Філяніна Неля Миколаївна

Неля Миколаївна Філяніна, завідувач кафедри гуманітарних наук,доктор філософських наук, кандидат філологічних наук, доцент.

Адреса кафедри: вул. Олександра Невського,18,
Тел.: (057)771-81-61
Е-mail: humanitsciens@nuph.edu.ua 
Науковий профіль: 

 

Автобіографія

Філяніна Неля Миколаївна народилася 14.08.1973 р. в смт. Єрки Черкаської області, Катеринопільського району. Закінчила: Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди (філологічний факультет), 1995 р.; інститут післядипломної освіти Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (факультет педагогіки та методики середньої освіти, спеціальність – «українська мова та література»), 2000р. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію, рішенням президії Вищої атестаційної комісії України і рішенням спеціалізованої вченої ради ХНПУ ім. Г. С. Сковороди присуджено вчений ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю «російська література». У 2016 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки та здобула науковий ступінь доктора філософських наук.

Працювала: з 1995р. по 1998 р. вчителем російської мови та літератури в сш № 88 ім. Зубарєва, м. Харків; з 1998 р. викладачем технікумуУкраїнської фармацевтичної академії; 2001-2005 рр. – заступник директора з виховної роботи технікуму Національної фармацевтичної академії України; 2005-2007рр. – старший викладач кафедри гуманітарних наук підготовчого факультету для іноземних громадян НФаУ; з 2007 р. – доцент кафедри гуманітарних наук НФаУ; з 2008 р. і по теперішній час – завідувач кафедри гуманітарних наук.

Нагородження:

 • почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України;
 • почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації.

Міжнародна діяльність:

Член Харківського відділення Української асоціації викладачів російської мови та літератури.

Наукова школа:

Керує написанням кандидатської дисертації викладача ХІБС УБС Михайлюк Н. В. на здобуття кандидата філологічних наук, за спеціальністю 10.01.01 – російська література.

Видавнича діяльність:

Філяніна Н. М. автор та співавтор 3 монографій, 8 посібників з «Російської мови як іноземної», 1 посібника для іноземних студентів з «Історії світової та української культури», перекладач та літературний редактор довідника «Клінічні дослідження. Терміни та визначення». Співавтор блоку навчально-методичної літератури з дисципліни «Російська мова» для іноземних студентів, що навчаються англійською/російською мовами, студентів СНД, автор програм (для іноземних аспірантів), навчальних планів.

Монографії

 • Філяніна Н. М. Екоосвітній потенціал гуманітарних знань : [монографія] / Н. М. Філяніна. – Х. : НФаУ, 2015. – 292 с.
 • История становления и развития кафедры гуманитарных наук Национального фармацевтического университета: монография / Н.Н. Филянина, Т. В. Гаврюшенко, Л. А. Субота и др. – Харків: Вид-во НФаУ, 2015. – 144 с.
 • Филянина Н. Н. Одиссея последнего романтика: [монографія] / Н. Н. Филянина. – Х. : Новое слово, 2005. – 156 с.

Посібники:

 • Русский язык:учебное пособие / Т. В. Крысенко, Н. Н. Филянина и др. – Харків: Золоті сторінки, 2016. – 240 с.
 • Клінічні дослідження. Терміни та визначення; переклад та літ. редакція Н.М.Філяніної. – Харків: Золоті сторінки, 2016. – 340 с.
 • История мировой и украинской культуры. Кредитно-модульный курс / Иванова К.А., Хирина А.А., Лантух А.П. та ін. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2015. – 520 с.
 • Русский язык. Пособие по развитию профессиональной научной речи для иностранных аспирантов медико-фармацевтического профиля / Н. Н. Филянина, Л.В. Синявина. – Харьков: НФаУ, 2012. – 100 с.
 • Практический курс по русскому языку для иностранных студентов 2 курса (естественнонаучный профиль)/ Н. Н Филянина., Т. В. Гаврюшенко и др. – Харьков: НФаУ, 2011. – 240 с.
 • Русский язык: Учебное пособие для иностранных студентов 3-4 курсов медико-фармацевтического профиля / Н. Н. Филянина, В. В. Цыганенко и др. – Харьков: НФаУ, 2011. – 424 с.
 • Русский язык. Вводно-фонетический курс по научному стилю речи (для иностранных студентов подготовительных факультетов, инженерный профиль)/ Н. Н.Филянина, Т. А. Мехедькина. – Харків: НФаУ, 2010. – 74 с.
 • Введение в предмет и язык предмета. Математика: Учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов вузов / Н. Н. Филянина, Н. И. Никоненко.– Харків: НФаУ, 2009. – 62 с.
 • Філяніна Н. М. Нереалістичні течії європейської літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття: Навчальний посібник / Н. М.Філяніна. – Харьков: НФаУ, 2004– 104 с.

Наукові праці. Опублікувала понад 150 друкованих робіт, в тому числі 70 публікацій у провідних фахових виданнях.

Статті в наукових виданнях інших держав :

 • Filyanina N. M., The Ideas of environmental education and ecological hermeneutics // Fundamentalist sciential: [scientific journal]. – Spain, Мadrid, 2017. – Вип. № 3(4). – С. 76-78
 • Filyanina N. M.,  Awareness of the value of nature as a condition оf overcoming of environmental crisis // Slovak international scientific journal.  – Bratislava, Slovakia, 2017. – № 5. – С. 67-
 • Філяніна Н. М., Місце освіти в сучасній гуманітарний парадигмі // Материалы ХІІІ Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании(5 – 8 июня 2017 г., Варна, Болгария.) в 2-х Т. , 2017. – Том № – С. 284-287.
 • Filyanina N. M., Sinyavina L. V., Philosophical and Methodological Analysis: The Phenomenon of Environmental Classics // Proceedings of 7th International scientific conference “New achievements of world science” (Jun 22, 2017, Morrisville, USA). – Morrisville, Lulu Press., 2017. – P. 44-51.
 • Філяніна Н. М., Феномен екологічної класики (філософсько-методологічний аналіз) // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. Серія «Філософські науки». – 2017. – № 3 (149). – С.108–112. [Наукометричні бази: Ulrich’s Periodicals Directory; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); Philosophy Documentation Center; EBSCO; РІНЦ; Index Copernicus International S.A.; WorldCat; DOAJ; Google Scholar.].
 • Филянина Н. Н. Выживание человечества : проблема аргументации / Н. Н. Филянина // Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicine. Culegere de articole ştiinţifice cu participare internaţionala. Vol. 4 (20). Chişinau : CEP «Medicina». –2014 – P. 216–219.
 • Filyanina N. Concepts of ecological hermeneutics and its potential in overcoming of the ecological crisis /Filyanina // Young scientist USA. HUMANITIES. – Lulu, 2014. – P. 140–143.
 • Филянина Н. Н. Реабилитация ценности природы в стратегии выживания человечества / Н. Н. Филянина // Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicine. Culegere de articole ştiinţifice cu participare internaţionala. Vol. 3. Chişinau : CEP «Medicina». – 2013. – P. 164–167.
 • Филянина Н. Н. Осознание ценности природы как условие преодоления экологического кризиса / Н. Н. Филянина // Актуальные проблемы истории и философии науки : теория и практика. – Ростов н/Д. : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ АПСН, 2013. – С. 34–41.

Госпрозрахункова діяльність.

 • Підготовка аспірантів до екзамену з російської мови та проведення кандидатського екзамену з російської мови;
 • проведення курсів понад обсяги навчальних програм з «Російської мови», «Методики викладання російської мови як іноземної»;

Читає курси.

Навчальні дисципліни, які викладає Філяніна Н. М.:

 1. Російська мова для іноземних студентів, що навчаються англійською мовою;
 2. Російська мова для іноземних студентів, що навчаються російською мовою;
 3. Російська мова для іноземних аспірантів;
 4. Методика викладання російської мови як іноземної.

Громадська робота.

 • член Харківського відділення Української асоціації викладачів російської мови та літератури
 • член вченої ради НФаУ

Хобі: настольний теніс; рослинництво.