Криворучко Олена Вікторівна

Криворучко Олена Вікторівна – доктор фармацевтичних наук, доцент

Адреса: 61168, вул. Валентинівська, 4. Харків, Україна

Тел.: (0572) 679208
e-mail: evphyto@gmail.com

Науковий профіль:

 

Автобіографія

Криворучко Олена Вікторівна народилась 06.04.1967 р. у с. Пісочин Харківської області. У 1982 році після закінчення 8 класів Харківської середньої школи № 140 вступила до Харківського медичного училища № 2, яке закінчила з відзнакою у 1985 році. Під час навчання в медичному училищі працювала санітаркою в Харківській міській дитячій поліклініці № 12, а після його закінчення – медичною сестрою в Харківській міській поліклініці № 11. У 1986 році вступила до Харківського фармацевтичного інституту, який закінчила з відзнакою у 1992 році за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізора. Працювала старшим лаборантом кафедри фармакогнозії Харківського фармацевтичного інституту (з 30.10.1992 р. – Української фармацевтичної академії). У 1992 р. вступила до аспірантури кафедри фармакогнозії Української фармацевтичної академії, яку закінчила у 1995 році. Кандидатську дисертацію за спеціальністю 15.00.02 – «фармацевтична хімія та фармакогнозія» на тему «Фармакогностичне вивчення смородини чорної» (науковий керівник – професор Ковальов В. М.) захистила у 1996 році. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – «фармацевтична хімія та фармакогнозія» на тему «Фармакогностичне дослідження представників родин Розові та Деренові як джерел одержання лікарських засобів» (науковий консультант – професор Ковальов В. М.) захистила у 2016 році.

З лютого по червень 1993 року, а потім з грудня 1995 року працювала асистентом кафедри фармакогнозії, з 1997 року – доцентом кафедри фармакогнозії Української фармацевтичної академії, з 1999 року працює доцентом кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету.

Криворучко О. В. є методистом кафедри фармакогнозії.

Наукова школа:

Основні напрямки наукових інтересів: фармакогностичне дослідження представників родин Агрусові, Розові, Деренові, Фукусові та Диктіотові як джерел одержання лікарських засобів, стандартизація лікарської рослинної сировини.

Керує виконанням кандидатської дисертації, дипломних і магістерських робіт.

Автор і співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, із них 1 підручник, 6 навчальних посібників, 5 методичних рекомендацій, 1 інформаційний лист, 10 патентів, 4 монографії у ДФУ, 72 статті, 27 статей у Фармацевтичній енциклопедії.

Індекс Хірша – 2.

Підручник:

Фармакогнозія з основами біохімії рослин: підруч. [для студ. вищ. фарм. установ освіти та фарм. факультетів вищ. мед. установ освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації] / В. М. Ковальов, О. І. Павлій, Т. І. Ісакова, М. С. Журавльов, Н. М. Солодивніченко, В. В. Бойнік, С. І. Степанова, Т. В. Ільїна, І. О. Журавель, О. В. Криворучко, Н. В. Попова, В. С. Кисличенко, І. Е. Шмараєва; за ред. В. М. Ковальова. – Х.: «Прапор», вид-во НФаУ, 2000. – 704 с.

Навчальні посібники:

 1. Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини: навч. посібник / В. М. Ковальов, С. М. Марчишин, О. П. Хворост, Т. І. Ісакова, А. М. Ковальова, Н. В. Попова, М. С. Журавльов, Т. В. Ільїна, О. М. Кошовий, С. В. Ковальов, В. В. Бойнік, О. В. Криворучко, Т. О. Краснікова, Н. В. Бородіна, О. О. Стремоухов, М. Ф. Ткаченко, О. В.Демешко, Н. В. Сидора, Т. М. Крючкова, Г. Р. Козир, О. Л. Демидяк, А. М. Рудник, Т. С. Бердей, М. І. Луканюк; за ред. В. М. Ковальова, С. М. Марчишин. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – 264 с.
 2. Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин: збірка тестів для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» // За ред. В.М. Ковальова. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2009. – 270 с.
 3. Практикум по фармакогнозии: учеб. пособие для студ. вузов /В. Н.Ковалев, Н. В. Попова, В. С. Кисличенко, Т. И. Исакова, И. А. Журавель, С. И. Степанова, А. Г. Сербин, Л. М. Серая, Л. С. Картмазова, А. М. Ковалева, А. Н. Комиссаренко, В. В. Бойник, Н. С. Журавлев, С. В. Ковалев, В. В. Король, Т. А. Красникова, Е. В. Криворучко, Л. В. Упыр, И. А. Кожух, Е. Н. Новосел; под общ. ред. В. Н. Ковалева. – Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2003. – 512 с.
 4. Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності «Фармація»: навч. посібник / В. П.Черних, І. А. Зупанець, І. Є. Булах та ін.; за ред. В. П. Черних, І. А. Зупанця / Х.: Вид-во НФАУ, 2000. – 352с. (Тести з фармакогнозії).
 5. Тестовые задания для контроля знаний выпускников специальности «Фармация»: учеб. пособие / И. А. Зупанец, И. Е. Булах и др.; под. ред. В.П. Черных, И. А. Зупанца // Х.: Изд-во НФАУ, 2000. – 360 с. (Тесты по фармакогнозии).
 6. Основы практической фитотерапии: учеб. пособие / В. Н.Ковалев, И.А. Зупанец, В. С. Кисличенко, И. А. Журавель, А. И. Павлий, И. Э. Шмараева, Е. В. Криворучко, Т. А. Красникова. – Х.: УкрФА, 1999. – 304 с.

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з фармакогнозії для студентів фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання / Н. В. Сидора, А. М. Ковальова, О.М. Кошовий, Т. О. Краснікова, Т. В. Ільїна, О. В. Криворучко, О. В. Горяча. – Х.: НФаУ, 2014. – 30 с.
 2. 2. Methodical recommendations to the cource work (project) implemention on pharmacognosy for foreing students / V. Sydora, A. M. Kovaleva, O. M. Koshovyj, T. V. Ilyina, T. A. Krasnikova, O. V. Krivoruchko, O. V. Goryacha. – Kh.: NUPh, 2014. – 18 p.
 3. 3. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по фармакогнозии для иностранных студентов / Н. В. Сидора, О. В. Горячая, А.М. Ковалева, О. Н. Кошевой, Т. А. Красникова, Т. В. Ильина, Е. В. Криворучко. – Х.: НФаУ, 2014. – 28 с.
 4. Фармакогнозия: Метод. реком. для студ. 3 курса иностр. ф-та /В.Н. Ковалев, В. В. Бойник, Т. И. Исакова, Н. В. Попова, Т. В. Ильина, В. С. Кисличенко, А. М. Ковалева, А. И. Павлий, И. А. Журавель, Н. С. Журавлев, С. В. Ковалев, В. В. Король, Т. А. Красникова, Е. В. Криворучко и др.; Под общ. ред. В. Н. Ковалева. – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 144 с.
 5. Растения народной медицины. Метод. реком. для студ. 5 курса дневн. отд. /В. Н. Ковалев, В. С. Кисличенко, И. А. Журавель, И. Э. Шмараева, Е.В. Криворучко, А. Н. Комиссаренко. – Харьков: Изд-во «Харків», 1998. – 80 с.

Інформаційний лист:

Інноваційні перспективи застосування густого екстракту листя горобини звичайної в якості протизапального засобу: інформ. лист № 81 / А. В. Кононенко, К. Г. Щокіна, О. В. Криворучко, С. М. Дроговоз. – К., 2012. – Вип. 8. – З проблеми «Фармація». – 4 с.

Патенти:

 1. Пат. на винахід 113407 Україна, МПК A61P 3/10 (2006.01), A61K 36/40(2006.01). Лікувально-профілактичний засіб із гіпоглікемічною дією з листя кизилу / В. А. Рибак, О. В. Криворучко, Л. М. Малоштан, В. А. Самойлова, В. М. Ковальов; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № a201314667; заявл. 16.12.2013; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2/2017.
 2. Патент на корисну модель 89735 Україна, МПК A61К 36/40, A61Р 3/10. Лікувально-профілактичний засіб із гіпоглікемічною дією з листя кизилу / В. А. Рибак, О. В. Криворучко, Л. М. Малоштан, В. А. Самойлова, В. М.Ковальов; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u 201314662; заявл. 16.12.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.
 3. Патент на винахід 106894 Україна, МПК A61K 36/73, A61P 43/00. Застосування водного екстракту з листя горобини звичайної як засобу з антиальтеративною дією / А. В. Кононенко, С. М. Дроговоз, К. Г. Щокіна, О. В. Криворучко; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № a 201205318; заявл. 28.04.2012; опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20.
 4. Патент на корисну модель 75582 Україна, МПК A61K 36/73, A61P 43/00. Застосування водного екстракту з листя горобини звичайної як засобу з антиальтеративною дією / А. В. Кононенко, С. М. Дроговоз, К. Г. Щокіна, О. В. Криворучко; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u 201205317; заявл. 28.04.2012; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23.
 5. Патент на винахід 98175 Україна, МПК A61K 36/73, A61P 13/02, A61P 19/06. Спосіб одержання лікувально-профілактичного засобу з урикозуричною дією / О. М. Панова, С. Ю. Штриголь, О. В. Криворучко, В. М. Ковальов; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № a 201007339; заявл. 14.06.2010; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8.
 6. Патент на корисну модель 61596 Україна, МПК A61K 9/08, A61К 36/40, A61P 31/04. Антимікробний засіб / О. В. Криворучко, В. А. Самойлова, Н. М. Шульга, В. М. Ковальов; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u201015450; заявл. 21.12.2010; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14.
 7. Патент на корисну модель 57573 Україна, МПК A61K 36/73, A61К 131/00, A61P 13/02, A61P 19/06. Спосіб одержання лікувально-профілактичного засобу з урикозуричною дією / О. М. Панова, С.Ю. Штриголь, О. В. Криворучко, В. М. Ковальов; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u 201007400; заявл. 14.06.2010; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5.
 8. Патент 47156 Україна, МПК А61К35/78. Лікарський засіб «Рібіфлан» гепатопротекторної та антиоксидантної дії / Л. М. Малоштан, О. Ю. Яценко, В. С. Кисличенко, О. В. Криворучко; заявник і патентовласник Національна фармацевтична академія України. – № 2001085647; заявл. 08.08.2001; опубл. 17.06.2002, Бюл. № 6.
 9. Патент 28314 Україна, МПК А61К35/78. Засіб для пригнічення рухової активності сперматозоїдів / В. С. Кисличенко, В. М. Маркова, Г. Г. Юрченко, О. В. Криворучко; заявник і патентовласник Українська фармацевтична академія. – № 96052064; заявл. 27.05.1996; опубл. 16.10.2000, Бюл. № 5.
 10. Патент 24032 Україна, МПК А61К 36/00. Спосіб одержання комплексу полісахаридів протиалергічної дії та лікарський препарат «Глюкорібін», який містить вказаний комплекс / В. С. Кисличенко, В. М. Ковальов, О. В. Криворучко, Л. В. Яковлева, В. О. Заболотний, О. В. Супрун, Т. М. Зубченко, О. В.Серебрякова, О. А. Бронина; заявник і патентовласник Українська фармацевтична академія; Харківська фармацевтична фірма «Здоров’я». – № 95125519; заявл. 28.12.1995; опубл. 31.08.1998, Бюл. № 4.

Статті у фахових іноземних наукових журналах:

 1. A new molecule of water-soluble polysaccharide isolated from Eucalyptus growing in Lebanon / S. Zein, M. Haddad, E. Krivoruchko, A. P. Sobolev, S. Azar, H. Kanaan // Eur. J. Pharm. Med. Res. – 2018. – Vol. 5 (1). – Р. 48–54.
 2. Structural characteristics, antitumor and anti-inflammatory properties of polysaccharides isolated from the red algae Tricleacarpa fragilis growing on the lebanese coast / S. Zein, M. Haddad, E. Krivoruchko, A. El-Hajje, G. Hazimeh, Z. Kassem, H. Kanaan // Eur. J. Pharm. Med. Res. – 2017. – Vol. 4 (12). – Р. 40–47.
 3. Eucalyptus oil prevents staphylococcus epidermidis biofilm formation / M. Haddad, S. Zein, H. Shahrour, E. Krivoruchko, A. Chokr, H. Kanaan // Eur. J. Pharm. Med. Res. – 2017. – Vol. 4 (11). – Р. 35–41.
 4. Structural Characteristics, Antitumor and Antioxidant Properties of Polysaccharides isolated from the brown algae Stypopodium schimperi growing on the Lebanese coast / M. Haddad, S. Zein, G. Hazimeh, R. Karaki, E. Krivoruchko, Y. Makhour, Z. Kassem, H. Kanaan // Advance Research Journal of Multi-Disciplinary Discoveries. – 2017. – Vol. 17.0 (1). – Р. 36–43.
 5. Study of Dry Extract of Tansy (Tanacetum vulgare) Using the Method of Highperformance Liquid Chromatography / M. Yu. Zolotaikina, T. M. Hontova, A. H. Kotov, T. V. Ilyina, O. V. Kryvoruchko // Der Pharma Chemica. – 2017. – Vol. 9 (11). – Р. 1–4.
 6. A hepatoprotective activity of Galium verum extracts against carbon tetrachlorideinduced injury in rats / O. V. Goryacha, T. V. Ilyina, A. M. Kovalyova, O. M. Koshovyi, O. V. Krivoruchko, I. M. Vladimirova, A. M. Komisarenko // Der Pharma Chemica. – 2017. – Vol. 9 (7). – Р. 80–83.
 7. Phytochemical research of Crataegus submollis Sarg. leaves lipophilic complex and study of its antibacterial activity / N. V. Sydora, A. M. Коvaleva, V. K. Iakovenko, T. V. Ilyina, E. V. Krivoruchko // Der Pharmacia Lettre. – 2016. – Vol. 8, № 21. – P. 19 –
 8. Krivoruchko E. V. Carboxylic Acids from Cornus mas / E. V. Krivoruchko // Chemistry of Natural Compounds. – 2014. – 50, № 1. – P. 112 – 113.
 9. Криворучко Е. В. Карбоновые кислоты Cornus mas / Е. В. Криворучко // ХПС. – 2014. – № 1. – С. 99.
 10. Криворучко Е. В. Карбоновые кислоты плодов шиповника собачьего / Е. В. Криворучко // Вестник фармации. – 2014. – № 3 (65). – С. 38 –
 11. Криворучко Е. В. Исследование летучих веществ листьев рябины арии / Е. В. Криворучко, О. А. Андрущенко, А. В. Кононенко // Рецепт. – 2014. – № 1 (93). – С. 88 –
 12. Андрущенко О. А. Аминокислоты листьев Sorbus aria / О. А. Андрущенко, Е. В. Криворучко // Вестник фармации. – 2013. – № 4 (62). – С. 39 –
 13. Krivoruchko E. V. Carboxylic acids from Sorbus aucuparia and Sorbus aria / E. V. Krivoruchko, О. А. Andrushchenko, A. V. Kononenko // Chemistry of Natural Compounds. – 2013. – 49, № 4. – P. 742 – 743.
 14. Криворучко Е. В. Карбоновые кислоты Sorbus aucuparia и Sorbus aria / Е. В. Криворучко, О. А. Андрущенко, А. В. Кононенко // ХПС. – 2013. – № – С. 635 – 636.
 15. Carboxylic acids from Aronia melanocarpa / V. A. Samoilova, V. N.Kovalev, V. A. Rybak, E. V. Krivoruchko // Chemistry of Natural Compounds. – 2013. – Vol. 49, № 4. – P. 744 –
 16. Карбоновые кислоты Aronia melanocarpa / В. А. Самойлова, В. Н. Ковалев, В. А. Рыбак, Е. В. Криворучко // ХПС. – 2013. – № 4. – С. 637 –
 17. Krivoruchko E. V. Constituent composition of essential oil from Cornus mas flowers / E. V. Krivoruchko, V. A. Samoilova, V. N. Kovalev // Chemistry of Natural Compounds. – 2011. – Vol. 47, № 4. – P. 646 –
 18. Криворучко Е. В. Компонентний состав эфирного масла цветков Cornus mas / Е. В. Криворучко, В. А. Самойлова, В. Н. Ковалев // ХПС. – 2011. – № 4. – С. 567
 19. Krivoruchko E. V. Essential oil from Aronia melanocarpa flowers / E. V. Krivoruchko, V. N. Kovalev // Chemistry of Natural Compounds. – 2011. – V. 47, № 4. – P. 644 –
 20. Криворучко Е. В. Исследование эфирного масла цветков Aronia melanocarpa / Е. В. Криворучко, В. Н. Ковалев // ХПС. – 2011. – № 4. – С. 566.
 21. Chemical analysis of essential oil from Lebanese wild and cultivated Origanum syriacum (Lamiaceae) before and after flowering / S. Zein, S. Awada, S. Rachidi, A. Hajj, E. Krivorushko, H. Kanaan // Journal of Medicinal Plants Research. – 2011. – Vol. 5, № 3. – P. 379 – 387.
 22. Криворучко Е. В. Душистые вещества некоторых видов рода Padus / Е. В. Криворучко, О. Б. Нарижная, В. Н. Ковалев // Фармация Казахстана: интеграция науки, образования и производства: мат. междунар. науч.-практич. конф. – Шымкент, 2009. – Т. 1. – 303 с. – С. 245 –
 23. Криворучко Е. В. Анализ эфирных масел листьев Cornus mas и Cornus officinalis / Е. В. Криворучко, В. Н. Ковалев, В. А. Криворучко // Фармация Казахстана: интеграция науки, образования и производства: мат. междунар. науч.-практич. конф. – Шымкент, 2009. – Т. 1. – 303 с. – С. 241 –
 24. Trace elements and lipids in Padina pavonica, in Lebanon / H. Kanaan, E. B. Krivorushko, H. Makhlouf, A. Yassine, M. Murtada // Arab Journal of Pharmaceutical Sciences. – 2005. – Vol. 2, № 10. – P. 21 –
 25. Trace elements and lipids in Jania rubens, in Lebanon / H. Kanaan, E. B. Krivorushko, H. Makhlouf, A. Yassine, M. Murtada // Arab Journal of Pharaceutical Sciences. – 2004. – Vol. 2, № 9. – P. 85 –
 26. Macroelements of Fucus vesiculosus, in Lebanon / H. Kanaan, E. B. Krivorushko, H. Makhlouf, A. Yassine // Arab Journal of Pharmaceutical Sciences. – 2004. – Vol. 2, № 8. – P. 15 – 21.
 27. Тирозол из Ribes nigrum / Н. Ф. Комиссаренко, Е. В. Криворучко, В. С. Кисличенко, В. Н. Ковалев // Химия природ. соедин. – 1997. – № 1. – С. 123 – 124.
 28. Tyrosol from Ribes nigrum / N. F. Komissarenko, E. Krivoruchko, V. S. Kislichenko,V. N. Kovalev // Chemistry of Natural Compounds. – 1997. – Vol. 33, № 1. – P. 97.

Статті у фахових наукових журналах України:

 1. Криворучко О. В. Фенольні сполуки листя Sorbus domestіca і Sorbus graeca / О. В. Криворучко // Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19, № 4. – С. 61–64.
 2. Криворучко О. В. Гідроксикоричні кислоти і флавоноїди горобини звичайної і горобини арії / О. В. Криворучко, О. М. Маркін // Зб. наук. прац. співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика. – К., 2017. – Вип. 28. – 560 с. – С. 67–73.
 3. Криворучко О.В. Леткі речовини плодів шипшини собачої / О. В. Криворучко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – Вип. 23 (4). – 707 с. – С. 301 – 307.
 4. Криворучко О. В. Визначення вмісту аскорбінової кислоти в плодах шипшини / О. В. Криворучко // Фітотерапія. Часопис. – 2014. – № 1. – С. 64 –
 5. Krіvoruchko O. V. The anatomical study of Sorbus aucuparia and Sorbus domestica leaves / O. V. Krіvoruchko, O. V. Gamulya // News of Pharmacy. – 2013. – № 4 (76). – С. 33 –
 6. Рибак В. А. Дослідження гіпоглікемічної активності екстрактів листя кизилу / В. А. Рибак, О. В. Криворучко, Л. М. Малоштан // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 3 (26). – С. 28 –
 7. Андрущенко О. О. Аналіз ліпофільних екстрактів листя Sorbus aucuparia, Sorbus aria та Sorbus torminalis / О. О. Андрущенко, О. В. Криворучко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 3 (13). – С. 73 –
 8. Кононенко А. В. Листя горобини звичайної – перспективна сировина для отримання препаратів з антиартритною дією / А. В. Кононенко, С.М. Дроговоз, О. В. Криворучко // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2013. – № 2 (33). – С. 51 –
 9. Рибак В. А. Вивчення гепатопротекторної дії екстрактів листя кизилу в умовах гострого тетрахлорметанового гепатиту /В. А. Рибак, О. В. Криворучко, В. А. Самойлова // Фітотерапія. Часопис. – 2013. – № 2. – С. 20 –
 10. Криворучко О. В. Визначення ефективної дози та дослідження гіпоглікемічної активності екстракту листя кизилу / О. В. Криворучко, В. А. Рибак, В. М. Ковальов // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 1 (24). – С. 39 –
 11. Криворучко О. В. Анатомічне вивчення листя Cornus mas і Cornus officinalis /О. В. Криворучко, О. В. Гамуля, В. М. Ковальов. // Збірник наукових праць «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології». – Київ-Луганськ, 2012. – Вип. 5 (113). – С 35 – 42.
 12. Криворучко О.В. Визначення вмісту гідроксикоричних кислот, флавоноїдів і дубильних речовин у листі Cornus mas і Cornus officinalis / О. В. Криворучко, В. А. Рибак // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 5 (додаток). – С. 149 – 150.
 13. Криворучко О.В. Амінокислотний склад листя Sorbus aucuparia та Sorbus domestіca / О. В. Криворучко, А. В. Кононенко, О. О. Андрущенко // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 4 (24). – С. 27 – 30.
 14. Андрущенко О.О. Анатомічне вивчення листя Sorbus arіa та Sorbus tormіnalіs / О. О. Андрущенко, О. В. Криворучко, О. В. Гамуля // Вісник фармації. – 2012. – № 4 (72). – С. 47 – 50.
 15. Кононенко Г. В. Обгрунтування використання листя горобини звичайної як альтернативи її плодам // Г. В. Кононенко, С. М. Дроговоз, О. В. Криворучко // Вісник фармації. – 2012. – № 3 (71). – С. 72 –
 16. Фітохімічне обґрунтування протизапальної активності біологічно активних речовин листя горобини звичайної /А. В. Кононенко, С. М. Дроговоз, О. В. Криворучко, Д. Б. Лобанова // Клінічна фармація. – 2012. – Т. 16, № 2. – С. 51
 17. Наріжна О.Б. Амінокислотний та елементний склад листя і квіток черемхи звичайної / О. Б. Наріжна, О. В. Криворучко, В. М. Ковальов // Вісник фармації. – 2012. – № 2 (70). – С. 64 –
 18. Панова О. М. Урикозурична активність і вплив на видільну функцію нирок водних екстрактів плодів аронії, горобини та черемхи /О. М. Панова, С. Ю. Штриголь, О. В. Криворучко // Фітотерапія. Часопис. – 2012. – № 2. – С. 35
 19. Наріжна О. Б. Аналіз ліпофільних екстрактів листя черемхи звичайної та черемхи віргінської / О. Б. Наріжна, О. В. Криворучко, В. М. Ковальов // Актуальні питання фармацевтичної науки та практики. – 2011. – № 3 (24). – С. 56
 20. Антимікробна активність екстрактів з листя та кори гілок кизилу / О. В. Криворучко, Н. М. Шульга, В. А. Самойлова, В. М. Ковальов // Annals of Mechnikov Institute. – 2011. – № 2. – С. 48
 21. Кононенко А. В. Вивчення антиексудативної активності екстракту листя горобини звичайної // А. В. Кононенко, К. Г. Щокіна, О. В. Криворучко // Український біофармацевтичний журнал. – 2010. – № 5 (10). – С. 16
 22. Анатомічне вивчення листя черемхи звичайної та черемхи віргінської / О. Б. Наріжна, О. В. Криворучко, О. В. Гамуля, В. М. Ковальов //Вісник фармації. – 2010. – № 4 (64). – С. 55 –
 23. Криворучко Е. В. Хромато-масс-спектрометрический анализ компонентного состава бурых водорослей Padina pavonica (L.) Gaill. и Fucus vesiculosus L. / Е. В. Криворучко, Х. М. Канаан, В. Н. Ковалев // Фармаком. – 2010 – № 3. – С. 32
 24. Криворучко О. В. Елементний та амінокислотний склад аронії чорноплідної / О. В. Криворучко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2010. – Вип. 19 (3). – 952 с. – С. 643–650.
 25. Криворучко О. В. Мінеральний та амінокислотний склад дерену справжнього / О. В. Криворучко, В. А. Самойлова, В. М. Ковальов // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К., 2010. – Вип. 19 (3). – 952 с. – С 637 –
 26. Криворучко О. В. Хромато-мас-спектрометричний аналіз запашних речовин листя Sorbus aucuparia, Sorbus aria та Sorbus torminalis / О. В. Криворучко // Медична хімія. – 2010. – Т. 12, № 2. – С. 102
 27. Криворучко О. В. Хромато-мас-спектрометричне дослідження летких речовин листя і плодів аронії чорноплідної / О. В. Криворучко // Український біофармацевтичний журнал. – 2010. – № 1 (6). – С. 53–58.
 28. Криворучко О. В. Елементний склад листя деяких видів роду Sorbus / О. В. Криворучко, А. В. Кононенко, В. І. Шатровська // Фітотерапія. Часопис. – 2010. – № 1 – С. 104 –
 29. Криворучко О. В. Макро- і мікроелементний склад листя деяких видів черемхи / О. В. Криворучко, О. Б. Наріжна, В. І. Шатровська // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К., 2009. – Вип. 18 (3). – 728 с. – С. 459 –
 30. Макро-, мікроелементний та амінокислотний склад бурої водорості Padina pavonica / Х.М. Канаан, О.В. Криворучко, С. Авада, А. Яссін // Вісник фармації. – 2009. – № 2 (58). – С. 20
 31. Криворучко О. В. Аналіз ліпофільного екстракту листя кизилу / О. В. Криворучко, В. М. Ковальов, В. А. Криворучко // Журнал орг. та фарм. хімії. – 2009. – Т. 7, вип. 1 (25). – С. 74
 32. Криворучко О. В. Макро- і мікроелементний склад листя кизилу / О. В.Криворучко // Медична хімія. – 2008. – № 4. – С. 81
 33. Химический анализ жирных кислот, каротиноидов и хлорофиллов бурой водоросли Padina pavonia / Х. М. Канаан, Е.В. Криворучко, Г. Халаф, М. Муртада, А. Яссин // Журнал орг. та фарм. хімії. – 2008. – Т. 6, вип. 2 (22). – С. 71
 34. Досягнення та перспективи досліджень біологічно активних речовин рослинного походження / В. М. Ковальов, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, О.В. Криворучко та ін. // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики: Зб. наук. стат. Вип. ХV, Т. 1. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2006.– С. 155 – 160
 35. Канаан Х. М. Аміно- та жирнокислотний склад Fucus vesiculosus / Х. М. Канаан, О. В. Криворучко, Х. Я. Маклауф // Вісник фармації. – 2003. – № 4 (36). – С. 60 – 63.
 36. Криворучко О. В. Кількісне вивчення флавоноїдів і полісахаридів у лікарських засобах з листя смородини чорної / О. В. Криворучко, О. Ю. Ткаченко, В. С. Кисличенко // Фармацевтичний журнал. – 2002. – № 4. – С. 76 – 77
 37. Вивчення ліпофільних сполук, отриманих з листя винограду / В. С. Кисличенко, А. А. Халіль Абуюсеф, В. В. Король, О. В. Криворучко // Медична хімія. – 2002. – Т. 4, № 3. – С. 75 – 77
 38. Вивчення амінокислотного та мікроелементного складу рослин роду виноград і їх використання в медичній практиці / В. С. Кисличенко, А. А. Халіль Абуюсеф, О. В. Криворучко, В. В. Король // Фізіологічно активніречовини. – 2002. – № 1 (33). – С. 64 – 70.
 39. Криворучко О. В. Кількісне визначення флавоноїдів і полісахаридів у листі чорної смородини, яка культивується в різних областях України / О. В. Криворучко, В. С. Кисличенко, О. Ю. Ткаченко // Фармацевтичний журнал. – 1999. – № 5. – С. 89–90.
 40. Вивчення хімічного складу глюкорібіну / В. С. Кисличенко, О. В. Криворучко, В. М. Чушенко, В. М. Ковальов // Фізіологічно активні речовини. – 1999. – № 2 (28). – С. 78 – 80.
 41. Дослідження фізіологічно активних сполук роду Ribes / В. С. Кисличенко, В. М. Ковальов, О. В. Криворучко, О. А. Ступакова // Фізіологічно активні речовини. – 1999. – № 1 (27). – С. 77 – 90.
 42. Кисличенко В. С. Липиды Ribes nigrum / В. С. Кисличенко, Е. В. Криворучко, Н. Ф. Комиссаренко // Фармаком. – 1998. – № 2. – С. 26 – 28.
 43. Фенольні сполуки смородини чорної. Повідомлення 2. Прості феноли / М. Ф. Комісаренко, О. В. Криворучко, В. С. Кисличенко, В. М. Ковальов // Вісник фармації. – 1998. – № 1. – С. 118
 44. Кисличенко В. С. Биологически активные вещества крыжовника отклоненного / В. С. Кисличенко, Е. В. Криворучко // Фітотерапія в Україні. – 1998. – № 1. – С. 22 – 23.
 45. Кисличенко В. С. Смородина черная и ее использование в медицине (обзор літературі) // В. С. Кисличенко, Е. В. Криворучко // Вестник проблем биологии и медицины. – 1996. – № 3. – С. 10 – 19.
 46. Гипоазотемическая активность настойки и сухого экстракта из листьев смородины чорной / Е. В. Криворучко, В. С. Кисличенко, С. И. Сальникова, В. Н. Ковалев // Вестник проблем современной медицины. – 1996. – № 2. – С. 116 – 119.
 47. Кумарины смородины черной / Е. В. Криворучко, В. С. Кисличенко, В. Н.Ковалев, А. Н. Комиссаре нко // Фармаком. – 1995. – № 10. – С. 23 – 24.
 48. Анатомічна будова листя смородини чорної / О. В. Криворучко, Л. С. Картмазова, В. С. Кисличенко, В. М. Ковальов // Вісник фармації. – 1995. – № 3/4. – С. 104 – 106.
 49. Кількісне визначення флавоноїдів в надземних органах смородини чорної / О. В. Криворучко, В. С. Кисличенко, В. М. Ковальов, В. О. Лещенко // Фармац. журн. – 1994. – № 3. – С. 82 – 85.

Викладає дисципліни :«Фармакогнозія», «Ресурсознавство лікарських рослин».

Хобі: квітникарство, подорожі.