Інформація для здобувачів наукових ступенів

Науково-дослідна частина інформує про вимоги до фахових публікацій та публікації оголошення про захист дисертації, передбачені нормативними документами Вищої атестаційної комісії України.

 

Підстава

Зміст

1

2

«Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1112 від 17.10.2012р.)  1. Затвердити такі, що додаються:Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук;

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук.

2. Установити, що:

2.1. За темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук необхідна наявність не менше 20 публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких:

не менше чотирьох публікацій у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;

не більше п’яти публікацій в електронних наукових фахових виданнях;

у галузях природничих і технічних наук замість трьох статей можуть бути долучені три патенти на винахід (авторські свідоцтва про винахід), які пройшли кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються  наукових результатів дисертації (за наявності);

2.2. За темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук необхідна наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України, з яких:

не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;

одна із статей може бути опублікована в електронному науковому фаховому виданні;

у галузях природничих і технічних наук замість однієї статті може бути долучений один патент на винахід (авторське свідоцтво про винахід), який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується наукових результатів дисертації (за наявності);

2.3. У разі підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук на правах рукопису необхідна наявність (для гуманітарних і суспільних наук, за винятком дисертацій з історичних наук за спеціальностями 07.00.04 «Археологія», 07.00.09 «Антропологія») опублікованої без співавторів монографії обсягом не менше 10 обліково-видавничих аркушів, яка містить власні результати наукових досліджень здобувача і відповідає Вимогам до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, затвердженим цим наказом.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу другого підпункту 2.1 пункту 2 та абзацу другого підпункту 2.2 пункту 2, які набирають чинності з 01 січня 2013 року.

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №1112 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1380 від 03.12.2012р.) 

 

1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за №1851/22163, такі зміни:1.1. Абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 викласти в такій редакції:

«не менше чотирьох публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;».

1.2. Абзац перший підпункту 2.2 пункту 2 після слів «фахових виданнях України» доповнити словами «та інших держав».

1.3. Абзац другий підпункту 2.2 пункту 2 викласти в такій редакції:

«не менше однієї статті у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До такої публікації може прирівнюватися публікація у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;».

1.4. У пункті 6 слово «січня» замінити словом «вересня».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпунктів 1.1 та 1.3 пункту 1 цього наказу, які набирають чинності з 01 вересня 2013 року.

«Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» (затверджено постановою Кабінету Міністрів України №423 від 07.03.2007р. із змінами. внесеними згідно з Постановами КМ

№1197 від 11.11.2009,

№955 від 12.09.2011,

№1164 від 19.12.2012

 

     Пункт 19. Спеціалізована вчена рада:приймає для попереднього розгляду дисертацію за наявності супровідних документів за переліком, який визначає МОН. Процедура попереднього розгляду дисертації регулюється положенням
про спеціалізовані вчені ради;

має право приймати до розгляду докторську дисертацію не раніше ніж через два місяці, а кандидатську – не раніше ніж через місяць з дня розсилання виготовлювачем обов’язкових примірників видань, в яких опубліковано праці здобувача, що відображають основні результати дисертації;

приймає до захисту докторську дисертацію не пізніше ніж через три місяці після подання здобувачем усіх документів, а кандидатську – не пізніше ніж через два місяці.

Забороняється усувати недоліки, виявлені у дисертації спеціалізованою вченою радою після прийняття її до захисту, та в авторефераті – після його розсилання.

Пункт 22. Про прийняття дисертації до захисту і призначення офіційних опонентів спеціалізована вчена рада надсилає до МОН повідомлення за зразком, установленим МОН.

Повідомлення про захист докторської і   кандидатської дисертації публікується в офіційному друкованому виданні МОН.

Пункт 23. Для ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувача один примірник дисертації та два примірники автореферату не пізніше ніж за місяць до захисту передаються у бібліотеку того вищого навчального закладу або наукової установи, де спеціалізованою вченою радою прийнято дисертацію до захисту.