Інтернатура

Інтернатура є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників фармацевтичних ВНЗ ІІІ–ІV рiвнiв акредитації, після закінчення якої їм присвоюється квалiфiкацiя провізора зi спецiальностi «Загальна  фармація», клiнiчного провізора зi спецiальностi «Клiнiчна фармацiя» та видається вiдповiдний сертифікат. Без наявності такого документа випускник ВНЗ не має права на самостійну провiзорську дiяльнiсть.

Порядок проходження інтернатури визначається Постановою Кабінету Мiнiстрiв України №96 вiд 27.02.1992 р. «Про зміни в органiзацiї спецiалiзацiї (інтернатури) випускників медичних і  фармацевтичних iнститутiв, медичних факультетів університетів», «Положенням про первинну спецiалiзацiю (інтернатуру) випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів України», затверджених Наказом МОЗ України №291 вiд 19.09.1996 р., «Переліком спеціальностей та строками навчання в iнтернатурi випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів, медичних факультетів унiверситетiв», затвердженого Наказом МОЗ України № 81 вiд 09.03.2005 р.

Випускники спеціальностей напряму «Фармація» («Фармація», «Клiнiчна фармацiя», «Технологія парфумерно-косметичних засобів») можуть поєднати навчання в iнтернатурi та магiстратурi за різними спеціальностями.

До інтернатури зараховуються випускники фармацевтичних ВНЗ після складання державних iспитiв та отримання диплома за провізорським фахом.

Молоді фахiвцi повинні влаштуватися на посаду провiзора-iнтерна або укласти договір із базовою аптекою для проходження заочної частини інтернатури не пiзнiше 1 серпня поточного року. Зарахування молодих спецiалiстiв до інтернатури здійснюється наказом по аптечному закладу з їх зарахуванням на посади провізорів-інтернів та внесенням вiдповiдних записів у трудові книжки або на підставі договору про проходження заочної частини інтернатури. Підставою для зарахування до інтернатури є диплом провізора.

Інтерни, які без поважних причин не приступили до навчання в iнтернатурi до 1 березня, до її проходження не допускаються. Вони можуть бути зараховані до інтернатури на початку наступного циклу.

Після закiнчення терміну підготовки в iнтернатурi провiзори-iнтерни проходять атестацію для визначення рівня знань і практичних навичок із наданням квалiфiкацiї зi спецiальностi «Загальна фармацiя», «Клiнiчна фармацiя».

Інтернатура складається iз заочної форми навчання (впродовж 7 мiсяцiв зі спецiальностi «Загальна фармацiя» та 5 мiсяцiв зi спецiальностi «Клiнiчна фармацiя»), а також очної форми (впродовж 4 мiсяцiв зі спецiальностi «Загальна фармацiя» та 6 мiсяцiв зi спецiальностi «Клiнiчна фармацiя»). Інтернатуру проходять тільки у базових аптеках, перелік яких знаходиться в в обласних управліннях охорони здоров’я.

Перелік документів, якi необхідно надати до базової аптеки:

 • копія диплома;
 • копія паспорта;
 • копія свідоцтва про шлюб;
 • копія трудової книжки;
 • копія iдентифiкацiйного коду;
 • санітарна книжка.

Очну частину інтернатури проходять в Інституті підвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв фармації НФаУ. Для зарахування до очної частини інтернатури провізор-інтерн, який проходив інтернатуру на базі, закріпленою за ІПКСФ, надає такі документи:

1) диплом про вищу фармацевтичну освіту та його копію;

2) додаток до диплому та його копію;

3) паспорт та його копію (1, 2 та 11 стор.);

4) трудову книжку та її копію;

5) довідку про навчання у ВНЗ на контрактній основі;

6) сертифікати про результати складання тестового екзамену Крок 1 та Крок 2 (окрім заочників та ТПКЗ) та їх копії;

7) свідоцтво про шлюб та його копію (у разі, якщо було змінено прізвище);

8) для внутрішньо переміщених осіб – Довідка про постановку на облік;

9) ідентифікаційний код та його копію;

10) щоденник провізора-інтерна, завірений підписом завідуючого та печаткою аптеки;

11) 5 рефератів за темами:

 • організація, управління та економіка фармації;
 • фармацевтична технологія;
 • клінічна фармація;
 • фармацевтичний аналіз лікарських засобів;
 • фармакогнозія.

Для зарахування до очної частини інтернатури провізор-інтерн, який проходив інтернатуру на базі, незакріпленою за ІПКСФ, надає вище перелічені документи, а також:

12) заява для дозволу на проходження очної частини інтернатури в ІПКСФ;

13) наказ про зарахування на заочну частину інтернатури.

Перед початком проходження очної частини інтернатури провізори-інтерни мають укласти угоду з НФаУ на 4 місяці навчання зі спеціальності «Загальна фармація» та на 6 місяців навчання зі спеціальності «Клінічна фармація».