з 2004р. – по теперішній час.).У 2013 р. захистила докторську дисертацію за темою «Синтез, хімічні перетворення і біологічні властивості похідних 2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот та їх структурних аналогів» за спеціальністю 15.00.02 — фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Наукові напрямки досліджень Березнякової Н.Л. – цілеспрямований пошук БАР серед похідних 2‑оксо-4‑гід-роксихінолінів.

Автор та співавтор понад 80 наукових робіт, серед них: 8 патентів на способи отримання БАР протизапальної, діуретичної, протимікробної, противірусної дії, 7 методичних розробок, навчальний посібник, 35 статей, матеріалів конференцій  та статей в  «Фармацевтичній енциклопедії».

Нагороджена двома почесними грамотами МОН України:

 • за розв’язання прикладних досліджень, піднесення іміджу Університету та активну громадську позицію (2013 р.);
 • за науково-дослідну роботу, значний особистий внесок у синтез нових органічних, біологічно активних сполук та розвиток наукових ідей видатного вченого Павла Олексійовича Петюніна (2014 р).

Громадська діяльність: Березнякова Н.Л. є членом апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 15.00.02

Методичні рекомендації

 1. Навчальний посібник “Медична хімія” з грифом МОН (Медична хімія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. С. Гриценко, С. Г. Таран, Л. О. Перехода, та ін.; за заг. ред. І.С. Гриценка. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2017. — 552с.
 2. Медична хімія. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти спеціальності “Клінічна фармація” / Л.О. Перехода, І.С. Гриценко, В.А. Георгіянц, Н.Л. Березнякова, С.Г. Таран, І.М. Подольський, А.І. Федосов, Л.О. Гріневич – Х.: НФаУ, 2017. – 124 с.
 3. Виробнича практика з медичної  хімії. Mетодичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності “Клінічна фармація” медико-фармацевтичного факультету. Гриценко І.С.,Таран С.Г., Перехода Л.А.  Х.: Вид-во НФАУ. 2013. -18 c.
 4. Медична хімія. Mетодичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності “Клінічна фармація” медико-фармацевтичного факультету. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2013. – 140 с.
 5. Програма, методичні рекомендації та контрольні завдання з медичної хімії: Метод. рек. для студ. ступеневої форми навчання спеціальності «Клінічна фармація» / І.С. Гриценко, С.Г. Таран, Л.О. Перехода, Н.Л. Березнякова та ін.– Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – 35 с.
 6. Медична хімія. Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Клінічна фармація” (6-9 семестри). Гриценко І.С., Таран С.Г., Перехода Л.А.  Х.: Вид-во НФАУ. 2011. -169 c.

Статті у фахових іноземних журналах

 1. Historical overview, development and new approaches in design of angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor antagonists. Part II. / І. Drapak, T. Tsapko, L. Perekhoda, N. Bereznyakova, O. Kiz //International Journal of  Pharmaceutical Sciences and Research. – 2017. – Vol. 8(10). – P. 4034-4045.
 2. Cardiovascular Calcium Channel Blockers: Historical Overview, Development and New Approaches in Design / Iryna Drapak, Lina Perekhoda, Tetiana Tsako, Natalia Berezniakova,Yevgen Tsapko //Journal of Heterocyclic Chemistry. – 2017. – Vol. 54, Issue 4. – Р. 2117-2128.
 3. New Synthesis, Structure and Analgesic Properties of Methyl 1-R-4-Methyl-2,2-Dioxo-1H-2λ6,1-Benzothiazine-3-Carboxylates / Liliana Azotla Cruz, Irina V. Lijanova, Igor V. Ukrainets , Natalya V. Likhanova, Octavio Olivares-Xometl , Natalya L. Bereznyakova // Sci. Pharm.. 201785(1), 2.
 4. Efficacy Of 6-Hydroxy-N-(4-methoxyphenyl)-4-Oxo-1,2-dihydro-4H-pyrro-lo[3,2,1-Ij]Quinoline-5-carboxamide in modelling renal insufficiency / N. L. Berezniakova, L. A. Bobritskaya, A. V. Berezniakov, O. V. Kiz // Int. J Biol Pharm Sci, 2016, 2(2).-P. 13-19.
 5. Effect of bromination on the pharmacological properties of methyl 1-allyl-4-hydroxy-2,2-dioxo-1H-2l-6,1- benzothiazine-3-carboxylate / I.V.Ukrainets, L.A.Petrushova, N.L.Bereznyakova // Pharmaceutical Chemistry Journal, Vol. 49, №. 8, November, 2015 (Russian Original Vol. 49, No. 8, August, 2015. – p.519-522.
 6. Реакция алкил-1-R-4-гидрокси-2,2-диоксо-1Н-2λ6,1-бензотиазин-3-карбо-ксилатов с 1Н1,2,4-триазол-5-амином / И.В. Украинец, Л.А. Петрушова, Г. Сим, Н.Л. Березнякова, // ХГС. – 2015.-Т. 51, №1.- С. 97-101
 7. Синтез и строение 5′,5′-диоксидов 2′-амино-2-оксо-1,2-дигидро-6′Нспиро[индол-3,4′-пирано[3,2-с][2,1]-бензотиазин]-3′-карбонитрилов / И.В. Украинец, Л.А. Петрушова, Н.Л. Березнякова, Я. Лю // Химия гетероциклических соединений.-2014.-№9.-С.1459-1468.
 8. Исследование закономерностей связи “структура – диуретическая активность” в ряду N-R-амидов 4-гидрокси-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-карбоновых кислот / И.В. Украинец, Н.Л. Березнякова, Л.А. Гриневич, В.Е. Кузьмин, А.Г. Артеменко // ХГС.-2010.-№ 6.-С. 868-881.
 9. О реакции 1-аллил-3- ариламинометиленхинолин -2,4-(1Н,3Н)-дионов с бромом / И.В. Украинец, Н.Л. Березнякова, Янян Лю, А.В. Туров // ХГС.-2010.-№ 4.-С. 569-574.
 10. Исследование реакции этиловых эфиров 1-алкилзамещенных 4-гидрокси-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-карбоновых кислот с фосфора окситрихлоридом / И.В. Украинец, Н.Л. Березнякова, А. А. Давиденко, С.В. Слободзян // ХГС.-2009.-№8.-С.952-956.
 11. Синтез и бромирование 1-аллил-3-ариламинометиленхинолин-2,4-(1Н,3Н)-дионов / И.В. Украинец, Янян Лю, Н.Л. Березнякова, А.В. Туров // ХГС.-2009.-№10.-С.1239-1545.
 12. Синтез и бромирование N-аллилизатина / И.В. Украинец, Н.Л. Березнякова, О. В. Горохова, С. В. Шишкина // ХГС.-2009.-№10.-С.1546-1553.
 13. Синтез и таутомерия 2-метил-9Н-фуро-[2,3-b]-хинолин-4-она / И. В. Украинец, Н. Л. Березнякова, А. В. Туров // ХГС.-2008.-№7.-С.833-836.
 14. Синтез, строение и противовирусная активность N-R-амидов 2-гидрокси-4-оксо-4Н-пиридо-[1,2-а]-пиримидин-3-карбоновых кислот/ И. В. Украинец, Н. Л. Березнякова, И. А. Тугайбей // ХГС.-2008.-№1.-С.50-63.
 15. Синтез и диуретическая активность арилалкиламидов 4-метил-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты/ И.В. Украинец, Н.Л. Березнякова, В.А. Паршиков, В.Н. Кравченко // ХГС.-2008.-№1.-С.64-72.
 16. Анилиды 4-метил-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты как потенциальные диуретики / И.В. Украинец, Н.Л. Березнякова, В.А. Паршиков, О.И. Набока // ХГС.-2008.-№2.-С.178-183.
 17. Простой метод замены хлора на гидроксигруппу в 1-R-2-оксо-4-хлор-3-этоксикарбонил-1,2-дигидрохинолинах / И.В. Украинец, Н.Л. Березнякова, С. В. Шишкина // ХГС.-2007.-№ 9.-С.1154-1158.
 18. Бромирование незамещенных в положении 3 N-аллил-4-гидрокси-2-оксо-1,2-дигидрохинолинов и пиридинов / И.В. Украинец, Н.Л. Березнякова, А.В. Туров, С.В. Слободзян // ХГС.-2007.-№9.-С.1159-1166.
 19. Синтез и строение 2-бромометил-4-карбокси-5-метил-1,2-дигидро-оксазоло[3,2-a]хинолиний бромида / И.В. Украинец, Н.Л. Березнякова, В.А. Паршиков, А.В. Туров // ХГС.-2007.-№10.-С.1269-1274.
 20. Бромирование 3-аллил-4-гидрокси-2-оксо-1,2-дигидрохинолина / И.В. Украинец, Н.Л. Березнякова, О.В. Горохова, А.В. Туров // ХГС.-2007.-№11.-С.1426-1433.
 21. Синтез и изучение закономерностей взаимосвязи „структура – биологическая активность” в ряду анилидов 1-гидрокси-3-оксо-5,6-дигидро-3Н-пирроло-[3,2,1-ij]-хинолин-2-карбоновой кислоты / И.В. Украинец, Е.В. Моспанова, Н.Л. Березнякова, О.И. Набока // ХГС.-2007.-№12.-С.1532-1539.
 22. Синтез и строение этилового эфира 2-бромметил-5-оксо-1,2,6,7,8,9-гексагидро-5Н-оксазоло[3,2-α]хинолин-4-карбоновой кислоты / И.В. Украинец, Н.Л. Березнякова, О.В. Горохова, А.В.Туров, С.В. Шишкина // ХГС.-2007.-№8.-С.1180-1188.
 23. Синтез и строение этиловых эфиров 2-гидрокси-4-оксо-4Н-пиридо[1,2-α]пиримидин-3-карбоновых кислот / И.В. Украинец, Н.Л. Березнякова, Г.П.Петюнин, И.А. Тугайбей, В.Б. Рыбаков, В.В. Чернышев, А.В. Туров // ХГС.-2007.-№ 6.-С.864-876.
 24. Синтез и биологические свойства алкиламидов 1-гидрокси-3-оксо-5,6-дигидро-3Н-пирроло-[3,2,1-ij]хинолин-2-карбоновой кислоты / И.В. Украинец, Н.Л. Березнякова, Е.В. Моспанова // ХГС.-2007.-№ 7.-С.1015-1022.
 25. Амидирование 2-бромметил-5-оксо-1,2-дигидро-5Н-оксазоло[3,2-α]хинолин-4-карбоновой кислоты / И.В. Украинец, Н.Л. Березнякова, А.В. Туров С.В. Шишкина // ХГС.-2007.-№7.-С.1034-1042.
 26. Простой синтез 1-замещенных 4-метил-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-карбоновых кислот / И.В. Украинец, О.В Горохова, Л.В. Сидоренко, Н.Л. Березнякова // ХГС.-2007.-№ 1.-С.69-74.
 27. Синтез и строение 6-R-5-гидрокси-2,4-диоксо-2,3,4,6-тетра-гидробензо[с][2,7]нафтиридин-1-карбонитрилов / И.В. Украинец, Н.Л. Березнякова, В.А. Паршиков, С.В. Шишкина // ХГС.-2007.-№ 5.-С.726-735.
 28. О реакции этиловых эфиров 1- -2-R-оксо-4-хлор-1,2-дигидрохинолин-3-карбоновых кислот с малонитрилом / И.В. Украинец, Н.Л. Березнякова, В.А. Паршиков, С.В. Шишкина // ХГС.-2006.-№ 6.-С.856-863.
 29. Алкилирование этиловых эфиров 4-замещенных 2-оксо-1,2-дигид-рохинолин-3-карбоновых кислот / И.В. Украинец, Н.Л. Березнякова, Л.В.Сидоренко, О.В Горохова, (всего 5) // ХГС.-2006.-№10.-С.1502-1507.

Статті у наукових журналах України

 1. Berezniakova N.L. The study of the effect of of the chemopyrone substance on the arterial blood pressure under conditions of prophylactic application in induced hypertension // Вісник фармації, 2015. – № 1(81). – С. 72–74.
 2. Polymorphism and the analgesic activity of N-(3-pyridylmethyl)-4-hydroxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxamide / І.В. Українець, О.В. Моспанова, Н.Л. Березнякова, О.О. Давиденко // Журнал орг. та фарм. хімії. – 2015. – Т.13, вип.2(50). – С.41-46.
 3. Покращений синтез, спектральні характеристики та просторова будова етилового естеру 2-гідрокси-8-метил-4-оксо-4Н-піридо[1,2-а]піримідин-3-карбонової кислоти / І.В. Українець, Н.Л. Березнякова, К.А. Таран, О.О. Давиденко // Журнал орг. та фарм. хімії. – 2014. – Т.12, вип.3(47). – С.23-27.
 4. N-фенетил-2-гідрокси-4-оксо-4Н-піридо[1,2-а]піримідин-3-карбоксаміди як можливі противірусні агенти / І.В. Українець, К.А. Таран, Н.Л. Березнякова // Журнал орг. та фарм. хімії. – 2014. – Т.12, вип.2(46). – С.65-69.
 5. Березнякова Н.Л. Розроблення методів ідентифікації та кількісного визначення хімопірону // Фармацевтичний журнал – 2014. – №6.-– С.82-87.
 6. Вивчення протигерпесної активності 2-діетиламіноетиламіду 2-гід-рокси-9-метил-4-оксо-4Н-піридо[1,2-а]піримідин-3-карбонової кислоти в дослідах in vivo / Н.Л. Березнякова,  І.В. Українець, І.А. Тугайбей,  О.В. Горохова // Медична хімія. – 2009. – Т. 11, №2. – с.57-60.
 7. Синтез, спектральні характеристики та біологічні властивості анілінів і гетериламідів 1-фурфурил-4-гідрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбонової кислоти / І.В. Українець, Н.Л. Березнякова, О.В. Колесник, О.В. Туров // Журнал орг. та фарм. хімії. – 2007. – Т.5, вип.1(17). – С.32-38.
 8. Синтез і дослідження фармакологічної активності метилових ефірів 3,5-дихлор-N-фенілантранілових кислот / С.Г. Ісаєв, І.О. Сорокіна, О.М. Свєчнікова, та ін. // Медична хімія. – 2006. – №4.- Т.8. – С.27-30.
 9. Метилові ефіри 3,5-динітро-N-фенілантранілових кислот, їх синтез та фармакологічна активність / О.О. Павлій, С.Г. Ісаєв, О.Л. Чикіна, та ін. // Ліки. – 2006.-№3-4.-С.62-65.
 10. Ацилгідразиди 2-метилнітро-сукцинанілових та гідразиди β-(2-бензімідазоліл)пропіонової кислот, їх синтез та фармакологічні властивості / С.Г. Ісаєв, О.О. Павлій, Н.Л. Березнякова // Вісник фармації. – 2006. – № 1(45). – С.26-28.
 11. Алкіл- та ариламіди 3,5-дибром-2-хлорбензойної кислоти, їх синтез та фармакологічна активність / С.Г. Ісаєв, О.О.Павлій, Н.Ю. Шевельова, Н.Л. Березнякова // Ліки. – 2005. – №5-6. – С.56-59. 

Дисципліни, які викладає доктор наук: Березнякова Н.Л. викладає дисципліни «Медична хімія», «Фізико-хімічні та фармацевтичні фактори біодоступності ліків» для студентів  спеціальності «Клінічна фармація» 4 та 5 курсів денної та заочної форм навчання, дисципліну «Методи дослідження метаболізму лікарських засобів» для магістрів спеціальності «Клінічна фармація», дисципліни «Фармацевтична хімія» та «Стандартизація лікарських засобів» для вітчизняних та іноземних студентів 4 та 5 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фармація».

Хобі: hand-made