Бездітко Наталія Володимирівна

profesor Bezdetko_fotoБездітко Наталія Володимирівна , доктор медичних наук, професор кафедри фармакоекономіки

Адреса: 61000, м. Харків, вул. Валентинівська, 4
Тел./факс  706-23-46,
E-mail:  ph-econom@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

 

Автобіографія

Бездітко Наталія Володимирівна народилась 13 квітня 1955 р. в м. Харкові. В 1978 р. з відзнакою закінчила Харківський державний медичний інститут та була рекомендована на наукову роботу. З 1978 по 1986 р. працювала науковим співробітником в НДІ Охорони здоров’я дітей  і підлітків (м. Харків, Україна), де займалась розробкою проблеми ранньої діагностики, лікування й профілактики захворювань серцево-судинної системи у  дітей і підлітків. У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Характеристика мікроцир­куляції, функціона­ль­но­го стану міока­р­ду і  компонентів кініно­вої системи крові у підлітків з первинною артеріальною  гіпертензією».

З 1987 р. працює в Національному фармацевтичному університеті (м. Харків, Україна), спочатку асистентом, потім доцентом кафедри фармакології, доцентом кафедри клінічної фармації, а з 2004 р. – професором кафедри фармакоекономіки. Дисертацію на отримання вченого  ступеня доктора медичних наук на тему «Фармакологічне обгрунтування застосування  аміноцукру глюкозаміну в офта­ль­мології» захистила в 2003 р. за спеціальністю «фармакологія, клінічна фармакологія».

Громадська робота. Професор Бездітко Н.В. – член спеціалізованої вченої ради НФаУ зі спеціальності 14.03.05 «Фармакологія», секції „Клінічна фармація” ПК „Фармація”, член редколегії журналів «Клінічна фармація», «Соціальна фармація» та «Фармацевтична технологія та біофармація»

Нагороди, почесні звання.

Бездітко Н.В. нагороджена

 • почесною грамотою Харківської міської ради України за багаторічну сумлінну і плідну працю з дня нагоди медичного працівника (червень, 1998 р.)
 • почесною грамотою МОН України за розвиток клінічної фармації (вересень 2004 р.).
 • почесною грамотою фармацевтичного управління Харківської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, професіоналізм з нагоди 200-річного ювілею НФаУ та 200-річчя започаткування фармацевтичної освіти в Україні (вересень 2005 р.).
 • до дня фармацевта почесною грамотою НФаУ (вересень 2005 р.).
 • дипломом – за кращий реалізований проект «Фармакоэкономические аспекты применения окювайт лютеина у пациентов с возрастной макулярной дистрофией сетчатки» (29 травня 2008 року, м. Одеса).

 Опублікувала більше 700 друкованих робіт, в тому числі у співавторстві 27 посібників, 4 підручників, 35 наукових методичних вказівок, більш ніж 200 статей.

Розробки, впровадження,  патенти.

До основних напрямків наукової діяльності Н.В.Бездітко відноситься робота над створенням нових лікарських засобів метоболічного типу дії на основі аміноцукру глюкозаміну, проведенням клінічних випробувань оригінальних і генеричних лікарських засобів вітчизняного і закордонного виробництва; розробка фармакоекономічних аспектів застосування лікарських препаратів при найбільш розповсюджених захворюваннях населення.

Патенти/Аваторськи свідоцтва

 • Чувурин А.В., Бабич Ю.П. Самохина Л.И., Дроговоз В.В., Бедетко Н.В., Зупанець І.А., Яковлева Л.В. 2-оксисукцин­анилоил­гидразон 6-фтор-3-хромон­карбальдегида, проявляю­щий антиаллергическую активность /Авторское свиде­тель­ство № 1582576 від 01.04.1990 приоритет от 04.06.1988, заявка № 4454227.
 • Зупанець І.А., Ісаєв С.Г., Яременко В.Д., Павлій О.О., Ткач А.О., Бездітко Н.В., Пропіснова В.В. Глюкозиламонієві солі заміщених 3-нітро-2-N-фенілантранілової кислоти, що проявляють протизапальну, аналгетичну та діуретичну активність/ Патент № 98095121 від 29.09.1998.
 • Павлій О. І., Коваленко В. М., Ісаєв С. Г., Зупанець І. А., Болотов В. В., Павлій О. О., Бездітко Н. В., Пропіснова В. В. Диглюкозиламонієва сіль ети­лового ефіру 4-карб­ето­кси­окса­нілоіл­гід­ра­зиду щавлевої кислоти, що проя­в­ляє протизапальну, анал­гетичну, гастропротекторну та антибактеріаль­ну актив­ність/ Патент № 99010441 від 27.01.1999.

 

Видавнича діяльність.

Бездітко Н.В. – одна із розробників концепції викладання клінічної фармації в Україні. Приймала безпосередню участь у створенні Державного стандарту спеціальності «Клінічна фармація», її впровадженні у практику охорони здоров’я. Одна із розробників нового напрямку діяльності провізорів – «фармацевтична опіка», одна із авторів першого в Україні посібника “Фармацевтична опіка” для провізорів та одна із авторів десяти посібників з фармакоекономіки. Співавтор блоку навчально-методичної літератури по фармакологїї, клінічної фармакології, клінічної фармації, фармацевтної опіки, фармакоекономіки (програм, навчальних планів, 4 підручників, 27 навчальних посібників).

Посібники

 • Зупанец И.А., Черных В.П., Москаленко В.Ф., Бездетко Н.В., Усенко В.А., Попов С.Б., Гринцов Е.Ф., Зайченко А.В., Безуглая Н.П., Усенко Г.Д. Фармацевтическая опека: Практическое руководство для провизоров и семейных врачей. /Под ред. член-корр. НАН Украины проф. .П.Черных, проф. И.А.Зупанец, проф. В.Ф.Москаленко, В.А. Усенко.
  (навчальний посібник).- Х.: Вид-во НФАУ, Золоті сторінки, 2002. – 264 с.
 • Толочко В.М., Зупанець І.А.,  Міщенко І.В.  та інш ( всього 30 авт.) Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: Навч. посіб. для слухачів системи після­дипломної підготовки та фахівців практ.фармації / За ред. В.М.Толочка, І.А.Зупанця. Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2000. – 480 с.
 • Зупанец И.А., Попов С.Б., Гринцов Е.Ф., Безуглая Н.П., Бездетко Н.В., Корж А.Н., Резуненко Ю.К. Основы медицинских зна­ний. Кардиология. Ле­к­ция для студентов (уче­бное пособие для вне­а­у­диторной работы студентов) /Под ред. проф. И.А.Зупанец. Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 36 с.
 • Зупанец И.А., Черных В.П., Попов С.Б., Бездетко Н.В., Зайченко А.В., Налетов С.В., Усенко В.А., Усенко Г.Д.Фармацевтическая опека: Курс лекций для провизоров и семейных врачей/Под ред. В.П.Черных, И.А.Зупанца.- Х.: Мегаполис, 2003. – 608 с.
 • Зупанец И.А., Бездетко Н.В., Гринцов Е.Ф., Безуглая Н.П.Ю. Клиническая фармация. Учебное пособие для внеаудиторной работы сту­де­нтов специа­ль­ности 7.110201 «Фармация» и 7.110202 «ТПКС».- Х.: Изд-во НФаУ, 2004. – 56 с.
 • Зупанец И.А., Черных В.П.,  Москаленко В.Ф., Бездетко Н.В. и др. Фармацевтическая опека: атлас. К.:, Фармацевт-Практик, 2004 – 192 с.
 • Зупанец И.А., Попов С.Б., Гринцов Е.Ф. и др. Основы клинической медицины: практикум /Под ред. И.А.Зупанца.- Х.: Изд-во НФаУ: Золотые стра­ни­цы, 2005. – 240 с.
 • Зупанец И.А., Ми­сю­ре­ва С.В., По­пов С.Б., Про­пис­но­ва В.В., Леонтьева Ф.С., Ту­ляков В.А. Клиническая лабораторная диагностика: методы ис­сле­до­вания (учебное пособие для студентов специ­а­ль­но­стей «Фармация», «Кли­ни­ческая фармация», «Ла­бо­раторная диагностика»).- Х.: НФаУ-Золотые страницы, 2005. – 200 с.
 • Яковлєва Л.В., Бездітко Н.В., Герасимова О.О., Міщенко О.Я, Карбушева І.В. Ткачова О.В. Фармакоекономічні основи формулярної системи: навчальний посібник для аудиторної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр за спеціальностями 8.050107 “Економіка підприємств” та 8.050108 “Маркетинг”. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – 76 с.
 • Яковлєва Л.В., Бездітко Н.В., Герасимова О.О., Міщенко О.Я, Карбушева І.В. Ткачова О.В. Фармакоекономічні основи формулярної системи: навчальний посібник для позааудиторної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр за спеціальностями 8.050107
  “Економіка підприємств” та 8.050108 “Маркетинг”.– Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – 60 с.
 • Яковлєва Л.В., Бездітко Н.В., Герасимова О.О., Карбушева І.В. Фармакоекономічні основи формулярної системи: навчальний посібник для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр за спеціальностями 8.050107 “Економіка підприємств” та 8.050108 “Маркетинг”. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – 56 с.
 • Яковлева Л.В., Бездетко Н.В., Герасимова О.А. Фармакоэкономические основы формулярной системы: учебное пособие для внеаудиторной работы студентов образовательно-квалификационного уровня – магистр заочной формы обучения по специальностям 8.050107 “Экономика
  предприятий” и 8.050108 “Маркетинг”. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – 112 с.
 • Фармакоэкономика: учебное пособие для студентов фармацевтических вузов и фармацевтических факультетов высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации /Л.В. Яковлева, Н.В. Бездетко, О.А. Герасимова, О.Я. Мищенко, И.В. Карбушева, О.В. Ткачева, Н.Н. Беркало – Х.: Изд-во НФаУ, 2007. – 154 с. (з грифом МЦК МОНУ).
 • Фармакоэкономика: рабочая тетрадь для внеаудиторной подготовки и аудиторной работы студентов специальностей 7.110201 – «Фармация», 7.050107 – «Экономика предприятий» и 7.050108 – «Маркетинг» /Л.В. Яковлева, Н.В. Бездетко, О.А. Герасимова, О.Я. Мищенко, И.В. Карбушева, О.В. Ткачева. – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 92 с.
 • Яковлева Л.В., Бездетко Н.В, Герасимова О.А. Основы организации здравоохранения и страховой медицины: рабочая тетрадь для самостоятельной внеаудиторной работы студентов специальности 7.110206 «Клиническая фармация»  (учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов). – Х.: НФаУ, 2006 – 63 с.
 • Яковлева Л.В., Бездетко Н.В, Мищенко О.Я. Страхование: рабочая тетрадь для внеаудиторной подготовки и аудиторной работы студентов специальностей 7.050107 – «Экономика предприятий» и 7.050108 – «Маркетинг» – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 99 с.
 • Побочное действие лекарств: пособ. для внеауд.подготовки, аудит. и самост. работы студентов спец. 7.110201 – «Фармация», 7.110202 – «Техн. парф.-косм.средств» и  7.110204 – «Техн.фармац.препаратов» / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко,   О. А. Герасимова и др.; Под ред. Л. В. Яковлевой.  – Х.: Изд-во НФаУ, 2007. – Ч.I – 57 с.
 • Побочное действие лекарств: пособ. для внеауд.подготовки, аудит. и самост. работы студентов спец. 7.110201 – «Фармация», 7.110202 – «Техн. парф.-косм.средств» и  7.110204 – Техн.фармац.препаратов» / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко,   О. А. Герасимова и др.; Под ред. Л. В. Яковлевой.  – Х.: Изд-во НФаУ, 2007. – Ч. II – 59 с.
 • Побочное действие лекарств: пособ. для внеауд.подготовки, аудит. и самост. работы студентов спец. 7.110201 – «Фармация», 7.110202 – «Техн. парф.-косм.средств» и  7.110204 – «Техн.фармац.препаратов» / Л. В. Яковлева, Н. В. Бездетко,  О. А. Герасимова и др.; Под ред. Л. В. Яковлевой.  – Х.: Изд-во НФаУ, 2007. – Ч. III – 55 с.
 • Фармакоекономіка. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /Л.В. Яковлєва, Н.В. Бездітко,  О.А. Герасимова та інш. за ред. проф. Л.В.Яковлєвої. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 208 с.
 • Фармакоэкономика: пособие (сборник тестов) для самостоят. работы студентов специальностей 7.110201, 8.110201 «Фармация», 7.110206 – «Клиническая фармация», 7.110202 «Технология парфюмерно-косметических средств», 7.050107 «Экономика предприятий» и 7.050108 «Маркетинг» » / Л.В. Яковлева, Н.В. Бездетко,  О.А. Герасимова и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2011. – 79 с.
 • Фармакоэкономика: учебное посо­бие для внеаудиторной работы сту­де­нтов специа­ль­ности 7.110201 «Фармация», 7.110206 «Клиническая фармация», 7.03050401 – «Экономика предприятий» и 7.03050701 – «Маркетинг» /под ред проф. Л.В.Яковлевой. – Х.: Изд-во НФаУ, 2014. – 124 с.
 • Бездетко Н.В., Мужичук А.В. Биотехнологические лекарственные средства и биосимиляры: что необходимо знать клиницисту. Пособие для врачей. – К.: ООО «Люди в белом», 2014. – 40 с.
 • Организация системы здравоохранения и медицинское страхование: учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы студентов специальности 6.030504 «Экономика предприятий» / Л.В. Яковлева, Н.В. Бездетко,  О.А. Герасимова и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2015. – 86 с.
 • Бездетко Н.В. Биосимиляры:нормативно-правовые аспекты применения копий биотехнологических препаратов в Украине. Пособие для врачей. – К.: ООО «Люди в белом», 2014. – 28 с.
 • Страхование (курс лекций): учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов специальностей 6.030504 «Экономика предприятий» и 6.030507 «Маркетинг» / Л.В.Яковлева, Н.В.Бездетко, О.Я.Мищенко и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2015. – 105 с.
 • Фармацевтична опіка:практичний посібник /за ред.І.Зупанця, В.Черних. – Київ: Фармацевт Практик, 2016. – 208 с.

ПІДРУЧНИКИ

 • Тихонов А.И., Ярных Т.Г., Зупанец И.А, Данькевич О.О., Богуцкая Е.Е., Бездетко Н.В., Азаренко Ю.Н. Биофармация: учебник для студентов фармацевтических вузов и факультетов.- Х.: Изд-фо НФау; Золотые страницы, 2003. – 240 с.
 • Зупанец И.А., Черних В.П., Попов С. Б., Сахарова Т.С., Бездетко Н.В. , Безугла Н.Р., Болотная Л.А., Гринцов Е.Ф., Налетів С.В. Фармацевтическая опека: Курс лекций для провизоров и семейных врачей /под. ред. В.П. Черных, И.А. Зупанца..- Х.: Фармитэк, 2006. – 536 с.
 • Основы организации здравоохранения и страховой медицины. Курс лекций: пособ. для внеаудит. работы студ. спец. 7.110206 “Клиническая фармация” фармац.вузов и фармац.фак-тов высш.мед.учеб.завед. III-IV уров. аккред./ Л.В. Яковлева, Н.В.Бездетко, Ю.В. Вороненко, О.А.Герасимова. – Х..: Изд-во НФаУ, 2006. – 320с.
 • Клінічна фармація (фармацевтична опіка): підручник для студ. вищ. мед. (фарм.) навч. закл./за ред. В.П.Черних, І.А.Зупанця. – Х.:НФаУ-Золоті сторінки, 2011. – 704 с.

Статті опубліковані за кордоном

 • Evaluation the feasibility of some schemes of antihypertensive therapy on the budget impact analysis and missed opportunities analysis in Ukraine / Iakovlieva L., Mishchenko O., Bezditko N. Et al//Value in Health. – 2013. – № 3. – Р. А279
 • Бездетко П.А., Бездетко Н.В. Преимущества фиксированной комбинированной терапии глаукомы //ж. Офтальмология. Восточная Европа. − 2013. − №3 (18). − С.129-135. (Белоруссия)
 • Бездетко П.А., Бездетко Н.В. Drug delivery system: глазные капли (лекция для врачей) // Офтальмология. Восточная Европа. – 2015. – №2 (25). – С.97-104. (Белоруссия)
 • Клинико-экономическое обоснование применения инсулина гларгин в реальной клинической практике у больных сахарным диабетом в Украине / Л.В. Яковлєва, Н.В. Бездетко, О.Н. Кириченко //Проблемы стандартизации в здравоохранении. – 2015. – № 9-10. (Россия)

Статті у вітчизняних фахових журналах ВАК 

Професор Н.В. Бездітко є співавтором біль, ніж 200 статей, опублікованих у фахових наукових журналах, затверджених Вищою атестаційною комісією України.

 • Бездітко Н.В. Економічні аспекти взаємозамінності препаратів в психіатрії (на прикладі атипового антипсихотика Амісульприду) //Український вісник психоневрології. – 2012- Т. 20, Вип. 1 (70) – С.40-45.
 • Бездітко Н.В. Качество жизни больных ишемической болезнью сердца в сочетации с артериальной гипертензией // Український медичний альманах. – – Т.15, №5. – С.280-282
 • Бездітко Н.В., Чинуш І.В. Інтегрований частотний/ АВС/VEN-аналіз продажу лікарських препаратів в аптеці як віддзеркалення доцільності амбулаторної фармакотерапії хворих з серцево- судинними захворюваннями // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – №4(24). – С.54-59.
 • Бездітко Н.В., Кириченко О.А. Сучасні підходи до фармакотерапії бронхіальної астми: клінічні та фармакоекономічні аспекти. // Клінічна фармація. – 2013. – Т.17, №1. – С. 28-32.
 • Исследование антигипоксической активности 2-метил-3-фениламинометилхинолин-4-она − перспективного антидепрессанта с ноотропніми свойствами /И.Н. Подольский, С.Ю. Штриголь, Н.В. Бездетко // Український біофармацевтичний журнал. − 2013. − №2(25). − С.46-50.
 • Влияние глюкозамина гидрохлорида на наркотический сон, вызванный введением алкоголя и защитный эффект при остром общем охлаждении на фоне алкогольной интоксикации /Е.В. Бондарев, С.Ю. Штриголь, Н.В. Бездетко //Український біофармацевтичний журнал. − 2013. − №5(27). − С. 10-16.
 • Бездетко Н.В. Клинико-экономические аспекты генерической замены противоэпи­лепти­чес­ких препаратов (на примере вальпроатов) // Український вісник психоневрології — Т 21, вип. 4 (77) — 2013. − С.123-129
 • Невикористані можливості: фармакоепідеміологічний аналіз динаміки споживання препаратів статинів в Україні / Н.В. Бездітко, О.Я.Міщенко, І.В.Чинуш//Клінічна фармація. – 2014. – № 2. – С. 62-65.
 • Бездетко Н.В. Многоликий глимепирид: к вопросу о взаимозаменяемости пероральных сахароснижающих препаратов // Международный эндокринологический журнал. – 2014. – №2. – С.102-107
 • Бездетко Н.В. Клинико-экономический анализ симптоматической терапии больных острым бронхитом различными мукоактивными препаратами //Ліки України. – 2014. – № 5-6. – С. 57-59.
 • Бездетко Н.В., Кириченко О.Н. Фармакоэкономический анализ применения инсулина гларгин при сахарном диабете 2-го типа в условиях реальной клинической практики в Украине //Международный эндокринологический журнал. – 2014. – №3. – С. 77-82
 • Бездетко Н.В. Крем «Онабет» в лечении микоза стоп: клинико-фармацевтические аспекты // Український журнал дерматології, венерології, косметології • № 3 (54) • 2014. – С.97-102.
 • Hystopatological changes of the kidneys and liver in alloxan-induced diabetic mice treated with goutweed (aegopodium podagraria L.) medicines / O.V. Tovchiga, S.Y. Shtrygol, N.V. Bezditko // Клінічна фармація. – 2014. – № 2. – С. 22-28.
 • Бездетко Н.В., Кириченко О.Н.  Фармакоэкономический анализ применения инсулина гларгин при сахарном диабете 2-го типа в условиях реальной клинической практики в Украине // Укр мед часопис – 2014. – №6 (104). – С. 77-80.
 • Бездітко Н.В., Маньковській Б.М. Фармакоекономічний аналіз застосування аналогів інсуліну тривалої дії при цукровому діабеті 2-го типу в умовах фармацевтичного ринку України // Международный эндокринологический журнал. – 2014. – №7(63). – С. 57-62
 • Влияние єкстрактов листьев аронии черноплодной aronia melanocarra и урохолума на обмен мочевой кислоты у крыс /О.В. Товчига, С.Ю. Штриголь, Н.В.Бездетко и др. //Український біофармацевтичний журнал. − 2014. − №5(34). − С.48-55
 • Протоколи провізора (фармацевта) – важлива складова системи стандартизації медичної допомоги / І.А. Зупанець, О.М. Ліщишина, Н.В.Бездетко и др. //Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. ‑ № 3 (41). – С. 12-16.
 • Бездетко Н.В. Биосимиляры – клинические и регуляторные аспекты // Клиническая онкология – 2015. – №2.– С. 1-3
 • Бездетко Н.В. Цитиколин: новое об известном //Международный неврологический журнал. – 2015. – № 4(74), – С.29-33.
 • Фармакокинетика ацетилсалициловой кислоты: мысли и факты // Рациональная фармакотерапия 2015. – №3. – С. 28-31.
 • Клинико-экономический анализ применения эритропоэзстимулирующих средств длительного действия для лечения анемии у больных с ХБП V ГД стадии /Н.А. Колесник, Н.В. Бездетко, Н.Н. Новаковский// Український журнал нефрології та діалізу – ­ №3 (47). – С.65-70.
 • Належна фармацевтична практика: імплементація протоколів провизора / фармацевта у післядипломну освіту спеціалістів фармації / І.А. Зупанець, О.Ф. Пімінов, Г.В. Зайченко, Н.В. Бездітко Н.В. //Клінічна фармація. – 2015. – № 4. – С. 4-8.
 • Бездетко Н.В. Биосимиляры аналогов инсулина: что необходимо знать клиницисту // Укр. мед. часопис, 2016, №1. – С.35-41

Начальні дисципліни, які викладає проф. Бездітко Н.В.:

1.Фармакоекономіка
2.Фармакоекономічні основи формулярної системи
3. Основи організації охорони здоров¢я та страхова медицина
4. Доказова медицина
5. Підготовка фармацевтичного представника
6. Аспекти вікової фармакології