Кафедра загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ

Шульга Людмила Іванівна1Адреса: м. Харків, пл. Повстання, 17
Тел.: (057) 732-27-98
Email: farmtex-ipksf@nuph.edu.ua
Сайт: generalpharmacy.nuph.edu.ua

Завідувач кафедри:
Шульга Людмила Іванівна, доктор фармацевтичних наук, професор

Наукові напрямки кафедри:

 1. Розробка складу та технології рослинних субстанцій та стоматологічних фітозасобів на їх основі (Пімінов О. Ф., Шульга Л. І., Безценна Т. С., Присіч К. С.);
 2. Технологія виробництва парентеральних та оральних лікарських засобів у полімерному пакуванні (Бондар В. С., Шевченко В. О.)
 3. Органопротекторні властивості спіроциклічного похідного оксиндолу (Цубанова Н. А., Журенко Д. С.);
 4. Цитопротекторні властивості інтерлейкінових препаратів (Супрун Е. В.).
 5. Вивчення тутового шовкопряду як перспективної сировини у створенні нових лікувальних, діагностичних та профілактичних засобів (Пімінов О. Ф., Якущенко В. А.);
 6. Створення лікарських засобів рослинного походження, які мають протитуберкульозну активність (Упир Д. В.).

Інформація стосовно магістерських, кандидатських та докторських робіт

У 2015 році на кафедрі захищені 2 кандидатські дисертації та 1 магістерська робота.

Виконуються 1 докторська, 1 кандидатська дисертації та 2 магістерські роботи:

Докторська дисертація:

 • здобувач доц. Шевченко В. О.

(наук. консультант ‑ д.фарм.н., проф. Бондар В. С.).

Кандидатська дисертація:

 • аспірант кафедри без відриву від виробництва на умовах контракту з 01.12.2015 р. Терещенко С. В.

(науковий керівник –д.мед.н., проф. Супрун Е. В.)

Магістерські роботи:

 • магістрант кафедри Присіч К. С. (науковий керівник ‑ д.фарм.н., проф. Шульга Л. І.)
 • магістрант кафедри Журенко Д. С. (науковий керівник ‑ д.фарм.н., проф. Цубанова Н. А.)

Заходи, що плануються у 2016 році:

Конференції

24-25 березня 2016 року на базі кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ відбулась І науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку», матеріали представлені у збірці.

Навчально-методична література:

Монографії

 1. Фармацевтична одіссея. Нарис з історії кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету. 1982–2014 / Укл. О. Ф. Пімінов, І. М. Перцев, О. В. Лукієнко, Л. І. Шульга, С. М. Ролік, Н. А. Цубанова, В. А. Якущенко, Г. І. Квітчата, Т. Д. Губченко, Т. В. Кожухова, В. М. Кузнєцова, Д. В. Оклей, В. О. Шевченко, Е. В. Супрун, К. О. Бур’ян, С. І. Трутаєв, О. Г. Бердник; за заг. ред. О. Ф. Пімінова. – Х. : Факт, 2015. – 424 с.

Навчальні посібники

 1. Энтеральный вирусный гепатит А / В. П. Малый, П. В. Нартов, А. Ф. Пиминов и др. – Х., 2015. – 90 с.
 2. Нанотехнологии в стоматологии и косметологии / А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко и др. – Х., 2015. – 80 с.

Дисертації. Автореферати дисертацій

 1. Супрун О. С. Антиоксидантна дія рецепторного антагоністу інтерлейкіну-1 : дис. канд. біол. наук: 14.03.05 : захищена 02.15 / О. С. Супрун. – Х., 2015. – 172 с.
 2. Супрун О. С. Антиоксидантна дія рецепторного антагоністу інтерлейкіну-1 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол.наук : спец. 03.05 «Фармакологія» / О. С. Супрун. – Х., 2015. – 24 с.
 3. Бут Н. О. Дослідження антигіпоксичних ефектів імуномодулятора «Ронколейкін» : дис. … канд. мед. наук: 14.03.05 : захищена 23.04.15 / Н. О. Бут. – Х., 2015. – 180 с.
 4. Бут Н.О. Дослідження антигіпоксичних ефектів імуномодулятора «Ронколейкін» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 03.05 «Фармакологія» / Н. О. Бут. – Х., 2015. – 24 с.

Статті у закордонних виданнях

 1. Burian K. Key aspects of the launch biosimilars in the pharmaceutical market of Ukraine / K. O. Burian // Scientific and educational journal «The progressive researches «Science & Genesis». – Prague (Czech Republic). – 2015. – № 1.– Р. 21–24.
 2. Treating chronic fatigue syndrome. Aromatherapy. Using essential oils / N. A. Tsubanova, T. V. Sevastyanova, E. S. Tsubanova, O. V. Lukienko // Аромакоррекция психофизического состояния человека : мат. V междунар. науч.-практ. конф, Ялта 27–29 октября 2015 г. – Ялта, 2015 – P. 51–
 3. Безценная Т. С. К вопросу стандартизации комплексного фитосредства «Дента-Фит» / Т.С. Безценная,  Л. И. Шульга, А. Ф. Пиминов // Инновации в медицине и фармации – 2015 : материалы дистанционной науч.-практ.конф. студентов и молодых учёных. – Минск : БГМУ, 2015. – С. 787–
 4. Бур’ян К. О. Дослідження показників якості та вивчення стабільності вагінальних супозиторіїв з флуконазолом та хлоргексидину біглюконатом / К. О. Бур’ян // Sceintific journal ScienceRise. – 2015. – № 10/6(15). – С. 4–
 5. Изучение совместимости полимерного материала первичной упаковки для жидких лекарственных средств // В. А. Шевченко, В. С. Бондарь, Л. И. Шульга, С.Н. Ролік // Научные ведомости БелГУ Медицина Фармация. – 2015. – № 4(201), Вып. 29. – С. 199–
 6. Подходы к созданию таблетированной лекарственной формы на основе новой растительной субстанции / Е. А. Чихладзе, Л. Н. Горячая, Л. И. Шульга // Современная фармация : проблемы и перспективы развития : материалы V Межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Владикавказ, 29–30 мая 2015 г. – Владикавказ, 2015. – С. 245–248.
 7. Супрун Э. В. Вульвовагинальный кандидоз: выбор системного антимикотика / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 3 (15). – С. 14–
 8. Супрун Э. В. Дорсалгия: современные аспекты комбинированной терапии. Нейромультивит: эффективная помощь при болях в спине / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 2 (14). – С. 29–32.
 9. Супрун Э. В. О чем надо думать женщине / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 2 (14). – С. 44–
 10. Супрун Э. В. Оепарол фемина – капсула красоты и здоровья / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 1 (13). – С. 100–
 11. Супрун Э. В. Дефицит магния – проблемы и их решение / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 1 (13). – С. 54–
 12. Супрун Э. В. Как эффективно помочь при эректильной дисфункции? / Э. В. Супрун. // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 1 (13). – С. 34–
 13. Супрун Э. В. Помогаем предупредить осложнения ОРВИ с учетом резистентности к антимикробным препаратам / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 1 (13). – С. 58–
 14. Tsubanova N. A. Study of cerebroprotective activity of the new structural analogues of melatonin / A. Tsubanova // Scientific journal «The progressive researches «Sciense & Genesis». – 2015. – №1. – P. 50–52.

Статті у вітчизняних виданнях

 1. Безценна Т. С. Ідентифікація флавоноїдних речовин та ефірних олій у зборі «Дента-Фіт» методом тонкошарової хроматографії / Т. С. Безценна, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов // Світова медицина : сучасні тенденції та фактори розвитку : зб. тез наук. робіт учасників міжнарод. наук.-практ. конф., м. Львів, 30–31 січн. 2015 р. – Львів, 2015. – С. 81–83.
 2. Бур’ян К. О. Аналіз кількісного складу вітаміну С в апельсинових соках вітчизняних виробників / К. О. Бур’ян // Фітотерапія. Часопис. – 2015. – № 3. – С. 65–
 3. Використання полімерного первинного пакування у виробництві парентеральних лікарських засобів / В. О. Шевченко, В. С. Бондар, С. М. Ролік, С. О. Повєткін // Збір. наук. пр. співробітників НМАПО імені П. Л. Шупіка. – 2015. – Вип. 24, Книга 5. – С. 257–261.
 4. Медико-біологічні дисципліни у післядипломній освіті з позиції системи управління якістю у вузах / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ХХХIІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю, м. Харків, 21 травня 2015 р. – Х. : НФаУ, 2015. – С. 378–382.
 5. Рослинні екстракти у фармакотерапії стоматологічних захворювань / О.Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, К. А. Чіхладзе, С. В. Плис // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, книга № 5. – С. 176–184.
 6. Цубанова Н. А. Особенности тематического наполнения циклов повышения квалификации в системе последипломного образования семейных врачей / Н.А. Цубанова // Семейная медицина. – 2015. – № 5(55). – С. 131–
 7. Шульга Л. І. Методологічні підходи до вибору складових рослинного збору / Л.І. Шульга // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, книга № 5. – С. 562–566.
 8. Якущенко В. А. Мікроскопічне та органолептичне вивчення свіжоотриманого ПГТШ та після зберігання / В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, Т. Д. Губченко // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, книга № 4. – С. 315–
 9. ShulgaL. I. Identification of effective dilutions of dental herbal remedy with antimicrobial activity [Електронний ресурс] / I. Shulga // Annals of Mechnikov Institute. – 2015. – № 2. – P. 237–241. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ami_2015_2_46.pdf
 10. Цубанова Н. А. Дослідження впливу комплексу поліфенолів винограду культурного за умов експериментальної глутаматної ексайтотоксичності / Н. А. Цубанова, А. Л. Загайко, Е. С. Цубанова // Український біофармацевтичний журнал. – – № 1(36). – С. 39–42.
 11. Цубанова Н. А. Хронофармакология. Возможности и перспективы хронотерапевтического подхода в кардиологии / Н. А. Цубанова // Сімейна медицина. – – № 2(58). – С.182–186.
 12. Цубанова Н. А. Лекарственные взаимодействия встречающиеся при проведении антигипертензионной терапии / Н. А. Цубанова // Сімейна медицина. – – № 3(59). – С.115–122.
 13. Цубанова Н. А. Дослідження впливу мелатоніну за умов гострої печінкової недостатності у щурів / Н. А. Цубанова // Український біофармацевтичний журнал. –– № 2(37). – С. 60–63.
 14. Цубанова Н. А. Нанодіагностика [Електронний ресурс] / Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – Режим доступу : http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/7295/nanodiagnostika

Патенти

 1. Пат. 96859 МПК : А61Р 1/02, А61К 36/00 Застосування рослинного збору «Дента-Фіт» для лікування запальних захворювань пародонта / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна. – № 201408462 ; заявл. 25.07.2014 ; опубл. 25.02.2015 ; Бюл. № 4. – 4 с.
 2. Пат. 109289 МПК: A61K 31/33 (2006.01), A61K 31/404(2006.01), A61P 1/16 (2006.01) Застосування 4,3′-спіро[(2-аміно-3-ціано-4,5-дигідропірано[3,2-c]хромен-5-он)-5-метил-2′-оксиндолу] як засобу для профілактики та лікування ішемічного ураження печінки. Н. А. Цубанова, С. Ю. Штриголь, Д. С. Журенко, Р. Г. Редькін – № а201305511 ; заявл. 29.054.2013 ; опубл. 10.08.2015 ; Бюл. № 15. – 4 с.