Кафедра загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ

Шульга Людмила Іванівна1Адреса: м. Харків, пл. Повстання, 17
Тел.: (057) 732-27-98
Email: farmtex-ipksf@nuph.edu.ua
Сайт: generalpharmacy.nuph.edu.ua

Завідувач кафедри:
Шульга Людмила Іванівна, доктор фармацевтичних наук, професор

 

Наукові напрямки кафедри:

 • Розробка складу та технології рослинних субстанцій та стоматологічних фітозасобів на їх основі (Пімінов О. Ф., Шульга Л. І., Ролік С. М., Безценна Т. С.);
 • Технологія виробництва парентеральних та оральних лікарських засобів у полімерному пакуванні (Бондар В. С., Шевченко В. О.)
 • Розробка основних принципів реформування системи вищої фармацевтичної освіти відповідно до стратегічних напрямків розвитку фармацевтичної галузі України та міжнародних вимог (Огарь С. В.)
 • Дослідження фармакологічного профілю гелю, що містить екстракти алое та кори дубу (Цубанова Н. А., Журенко Д. С.);
 • Розробка складу та технології капсул з екстрактом родовика для лікування запальних хвороб шлунково-кишкового тракту (Шульга Л. І., Безкровна К. С.)

Ініціативна науково-дослідна робота кафедри:

 • Вивчення тутового шовкопряду як перспективної сировини у створенні нових лікувальних, діагностичних та профілактичних засобів (Пімінов О. Ф., Якущенко В. А.);
 • Створення лікарських засобів для зовнішнього застосування (Шульга Л. І., Лукієнко О. В., Губченко Т. Д., Бур’ян К. О.)

Інформація стосовно магістерських, кандидатських та докторських робіт:

У 2016 році на кафедрі захищено 1 кандидатську дисертацію та 2 магістерських роботи.

Кандидатська дисертація:

 • «Розробка складу і технології стоматологічного фітозасобу», Безценна Т. С. (науковий керівник – д.фарм. н., проф. Пімінов О. Ф.)

Магістерські роботи:

 • «Дослідження впливу фармацевтичних факторів на виробництво рідкого екстракту Sanguisorbaе L.», Безкровна К. С. (науковий керівник – д. фарм. н., проф. Шульга Л. І.)
 • «Дослідження гепатопротекторної дії нового структурного аналогу мелатоніну», Журенко Д. С. (науковий керівник – д. фарм. н., проф. Цубанова Н. А.)

Виконуються 1 докторська та 2 кандидатських дисертації.

Докторська дисертація:

 • доц. Шевченко В. О. (наук. консультант ‑ д.фарм.н., проф.Бондар В. С.).

Кандидатські дисертації:

 • аспірант з відривом від виробництва Безкровна К. С. (науковий керівник – д.фарм.н.,  проф. Шульга Л. І.)
 • аспірант з відривом від виробництва Журенко Д. С. (науковий керівник – д.фарм.н., проф. Цубанова Н. А.)

Заходи, що проведені у 2017 році:

15 лютого 2017 року на базі кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ проведено засідання регіонального відділення ВГО «Асоціація фармакологів України». 

22 березня 2016 року на базі кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ проведено on-line семінар для завідувачів однопрофільних кафедр «Самостійна робота слухачів у системі післядипломної фармацевтичної освіти».

Навчально-методична література:

Монографії:

 1. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації та медицини як елемент розвитку суспільства / В.  Якущенко, Л.  Шульга, П. Нартов, О. Пімінов // Sustainable Development : Social and Economic Changes : Monograph. / edited by W. Duczmal, T.  Pokusa, L.  Stepanenko. – Opole : Publishing House WSZiA w Opolu, 2016. – С. 413–418.

Навчальні посібники:

 1. Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії : навч.-метод. посіб. : у 2 т. / В. С. Кисличенко, С. М. Марчишин, З. І. Омельченко та ін. ; за ред. В. С. Кисличенко, С. В. Огарь. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – 392 с.

Методичні рекомендації:

 1. Пімінов О. Ф. Організаційні засади медичного постачання в Збройних силах України : метод. реком. до підгот. та провед. семінар. занять і самост. роботи зі спец. підготовки за курсом «Управління та економіка фармації» в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації / О. Ф. Пімінов, В. М. Толочко, Г. Я. Подгайний. – Х. : НФаУ, 2016. – 32 с.
 2. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 25 с.

Інформаційні листи:

 1. Журавель І. О. Морфолого-анатомічні ознаки листя хости подорожникової (Hosta plantaginea (Lam.) Aschers.) та хости ланцетолистої (Hosta lancifolia Engl.) / І.О. Журавель, Л.І. Шульга, В. В. Процька // Інформаційний лист № 37–2016. – К., 2016. – 4 с.

Автореферати дисертацій:

 1. Безценна Т. С. Розробка складу і технології стоматологічного фітозасобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. наук : спец.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» / Т. С. Безценна. – Х., 2016. – 24 с.

Статті у закордонних виданнях:

 1. Анализ оригинальных показателей ТИОЛ-дисульфидной системы при экспериментальном сахарном диабете / Э. В. Супрун, А. Ф. Пиминов, Т. Д. Губченко, С. Н. Ролик // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 405-410.
 2. Аспекты дидактики в технологии преподавания элементов клинической фармакологии в последипломном образовании специалистов медицины / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, О. В. Сокруто // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 309– 312.
 3. Безценная Т. С. Экспериментальное обоснование применимости нового растительного сбора в стоматологической практике / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А.Ф. Пиминов // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 16–19.
 4. Динамика показателей энергетического метаболизма в тканях головного мозга крыс с экспериментальным сахарным диабетом на фоне коррекции ронколейкином / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова, О. В. Лукиенко // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского государств. Медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – Том ІІ. – С. 400-405.
 5. Специфика работы преподавателя дистанционной формы обучения в системе повышения квалификации специалистов фармации / Н. А. Домар, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, А. Ф. Пиминов //Фармацевтическое образование, наука и практика: горизонты развития : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 50-летию фармацевтического факультета КГМУ, г. Курск, 20–21 октября 2016 г. – Курск : ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 644-648.
 6. Супрун Э. В. Влияние цитокиновых препаратов на активность тиол-дисульфидной системы при экспериментальном сахарном диабете / Э. В. Супрун, Байрамов Ровшан Аскерали оглы, А. С. Супрун // Университетская наука : взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. –  С. 397-400.
 7. Супрун Э. В. Мочекаменная болезнь: возможности применения фитокомпозиций / Э. В. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. – 2016. – № 6 (67). – С. 68-73.
 8. Супрун Э. В. Особенности антиоксидантного эффекта рецепторного антагониста интерлейкина-1 в условиях моделирования сахарного диабета / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко // Университетская наука : взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 393-397.
 9. Супрун Э. В. Помогаем предупредить осложнения ОРВИ с учетом резистентности к антимикробным препаратам / Э. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2016. – № 1 (17). – С. 27-30.
 10. Супрун Э. В. Рациональный выбор антигистаминного препарата при лечении аллергического ринита / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2016. – № 2 (18). – С. 26-29.
 11. Шульга Л. И. Научное обоснование выбора сырьевого источника как стадия процесса создания растительной субстанции и фитопрепарата / Л. И. Шульга, К. С. Присич, Т. Д. Губченко  // Университетская наука : взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 146–151.
 12. Супрун Э. В. Современные подходы к фармакотерапии нейропатического болевого синдрома / Э. В. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. Неврология. Психиатрия . – 2016. – № 9 (70). – С. 22-2
 13. Супрун Э. В. Урофурагин в профилактике и лечении инфекций мочевыводящих путей / Э. В. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. – 2016. – № 6 (67). – С. 94-98.
 14. Супрун Э. В. Современные возможности левоцетиризина в терапии сезонного аллергического ринита и поллиноза / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2016. – № 2 (18). – С. 68-71.

Статті у вітчизняних виданнях:

 1. Алексєєва Л. М. Даунорубіцину гідрохлорид / Л. М. Алексєєва, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.
 2. Алексєєва Л. М. Дипрофілін / Л. М. Алексєєва, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 496-497.
 3. Алексєєва Л. М. Доксициклін / Л. М. Алексєєва, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 537.
 4. Алексєєва Т. В. Бензоїлпероксид водний / Т. В. Алексєєва, Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 200.
 5. Алексєєва Т. В. Дифенгідраміну гідрохлорид / Т. В. Алексєєва, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 505.
 6. Алєксєєва Л. М. Беклометазону дипропіонат / Л. М. Алєксєєва, Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 196-197.
 7. Амжад Абу Шарк Безафібрат / Шарк Амжад Абу, Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 192.
 8. Амжад Абу Шарк Дапсон / Амжад Абу Шарк, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 460-461.
 9. Амжад Абу Шарк Дипіридамол / Амжад Абу Шарк, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 496.
 10. Амжад Абу Шарк Доксиламіну сукцинат / Амжад Абу Шарк, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 537.
 11. Бевз Н. Ю. Бенперидол / Н. Ю. Бевз, Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 201.
 12. Бевз Н. Ю. Бенсеразиду гідрохлорид / Н. Ю. Бевз, Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 201.
 13. Бевз Н. Ю. Дицикловерину гідрохлорид / дицикломіну гідрохлорид / Н. Ю. Бевз, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 508.
 14. Безуглий П. О. Дезоксикортону ацетат / П. О. Безуглий, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.
 15. Безуглий П. О. Дисульфірам / П. О. Безуглий, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 504.
 16. Безуглий П. О. Докузату натрієва сіль / П. О. Безуглий, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 538.
 17. Безценна Т. С. Ідентифікація флавоноїдних речовин та ефірних олій у зборі «Дента-Фіт» методом тонкошарової хроматографії / Т.С. Безценна, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов // Світова медицина : сучасні тенденції та фактори розвитку : зб. тез наук. робіт учасників міжнарод. наук.-практ. конф., м. Львів, 30–31 січн. 2015 р. – Львів, 2015. – С. 81–83.
 18. Бондарчук І. І. Бакампіциліну гідрохлорид / І. І. Бондарчук, Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. –  С. 176-177.
 19. Бондарчук І. І. Бетаксололу гідрохлорид / І. І. Бондарчук, Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 205.
 20. Бур’ян Г. О. Бацитрацин / Г. О. Бур’ян, Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 190.
 21. Бур’ян Г. О. Біфоназол / Г. О. Бур’ян, Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 228.
 22. Бур’ян Г. О. Дакарбазин / Г. О. Бур’ян, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.
 23. Бур’ян Г. О. Доксепіну гідрохлорид / Г. О. Бур’ян, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 537.
 24. Бур’ян К.О. Нанокапсули / К.О. Бур’ян // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. «МОРІОН», 2016. – С 1132.
 25. Гарна Н. В. Бензокаїн / Н. В. Гарна, Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 200.
 26. Гарна Н. В. Декспантенол / Н. В. Гарна, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.
 27. Гарна Н. В. Дифлюнісал / Н. В. Гарна, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 505-506.
 28. Головкін В. О. Мазі / В. О. Головкін , О. В. Лукієнко, І. О. Пухальська // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1007-1008.
 29. Горохова О. В. Гризеофульвін / О. В. Горохова, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 442-443.
 30. Горохова О. В. Барію сульфат / О. В. Горохова, Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 188.
 31. Горохова О. В. Бісакодил / О. В. Горохова, Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 228.
 32. Горохова О. В. Диметиндену малеат / О. В. Горохова, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 495.
 33. Горохова О. В. Доксапраму гідрохлорид / О. В. Горохова, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 536-537.
 34. Грудько В. О. Бетагістину мезилат / В. О. Грудько, Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 204.
 35. Губченко Т.Д. Дрекслер Кім Ерік / Т. Д. Губченко // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 548-549.
 36. Губченко Т.Д. Лосьон / Т. Д. Губченко // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 993.
 37. Домар Н.А. Біочіп (Біологічний мікрочіп) / Н.А. Домар // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 225-226.
 38. Жукова Т. В. Флунитразепам / Т. В. Жукова, Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1806-1807.
 39. Жукова Т. В. Нітрогліцерин / Т. В. Жукова, Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.
 40. Зайченко Г. В. Триметоприм / Г. В. Зайченко, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.
 41. Значення навчально-методичного забезпечення у післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 730-733.
 42. Квітчата Г. І. Аерофітотерапія / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 32-33.
 43. Квітчата Г. І. Акупунктура / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 50.
 44. Квітчата Г. І. Винолікування / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 302.
 45. Квітчата Г. І. Галотерапія / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 358.
 46. Квітчата Г. І. Дендротерапія / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 471.
 47. Квітчата Г. І. Зоотерапія / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 677.
 48. Квітчата Г. І. Іплікаційна терапія / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 735.
 49. Колісник О. В. Дексаметазон / О. В. Колісник, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 465-466.
 50. Колісник О. В. Дифеноксилату гідрохлорид / О. В. Колісник, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 505.
 51. Костіна Т. А. Ноноксинол 9 / Т. А. Костіна, Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1189-1190.
 52. Кузнєцова В. М. Автономний ріст пухлин / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 17.
 53. Кузнєцова В. М. Адаптація / В. М. Кузнєцова, Т. В. Кожухова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 22-23.
 54. Кузнєцова В. М. Алкалоз / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 59.
 55. Кузнєцова В. М. Антибіотикоасоційована діарея / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 110-111.
 56. Кузнєцова В. М. Антибіотикоасоційована діарея / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 110-111.
 57. Кузнєцова В. М. Асфіксія / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 152.
 58. Кузнєцова В. М. Атрофія / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 158.
 59. Кузнєцова В. М. Гарячка / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 362.
 60. Кузнєцова В. М. Голодування / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 422-423.
 61. Кузнєцова В. М. Доксорубіцину гідрохлорид / В. М. Кузнєцова, К. А. Таран // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 537-538.
 62. Кузнєцова В. М. Запор(Закреп) / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 651-652.
 63. Кузнєцова В. М. Здоров’я / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 660-661.
 64. Кузнєцова В. М. Кашель / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 788.
 65. Кузнєцова В. М. Кишкові коліки новонароджених / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 824.
 66. Кузнєцова В. М. Печія / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1294.
 67. Кузнєцова В.М. Анестезія / В.М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 100.
 68. Кузнєцова В.М. Ацидоз / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 169.
 69. Леонова С. Г. Бензилпеніциліну бензатинова сіль / С. Г. Леонова, Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 199.
 70. Леонова С. Г. Бензилпеніциліну калієва сіль / С. Г. Леонова, Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 199.
 71. Леонова С. Г. Дитранол / С. Г. Леонова, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 505.
 72. Леонова С. Г. Ролік С.М. Деквалінію хлорид / С. Г. Леонова, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 465.
 73. Лукієнко О. В. Мазеві основи / О. В. Лукієнко // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1007.
 74. Микитенко О. Є. Нортриптиліну гідрохлорид / О. Є. Микитенко, Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.
 75. Перспективы и проблемы внедрения фармакогенетики в медицинскую практику / Н. А. Цубанова, Е. А Бурьян, Т. В. Севастьянова, Л. В. Деримедведь // Рацинальная фармакотерапия. – 2016. – №1(38). – С.1-5.
 76. Пімінов О. Ф. Георгіянц Вікторія Акопівна / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 376.
 77. Пімінов О. Ф. Должнікова Ольга Миколаївна / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.
 78. Пімінов О. Ф. Доровський Олександр Вікторович / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.
 79. Пімінов О. Ф. Імплантаційні терапевтичні системи / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 693.
 80. Пімінов О. Ф. Інститут Підвищення Кваліфікації Спеціалістів Фармаці / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 708-709.
 81. Пімінов О. Ф. Кузнєцова Валентина Михайлівна / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 924.
 82. Пімінов О. Ф. Кузнєцова Валентина Михайлівна / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 924.
 83. Пімінов О. Ф. Матричні терапевтичні системи / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.
 84. Пімінов О. Ф. Матричні терапевтичні системи / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.
 85. Пімінов О. Ф. Мембранні терапевтичні системи / О.Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1052-1053.
 86. Пімінов О. Ф. Мікрокапсули / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.
 87. Пімінов О. Ф. Нанопорошки / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1133-1134.
 88. Пімінов О. Ф. Прокопенко Тіна Сулейманівна / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.
 89. Пімінов О. Ф. Системи керовані магнітом / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1535-1536.
 90. Пімінов О. Ф. Супергідрофобність / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1620-1621.
 91. Пімінов О. Ф. Терапевтичні пероральні системи / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1644-1645.
 92. Пімінов О. Ф. Терапевтичні системи з адресною доставкою АФІ / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1645-1646.
 93. Пімінов О. Ф. Трансдермальні терапевтичні системи / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1689-1690.
 94. Пімінов О. Ф. Цубанова Наталя Анатоліївна / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.
 95. Пімінов О. Ф. Шульга Людмила Іванівна / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.
 96. Пімінов О.Ф. Банний Іван Прокопович / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 183-184.
 97. Правові наголоси та аспекти безпеки генетично модифікованих продуктів в Україні у рамках дистанційного курсу в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян, Н. А. Домар, І. Г. Пересадько // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 463-465.
 98. Розробка комбінованих оральних лікарських засобів на основі мельдонію та яблучної кислоти у полімерному пакуванні / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін, С. В. Плис // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 688-690.
 99. Сидоренко Л. В. Бамбутеролу гідрохлорид / Л. В. Сидоренко, Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 180-181.
 100. Сидоренко Л. В. Біперидену гідрохлорид / Л. В. Сидоренко, Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 226.
 101. Сидоренко Л. В. Глутетимід / Л. В. Сидоренко, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.
 102. Сидоренко Л. В. Дозулепіну гідрохлорид / Дотіепіну гідрохлорид / Л. В. Сидоренко, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 534-535.
 103. Супрун Е. В. TS-полісахарид / Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1951.
 104. Супрун Е. В. Алергенспецифічна імунотерапія / Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. –  С. 55-56.
 105. Супрун Е. В. Алергічний риніт / Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. –  С. 56.
 106. Супрун Е. В. Діарея мандрівників / Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 515.
 107. Супрун Е. В. Імунотропні препарати / Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 695-696.
 108. Супрун Е. В. Невроз / Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1162-1163.
 109. Супрун Е. В. Поліноз / Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1344-1345.
 110. Супрун Е. В. Протигерпетична терапія / Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1408-1409.
 111. Супрун Е. В. Сенсибілізація / Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1515.
 112. Супрун Е. В. Синдром «сухого ока» / Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1529-1530.
 113. Супрун Е. В. Фібринолітики / Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1778-1779.
 114. Супрун Е. В. Штучна сльоза / Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1931-1932.
 115. Таран К. А. Диритроміцин / К. А. Таран, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 497.
 116. Трутаєв С. І. Нанотрубки / С. І. Трутаєв // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1135-1136.
 117. Трутаєв С. І. Фулерени / С. І. Трутаєв // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1820-1821.
 118. Українець І. В. Баклофен / І. В. Українець, Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 177.
 119. Українець І. В. Бетаметазон / І. В. Українець, Е. В. Супрун // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 205-206.
 120. Українець І. В. Димеркапрол / І. В. Українець, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 494.
 121. Українець І. В. Добутаміну гідрохлорид / І. В. Українець , В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 528-529.
 122. Цубанова Н. А. Вітамінна недостатність / Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 331-334.
 123. Цубанова Н. А. Нанодіагностика / Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1131-1132.
 124. Цубанова Н. А. Рандомізація / Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1431-1432.
 125. Цубанова Н. А. Хронічна венозна недостатність / Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1862-1864.
 126. Цубанова Н.А. Плацебо / Н.А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1313-1314.
 127. Шульга Л.І. Ганеманн Христіан Фрідріх Самуель / Л. І. Шульга // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 360.
 128. Шульга Л. І. Нанобіотехнологія / Л. І. Шульга // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. –  С. 1131.
 129. Шульга Л. І. Нанороботи / Л. І. Шульга // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1134.
 130. Шульга Л. І. Пілюлі / Л. І. Шульга // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1301-1302.
 131. Якущенко В. А. Лабораторія на чипі / В. А. Якущенко // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.
 132. Якущенко В. А. Наноматеріали / В. А. Якущенко // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1132-1133.

Статті, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних:

 1. Analysis of oromucosal medicinal products in solid dosage forms for therapeutic dentistry / I. Shulga, К. А. Chikhladze, S. М. Rolik, S. О. Povetkin // Вісник фармації. – 2016. – № 1. – С. 54–57. ISSN: 1562-7241
 2. Factors that determine the health of the student population / Nicolenko, O. Korzh, K. Vovk et al. // Massachusetts Review of Science and Technologies. – 2016. – № 1 (13), Vol. VII. – P. 891-898.  ISSN: 0025-487X
 3. Introduction of distance learning in the post-graduate pharmaceutical education: possibilities, problems, advantages / O. F. Piminov, L. I. Shulga, S. I. Trutaiev, K. O. Burian // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 1. – С. 32–37. ISSN 2311-1127
 4. Lenchyk Larysa V. Phytochemical investigation of bird cherry fruits / Larysa V. Lenchyk , Dmitro V. Upyr, Dovran Ovezgeldiyev // Scholars Research Library. Der Pharmacia Lettre. – 2016. – Vol. 8 (6). – P. 73-76. ISSN 0975-5071
 5. TsubanovaN. NeuroprotectiveeffectofspirocyclicderivativeOxindolonacutecerebralischemiamodel / N. Tsubanova // FundamentalandappliedstudiesinEUandCISCountries : ProceedingsoftheVIinternationalacademiccongress, UK, Cambridge, England, 24-26 May 2016, – university press, 2016 – Vol. VI. – P. 612-619. ISBN: 978-0-875-82782-7
 6. Дослідження ефективності нового гелю, що містить екстракт кори дуба та екстракт алое, за умов протамінового парадонтиту / Н. А. Цубанова, Н. В. Хохленкова, Д. С. Журенко, Іроко Імамузо Метью // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 2 (43). – С.27-31. ISNN 2311-715X
 7. Клінічне дослідження фосфоліпідів в практиці сімейного лікаря / К. В. Вовк, Н. К. Александрова, О. В. Сокруто та ін. // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2016. – Т. 16., вип. 3 (55). – С. 55-58. ISSN 2227-7404
 8. Нартов П. В. Можливості діагностики менінгококового та пневмококового менінгіту в пробах цереброспінальної рідини та сироватки крові методом ПЛР / П. В. Нартов, В. А. Якущенко // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 25, кн. 2. – С. 163- ISSN2227-7404
 9. Стан вітчизняного ринку лікарських засобів, що використовуються при вестибулярних розладах / Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, К. О. Бур’ян // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 215– ISSN 2227-7404
 10. Якущенко В. А. Вивчення деяких технологічних показників порошку гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 298– ISSN2227-7404
 11. Шульга Л. І. Розробка лікарських засобів у формі зборів : обґрунтування вибору складових компонентів / Л. І. Шульга, І. О. Журавель, С. І. Трутаєв // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 293– ISSN 2227-7404
 12. Шевченко В. О. Особливості процесу фільтрації при виробництві оральних розчинів у полімерних ампулах / В. О. Шевченко // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупіка. – 2016. – Вип. 26. – С. 282-286. ISSN2227-7404

 Публікації в інших виданнях:

 1. Зайченко А. В. Клиническая фармакология кеторолака. Что нового? / А. В. Зайченко, Э. В. Супрун, А. Ф. Пиминов // Аптека. – 2016. – № 11 (1032). – С. 4-6.
 2. Супрун Э. В. Артериальная гипертензия: новые ключи к диагностике и лечению / Э. В. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. – 2016. – № 1 (62). – С. 20-24.
 3. Супрун Э. В. Современные принципы управления сахарным диабетом 2 типа. Можем ли мы изменить натуральное течение? / Э. В. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. – 2016. – № 5 (66). – С. 34-37.
 4. Супрун Э. В. Жировая дистрофия печени и дисбиоз кишечника как маркеры сердечно-сосудистых катастроф / Э. В. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. – 2016. – № 8 (69). – С. 24-29.
 5. Супрун Э. В. Новые возможности терапии сахарного диабета и опыт применения препарата Тресиба в клинической практике / Э. В. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. – 2016. – № 5 (66). – С. 28-31.
 6. Супрун Э. В. Современная антигипертензивная терапия – перспективы индивидуализированного лечения / Э.В. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. – 2016. – № 1 (62). – С. 16-19.
 7. Супрун Э. В. Готовимся к путешествию: аптечка в дорогу / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2016. – № 2 (18). – С. 62-66.
 8. Супрун Э. В. Современные перспективы инсулинотерапии сахарного диабета: новые показания к применению препарата Тресиба / Э. В. Супрун // Человек и лекарство. Казахстан. – 2016. – № 5 (66). – С. 25-27.