Навчальний відділ

 

Начальник навчального відділу

Помінчук Світлана Вікторівна

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Тел./ факс: (057) 706-33-80
Е-mail: studium@nuph.edu.ua

 

Навчальний відділ – структурний підрозділ університету, який безпосередньо підпорядкований ректору, з питань навчально-методичної роботи – першому проректорові. В організаційно-методичному відношенні навчального відділу підпорядковані деканати, кафедри університету, відділ практики.

Основні завдання:

 • Організаційне забезпечення навчально-виховного процесу. Координація діяльності факультетів, кафедр та інших підрозділів університету.
 • Планування навчального процесу. Впровадження в навчальний процес нових методів навчання, технічних засобів, обчислювальної техніки.
 • Організація проведення заходів щодо адоптації до Європейської системи освіти.
 • Складання розкладів занять, екзаменаційних сесій, ліквідації академічної заборгованості, ліцензійних іспитів та Державної атестації, контроль за їх виконанням.
 • Розробка графіків навчального процесу по факультетах, спеціальностях та університету в цілому.
 • Контроль за станом навчальної, навчально-методичної, звітної документації, пов’язаної з організацією навчального процесу, на кафедрах.
 • Контроль за належним діловодством у деканатах.
 • Адміністрування автоматизованої системи “Контингент студентів”: формування бази даних, ведення модуля навчального відділу, формування блоку інформації для деканатів і її відновлення, формування блоку документів для Міністерства охорони здоров’я України.
 • Складання відомостей про рух контингенту і оперативного обліку змін у складі студентів факультетів та університету в цілому.
 • Складання штатного розкладу, розподіл, облік і контроль за виконанням навчального навантаження професорсько-викладацького складу і навчально-допоміжного персоналу.
 • Планування та організація навчального процесу у системі довузівської освіти.
 • Доопрацювання та підготовка до тиражування бланків, форм обліку і звітності навчального відділу.

Навчальний відділ НФаУ здійснює:

 • Видання щорічного довідника навчального відділу “Організація навчального процесу на навчальний рік”.
 • Консультації з питань планування, організації та удосконалення навчального процесу.
 • Консультації з програмного забезпечення планування та організації навчального процесу: “Розрахунок навчального навантаження”, “Штат науково-педагогічних працівників”, “Розклад занять”.
 • Консультації з питань модернізації системи управління навчальним процесом і впровадження в організацію та планування навчального процесу нових методів навчання.
 • Консультації та надання інформації з довузівської освіти.
 • Консультації щодо оснащення навчальних лабораторій, кабінетів.
 • Консультації щодо збору, обробки та складання статистичної звітності з питань організації навчального процесу.
 • Консультації з аналізу, уніфікації робочих навчальних планів і за впровадженням уніфікованих форм навчальної документації.
 

Положення про навчальний відділ

Положення про організацію освітнього процесу в Національному фармацевтичному університеті

Положення про планування й облік навчальної роботи і основних видів методичної, наукової та організаційної робіт науково-педагогічних працівників НФаУ

Положення про порядок організації вивчення навчальних дисциплін вільного вибору у Національному фармацевтичному університеті