Пам’ятка студенту заочної форми навчання

    Заочна форма навчання є однією з форм одержання вищої освіти і здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб на підставі договору. Навчальний процес проходить в міжсесійний період і під час сесії в таких формах: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка та контрольні заходи.

    Міжсесійний період – це частина навчального року, коли студент займається самостійною роботою. Основною формою самостійної роботи студента-заочника є виконання контрольних робіт. Контрольні роботи виконуються відповідно до графіка (додається) і надсилаються до деканату з поштовим повідомленням. Дотримання графіка виконання контрольних робіт є обов’язковим. Після початку сесії контрольні роботи в деканат і на кафедру не приймаються. У випадку непорозумінь, пов’язаних з ненадходженням контрольної роботи до деканату або на кафедру рекомендовано мати ксерокопію виконаної контрольної роботи.
Сесія – це частина навчального року, коли студент зобов’язаний прибути до університету. Виклик на сесію здійснюється довідкою-викликом.
    Основними видами навчальних занять під час сесії є лекції, лабораторні, практичні, семінарські та індивідуальні заняття, консультації. Відвідування всіх видів занять – обов’язок студента. Пропущені заняття відпрацьовуються з дозволу деканату на платній основі.
Для встановлення рівня засвоєння матеріалу проводиться поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час занять. підсумковий контроль проводиться в таких формах: семестровий залік, семестровий диференційований залік та семестровий іспит.
Іспити складаються у письмовій формі. До іспиту допускаються студенти які своєчасно внесли платню за навчання, склали всі семестрові заліки і отримали в деканаті допуск до сесії з відміткою в заліковій книжці «До іспитів допускається». Студенти, які не з’явилися на іспит без поважних  причин вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. Дострокова здача сесії забороняється. Студентам, які одержали під час сесії незадовільну оцінку, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість. Повторне складання іспитів дозволяється не більше двох разів. Студенти, які одержали більше двох незадовільних оцінок або не ліквідували академічну заборгованість у встановлені терміни підлягають відрахуванню. Підставою для відрахування також є і порушення студентом покладених на нього за умовами договору обов’язків (неявка на сесію без поважних причин, пропуски навчальних занять, та ін.). Крім того студент може бути відрахованим за власним бажанням, за станом здоров’я, у зв’язку з переводом у інший навчальний заклад та інших випадках. Студенту, якого відраховано з університету видається академічна довідка.
Відраховані з університету студенти, мають право поновитися на навчання. Поновлення на перший курс заборонено. При поновленні на навчання укладається новий договір.

З повагою, деканат медико-фармацевтичного університету