Історія створення науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти

Наприкінці 1999 року в Національній фармацевтичній академії України був створений новий структурний підрозділ – науково-методична лабораторія з питань фармацевтичної освіти. Власне, це не був зовсім новий підрозділ, адже з 1979 року методична робота у ХФІ-УкрФА здійснювалася навчально-методичним кабінетом. Але, зважаючи на стрімкий розвиток фармацевтичної академії, одного з провідних вищих навчальних закладів України, усе помітнішими ставали вузькі рамки можливостей методичного кабінету. Створювалися нові факультети, відкривалися нові кафедри, спеціальності та спеціалізації, розширювалася та зміцнювалася матеріально-технічна, наукова та навчальна база, зростав престиж академії серед вищих закладів освіти України та Європи, що потребувало не просто інших, а, насамперед, наукових підходів до організації та здійснення методичної роботи. А коли Українська фармацевтична академія, як один з кращих вузів нашої держави, набула статусу Національної (Указ Президента України №1121/99 від 06.09.1999р.), питання реорганізації навчально-методичного кабінету постало особливо гостро. Таким чином, 1998-1999р.р. позначилися ретельною підготовкою до позитивного вирішення цього питання. Був виконаний необхідний, передбачений нормативними документами, обсяг роботи, ґрунтовно опрацьовано та надіслано до Управління освіти та медичної науки Міністерства охорони здоров’я України Подання про доцільність створення науково-методичної лабораторії в структурі НФАУ та розроблено проект Положення про науково-методичну лабораторію.

13.12.99р. була отримана згода Управління освіти та медичної науки МОЗ України на створення в структурі НФАУ як провідного вищого навчального закладу з підготовки спеціалістів фармації науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти (лист МОЗ України №8.02-08/3487). Ця згода та наказ Міністерства охорони здоров’я №232 від 21.09.99р. “Про порядок створення науково-методичних лабораторій при провідних вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах” стали підставою для видання наказу ректора НФАУ (№442 від 20 грудня 1999р.) про створення науково-методичної (науково-дослідницької) лабораторії з питань фармацевтичної освіти в структурі Національної фармацевтичної академії України з 15.12.99р.

Саме з цього часу, тобто 13 років, функціонує лабораторія, діяльність якої, згідно з відповідним Положенням, визначається основними завданнями, що передбачають:

  • Обмін досвідом між фармацевтичними факультетами України з питань змісту освіти.
  • Вивчення, узагальнення та впровадження сучасних технологій навчання і педагогічного досвіду в процес підготовки фармацевтичних кадрів. Аналіз та вивчення досвіду зарубіжних вищих навчальних закладів з метою використання його у вітчизняній практиці.
  • Проведення наукових досліджень з актуальних проблем фармацевтичної освіти з урахуванням та узагальненням сучасних технологій навчання та педагогічного досвіду.
  • Розроблення проектів державних стандартів фармацевтичної освіти за освітніми і освітньо-професійними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр.
  • Підготовку програм та методичного забезпечення навчального процесу з урахуванням особливостей форм навчання.

Лабораторія укомплектована співробітниками відповідно до штатного розпису, які здійснюють роботу згідно з посадовими обов’язками кожного і спираючись на тематичний план, затверджений Вченою радою, ректором університету та Центральним методичним кабінетом з вищої медичної (фармацевтичної) освіти МОЗ України.

Діяльність лабораторії регламентується законом України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Положенням про державний вищий заклад освіти, Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, Положенням про науково-методичну лабораторію з питань фармацевтичної освіти, нормативними актами з питань вищої освіти, наказами Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, рекомендаціями Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України та розпорядженнями ректорату Національного фармацевтичного університету .

Від дня заснування, 15.12.99р., лабораторію очолювали:

1999 р. – 2003 р. – Георгіянц В.А.,

2003 р. – Стрілець О.П.,

2003 р. – 2007 р. – Кайдалова Л.Г.,

2007 р. – 2008 р. – Котвіцька А.А.,

з 2008 р. до цього часу – Огарь С. В.

Сьогодні діяльність науково-методичної лабораторії здійснюється за дев’ятнадцятьма напрямами. Так, зусиллями співробітників лабораторії у період з 1999 року по 2012 рік було здійснено:

– акредитація та ліцензування усіх спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у Національному фармацевтичному університеті;

– розроблена «Концепція фармацевтичної освіти»;

– розроблені та затверджені галузеві стандарти вищої освіти (ОКХ, ОПП) освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр з напряму «Фармація» зі спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів», а також типові плани, за якими здійснюється підготовка фахівців;

– за сприяння науково-методичної лабораторії НФаУ визначено як базовий заклад з координації робіт щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої фармацевтичної освіти і науки (Наказ МОЗ України від 22 березня 2004 р. №148), була введена модульно-рейтингова система оцінювання знань студентів (2005 р.) і прийнята 100-бальна шкала оцінювання навчальних досягнень студентів (2007 р.),

– отримані грифи Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України на сотні підручників і навчальних посібників, за якими навчаються майбутні фахівці фармації у нашому університеті й на фармацевтичних факультетах інших ВНЗ України;

– розроблена й оформлена нормативна документація для проведення ліцензійних іспитів «Крок-1 Фармація» та «Крок-2 Фармація», а також опубліковані матеріали для підготовки студентів до цих іспитів;

– організовано проведення попередньої фахової експертизи тестових завдань, а також попереднього тестування та ректорського контролю для студентів НФаУ у формі комп’ютерно-адаптованого тестування з використанням банку тестових завдань Центру тестування МОЗ України;

– взято участь у фаховій експертизі тестових завдань у центрі тестування МОЗ України;

– відповідно до Положення здійснюється координація роботи  34 опорних кафедр;

– організовані і проведені наукові конференції, семінари, конкурси й виставки всеукраїнського та міжнародного рівнів з питань фармацевтичної освіти й фармацевтичних технологій;

– систематично подаються до друку науково-методичні видання і статті;

– започаткована рубрика «Поради психолога» у газеті «Молодість фармації»;

– започатковано проведення лекцій майстер-класу, колективних та індивідуальних консультацій із питань психології та соціології освіти, тренінгових занять, соціологічних та психологічних досліджень.

Постійно організовується підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу НФаУ, активно готуються і подаються на розгляд Вченої ради, Ректорської ради, навчального відділу, центральної методичної комісії аналітичні матеріали про діяльність НФаУ.

image_pdfimage_print