Пам’ятка студенту

Основне завдання, що стоїть перед університетом, – це забезпечення найбільш сприятливих умов для засвоєння студентами знань, умінь та навичок, необхідних для успішного оволодіння вибраних спеціальностей.

Навчальний рік в університеті починається 1 вересня й складається з 2-х семестрів.

В університеті введено КРЕДИТНО-МОДУЛЬНУ СИСТЕМУ організації навчального процесу й рейтингову систему оцінювання успішності студентів.

В основі навчання студентів в умовах кредитно-модульної системи стоїть індивідуальна, самостійна творча робота студента.

Форми проведення навчального процесу:

–          навчальні заняття

–          самостійна робота

–          практична підготовка

–          контрольні заходи

Основні види навчальних занять – лекція, практичне заняття, семінарське, лабораторне, індивідуальне заняття, консультація.

Навчальні заняття проходять згідно розкладу, укладеного навчальним відділом  університету для кожного курсу, потоку й групи.

Відвідування навчальних занять є обов’язковим для кожного студента.

Пропущене без поважної причини навчальне заняття необхідно обов’язково відпрацювати. Відпрацювання занять з клінічних та медико-біологічних дисциплін, пропущених без поважної причини, здійснюється на коштовній основі. Вартість відпрацювання встановлена та затверджена наказом університету №504 від 23 липня 2009 р.

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНЬ – це стимулюючий фактор до систематичної роботи студента для отримання глибоких твердих знань. В ній враховуються усі виді роботи студента, рівень засвоєння студентом навчальної дисципліни, якість його навчальної діяльності протягом семестру (за показниками/критеріями):

 • відвідування занять;
 • активність на заняттях;
 • самостійна робота;
 • коректне спілкування з викладачами й співробітниками Університету;
 • старанність й працелюбство;
 • загальна ерудиція.

Максимальна кількість балів, яку студент може в сумі набрати, вивчаючи один модуль, складає 100 балів: за поточну навчальну діяльність – 60, за результатами ітогового контролю – 40.

Якщо студент успішно склав усі види навчальної роботи, передбачені модулем дисципліни, й отримав не менш ніж 35 балів, він допускається до складання ітогового модульного контролю.

Ітоговий модульний контроль зараховується, якщо студент отримав не менше 25 балів. Студент, якому не зарахували ітоговий модульний контроль, має право його двічі перескласти.

Оцінку з навчальної дисципліни отримують ті студенти, у яких зараховані усі модулі з дисципліни.

Оцінювання якості засвоєння студентом навчального матеріалу проводиться за національною шкалою відміток і шкалою відміток за єдиним критерієм ECTS у відповідності до таблиці:

ШКАЛА ВІДПОВІДНОСТІ ОЦІНОК

Національна шкала

Рейтингова оцінка (бали)

Шкала ECTS

“ВІДМІННО”

90-100%

А

“ДОБРЕ”

84-89%

В

75-83%

С

“ЗАДОВІЛЬНО”

68-74%

D

60-67%

E

“НЕЗАДОВІЛЬНО”

менше 60%

F, FX

На певному етапі навчання здійснюється державна атестація студентів, що передбачає державний іспит з російської мови, який складають на 4 курсі, стандартизований державний тестовий іспит і державны випускні іспити, або захист магістерської роботи.

Стандартизований державний тестовий іспитце ліцензійний інтегрований іспит, що складається з двох тестових іспитів «КРОК-1 «Фармація» і «КРОК-2 «Фармація».

 Ліцензійний інтегрований іспит «КРОК-1 «Фармація» є семестровим інтегрованим іспитом і здійснюється після виконання студентами індивідуального навчального плану за дисциплінами природничо-наукової підготовки:

 • неорганічна хімія
 • органічна хімія
 • аналітична хімія
 • фізична та колоїдна хімія
 • біохімія
 • ботаніка
 • фізіологія
 • патофізіологія
 • мікробіологія

Ліцензійний інтегрований іспит «КРОК-2 «Фармація» проводиться за професійно-орієнтованими дисциплінами:

 • фармацевтична хімія
 • фармакогнозія
 • аптечна технологія ліків
 • заводська технологія ліків
 • організація економіки в фармації
 • менеджмент і маркетинг в фармації
 • фармакологія
 • клінічна фармація
 • токсикологічна хімія

Студент, що успішно пройшов державну атестацію, отримує диплом МАГІСТРА ФАРМАЦІЇ.

Студент може бути відрахованим з Університету з наступних причин: за власним бажанням; за станом здоров’я; у зв’язку з переведенням до іншого вищого навчального закладу; за невиконання індивідуального навчального плану (академічна неуспішність); за порушення умов контракту (навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку).

Студенту, відрахованому з Університету, видається академічна довідка.

Студент, відрахований з Університету, незалежно від причини відрахування, терміну перерви у навчанні, має право бути поновленим на навчання.

Студент може перервати навчання в Університеті у зв’язку з обставинами, що роблять неможливим продовження навчання, та використати право на отримання академічної відпустки, але не більш однієї за весь період навчання.

Студент, який не виконав в повному обсязі індивідуальний навчальний план з поважних причин, має право на повторне проходження курсу. Скористатись таким правом можна не більше двох разів за весь період навчання.

З організацією й графіком навчального процесу Студент можуть ознайомитись в деканаті факультету з підготовки іноземних громадян.