Іванова Карина Андріївна

Іванова Карина АндріївнаІванова Карина Андріївна – доктор філософських наук, професор кафедри філософії та соціології

Адреса: 61142, м. Харків, вул. О. Невського, 18, НФаУ

Тел./факс (057) 737-36-19,

Е-mail socialsciences@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

 

Автобіографія.

Іванова Каріна Андріївна народилась 14 лютого 1959 р. в м. Ленінакан, Вірменія. Закінчила Красноярський державний педагогічний інститут (філологічне відділення, 1984), у 2002 році в м. Харкові в Національному університеті ім. Н. В. Каразіна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за темою «Соціологічні аспекти міжкультурної комунікації в українському вузі», в 2011 році в м. Києві в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук, тема: «Зміни як сутнісна характеристика культури (методологія дослідження)» за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки. Працювала: вчителем середньої школи №2 м. Ужур (з 1981 по 1987 р.), в Національному фармацевтичному університеті працює з 1987 року: лаборант кафедри російської мови (1987), старший лаборант кафедри російської мови (1987-1988), викладач кафедри російської мови (1988-1994), старший викладач кафедри російської мови (1994-2003), доцент кафедри російської мови (2003-2006), доцент кафедри суспільних наук, українознавства та латинської мови (2006-2007). Займала посаду проректора з науково-педагогічної (виховної) роботи (2005-2015). З 2007 по 2012 рік завідувач кафедри суспільних наук, з 2012 року завідувач кафедри філософії та соціології (кафедру перейменовано наказом по НФаУ № 430к від 29.08.2012 р.). У 2012 році присвоєно вчене звання професора.

Нагороди, почесні звання:

 • почесної грамотою Київської районної ради (2005 р.);
 • почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2009 р.);
 • почесною грамотою Верховної Ради України (2010 р.);
 • почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2010р.);
 • почесною грамотою Національного фармацевтичного університету (2011 р.);
 • почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2012р.);
 • почесною грамотою Національного фармацевтичного університету (2013 р.);
 • почесною грамотою Краматорського економіко-гуманітарного інституту (2013р.);
 • почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2014р.);
 • почесною грамотою Національного фармацевтичного університету (2015 р.);
 • заслужений викладач НФаУ (2016).

Громадська робота.

К. А. Іванова є членом спеціалізованої вченої ради при Інституті філософії НАН України (Д 26.161.01) за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки, постійним учасником нарад кафедр філософії медичних та фармацевтичних ВНЗ України при опорній кафедрі філософії та соціології МОЗ України НМУ ім. О. О. Богомольця, де вона бере активну участь процесах розробки стандартів гуманітарної освіти, форм і методів розвитку контролю якості освіти, розробки змістовного наповнення гуманітарної освіти, обговоренню змісту типових програм. Професор Іванова К. А. є членом Методичної комісії з питань викладання філософських дисциплін Інституту філософії НАН України, членом методичної профільної комісії з гуманітарного циклу НФаУ, , член Міжнародної асоціації гуманітаріїв при ХНУ ім. В. Н. Каразіна, член вченої ради НФаУ.

Наукова школа:

 1. Під керівництвом проф. Іванової К. А. відбувся захист на здобуття доктора філософських наук доц. Філяніної Н.М. за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки. (Тема роботи: «Екоосвітній потенціал гуманітарних знань (філософсько-методологічний аналіз)»).
 2. Керує написанням кандидатської дисертації викладача кафедри філософії та соціології Савченко А.О. на здобуття кандидата історичних наук, за спеціальністю 07.00.07 – історія науки та техніки. (Тема роботи: «Становлення та розвиток фармацевтичної освіти у Харкові у ХІХ – на початку ХХ століття»).

Видавнича діяльність.

 Монографії

 • Іванова К. А., Хіріна Г. О. та ін. «Історія кафедри філософії та соціології 1805-2016 рр.». – Х.: Золоті сторінки, 2016. – 300 с.
 • Іванова К.А., Лантух А.П., Хіріна Г.О. Етико-правові аспекти медицини та фармації: теорія та практика / К.А. Іванова, А.П. Лантух, Г.О. Хіріна. – Х.:Золоті сторінки, 2011. – 187.
 • Іванова К.А. Зміни в культурі як глобальна проблема : монографія / К.А.Іванова.  – Х. : Золоті сторінки, 2010. – 224 с.
 • Іванова К. А. Ціннісні аспекти вербальної міжкультурної комунікації / К.А. Іванова // Етнічність, релігія, нація: міжкультурні комунікації : монографія. – Х., 2003. – Розд. 3. – С. 113 – 166.

Підручник

 • Філософія / К.А. Іванова (в співавторстві) – підручник – Харків: золоті сторінки, 2013. – 460 с.

Посібники

 • История мировой и украинской культуры. Кредитно-модульный курс : учеб. Пособие для студентов высш. учеб. заведений / кол. авт.: К. А. Иванова, А. А. Хирина, А. П. Лантух и др. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2015. – 520 с.
 • The History of World and Ukrainian Culture (Credit-Module Course): manyal for students of higher schools / K.A. Ivanova, G.F. Krivchskova – Khakiv: NUPH: Golden Pages, 2012. – 360 p.
 • Історія світової та української культури / К.А. Іванова, А.П. Лантух, Г.О. Хіріна, С.І. Шитов, А.О. Якуба – навч. посібник – Харків : Золоті сторінки, 2012. – 520 с.
 • Іванова К.А. Культурологія. Кредитно-модульний курс: навч. посіб. Для студ. вищих навч. закладів/ К.А. Іванова (В співавторстві). – Х. : Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2009. – 280 с.
 • Культурологія – навч. посібник – Львів: «Магнолія 2006»; видання 3, 2009. – 375 с.
 • Philosophy (Credit-Module Course): Handbook for Foreign University and Post Graduate Students) \ K.A. Ivanova, G.F. Krivchskova, O.K. Sadovnikov, et. al. – Khakiv: Publishing House of NUPH: Golden Pages, 2009. – 408 p.
 • Іванова К.А.(В співавторстві) /Навчальний посібник «Культурологія», Видання 2, перероблене та доповнене. Київ, 2005. –390 с.
 • Иванова К.А. (в соавторстве) Культурология: Учеб. Пособие для студентов вузов. – Х.: Изд-во НФаУ: золотые страницы, 2003. – 160 с.
 • Іванова К.А. (В співавторстві) /Навчальний посібник «Культурологія». Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – С. 287,  160-210.

Наукові праці. Є автором 4 монографій та 2 підручників з «Філософії», 5 посібників з «Культурології» та 3 посібників з «Історії світової та української культури», 1 з яких на англійській мові з грифом МОН України. Опубліковано понад 115 друкованих робіт, в тому числі 70 публікацій у провідних фахових виданнях.

Перелік наукових праць в іноземних журналах.

 1. Ivanova K. A., Lantukh A. P., Balabay Ya. V. Bioethical Aspects of Doctor – Patient Interaction / K. Ivanova, A. P. Lantukh, Ya. V. Balabay // International Conference on Pharmaceutical Drugs, May 15-17 2017, UAE. – p. 43.
 2. Ivanova K. , Filyanina N. M., Environmental Hermeneutics / N. M. Filyanina, K. A. Ivanova // Proceedings of IV International scientific conference “Perspective scientific research”. – Morrisville: Lulu Press., 2017. – p. 93.
 3. Иванова К.А. Динамика коммуникативно-информационных процессов и культурные изменения / К.А. Иванова // Наука и современность – 2013. Материалы ХХІІ международной научно-практической конференции, Новосибирск, 3 мая 2013 г. – Новосибирск, 2013. – С.182-190.
 4. Ivanova K.A. Cultural and philosophic interpretations of cultural change / K.A. Ivanova // VII International scientific conference “Fundamental and applied problems of geopolitics, international relations, national security. The USA, NATO and Europen Union – problems of safety of CIS countries, Europe, Asia and Africa”, 24-25 October, 2013- St. Petersburg, Russia,р.29-38.
 5. Ivanova K.A. The ways of cultural changes / K. A. Ivanova // nauka i studia. – 2013. – NR 24 (92). – p.12-22.
 6. Ivanova K.A. The nature of cultural changes / K.A. Ivanova // Перекрестки .- № .4.- 2013. – р. 33-40.(збірник включено до міжнародної бази даних EBSCO-CEEAS та Indexed in the MLA International Bibliography).
 7. Іванова К.А. Підходи до вивчення концепту / К.А. Іванова // IV Международный Крымский лингвистический конгресс «Язык и мир», Симферополь, 2012. – С. 52-60.
 8. Иванова К.А. Религия и медицина: современный алгоритм развития / К.А. Иванова // Новый колегіум. — № 4. – 2012 – С. 17-22.
 9. Иванова К.А. Культурфилософские интерпретации культурних изменений / К.А. Иванова // Экономико-правовые, социально-политические и культурно-исторические аспекты развития регионов: материалы междунар. научно-практ. конф. – Березники, 2012., С. 22-23.

Читає курси.

Навчальні дисципліни, які викладає проф. Іванова К.А.:

 1. Філософія, Філософія науки
 2. Історія та культура України
 3. Соціологія
 4. Етика та естетика
 5. Логіку

Проф. Іванова К.А. проводить лекції мастер-клас. Систематично поновлює фонд лекцій за наступними дисциплінами: «Філософія», «Етика та естетика», «Соціологія», «Логіка» (авторські лекції). Також створила лекції з мультимедійним супроводом по даним дисциплінам. Читає авторські лекції з курсу «Філософія науки» для аспірантів та магістрів.

Хобі: дайвінг.