Гонтова Тетяна Миколаївна

Гонтова Тетяна Миколаївна – доктор фармацевтичних наук (2012), професор, завідувач кафедри ботаніки (2012)

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4

Тел: (0572) 65-68-29, (0572) 67-91-74

Е-mail:  tetianaviola@ukr.net

Науковий профіль:

 

У 1991 р. закінчила Харківський фармацевтичний інститут. З 1991 по 1993 р. – старший лаборант кафедри ботаніки, з 1993 по 1996 р. – аспірант. У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне вивчення рослин роду ліщина» (науковий керівник проф. Сербін А.Г.).  З 1996 р. – асистент кафедри, з 2001 р. – доцент. У 2012 р. захистила докторську дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження рослин родин фіалкові та шорстколисті, перспективи їх використання в медицині» (науковий консультант – проф. Хворост О.П.). З 2012 р. очолює кафедру ботаніки.

Громадська діяльність: є членом Вченої ради НФаУ, апробаційних комісій НФаУ з спеціальностей 15.00.01 та 15.00.02,  об’єднаної ради факультетів, циклової методичної ради НФаУ. Виконувала обв’язки члена оргкомітату з підготовки VIII Національного з’їзду фармацевтів України. У 2012, 2014, 2018 роках була головою оргкомітетів I, II та ІІІ Міжнародних науково-практичних internet-конференцій «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин».

З 2013 року член фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійних іспитів «Крок-1» для спеціальності «Фармація» з Ботаніки. З листопада 2017 року – Голова фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійних іспитів «Крок-1» для спеціальності «Фармація» з ботаніки.

Нагороджена почесною грамотою харківської обласної ради (2015), почесною грамотою об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (2016) за вагомий особистий внесок у розвиток фармацевтичної галузі України, високий професіоналізм, відданість праці та з нагоди святкування дня фармацевтичного працівника, Почесною грамотою за багаторічну, плідну, творчу працю, внесок у розвиток наукового та освітнього потенціалу Університету, ботаніки з нагоди 45-річчя з дня заснування кафедри (2018).

У 2014 році ім’я Гонтової Т.М. внесено до «Золотої книги пошани» за вагомий внесок у розвиток університету.

Наукова школа: підготувала двох кандидатів наук (Золотайкіна  М. Ю. «Фармакогностичне дослідження та стандартизація сировини пижма звичайного та розроблення фітосубстанцій» (2017 р.)), (Ільїнська Н. І. Фармакогностичне вивчення сортів роду жоржина (Dahlia Cav.)) (2018 р.), (Ilyinska N. I. Pharmacognostic study of varieties of the genus Dahlias (Dahlia Cav.). Сьогодні є науковим консультантом із виконання однієї докторської дисертації (Крюкова Я. С. «Фармакогностичне дослідження інулінвмісних рослин та створення субстанцій на їх основі») та керує виконанням 3 кандидатських дисертацій:

 1. Соколова О. О. «Фармакогностичне вивчення видів та сортів роду соняшник»;
 2. Яременко М. С. «Фармакогностичне вивчення кореневищ і листя лепехи звичайної і отримання субстанцій різної біологічної дії»;
 3. Гордєй К. Р. «Фармакогностичне вивчення маруни дівочої та створення лікарських засобів на її основі».

Підручник

 1. Pharmaceutical botany : textbook / T. M. Gontova, A. H. Serbin, S. M. Marchyshyn et. al. ; edited by T. M. Gontova. – Ternopil: TSMU, 2013. –  380 p.

Навчальні посібники:

 1. Фотогербарий лекарственных растений = Photoherbarium of medicinal plants : учеб. пособие для студентов вузов / Т.Н. Гонтовая, А.Г. Сербин, В.П. Руденко и др. ; под общ. Ред. Т.Н. Гонтовой, В.П. Руденко. – Харьков. : НФаУ : Золотые страницы, 2017. – 240 с. – Текст парал. : рус., англ.
 2. Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы) / А. Г. Сербін, Л. С. Картмазова, В. П. Руденко, Т. М. Гонтова : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів. – Х.: Колорит, – 86 с.: іл. – Текст: рос.
 3. Збірник тестових завдань з поясненнями та ілюстраціями для контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [уклад.: Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, Т. В. Опрошанська та ін.]; за ред. Т. М. Гонтової, Л. М. Сірої. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 168 с.

Словник:

Енциклопедичний тулмачний словник фармацевтичних термінів : україно-латинсько-російсько-англійський : [навч. Посібн. Для студ. Вищих навч. закладів] / [уклад.: І.М. Перцев, Є.І. Світлична, О.А. Рубан та ін.] ; за ред. Проф. В.П. Черниха. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 824 с.

Методичні рекомендації. Розроблено 7 типових і 38 робочих програм з профільних дисциплін. Приймала активну участь у розробці навчально-методичного блоку з фармацевтичної ботаніки для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів». У співавторстві підготувала блок навчально-методичної літератури загальною кількістю 107 для студентів денної та заочної форми навчання, для іноземних англомовних студентів.

Основні навчально-методичні посібники та рекомендації:

  1. Pharmaceutical botany. Morphology of the generative organs. Plant systematics: methodical instruction for practical classes for higher education students of the 2nd course / T. M. Gontova, V. P. Gaponenko., V. V. Mashtaler, O. S. Mala. – Kh. : PC Esin, 2018. – 47 p.
  2. Фармацевтична ботаніка. Модуль 2. Генеративні органи. Систематичний огляд лікарських рослин з елементами фітоекології і ценології. Методичні вказівки до самопідготовки і виконання аудиторних робіт здобувачами вищої освіти зі спеціальності «Фармація» / Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, В. П. Руденко. – Харків: Вид-во ПП «Єсін», 2018. – 66 с.
  3. Фармацевтична ботаніка. Методичні рекомендації до виконання та оформлення аудиторної і самостійної роботи (для молодших спеціалістів за напрямом «Медицина») / Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, В. П. Руденко. – Харків: Вид-во ПП «Єсін», 2018. – 74 с.
  4. Фармацевтична ботаніка. Методичні рекомендації до виконання та оформлення аудиторної і самостійної роботи (для молодших спеціалістів за напрямом «Фармація») / Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, В. П. Руденко. – Харків: Вид-во ПП «Єсін», 2018. – 74 с.
  5. Фармацевтична ботаніка. Методичні рекомендації до самостійного післяаудиторного опрацювання програмних тем і практичних завдань / Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, В. П. Руденко. – Харків: Вид-во ПП «Єсін», 2018. – 108 с.
  6. Фармацевтическая ботаника. Генеративные органы. Систематический обзор лекарственных растений с элементами фитоэкологии и ценологии. Методические указания к самоподготовке и выполнению аудиторных работ соискателями высшего образования 2 курса факультета по подготовке иностранных граждан специальности «Фармация» / Т. Н. Гонтовая, В. П. Гапоненко, Л. М. Серая, В. П. Руденко. – Х. : ЧП «Есин», 2018. – 56 с.
  7. Фармацевтическая ботаника. Модуль 2. Вегетативные органы. Генеративные органы. Систематический обзор лекарственных растений с элементами фитоэкологии и ценологии. Методические указания к самоподготовке и выполнению аудиторных работ соискателями высшего образования 2 курса факультета по подготовке иностранных граждан специальности «Фармация» / Т. Н. Гонтовая, В. П. Гапоненко, Л. М. Серая, В. П. Руденко. – Х. : ЧП Есин, 201 – 60 с.
  8. Фармацевтична ботаніка. Анатомія і морфологія вегетативних та генеративних органів рослин. Морфологія органів рослин : метод. рек. До виконання лабораторної і позааудиторної роботи для здобувачів вищої освіти 2 курсу освітньої програми «Технологія фармацевтичних препаратів» / Т. М. Гонтова, В. П. Руденко, О. С. Мала. – Х. : Вид-во ПП «Єсін», 2018. – 58 с.
  9. Фармацевтическая ботаника. Методические рекомендации к лабораторной и самостоятельной внеаудиторной работе. (специальность 8. 12020101 – «Фармация» для иностранных студентов). Модуль 1. Анатомия и морфология вегетативных органов растений / Т. Н. Гонтовая, В. П. Гапоненко, В. П. Руденко, Л. М. Серая. – Х. : НФаУ, 2014 – 48 с.
  10. Анатомія та морфологія рослин у рисунках / Т. Н. Гонтовая, В. П. Руденко, Л. М Серая, В. П. Гапоненко, А. Г. Сербин, Т. В. Опрошанська, В. В. Машталер, О. С. Мала, С. В. Романова – Х. : НФаУ, 2014. – 63 с.
  11. «Методичні вказівки до лабораторної і позааудиторної роботи для студентів спеціальностей «Фармація» і «Клінічна фармація» фармацевтичного факультету. Фармацевтична ботаніка. Модуль 2. Генеративні органи. Основи систематики з елементами фітоекології і геоботаніки». / Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, В. П. Руденко, А. Г. Сербін – Х.: НФаУ, 2015. – 74 с.
  12. Методичні рекомендації до виконання та оформлення лабораторної і самостійної роботи з фармацевтичної ботаніки (Морфологія і систематика) для студентів спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» / Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, В. П. Руденко, В. В. Машталер – Х. : НФаУ, 2015. – 79 с.
  13. Pharmaceutical botany. Methodical instruction for practical classes. Module 2. Morphology of the generative organs. Plant Systematics / T. M. Gontova, V. P. Gaponenko, Ya. S. Kichimasova. – Kh. : NPHU, 2014. – 48 p.
  14. Фармацевтическая ботаника. Модуль 2. Морфология генеративных органов, основы систематики, фитоэкологии и геоботаники Методические указания к лабораторной и самостоятельной внеаудиторной работе. / Т. Н. Гонтовая, В. П. Гапоненко, Л. М. Серая, В. П. Руденко – Х. : НФаУ, 2015 – 70 с.
  15. Систематика рослин у рисунках : Навч. посіб. / Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко, В. В. Машталер, О. С. Мала. – Х. : НФаУ, 2015. – 65 с.
  16. Систематика растений в рисунках : Навч. посіб. / Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко, О. А. Затильникова. – Х. : НФаУ, 2015. – 65 с.
  17. Методические рекомендации к проведению учебной полевой практики / Т. Н. Гонтовая, В. П. Руденко, Л. М. Серая, В. П. Гапоненко – Х. : НФаУ, 2015 – 31с.
  18. Лікарські рослини з дисципліни «Фармацевтична ботаніка» : Навч. посіб. / Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко, Т. М. Гонтова. – Х. : Вид-во ПП Єсін, 2016. – 46 с.
  19. Систематика растений (конспект лекций) / Т. Н. Гонтовая, Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко, А. О. Минаева. – Х. : ЧП Єсін, 2016. – 74 с.

  Developed 5 standard and 20 working on programs in core subjects.

Патенти.

 1. Пат. на корисну модель № 34709 (2008), Україна, МПК А61К 36/00, А61Р 37/00. / Спосіб одержання комплексу полісахаридів з мембраностабілізуючою та імуномоделюючою дією. / Мішнєва К.Д., Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2008 00489; заявл. 14.01.08; опубл. 26.08.08.,  Бюл. №16.
 2. Пат. на винахід № 87066 Україна, (А61К) МПК А61К 36/86, А61К 127/00, А61Р 37/00. Спосіб одержання комплексу полісахаридів з мембраностабілізуючою та імуномоделюючою дією / Мішнєва К. Д., Гонтова Т. М., Хворост О. П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2008 00491; заявл. 14.01.08 ; опубл. 10.06.09, Бюл. № 11.
 3. Пат. на винахід № 96678 (2011) Україна, МПК А61К 36/30, А61Р 29/00. / Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з мембраностабілізуючою та протизапальною дією./ Машталер В.В, Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ.  – № a 2010 06988;  заявл. 07.06.10; опубл. 25.11.11., Бюл. № 22.  
 4. Пат. на винахід № 95570 Україна, МПК А61К 36/30, А61К 127/00, А61К 135/00, А61Р 29/00. Спосіб одержання засобу з мембраностабілізуючою та протизапальною дією / Машталер В.В., Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2010 06955; заявл. 07.06.10; опубл. 10.08.11, Бюл. № 15.
 5. Пат. на корисну модель № 56055 Україна, МПК А61К 36/00, А61Р 29/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з мембраностабілізуючою та протизапальною дією / Машталер В.В., Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2010 06984; заявл. 07.06.10; опубл. 27.12.10, Бюл. № 24.
 6. Пат. на корисну модель № 56259 Україна, МПК А61К 36/86, А61К 127/00, А61Р 37/00. Спосіб одержання засобу з противиразковою дією / Дроговоз С.М., Хворост О.П., Куценко Т.О., Гонтова Т.М., Мішнєва К.Д., Позднякова А.Ю.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2010 06950; заявл. 07.06.10; опубл. 10.01.11, Бюл. №1.
 7. Пат. на корисну модель 66893 Україна (2011), МПК А61К 36/00, А61К 135/00, А61Р 29/00, А61Р 31/00. / Спосіб отримання комплексу біологічно активних речовин з протизапальною та антимікробною дією з трави медунки темної. / М.С. Лобурцова, О.П.Хворост, Л.М. Малоштан; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2011 07467, заявл. 14.06.11; опубл. 25.01.12. – Бюл. №2.
 8. Пат. на винахід 98899 Україна (2011), МПК А61К 36/30, А61Р 29/00, А61Р 31/00. – Бюл. №7. / Спосіб отримання комплексу біологічно активних речовин з протизапальною та антимікробною дією з тарви медунки темної / М.С. Лобурцова, О.П. Хворост, Л.М. Малоштан; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2011 07425; заявл. 14.06.11; опубл. 25.06.12.
 9. Пат на корисну модель 75922 Україна, МПК 51, А61К 36/30, А61Р 29/00. / Спосіб одержання настойки з коренів живокосту / Гонтова Т.М., Щокіна К.Г., Хворост О.П. заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2012 02796; заявл. 12.03.12; опубл. 25.12.12, Бюл. № 24.
 10. Пат на корисну модель 77944 (2013) Україна, МПК 51 А61К 36/86, А61К 9/20, А61Р 37/04. / Фармацевтична композиція у формі таблеток з інуліностимулюючою дією / Гонтова Т.М., Рубан О.А.; заявник та патентовласник НФаУ. -№ u 2012 03969; заявл. 02.04.12.
 11. Патент на корисну модель № UA 94600 U. (2014) Україна, МПК 51 А61К 36/73, А61Р 31/04. / Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною та протизапальною дією з трави гравілату міського». / С. А. Козира, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна, О. В. Радько, Т. М. Гонтова, Т. П. Осолодченко. – № u 201404265. Заявл. 22.04.2014; опубл. 25.11.14, Бюл. № 22.
 12. Патент на винахід. № UA 110664 C2 (2016) Україна, МПК 51 А61К 36/73, А61Р 31/04, А61Р 29/00. / Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною та протизапальною дією з трави гравілату міського». / С. А. Козира, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна, О. В. Радько, Т. М. Гонтова, Т. П. Осолодченко. – № а 201404267. Заявл. 22.04.2014; опубл. 25.01.16, Бюл. № 2.
 13. Патент на корисну модель № UA 107819 U (2017) Україна, МПК 51 С08В 37/18, А61К 31/733, А61К 36/28. / Спосіб одержання інуліну з бульб жоржини німфейної для медичних цілей». / Ільїнська Н. І., Гонтова Т. М., Крюкова Я. С., Матковські А. – № u Заявл. 08.12.2015; опубл. 24.06.16, Бюл. № 12.
 14. Ільїнська Н. І., Гонтова Т. М., Крюкова Я. С., Матковські А. Спосіб одержання інуліну з бульб жоржини німфейної для медичних цілей : пат. на корисну модель № 107819 України, МПК : C08B 37/18 A61K 31/733  A61K 36/28; заявл. 4.06.16; опубл. 24.06.16, Бюл. № 12.
 15. Гонтова Т. М., Ільїнська Н. І., Чушенко В. М., Осолодченко Т. П. Спосіб одержання поліфенольного комплексу з трави жоржини сорту Ken’s Flame з антимікробною дією : пат. на корисну модель № 117559 України, МПК : А61К 36/28, А61К 135/00 А61Р 31/04; заявл. 26.06.17; опубл. 26.06.16, Бюл. № 12.
 16. Пат. 113431 України, МПК А 61 К 133/00. Спосіб одержання сухого екстракту з квіток пижма звичайного / Золотайкіна М. Ю., Гонтова Т. М. ; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u201608022 ; заявл. 19.07.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2 – 4 с.
 17. Соколова О.С, Гонтова Т.М. Спосіб одержання сухого екстракту з кошиків соняшника однорічного: пат. № заявки u201705217 від 29.05.2017

Інформаційні листи

 1. Гонтова Т. М. Макро- та мікроскопічні ознаки трави огірочника лікарського (Borago officinalis L.) : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 46 / Т. М. Гонтова, В. В. Машталер, О. П. Хворост. – К., 2012. – Вип. 13. – 6 с. (Рішення ПК «Фармація», протокол № 73 від 21.12.2011).
 2. Гонтова Т. М. Порівняльні макро- та мікроскопічні ознаки фіалки триколірної, фіалки польової та перестріча гайового : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 47 / Т. М. Гонтова, О. П. Хворост. – К ., 2012. – Вип. 14. – 6 с. (Рішення ПК «Фармація», протокол № 73 від 21.12.2011).
 3. Гонтова Т. М. Макро- та мікроскопічні ознаки бульб жоржини сорту Ken’s Flame : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 316 / Т. М. Гонтова, Я. С. Крюкова, Л. М. Сіра та ін. – К., 2015. – Вип. 27. – 3 с.
 4. Визначення кількісного вмісту суми флавоноїдів у квітках пижмо звичайного та фітопрепаратів на його основі : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 317 / М. Ю. Золотайкіна, Т. М. Гонтова, С. М. Губарь, Я. О. Проскурова. – К., 2015. – Вип. 28. – 3 с.
 5. Терміни заготівлі лікарської рослинної сировини пижма звичайного (Tanacetum vulgare L.) : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 130 / М. Ю. Золотайкіна, Т. М. Гонтова, С. М. Губарь, Н. І. Ільїнська. – К., 2016. – Вип. 20. – 5 с.
 6. Гонтова Т. М. Порівняльні макро– та мікроскопічні ознаки крайових  квіток кошиків соняшника однорічного сортів Ranok, Moulin Rouge, Teddy Bear: інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № / Гонтова Т. М., Соколова О. О., Мала О. С., Проскурова Я. О. – К., 2016. – Вип. №128. – 4 с. 

Членство у фахових асоціаціях:

 • Міжнародна асоціація фармацевтів (FIP)
 • Комісія медичних наук Польської Академії Наук у Любліні
 • Українське ботанічне товариство

Загальна кількість друкованих наукових праць 219, з них 60 наукові статті, 12 статей до Фармацевтичної енциклопедії, 16 патентів, 6 інформаційні листи, 95 тез доповідей.

Професор Гонтова Т. М. читає курс лекцій та веде практичні заняття з дисциплін «Фармацевтична ботаніка», «Медична ботаніка», «Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» денної та заочної форми навчання, для вітчизняних та англомовних іноземних студентів.

image_pdfimage_print