Доброва Вікторія Євгеніївна

Доброва Вікторія Євгеніївна – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

Адреса: 61057 м. Харків, вул. Пушкінська, 27

Тел.: (057) 706-30-72

 E-mail: vd311270@gmail.com

Науковий профіль: 

            

 

Доброва Вікторія Євгеніївна народилася в 1970 році в м. Харків. Закінчила Харківський авіаційний інститут (1994) та аспірантуру  Національного аерокосмічного університету (НАУ) «ХАІ» (1997). Працювала інженером НАУ «ХАІ» (2000–2001). З 2001 року працює в Національному фармацевтичному університеті (НФаУ): старший викладач (2001–2003), доцент кафедри фізики (2003–2004). У період з 2004–2013 рр. – учений секретар науково-дослідної частини та доцент кафедри фізики за сумісництвом. У період з 2006–2013 рр. виконувала обов’язки заступника відповідального секретаря приймальної комісії з питань набору до магістратури НФаУ. З 2013 р. – професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ. У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на ступінь кандидата технічних наук, у 2005 р. отримала вчене звання доцента. У 2013 р. захистила докторську дисертацію на ступінь доктора фармацевтичних наук на тему «Наукове обґрунтування методології планування та оцінки доклінічних та клінічних досліджень лікарських засобів», з 2013 р. – професор. У період з 2014–2016 рр. пройшла стажування у Union Graduate College (США) за програмою Advanced Certificate Program in Central and Eastern Europe «Bioethics in Biomedical Research», в межах якої виконала та захистила науковий проект «Identifying And Addressing Challenges Of Effective Functioning In The Ukrainian Research Ethics System» за підтримки гранту National Institute of Health та Fogarty International Center.

Автор і  співавтор понад 160 наукових та науково-методичних праць, з яких 80 — статтей, 8 — патентів, 4 — інформаційні листи, 7 — науково-методичні рекомендації, 8 – навчальних посібників, 1 – довідник, 5 – навчально-методичних рекомендацій.

Громадська діяльність: Член апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація», член редакційної колегії наукового журналу «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», заступник голови Комісії з питань етики Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету.

Наукова школа

Захищені під керівництвом: 1 докторська дисертація (Зупанець Катерина Олександрівна, докт. фарм. наук «Теоретичні та науково-прикладні засади управління клінічними дослідженнями лікарських засобів на місці проведення випробувань») та 1 кандидатська дисертація (Ратушна Ксенія Леонтіївна, канд. фарм. наук «Науково-методичні підходи до управління даними при клінічних дослідженнях лікарських засобів»).

Керує виконанням 3 кандидатських дисертацій аспірантів і пошукувачів на здобуття ступеня кандидата фармацевтичних наук.

Напрямок наукових досліджень: методологія планування та оцінки клінічних досліджень шляхом розробки математичних моделей, які враховують особливості цих досліджень; наукові підходи і методичні аспекти щодо процесів управління клінічними випробуваннями лікарських засобів зокрема: впровадження системи управління якістю на базі стандарту ISO 9001, розробка теоретико-прикладних підходів до застосування ризик-орієнтованого менеджменту у сфері клінічних випробувань, методичні аспекти управління даними при клінічних дослідженнях; впровадження сучасних фармакоекономічних підходів до оцінки клінічних випробувань лікарських засобів та обґрунтування моделей їх планування та проведення.

Навчальні посібники

Довідники

 1. Клінічні дослідження. Терміни та визначення: довідник / за загальн. редакцією В. М. Коваленка, І. А. Зупанця. – Харків: Золоті сторінки, 2016. – 340 с.
 2. Основы биоэтики и биобезопасности: учебное пособие. — Х., 2016.
 3. Доброва В.Є. Біофізика та медична апаратура. Ч.І. Прилади функціональної діагностики серцево-судинної системи людини. Навчальний посібник / В.Є. Доброва, В.О. Тіманюк // Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 200 с.

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації щодо оцінки первинної документації та ІРФ при проведенні І фази КВ та дослідженнях біоеквівалентності / І. А. Зупанець, В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, Н. П. Безугла та ін. : метод. рек. – Х. : ФОП Петров, 2016. – 20 c.
 2. Методичні підходи щодо розробки та впровадження еІРФ для дослідження біоеквівалентності у місці проведення випробування / І. А. Зупанець, В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, Н. П. Безугла та ін. : метод. рек. – Х. : ФОП Петров, 2016. – 20 c.
 3. Методичні рекомендації проведення валідації еІРФ для досліджень біоеквівалентності / І. А. Зупанець, В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, Н. П. Безугла та ін.: метод. рек. – Х. : ФОП Петров, 2016. – 20 c.
 4. Методичні підходи до створення стандартних операційних процедур у місці проведення клінічного випробування : метод. рек. / І. А. Зупанець, В. Є. Доброва, К. Л. Ратушна та ін. – К. : ДП «Державний експертний центр України», 2014.– 20 с.
 5. Методологічні принципи організації системи управління даними у клінічних випробуваннях : метод. рек. / [В. Є. Доброва, І. А. Зупанець,
  А. М. Мороз та ін.] – Х. : НФаУ, 2012. – с. 36.
 6. Наукове обґрунтування методології статистичної оцінки переносимості лікарських засобів при проведенні клінічних випробувань: метод. рек. / [В. Є. Доброва, І. А. Зупанець, А. М. Мороз та ін.]. – К. ; Х. : НФаУ, 2012. – 36 с.
 7. Наукове обґрунтування моделі організації та проведення клінічних випробувань за участі здорових добровольців: метод. рек. / І. А. Зупанець, В. Є. Доброва, М. Г. Старченко та ін. – К. : ДП «Державний експертний центр України», 2011. – 32 с.

Навчально-методичні рекомендації:

 1. Основи біоетики та біобезпеки. Ч. 1. Основні принципи і правила біоетики в практичній медицині та наукових дослідженнях : метод. рек. для аудит. роботи студентів / В.А. Мороз, В.В. Пропіснова, І.А. Отрішко та ін. — Х. : НФаУ, 2015. —40 с.
 2. Основи біоетики та біобезпеки. Ч. 2. Морально-етичні проблеми ме­дичної генетики, прикладних репродуктивних технологій та генної інженерії : метод. рек. для аудит. роботи студентів / В. А. Мороз, В. В. Пропіснова, О. О. Андрєєва та ін. – Х.: НФаУ, 2015. – 32 с.
 3. Фармацевтическая опека при симптоматическом лечении головной боли : метод. рек. для аудит. работы студентов / С. В Мисюрева, И. А.Отришко, Е.А. Зупанец и др. − Х. : НФаУ, 2014. – 28 с.
 4. Clinical pharmacy in hepatology: guidelines / S.V. Misyuryova ; edited by I.A. Zupanets. – Kharkiv : NUPh, 2013.

Членство у фахових асоціаціях: Член Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень (ISPOR)

Статті у фахових іноземних наукових журналах

Scopus Author ID: 35195390800

Researcher ID: C-3989-2018

 1. Electronic informed consent model development for implementation in clinical trials in Ukraine/ VY Dobrova, KО Zupanets, TY Kolodyezna, YV Timchenko // Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. – 2017. – Vol. 10, Issue 12. – С. 238–241.
 2. Assessment of quality of life of healthy volunteers-participants in clinical trials / К. О. Zupanets, V. Ye. Dobrova, T. Yu. Kolodezna, K. L. Ratushna // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2016. – Vol. 8 (4). – Р. 1414-1422.
 3. Zupanets К. О. Process model of the trial site quality management system / К. О. Zupanets, V. Ye. Dobrova // Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. – 2016. – Vol. 9, Is. 3. – P. 225–228.
 4. Dobrova V. Ye. Concomitant therapy in clinical trials of drugs : its role, problems and approaches to its consideration / V. Ye. Dobrova, K. Zupanets, K.L. Ratushna // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2015. – Vol. 7 (3). – P. 182–186.
 5. The analysis of compliance with bioethical norms of signing the informed consent in organizing trials of drugs / K. O. Zupanets, V. Ye. Dobrova, T. Yu Kolodeznaya, K. L. Ratushnaya // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2015. – Vol. 7(11) – P. 756 ‑ 762.
 6. Scientific and practical substantiation of ways of developing and introducing electronic case report forms to ensure the quality of bioequivalence studies / K.O. , V. Ye. Dobrova, A. V. Zajchenko, O. V. Dorovskyy // Research and Reviews: Journal of Hospital and Clinical Pharmacy. – 2015. – Vol. 1, Issue 3. – P. 21–25.

Статті у фахових наукових журналах України

 1. Dobrova V. Ye. Comparative analysis of the ISO 9001:2015 standard and good clinical practice guideline: a framework for clinical trials management improvement / V. Ye. Dobrova, К. L. Ratushna, Ie. F. Grintsov, N. P. Bezugla // Clinical Pharmacy. – 2017. – №2.– Р. 32-38.
 2. Індикатори оцінки якості фармацевтичної опіки: наукове обґрунтування та підходи до впровадження / І. А. Зупанець, О. М. Ліщишина, О. О. Шилкіна, Н. В. Бездітко, В. Є. Доброва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016.– №2 (46). С.60 – 64.
 3. Зупанець К. О. Електронна індивідуальна реєстраційна форма як інструмент управління якістю клінічних досліджень з біоеквівалентності / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва, О. О. Андрєєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 1(45). C. 19–25.
 4. Зупанець К. О. Модель взаємодії між сторонами, що залучені до управління клінічними випробуваннями, в процесі роботи з даними / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 1. – С. 26–32.
 5. Зупанець К. О. Е-менеджмент даних та електронна індивідуальна реєстраційна форма як необхідні засоби централізованого моніторингу клінічного випробування / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 2. – С. 39–42.
 6. Зупанець К. О. Вивчення аспектів захисту суб’єктів досліджень у клінічних випробуваннях І фази та дослідженнях біоеквівалентності / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва, Т. Ю. Колодєзна // Запорожский медицинский журнал. – 2016. – №2 (95). – С. 93 – 97.
 7. Зупанець К. О. Аналіз думки фахівців щодо впровадження концептуальних положень управління ризиками у клінічні дослідження лікарських засобів / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Запорожский медицинский журнал. – 2016. – №3 (96). – С. 93 – 98.
 8. Зупанець К. О. Оцінка ризиків щодо якості даних за методом FMEA аналізу / Зупанець К.О., Ратушна К. Л., Доброва В. Є. // Клінічна фармація. – 2015. – №3, Т.19. – С. 4–10.
 9. Зупанець К. О. Наукове обґрунтування інтегрованої системи управління клінічним випробуванням лікарських засобів на місці проведення дослідження / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва, О. М. Проскурня // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – Вип. 4 (42). – С. 60–66.
 10. Зупанець К. О. Концептуальні положення щодо управління ризиками у клінічному випробуванні лікарського засобу на місці проведення дослідження / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015.– №6 (44). С.49 – 57.
 11. Протоколи провізора (фармацевта) – важлива складова
  системи стандартизації медичної допомоги/ І. А. Зупанець, О. М. Ліщишина, О. О. Шилкіна, Н. В. Бездітко, В. Є. Доброва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №3 (41). С.49 – 57.
 12. Ратушна К. Л. Розробка методики оцінювання та контролю системи управління даними у клінічних випробуваннях за допомогою ключових показників ризиків / К. Л. Ратушна // Клінічна фармація. – 2015. – Т. 19, № 1. – С. 17–24.
 13. Аналіз стану впровадження протоколів провізора (фармацевта) у практичну діяльність аптечних закладів України / О. М. Ліщишина, О. О. Шилкіна, В. Є. Доброва, В.В. Пропіснова, Т.Ю. Колодєзна // Клінічна фармація. – 2015. – Т. 19, № 3. – С. 11–15.
 14. Доброва В.Є. Науково-методичне обґрунтування оцінки ефективності нових лікарських засобів / В. Є. Доброва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014.–№3(35).C.26 -32.
 15. Доброва В.Є. Моделювання процесів вимірювань при клінічних дослідженнях лікарських засобів / В. Є. Доброва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014.– №4(36). C. 4- 10.
 16. Доброва В.Є. Аналіз мотивації участі добровольців у клінічних випробуваннях / В. Є. Доброва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014.– № 5 (37) C. 4- 10.
 17. Доброва В. Є. Аналіз та дослідження ризиків втрати якості даних у клінічному випробуванні / В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, К. Л. Ратушна // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 1. – С. 16 – 20.
 18. Зупанец Е. А. Методические подходы к созданию стандартных операционных процедур в исследовательском центре при проведении клинических исследований / Е. А. Зупанец, В. Е. Доброва, К. Л. Ратушная // Фармация. – 2014. – № 2. – С. 25–28.
 19. Ратушна К. Л. Дослідження рівня професійної підготовки фахівців з клінічних досліджень на базі системи самооцінок / К. Л. Ратушна, К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 1 (33). – С. 36–42.
 20. Зупанець К. О. Використання імітаційного моделювання для кількісного оцінювання ризиків, пов’язаних із реєстрацією даних у клінічному випробуванні / К. О. Зупанець, В. Є. Доброва, К. Л. Ратушна, О. О. Андрєєва // Клініч­на фармація. – 2014. – Т. 18, № 4. – С. 23–31.
 21. Ратушная К. Л. Методические подходы к созданию стандартных операционных процедур в исследовательском центре при проведении клинических исследований / К. Л. Ратушная, В. Е. Доброва, Е. А. Зупанец // Фармация. – 2014. – № 2. – С. 25–28.
 22. Ратушна К. Л. Дослідження рівня професійної підготовки фахівців з клінічних досліджень на базі системи самооцінок / К. Л. Ратушна, К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 1 (33). – С. 36–42.
 23. Ратушна К. Л. Аналіз та дослідження ризиків втрати якості даних у клінічному випробуванні / К. Л. Ратушна, В. Є. Доброва, К. О. Зупанець // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 1. – С. 4–10.
 24. Ратушна К.Л. Використання імітаційного моделювання для кількісного оцінювання ризиків, пов’язаних із реєстрацією даних у клінічному випробуванні / К. Л. Ратушна, К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 4.– С.23–31.
 25. Ратушна К. Л. Розробка методичних підходів до створення стандартних операційних процедур на місці проведення клінічного випробування / К. Л. Ратушна, В. Є. Доброва, К. О. Зупанець // Клінічна фармація. – 2013. – Т. 17, № 3. – С. 16–20.
 26. Дослідження аспектів управління ризиками втрати якості даних при клінічному випробуванні / К. Л. Ратушна, В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, О. М. Котенко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 5 (31). – С. 16–23.
 27. Ратушна К. Л. Наукове обґрунтування ролі стандартних операційних процедур у системі забезпечення якості клінічного випробування лікарських засобів / К. Л. Ратушна, В. Є. Доброва, К. О. Зупанець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 1 (27). – С.23–28.
 28. Ратушна К. Л. Обґрунтування та розробка процесної моделі системи управління клінічними даними на місці проведення дослідження / К. Л. Ратушна, К. О. Зупанець, В. Є. Доброва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 4 (30). – С. 32–37.
 29. Доброва В. Є. Модель взаємодії персоналу при організації системи управління даними у клінічних випробуваннях / В. Є. Доброва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 3 (29).
 30. Доброва В. Є. Методичні засади оцінки фінансової компенсації участі добровольців у клінічних випробуваннях / В. Є. Доброва // Запорожский медицинский журнал. – 2013. – № 3 (29).

Авторські свідоцтва: Методика визначення побічних явищ/реакцій при проведенні досліджень біоеквівалентнсоті лікарських засобів / І. А. Зупанець, В. Є. Доброва, К. О. Зупанець, Н.П. Безугла, О.О. Андрєєва // Св-во на авторське право № 67767. – Державна служба інтелектуальної власності України.

Дисципліни: читає лекції та проводить практичні та семінарські заняття з дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки» для студентів спеціальності «Фармація» (денна та заочна форма навчання), «Технологія фармацевтичних препаратів» (денна та заочна форма навчання), «Технологія парфумерно-косметичних засобів» (заочна форма навчання), «Клінічна фармація» (заочна форма навчання), магістрів спеціальності «Лабораторна діагностика» (денна форма навчання), з дисципліни «Біоетика» для студентів спеціальності «Лабораторна діагностика» (денна форма навчання), з дисципліни «Клінічна фармакологія та клінічна фармація» для студентів спеціальності «Фармація» (денна та заочна форма навчання), з дисциплін «Належна клінічна практика та валідація клінічної апробації ліків», «Методологія та логіка наукових досліджень» для магістрів 6-го курсу спеціальності «Клінічна фармація».

Хобі: кіномистецтво, література, історія живопису.