«Інноваційні технології в навчальному процесі: шляхи оптимізації викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Шановні колеги!

Згідно із затвердженим ЦМК МОЗ України з вищої медичної освіти планом роботи опорних кафедр, з 17 по 20 квітня 2012 р. буде проведено дистанційний семінар-нараду завідувачів кафедр української мови ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти «Інноваційні технології в навчальному процесі: шляхи оптимізації викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Серія «Наука»

Інноваційні технології
в навчальному процесі: шляхи оптимізації викладання дисципліни «Українська мова
(за професійним спрямуванням)
Матеріали дистанційної семінару-наради завідувачів кафедр української мови вищих медичних та фармацевтичних закладів України

Алла Берестова
Інноваційні технології та методи навчання у професійній освіті

Роман Голод
Концептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу

Ольга Денисенко, Олена Портна, Олег Пряхін, Оксана Сидоренко
Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання

Олександр Колтунов, Ольга Сікорська, Таїса Оладько
Проблема викладання української мови як іноземної в ситуації білінгвізму за кредитно-модульної системи організації навчального процесу

Наталя Лисенко, Лілія Дорошина
Специфіка роботи тьютора-філолога в системі дистанційного навчання

Микола Лісовий, Людмила Тищенко
Шляхи оптимізації навчального процесу під час вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Оксана Мельничук, Лілія Сілевич
Використання інноваційних особистісно-орієнтованих педагогічних технологій при вивченні української мови (за професійним спрямуванням)

Алла Ніколаєва, Людмила Фоміна
Модифікація значення мовних одиниць у вузькофункціональних текстах

Вікторія Савіна, Тетяна Сальтевська
Викладання української мови на підготовчому факультеті НФаУ

Ольга Салова
Білінгвізм та труднощі комп’ютерного перекладу

Олена Самсонова
Упровадження інновацій в систему вищої освіти

Юлія Сугробова, Ірина Карпова
Формування критичного мислення – інноваційна педагогічна технологія

Олеся Тєлєжкіна
Сучасні інноваційні технології навчання української мови у вищих навчальних закладах

Ірина Філатова, Катерина Антонова
Про методи формування рецептивної культури майбутніх лікарів

Л. Фоміна, О. Самолисова, О. Геращенко
Шляхи формування пізнавального інтересу студентів-медиків на заняттях з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Василь Чебан, Лариса Шутак
Застосування інноваційних технологій у процесі викладання гуманітарних дисциплін

РІШЕННЯ
дистанційного семінару-наради завідувачів кафедр
 української мови
вищих навчальних закладів і факультетів фармацевтичного та медичного профілю

 Відповідно до потреб держави у розв’язанні цілого комплексу соціально-економічних і культурно-просвітницьких проблем постають нові вимоги до мовної освіти випускників вищих навчальних закладів.

Однією зі складових комплексної гуманітарної підготовки студентів є дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)». З метою аналізу організації навчального процесу з української мови в умовах інтеграції вітчизняної вищої школи в європейський науковий та освітній простір і реалізації академічної та наукової мобільності, а також невпинного розвитку інформаційних технологій, що дозволило суттєво урізноманітнити форми проведення освітнього процесу, 23 квітня 2012 року на базі Національного фармацевтичного університету (м. Харків) та Івано-Франківського національного медичного університету (м. Івано-Франківськ) було проведено дистанційний семінар-нараду завідувачів кафедр української мови ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти «Інноваційні технології в навчальному процесі: шляхи оптимізації викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

 За результатами обговорення порушених на семінарі питань були ухвалені такі рішення:

 •  зважаючи на низький загальний рівень підготовки студентів, великий обсяг навчального матеріалу, просити Міністерство охорони здоров’я України збільшити кількість аудиторних годин на вивчення української мови впродовж двох семестрів;
 • просити Міністерство охорони здоров’я України повернути вступний іспит до аспірантури з української мови;
 • просити Міністерство охорони здоров’я України повернути спеціальний курс з української мови для аспірантів;
 • просити Міністерство охорони здоров’я України повернути кандидатський мінімум з української мови;
 • звернутися до ЦМК Міністерства охорони здоров’я з пропозицією щодо призначення опорної кафедри з української мови як іноземної і доручити цій кафедрі розробити типові програми з української мови як іноземної для студентів-іноземців підготовчого факультету, основного курсу та української мови за професійним спрямуванням;
 • просити Міністерство увести до навчальних планів дисципліну «Культура наукової мови» для студентів 4–5 курсів усіх спеціальностей. Наукова комунікація — важливий чинник формування сучасного висококваліфікованого фахівця, викладання зазначеної дисципліни допоможе молодим науковцям у виробленні навичок логічного, виразного, граматично і стилістично досконалого усного й писемного наукового мовлення, у засвоєнні основних принципів побудови та оформлення наукових текстів, вимог до виступу перед аудиторією;
 • просити Міністерство охорони здоров’я України ввести як обов’язковий для студентів 4–5 курсів усіх спеціальностей курс «Теорія і практика професійної мовної комунікації»;
 • просити Міністерство охорони здоров’я України ввести як обов’язкові для магістрантів, аспірантів та інтернів курси «Культура усного і писемного наукового мовлення» та «Основи термінознавства»;
 • активізувати використання сучасних інформаційних технологій на заняттях з української мови як засобу підвищення мотивації до навчання, ефективної презентації навчального матеріалу, а також способу збільшення обсягу засвоєння інформації та активізації роботи студентів. Рекомендувати впровадження технології змішаного типу навчання (елементи дистанційних курсів використовуються для перевірки самостійної роботи студентів);
 • нарада вважає за необхідне рекомендувати адміністрації ВНЗ для забезпечення належної професійної мовної культури майбутніх фармацевтів і лікарів зобов’язувати студентів, які склали курс української мови на оцінку «FX», повторно проходити курс із дисципліни з можливою дистанційною формою навчання, за результатами якого буде виставлятися підсумковий бал;
 • рекомендувати викладачам виробити ефективний алгоритм проведення,  структурування, коригування та контролю самостійної роботи студентів із застосуванням найбільш оптимальних її форм, прийомів, методичних стратегій.
 • рекомендувати викладачам під час роботи зі студентською групою особливу увагу приділяти створенню позитивного психологічного клімату, оскільки це є запорукою оптимізації навчальної діяльності й покращення її якості;
 • рекомендувати викладачам постійно працювати над удосконаленням системи контролю на засадах об’єктивного оцінювання;
 • для формування ключових компетенцій, важливих для конкурентоспроможного майбутнього працівника медико-фармацевтичної галузі, та для підтримання спадкоємного зв’язку між середньою та вищою освітою в Україні рекомендувати викладачам активно впроваджувати  на практиці такі новітні технології, як кейс-стаді, метод проектної діяльності, креативну систему навчання, технологію розвитку цілісного мислення, технологію розвитку критичного мислення, технологію дистанційного навчання, ігрові технології, що сприяють моделюванню й імітації майбутньої професійної діяльності;
 • активізувати створення відповідної навчально-методичної літератури та фонокурсів з української мови як іноземної;
 • активізувати роботу зі створення електронних підручників з української мови, активно використовувати їх під час викладання дистанційних курсів;
 • узяти до уваги досвід створення дистанційних курсів з української мови викладачів Національного фармацевтичного університету та Буковинського державного медичного університету;
 • ініціювати розробку і створення навчально-методичної літератури з курсів «Теорія і практика професійної мовної комунікації» та «Основи термінознавства»;

Колегіально запропоновано наступний семінар-нараду провести на базі Івано-Франківського національного медичного університету у вересні 2012 року.

 Головуючі

Завідувач кафедри  мовознавства ІФНМУ проф. Р. Б. Голод

Завідувач кафедри українознавства та латинської мови НФаУ доц. Є. І. Світлична

Секретар   доц. Н. О. Лисенко

 

image_pdfimage_print