Левітін Євген Якович

 ЛЕВІТІН Левітін Євген Якович – доктор фармацевтичних наук, професор.

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4, кафедра неорганічної хімії
Тел. (057)2679207
E-mail: neorganic@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

 

Автобіографія.

Левітін Є.Я. народився у 1951 р. у м. Харкові. Після закінчення середньої школи працював електрослюсарем на 8-ДПЗ. У 1969 році вступив до Харківського фармацевтичного інституту, який у 1974 році закінчив з відзнакою. З 1975 по 1978 рік навчався в аспірантурі на кафедрі фармацевтичної хімії ХФІ.  У 1980 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 15.00.02-фармацевтична хімія та фармакогнозія за темою “Синтез, будова та біологічна активність 7-нітро- і 7-аміноакридинів”.

Після захисту дисертації коло наукових досліджень Левітіна Є.Я. розширилося. Об’єктами його досліджень стали не тільки похідні акридину, а й  напівпродукти для його синтезу – бензойні та N-фенілантранілові кислоти. Наслідком цих досліджень став розроблений ним препаративний метод синтезу N-фенілантранілових кислот та лікарський препарат анальбен, який має високу анальгетичну та протизапальну активність і пройшов другу фазу клінічних випробувань. Нагороджений знаком «Изобретатель СССР».

У 1982 році Левітін Є.Я. одержав наукове звання доцента, а з 1994 року обіймає посаду завідувача кафедри неорганічної хімії Національного фармацевтичного університету. Він є фундатором наукового напрямку в Україні – використання магнітних рідин у медицині. Під його керівництвом захищено кандидатські дисертаційні роботи Ведерниковою І.О. “Синтез, властивості та біологічна активність магнетиту і магнітокерованої рідини ” та Коваль А.О. “Синтез, дослідження фізико-хімічних властивостей ферітів як компонента магнітокерованих лікувальних та діагностичних засобів” за спеціальністю 15.00.02. Під керівництвом Левітіна Є.Я. захищена докторська робота доцентом Ведерниковой І.О. “Синтез, властивості та біологічна активність магнітних матеріалів для створення лікарських форм”

Результатом наукових досліджень стала розробка нового магнітокерованого рентгеноконтрасного засобу, який за рентгеноконтрастністю у 1,55 разів перевищує традиційні засоби та за рахунок магнітокерованості дає можливість контрастувати будь-які ділянки шлунку та інших порожнин людини. Розроблена та запатентована мазь з магнетитом та метод лікування гнійно-запальних захворювань, який дозволяє очищувати рани без використання додаткових засобів, що посилює лікувальний ефект на 20% та скорочує термін одужання. Під керівництвом Є.Я.Левітіна також розроблена магнітокерована м’яка лікарська форма  для використання в оторингології при лікуванні запальних захворювань глотки та мигдаликів. Ефективне консервативне лікування з використанням цієї лікарської форми усуває(зменшує) необхідність прийому лікарських засобів внутрішньо, що сприяє збільшенню фармакотерапевтичного ефекту та є більш безпечним і раціональним.

Велику увагу Левітін Є.Я. приділяє впровадженню результатів наукових розробок у медицину. Створено ТУ на магнетит медичного призначення, що дозволяє вперше на теренах СНД розробляти і впроваджувати магнітні лікарські засоби, що містять магнетит. Розроблено АНД на високодисперсний барій гексаферит, що дає можливість у подальшому впровадити нові магнітокеровані  рентгеноконтрастні засоби.

Левітін Є.Я. є співавтором Програми з неорганічної хімії для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти III – IV рівнів акредитації, автор підручника та практикуму “Загальна та неорганічна хімія” для студентів вищих   фармацевтичних закладів (2000, 2003), автор підручника “Общая и неорганическая химия” для студентів вищих фармацевтичних закладів (2002), автор підручника “General and inorganic chemistry” (2009) з грифом МОЗ України та Посібника з хімії для вступників до Вузів (2006, 2008) з грифом МОН України.

Після закінчення з відзнакою київських держаних курсів іноземних мов “Інтерлінгва” (2001) викладає неорганічну хімію англійською мовою.

У червні 2004 року Левітін Є.Я. у Московській медичній академії ім. І.М.Сеченова захистив докторську дисертацію на тему “Синтез та біологічна активність похідних галогенбензойних кислот та акридинів, створених на їх основі” за спеціальністю 15.00.02. У 2005 році присвоєно звання професора.

Автор понад двохсот друкованих праць, у тому числі 19 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. За багаторічну працю та значний внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджений Дипломом першого обласного конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена” (2000), Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2001), Дипломом III ступеню “Наука Харківщини – 2002” у номінації “Прикладні роботи”, Дипломом у номінації “Підручники” та Почесною грамотою Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2005). У 2010 році занесений до “Золотої книги пошани НФаУ ”. У 2011 році за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у справу підготовки фахівців фармації України нагороджений Почесною грамотою НФаУ, у 2014 році за плідну науково-дослідну роботу нагороджений Почесною грамотою НФаУ.

Левітін Є.Я. з 2007 року очолював ЦМК НФаУ, а з 2014 року є заступником голови Центральної методичної ради університету. Левітін Є.Я. користується заслуженою повагою серед викладачів та студентів університету.

Підручники

 1. Левітін Є.Я. Загальна та неорганічна хімія підручник / Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. – Х: Прапор, Видавництво НФАУ, 2000. – 464с.
 2. Левитин Е.Я. Общая и неорганическая химия / Левитин Е.Я., Бризицкая А.Н., Клюева Р.И. – Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, – 536 с.
 3. Черних В.П. Хімія. Посібник для вступників до вузів / Черних В.П., Левітін Є.Я., Турченко Н.В. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 368с.
 4. Levitin Ye.Ya. General and inorganic chemistry: Textbook for students of higher schools / Levitin Ye.Ya., I.O.Vedernikova. – Kharkiv: Publishing House NUPH: Golden Pages, 2009. – 360p.
 5. Левiтін Є.Я. Загальна та неорганічна хімія підручник / Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. – Х: Прапор, Видавництво НФАУ, 2009. – 464с.
 6. Фізіологія харчування: підручник / Павловська Л.Ф., Дуденко Н.В., Левітін Є.Я. та ін.) – Суми: Університетська книга, 2011. – 473с.
 7. Біологічна хімія: підручник / Павловська Л.Ф., Дуденко Н.В., Левітін Є.Я. та ін.. – Суми: Університетська книга, 2011. – 510 с.

Навчальні посібники

 1. Левитин Е.Я., Рой И.Д., Катречко Е.А. Неорганическая химия. Учебно-методическое пособие для студентов факультета заочной (дистанционной) формы обучения. – Х.: НФАУ, 2001 – 77с.
 2. Левітін Є.Я., Турченко Н.В. Демонстраційний експеримент на лекціях із загальної та неорганічної хімії: Навчальний посібник. – Х.: Вид-во НФаУ, 2002. – 44с.
 3. Практикум з загальної та неорганiчної хiмiї / Левiтін Є.Я. Клюєва Р.Г. Бризицька А.М. та iн. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 112с.
 4. Левітін Є.Я., Клюєва Р.Г., Рой І.Д. Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту. Крок Фармація. – Навчальне видання МОЗ України, 2003. – 20с.
 5. Русский язык. Пособие для иностранных студентов 1 курса (изучающих чтение на материале текстов по неорганической химии) / Е.Я.Левитин, Г.В.Аргунова, Л.А.Субота, И.Д.Рой. – Харьков: Изд-во НФаУ: «Золотые страницы», 2006. – 232с.
 6. Біологічна хімія. Практикум: навчальний посібник / [Павловська Л.Ф., Дуденко Н.В., Левітін Є.Я. та ін.] – Суми: Університетська книга, 2011.– 6 с.
 7. Фізіологія харчування. Практикум: навчальний посібник / [Павловська Л.Ф., Дуденко Н.В., Левітін Є.Я. та ін.] – Суми: Університетська книга, 2012.– 152 с.
 8. Неорганічна хімія. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студ. вищ. фар мац .навч. закл. / Антоненко О.В., Бризицька А.М., Ведерникова І.О.,  Онопрієнко Т.О., Рой І.Д., Турченко Н.В., Цихановська І.В., Коваль А.О., Криськів О.С., Катречко О.О. – Х.: НФаУ : Золоті сторінки, 2012. – 148с.
 9. Общая и неорганическая химия: учебн. пособ. для студ. уровневого образования фармац. вузов и фармац. фак. мед. вузов III – IV уровня аккредитации / Антоненко О.В., Бризицкая А.Н., Ведерникова И.А., Катречко Е.А., Оноприенко Т.А., Рой И.Д., Турченко Н.В., Цихановская И.В. – Х.: Изд-во. Типография «ЭСЭН», 2012. – 219с.
 10. Медична хімія. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студ. вищ. фармац .навч. закл. / Бризицька А.М., Рой І.Д., Турченко Н.В., Криськів О.С., Катречко О.О. – Х.:, – 80с.
 11. Неорганічна хімія. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студ. спец. «Клінічна фармація»і «Технологія парфумерно-косметичних засобів» / Ведернікова І.О., Антоненко О.В., Коваль А.О., Криськів О.С. – Х.:, 2016. – 120с.

Методичні рекомендації

 1. Левітін Є.Я., Клюєва Р.Г., Рой І.Д. Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту. Крок 1. Фармація. – Навчальне видання МОЗ України, 2003. – 20с.
 2. Порядок підготовки до видання навчально-методичної літератури: методичні рекомендації / А.А.Котвицька, С.В.Огарь,  О.М.Котенко, Є.Я.Левітін та ін. – Х.: НФаУ, 2016. – 36с.

Статті

 1. Коваль А. О., Левитин Е. Я., Ольховик Л. П., Сизова З. И., Ткаченко Н. В., Шеин В. О. Магнитное состояние нанокристаллов Zn-замещенного магнетита // Физика низких температур. – 2010. – Т. 36, № 3. –  С. 287-291.
 2. А.Koval, Fertman, A. Beznosov, V. Desnenko, V. Baumer, P. Mateychenko Low temperature magnetic glass states of the MnFe2O4 nanoparticles // Magnetic Phenomena in Micro- and Nano-Structures: International Workshop, Donetsk, 27-29 may 2010. – Donetsk: MPMNSꞌ10, 2010. – Р. 122-123.
 3. Ведерникова I. О. Синтетичний магнетит для використання у фармацiї / І. О. Ведерникова, Є. Я. Левiтiн // Фармац. журн. – 2010. – № 3. – С. 98–102.
 4. Коваль А. О., Левітін Є. Я., Ведерникова І. О. Дослідження теплофізичних властивостей магнітної рідини для кріотерапії // Фармацевтичний часопис.  – 2011. – Т. 19, № 3. –  С. 60-64.
 5. Ведерникова І. О. Дослідження теплофiзичних властивостей магнiтноїрiдини для кріотерапії / І. О. Ведерникова, Є. Я. Левітін, А. О. Коваль // Фармац. часопис. – 2011. – Т. 19, № 3. – С. 60–64.
 6. Koval A., Levitin Y., Vedernikova I., Olkhovik L., Tkachenko M. Physical and technological principles of creating biocompatible superparamagnetic particles // Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research.- 2011.- Vol. 68, No. 4. – P. 549-553.
 7. Коваль А. О., Ведерникова І. О., Фаталієва А. В. Дослідження намагніченості та розміру наночасток цинкзаміщеного магнетиту // Фармаком. – 2011. – №4. – С.27-30.
 8. Коваль А. О., Ведерникова І. О., Дєдусенко А. В. Синтез наночасток цинк ферум (II) феритів для фармацевтичних препаратів з магнітокерованими властивостями // Фармацевтичний журнал. – 2011. – № 4. – С.78-82.
 9. Physicalandtechnologicalprinciplesofcreatingbiocompatiblesuperparamagneticparticles / Ye. Levitin, A. Koval, I. Vedernikova, L. Ol’khovik, M. Tkachenko // ActaPoloniaePharmaceutica – DrugResearch. – 2011. – Vol. 68, № 4. – P. 549–553.
 10. Коваль А. О., Левітін Є. Я., Ведерникова І. О. Дослідження кінетики розчинності феритових наночасток у кислому середовищі // Вісник фармації. – 2012. –  Т. 69, № 1. –  С. 47-50.
 11. Ведерникова І. О. Дослідження кінетики розчинності феритових наночасток у кислому середовищі / І. О. Ведерникова, Є. Я. Левітін, А. О. Коваль // Вісник фармації. – 2012. – № 1 (69). – С. 47–50.
 12. Способ определения цитотоксического действия лекарственных препаратов с магнитоуправляемыми свойствами / Е. Я. Левитин, И. О. Ведерникова, А. А. Коваль, Т. М. Чан, А. В. Фаталиева // 15-я Международная Плесcкая научная конференция по нанодисперсным магнитным жидкостям. (4 – 7 сентября 2012 р.). Плесc, РФ, 2012. – С. 201-206.
 13. Синтез наночасток магнетиту з використанням електрохімічного окиснення / Є. Я. Левітін, І. Д. Рой, О. С. Криськів, Т. М. Чан // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2014, №2 (15). – C. 42 – 44.
 14. Определение размеров и показателя преломления наночастиц Fe3O4 / Є. Я. Левітін, Н. Г. Кокодий, В. А. Тиманюк, И. . Ведерникова, Т. М. Чан // Неорганічні матеріали. – 2014. – № 8. – Т. 50. – С.881–884.
 15. Measurements of the Size and Refractive Index of Fe3O4 Nanoparticles / Ya. Levitin, N. G. Kokodiy, V. A. Timanjuk, I.О. Vedernikova, T. M. Chan // Inorganic Materials – 2014. – Vol. 50. – No. 8. – pp. 817–820.
 16. Characterization of Ag@Fe3O4 core-shell nanocomposites for biomedical applications / M. Chan, Ye. Ya. Levitin, O. S. Kryskiv, I. A. Vedernikova // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2015, 7(5):816-819.
 17. Obtaining of magnetic Ag@Fe3O4 nanocomposite with the “core-shell” structure for medical purpose / Yevgen Levitin, Tеtyana Chan, Oleg Kryskiv, Mykola Skoryk // Scripta Scientifica Pharmaceutica, V 1, 2015, P. 39-45.
 18. Chan M., Levitin Ye. Ya., Kryskiv O.S. Development of the method for quantitative determination of the composition of Ag@Fe3O4 magnetic nanocomposite // Журнал органічної та фармацевтичної хімії, Т. 14, вип. 1 (53), 2016, P. 30-36.

Патенти

 1. Пат. 90577 Україна, МПК (2009) А61К 49/04 Магнітокерований рентгеноконтрастний засіб / Левiтiн Є. Я., Коваль А. О., Онопрієнко Т. О., Ведерникова І. О., Алтухов О. Л.; заявник та власник патенту НФаУ. – № а2008 09837; заявл. 28.07.2008; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9. – 8с.
 2. Пат. 92224 Україна, МПК(2009) А61K 9/06, А61К 33/26, А61Р 11/04 (2006.01). Магнітна мазь для лікування запальних захворювань глотки та мигдаликів / Левiтiн Є. Я., Дмитрiєвський Д. І., Ведерникова І. О., Журавльов А. С., Ященко М. І., Одарюк І. О.; заявник та власник патенту НФаУ. – № а2008 13778; заявл. 01.12.2008; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19. – 8c.
 3. Пат. 92223 Україна, МПК(2009) А61К9/06, А61К 33/26, A61P43/00 Магнітокерований засіб для кріогенної терапії / Коваль А. О., Левiтiн Є. Я., Ведерникова І. О., Онопрієнко Т. О. (Україна); Нац. Фарм. унiверситет. –  № а2008 13774; Заявл. 01.12. 2008; Опубл. 11.10.2010, Бюл.№ 19. –  6c.
 4. Пат. 94268 Україна, МПК (2006) А61К 9/06, А61N 2/06, A61P 11/04. Спосіб лікування запальних захворювань мигдаликів і глотки та фіксуюча пов’язка для його здійснення / Левiтiн Є. Я., Ведерникова І. О., Дмитрiєвський Д. І., Журавльов А. С., Ященко М. І., Одарюк І. О.; заявник та власник патенту НФаУ. – № а2009 00054; заявл. 05.01.2009; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8. – 8c.
 5. Пат. 65664 Україна, МПК А61 N 2/06, А61N 2/12. Нанонаповнювач цинк ферум (ІІ) ферит для лікарських засобів з магнітокерованими властивостями / Ведерникова І. О., Левiтiн Є. Я., Коваль А. О., Сизова З. І., Фаталієва А. В.; заявник та власник патенту НФаУ. – № u 2011 06597; заявл. 26.05.11; опубл. 12.12.11, Бюл. № 23. – 8с.
 6. Пат. 66526 Україна, МПК А61N2/06 (2006.01), А61N 2/12, (2006.01), G01N 33/15 (2006/01) Спосіб визначення цитотоксичної дії лікарських засобів з магнітокерованими властивостями / Коваль А. О., Левітін Є. Я., Малоштан Л. М. (Україна); Нац. Фарм. унiверситет. – № u2011 07008; Заявл. 03.06.2011; Опубл. 10.01.2012, Бюл.№ 1. –  8c.
 7. Пат. 95222 Україна, МПК (2014.01) C01G5/00, C01G49/00. Спосіб одержання магнітного нанокомпозиту Ag@Fe3O4 з острівковим срібним покриттям / Левітін Є. Я., Чан Т. М., Криськів О. С. Національний фармацевтичний університет – № u2014 07878; заявл. 14.07.2014; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23. – 5 c.

Левітін Є.Я. викладає дисципліни «Загальна та неорганічна хімія», «Неорганічна хімія», «Медична хімія».