Кравченко Віра Миколаївна

Кравченко В. Н.КРАВЧЕНКО ВІРА МИКОЛАЇВНА – доктор біологічних наук, професор

Кафедра фізіології та анатомії людини

Адреса: м. Харків, 61002, вул. Куликівська,12
Тел.: (057)7063073
E-mail: physio@ukrfa.kharkov.ua

 

Автобіографія.

Народилась 12 червня 1955 року. В 1973 році закінчила Харківське медичне училище №1 за спеціальністю фельдшер-лаборант. Працювала в Харківському обласному шкірно-венерологічному диспансері на посаді лаборанта відділу біохімії. В 1981 році закінчила Харківський державний університет, біологічний факультет.

Працювала в Харківському фармацевтичному інституті на посаді старшого лаборанта, з 1982 р. на посаді асистента кафедри біохімії. В 1987 році захистила кандидатську дисертацію за темою: „Гипогликемическая активность арилпроизводных дикарбоновых кислот” за спеціальністю „фармакологія”. З 1992 року доцент кафедри біохімії ХФІ. В 2001-2004 рр. навчалась в докторантурі НФаУ. З 2004 р. по 2007 р. була завідувачкою кафедри біології. В 2007 р. захистила докторську дисертацію за темою: „Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експериментальному гіпертиреозі та їх корекція за допомогою похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну” за спеціальністю „медична біохімія”. В 2012 р. присвоєно вчене звання «професор». На сьогодні займає посаду професора кафедри фізіології та анатомії людини.

Нагороди, почесні звання: Нагороджена Почесною грамотою Київської міської ради м. Харкова на честь 200-річного ювілею університету, грамотами ХФІ.

Наукова школа.

Є автором та співавтором понад 130 наукових праць, в тому числі опублікованих в іноземних журналах, 6 патентів, авторських свідоцтв. Приймає участь у проведенні експериментальних досліджень по вивченню тиреотропної активності нових синтезованих сполук і субстанцій рослинного походження; інших видів фармакологічної активності, біохімічних механізмів дії активних сполук та ін. Являється керівником магістерських робіт.

Видавнича діяльність.

Має понад 40 навчально-методичних видань, в тому числі видань для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфюмерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика», «Біотехнологія», «Технологія фармацевтичних препаратів»: підручників „Біологічна хімія” (на російській та українській мовах), «Керівництва для лабораторних та семінарських занять з біологічної хімії», “Біологічна хімія», навчальних посібників «Клінічна біохімія», “Біологія з основами генетики”, «Клітинна біологія», «Основи гістології», а також співавтором понад 20 методичних рекомендацій,  типових та робочих програм з різних дисциплін.

Останні публікації в іноземних журналах, журналах ВАК.

 1. Украинец И.В. 191*. Синтез, таутомерия и биологическая активность бензимидазол-2-иламидов 1-R-4-гидрокси-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-карбоновых кислот / И.В Украинец, Л.А. Гриневич, А.А. Ткач, О.В. Горохова, В.Н. Кравченко, Г. Сим //Химия гетероциклических соединений. – 2010. – №11. – С. 1681-1689.
 2. Ukrainets I.V. 4-hydroxy-2-qunolones.191.*Syntesis, tautomerism and biological activity of benzimidazol-2-ylamides of 1-R-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquino-line-3-carboxilic acids / I.V. Ukrainets, L.A. Grinevich, A.A. Tkach, O.V. Gorokhova,V.N. Kravchenko, G. Sim.// Chemistry of Compounds. – 2011. – Vol. 46, №11. – P. 1364-1370.
 3. Кравченко В.М. Вивчення фармакокінетики потенційного тиреостатика тетракону на щурах / В.М. Кравченко, О.А.Щербак // Клінічна фармація. – 2011. – Т.15. – №3. – С.27-30.
 4. Українець І.В. Арилалкіламіди 1- R-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот. Синтез та біологічна активність / І.В. Українець, М.Ю. Голік, В.М. Кравченко, В.О. Паршиков //Медична хімія. – 2011. – Т. 13, №1(46). – С.82-87.
 5. Голік М.Ю. Синтез та біологічні властивості бензиламідів 1-R-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот / М.Ю. Голік, І.В. Українець, В.М. Кравченко, О.В. Колісник // Вісник фармації. – 2011.- №1(65).- С.33-37.
 6. Украинец И.В. Гидрохлориды N-R-амидов 1-гидрокси-3-оксо-6,7-дигидро-3Н,5Н-пиридо[3,2,1-іj]хинолин-2-карбоновой кислоты как вариант необратимой химической модификации хиноксикаина / И.В. Украинец, Н.А. Джарадат, О.В. Горохова, В.Н. Кравченко // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2011. – Т.9, вип. 3(35). – С.46-50.
 7. Украинец И.В. 4-гидроксихинолины-2. 201*. Синтез, строение и диуретическая активность гидрокси- и алкоксианилидов 6-гидрокси-2-метил-4-оксо-1,2-дигидро-1Н-пирроло[3,2,1-іj]хинолин-5-карбоновой кислоты / И.В. Украинец, Н.Ю. Голик, А.Л. Шемчук, В.Н. Кравченко / Химия гетероциклических соединений. – 2011. – №9.– С. 1364-1371.
 8. Ukrainets I.V. 4-hydroxy-2-qunolones. 201*. Syntesis, structure, and diuretic activity of hydroxyl-and alcoxy-anilides of 6-hydroxy-2-methyl-4-oxo-2,4-dihydro-1-Y-H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid / I.V. Ukrainets, N.Yu. Golik, A.L. Shemchuk, V.N. Kravchenko // Chemistry Heterocyclic of Compounds.– 2011. – Vol. 47, №9. – P. 1122 – 1127.
 9. Владимирова І.М. Дослідження тиреотропної дії субстанцій ламінарії / І.М. Владимирова, В.М. Кравченко, В.А. Георгіянц //Клінічна фармація. – 2011. – Т.15, №3. –  С.67-69.
 10. Голік М.Ю. Арилалкіламіди 4-гідрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбонової кислоти. Синтез та діуретична активність. / М.Ю. Голік, І.В. Українець, В.М. Кравченко, Т.В. Алексєєва // Вісник фармації. –2011. – №4(65). – С. 35 – 38.
 11. Набока О.І. Вивчення міотропної спазмолітичної активності карбогену на ізольованих кільцях грудного сегмента аорти на нирковій артерії щурів / О.І. Набока, Р.П. Желясков, В. М. Кравченко // Український біофармацевтичний журнал. – 2011. – №6 (17). – С. 24-26.
 12. Украинец И.В. 4-гидроксихинолины-2. 221*. Синтез, строение  и биологическая активность 3-(3-алкилкарбамоил-4-дигидрохинолин-1-ил)пропанових кислот / И.В. Украинец, К.В. Андреева, О.В. Горохова, В.Н. Кравченко // Химия гетероциклических соединений. – 2012. –  №12. –  С. 1932-1940.
 13. Igor V. Ukrainets. Halogen substitution anilides of 7-hydroxy-5-oxo-2,3-digydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]guinoline-6-carboxilic acid as an attempt of optimization of guinolone diuretics by «me too» method / Igor V. Ukrainets, Nikolai Yu.Golik, Igor N. Chernenok, Vera N. Kravchenko // International Journal of Pharmacy and Pharmacology. – 2012. – Vol.1(2).- pp. 019-024.
 14. Ukrainets I.V. 4-hydroxy-2-quinolones.221*. Syntesis, structure, and biological activity of 3-(3-alkylcarbamoyl04-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinolin-1-yl)propanoic acids / I.V. Ukrainets, N.Yu. Golik, A.L. Shemchuk, V.N. Kravchenko // Chemistry Heterocyclic of Compounds. – 2013. – Vol. 48, №12. – P. 1809 – 1816.
 15. Ukrainets I.V. Syntesis and diuretic properties of N-aryl-6-hydroxy-2-methyl-4-oxo-2,4-dihydro-1H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinoline quinolin-5-carboxamides with electron-acceptor substituents in the anilide fragment / I.V. Ukrainets, N.Yu. Golik, A.L. Shemchuk, V.N. Kravchenko // Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. – 2013. – Vol.11, iss 3(43).

Патенти

 1. Патент на винахід №93008, Україна. МПК А 61 К 31/47, С 07 D 215/00. Бензімідазоліл-2-аміди 1-R-4-гідроксі-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот, які виявляють антитиреоїдну активність /Українець І.В., Гріневич Л.О., Ткач А.О., Горохова О.В., Кравченко В.М.; заявник та патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № а 200901729; заявл. 27.02.2009 ; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.
 2. Патент на корисну модель, Україна. 56038U, А61К 36/76 (2006.01); А61К 127/00 (2006.01). Спосіб одержання засобу з протизапальною, анальгетичною та діуретичною активністю / Рудник А.М., Кравченко В.М., Ковальов В.М., Бородіна Н.В., Денис А.І., Грошовий Т.А.; Опубл. 27.12.2010. Бюл.№24.
 3. Патент на винахід №98869, Україна. МПК С07D 215/22, А61К 31/47 А61Р 7/10. Ариламіди 1-гідроксі-3-оксо-6,7-дигідро-3Н,5Н-піридо [3,2,1-ij]хінолін-2-карбонової кислоти, які виявляють діуретичну активність /Українець І.В., Голік М.Ю., Кравченко В.Н.; опубл. 25.06.2012. Бюл. №12.

Викладання дисциплін: Анатомія людини і фізіологія. Валеологія.

Хобі. Інтелектуальні ігри, авто.