Кафедра педагогіки і психології

Л.Г. Кайдалова

Адреса: м. Харків, вул. Челюскінців, 3
Тел./факс: (057) 7041540
E-mail: pedagogika@nuph.edu.ua
Сайт: pap-ipksf.nuph.edu.ua

Завідувач кафедри:
Кайдалова Лідія Григорівна, доктор педагогічних наук, професор

Навчальні дисципліни

 1. Дидактичні системи у вищій освіті
 2. Методологія та логіка наукових досліджень
 3. Моделювання діяльності фахівця
 4. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця
 5. Основи наукових досліджень
 6. Основи професійної психології
 7. Основи психології та міжособове спілкування
 8. Педагогіка (за вибором)
 9. Педагогіка вищої школи (за вибором)
 10. Педагогіка та методика викладання у вищій школі
 11. Педагогіка та психологія вищої школи
 12. Педагогічна майстерність викладача вищої школи (за вибором)
 13. Педагогічна та професійна психологія
 14. Педагогічний контроль в системі освіти
 15. Планування та організація навчально-виховного процесу
 16. Професійна етика вищої школи (за вибором)
 17. Психологія
 18. Розробка та оцінювання освітніх проектів (за вибором)
 19. Світовий досвід та тенденції розвитку університетської освіти
 20. Системний підхід у вищій освіті
 21. Соціологічні дослідження в освіті (за вибором)
 22. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні
 23. Тренінг спілкування (за вибором)
 24. Фізична культура та психофізіологічний тренінг

* Навчальна практика “Університетська освіта”

* Педагогічна практика

* Стажування (для спеціальності “Педагогіка вищої школи”)

Наукові напрями

 • Педагогіка і психологія вищої медико-фармацевтичної школи
 • Теоретичні та методичні засади неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фармації
 • Комунікативна компетентність й професійна самосвідомість майбутніх фахівців фармації

Навчально-методична література (2014 рік)

Посібники:

 1. Сабатовська І. С. Моделювання діяльності фахівця : навч. посіб. / І. С. Сабатовська, Л. Г. Кайдалова. – Х. : НФаУ, 2014. – 180 с.
 2. Кайдалова Л. Г. Планування та організація навчально-виховного процесу : навч.-метод. посіб. / Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна. – Х. : НФаУ, 2014. – 108 с.
 3. Лутаєва Т. В. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні : навч.-метод. посіб. / Т. В. Лутаєва. – Х. : НФаУ, 2014. – 104 с.

Методичні рекомендації:

 1. Кайдалова Л. Г. Адаптация иностранных студентов к обучению в вузах : метод. рекоменд. [для преподавателей и студентов подготовительных факультетов] / Л. Г. Кайдалова, Ж. В. Черкашина. – Х. : НФаУ, 2014. – 48 с.
 2. Кайдалова Л. Г. Лекція : класифікація та структура : метод. рекоменд. [для викладачів, студентів, магістрантів та аспірантів] / Л. Г. Кайдалова. – Х. : НФаУ, 2014. – 40 с.
 3. Кайдалова Л. Г. Психологічні особливості особистості студента : метод. рекоменд. [для викладачів вищих навчальних закладів] / Л. Г. Кайдалова, Н. В. Альохіна, Н. В. Шварп. – Х. : НФаУ, 2014. – 49 с.
 4. Кайдалова Л. Г. Світовий досвід і тенденції розвитку університетської освіти : метод. рекоменд. / Л. Г. Кайдалова, Т. В. Лутаєва, Л. В. Штефан. – Х. : НФаУ, 2014. – 56 с.
 5. Лутаєва Т. В. Педагогіка та методика викладання у вищій школі : метод. рекоменд. / Т. В. Лутаєва. – Х. : НФаУ, 2014. – 68 с.
 6. Сабатовська І. С. Соціологічні дослідження в освіті : метод. рекоменд. [для магістрантів зі спец. 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»] / І. С. Сабатовська. – Х. : НФаУ, 2014. – 56 с.

Статті (2014 рік)

 1. Кайдалова Л. Г. Педагогічні технології як засіб формування компетентностей майбутніх фахівців охорони здоров’я / Л.Г. Кайдалова // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 17.– С. 49-53.
 2. Кайдалова Л.Г. Теоретичні засади реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх економістів на основі використання інтерактивних методів навчання / Л. Г. Кайдалова, Г. В. Тимощук // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Додаток 4 до Вип. 31. Т. ІІ (10) : Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. – К. : Гнозис, 2014. – С. 215-219.
 3. Комишан А. І. Педагогічна діагностика досягнень студентів з навчальних дисциплін / А. І. Комишан // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка ; гол. ред. Каньоса П.С. – Кам’янець-Подільський : видавець ПП Зволейко Д. Г. – 2014. – Вип. 15. – С. 49-57.
 4. Кузнецов М.А. Виды студенческих страхов и особенности их динамики / М. А. Кузнецов, В. С. Шаповалова // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Х. : ХНПУ, 2014. – Вип. 49. – С. 58-67.
 5. Лутаєва Т. В. Організація самостійної роботи майбутніх медиків та фармацевтів у Харківському університеті (друга пол. ХІХ − початок ХХ ст.) / Т. В. Лутаєва // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 4 до Вип. 31, Том ІІ (10) : Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. – К. : Гнозис, 2014. – С. 254-261.
 6. Лутаєва Т. В. Педагогічні ідеї та діяльність В. Я. Данилевського в контексті організації освіти дорослих / Т. В. Лутаєва// Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / [ред. кол. Л. Б. Лук’янова (голова) та ін.] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К. ; Луганськ : Вид-во НОУЛІДЖ”, 2014. – Вип. 1 (8). – С. 229-239.
 7. Лутаєва Т. В. Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців медико-фармацевтичної галузі в період другої пол. ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Харківського університету) / Т.В. Лутаєва // Зб. Компетентнісний підхід в освіті : теоретичні засади і практика реалізації : Матеріали методологічного семінару 3 квітня 2014 р. м. Київ : [у 2 ч.]. Ч. 2 / Нац. академія пед. наук України [ред. кол. : В. Г. Кремінь (голова), В. І. Луговий (заст. голови), О. І. Ляшенко (заст. голови) та ін.]. – К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2014. – С. 107-113.
 8. Пляка Л. В. Етапи професійного становлення майбутніх фахівців фармацевтичної галузі / Л.В. Пляка // International scientific-practical congress of teachers and psychologists “The generation of scientific ideas”, the 27th of November, 2014, Geneva.
 9. Пляка Л. В. Психологічний тренінг як форма психологічної допомоги суб’єктам освітнього простору вищого навчального фармацевтичного закладу / Л. В.Пляка // Вісник Харківського національного університету ім. В. Каразіна. Серія “Психологія”. – Х., 2014. – № 1110. – Вип. 55. – С. 96-100.
 10. Сабатовська І. С. Компетентнісний підхід у підготовці фахівців з вищою педагогічною освітою/ І. С. Сабатовська // Науковий збірник. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2014. – № 79. – С. 56-62.
 11. Шаповалова В. С. Теоретичні аспекти становлення особистості в юнацькому віці / В. С. Шаповалова // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 4 до Вип. 31, Том І (9) : Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. – К. : Гнозис, 2014. – С. 294-299.
 12. Шварп Н. В. Психологічна компетентність викладачів ВНЗ медичного та фармацевтичного профілю / Н. В. Шварп // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. Серія “Педагогіка і психологія”. – Ялта : РВВ КГУ. – 2014. – Вип. 45. – Ч. 2. – С. 366-372.
 13. Шварп Н. В. Формування педагогічної творчості майбутніх викладачів / Н. В. Шварп // Науковий збірник. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2014. – № 79. – С. 109-114.
 14. Щекина Н. Б. Приемы активизации познавательной деятельности студентов / Н. Б. Щекина, Н. В. Шварп // Наука вчера, сегодня, завтра : сб. ст. по материалам ХІ Междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск : Изд. “СибАК”, 2014. – С. 73-80.
 15. Kaidalova L. The system of management of quality of training specialists in producing department / L. Kaidalova, A. Komichan, N. Shokina // British Journal of Science, Education and Culture. – – No.1. (5) (January-June). – Volume V. – London : “London University Press”, 2014. – P. 31-40.
 16. Lutaieva T. Improvement of training the future professionals for medical and pharmaceutical industry in the second half of the 19th – early 20 th cent. / Lutaieva // British Journal of Science, Education and Culture. – 2014. – No.1. (5) (January-June). – Volume V. – London : “London University Press”, 2014. – P. 441-447.
 17. Lutaieva T.V. The directions of teacher’s research work in higher medical and pharmaceutical school (19 – early. 20 century.) / T. V. Lutaieva,  V. Ovsyannikova // IV Science, Technology and Higher Education : materials of the II Іnternational research and practice conference, Westwood, Canada, November 12-13, 2014. – Р. 199-203.
 18. Lutaieva T.V. Private initiative in education of medical scientists in Kharkiv province (the second half of the 19th – early 20th cent.) / T. V. Lutaieva // French Journal of Science and Education Research. – Paris – – № 2. Volume ІІ. – Р. 484-491.

Інформація про виконання докторських, кандидатських і магістерських робіт

Докторські дисертації:

 1. Педагогічна й громадсько-просвітницька діяльність науковців Слобожанщини – фундаторів медичної та фармацевтичної освіти в Україні (ХІХ – поч. ХХ століття) (00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки)– доц. Лутаєва Т. В.

Кандидатські дисертації:

 1. Психологічні особливості прояву страхів, пов’язаних із навчально-пізнавальною діяльністю студентів вищих навчальних закладів (19.00.01 – загальна психологія, психологія особистості, історія психології) – ст. лаборант Шаповалова В. С.
 2. Формування ціннісного ставлення до професійної діяльності майбутніх економістів у процесі вивчення фахових дисциплін (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) – ст. лаборант Тимощук Г. В.

Магістерські роботи:

У 2014 році було захищено 39 магістерських робіт.

СНТ

 1. Оновлено склад студентського наукового товариства, визначено тематику наукових досліджень для магістрантів спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи», розроблено план роботи СНТ.
 2. Залучено до наукової діяльності магістрантів спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» всіх форм навчання, а також аспірантів, магістрантів інших спеціальностей, які вивчають психолого-педагогічні дисципліни на кафедрі педагогіки і психології НФаУ.
 3. У роботі СНТ взяли участь магістранти денної та вечірньої форм навчання за напрямами:
 • психолого-педагогічні аспекти впровадження інноваційних технологій, мультимедійних засобів, активних та інтерактивних методів у навчально-виховний процес;
 • проблема організації самостійної роботи в сучасному вищому навчальному закладі та формування пізнавальної активності студентів.
 1. Результати наукових досліджень відбито у магістерських кваліфікаційних роботах і наукових публікаціях членів СНТ.

Список конференцій, семінарів Всеукраїнського та Міжнародного рівнів за 2014 р. у яких взяли участь студенти-члени гуртка СНТ та молоді вчені:

 • секційне засідання “Психолого-педагогічні засади становлення майбутнього фахівця в сучасних ВНЗ” у рамках ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів “Актуальні питання створення нових лікарських засобів”. – м. Харків, НФаУ (22-23 квітня 2014 р.) (15 учасників, публікація тез);
 • ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція “Фізичне виховання, спорт та здоров’я у сучасному суспільстві”.– м. Харків, ХНАДУ (13 березня 2014 р.) (1 учасник, публікація тез);
 • ХІІ Міжнародна школа-семінар “Сучасні педагогічні технології в освіті”  на базі НТУ “ХПІ”.