Панфілова Ганна Леонідівна

 

Панфилова А. Л.Панфілова Ганна Леонідівна – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4
Тел. (0572) 679170
E-mail: economica@nuph.edu.ua

 

Автобіографія

Народилася 20 грудня 1969 р. в м. Торез Донецької області у родині службовців. У 1987 р. закінчила СШ№11 м. Тореза. У цьому ж році поступила у Харківський державний фармацевтичний інститут, який закінчила з відзнакою у 1992 р.. По закінченню інституту почала свою трудову діяльність з посади старшого лаборанта, а потім асистента кафедри організації та економіки фармації (ОЕФ) Харківського державного фармацевтичного інституту. У 1992-1996 рр. навчалась в аспірантурі без відриву від виробництва. У 1997 р. під керівництвом професора Немченко А.С. захистила кандидатську дисертацію. на тему: «Розробка методологічних підходів до удосконалення медикаментозної допомоги хворим абдомінального та проктологічного профілю за умов страхової медицини»

за спеціальністю «Технологія ліків и організація фармацевтичної справи». У цьому ж році їй був присуджений науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук. З 1997 по 2002 рр. виконувала обов’язки методиста кафедри ОЕФ. Вчене звання доцента кафедри ОЕФ було присуджено у 2002 р.. У 2003 р. поступила до докторантури, яку закінчила у 2006 р.. За результатами науково-дослідної роботи, що проводилась протягом декількох років у 2010 р. була захищена докторська дисертація на тему: «Теоретичне обґрунтування та реалізація організаційно-економічних принципів фармацевтичної допомоги за умов медичного страхування в Україні» (науковий консультант професор Немченко А.С.)

Научная школа

Учні (кандидатські, докторські роботи, захищені під керівництвом)

Корж Юлія Вікторівна «Організаційно-економічні принципи застосування гіполіпідемічних препаратів у лікуванні ішемічної хвороби серця» (2009 г.).

Заріцька Галина Марксівна « Організаційно-економічні підходи до фармацевтичного забезпечення хворих на осте артроз за умов медичного страхування» (2012 р.)

Під керівництвом доц. Панфілової Г.Л. виконується кандидатська дисертація на тему: «Організаційно-економічне обґрунтування підходів до вдосконалення фармацевтичної допомоги хворим на лейкози» (здобувач кафедри ОЕФ Цурікова О. В.). Панфілова Г. Л. є автором більше ніж 100 наукових робіт, співавтор 1 могографії, 10 науково-методтчних розробок, що затверджені РПК „Фармація” МОЗ та АМН України й погоджені Українським центром наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, а також 4 навчальних посібників. Панфілова Г. Л. входить до складу робочої групи з написання національного підручника з ОЕФ. Приймала участь у написанні

«Фармацевтичної енциклопедії» (перше та друге видання, автор та співавтор понад 20 статей), а також проекту «Етичного кодексу фармацевтичного працівника України», що пропонований до законопроекту «О фінансуванні охорони здоров’я та медичному страхуванні» от 18.04.2007 г. № 2192, «Про обов’язкове медичне страхування» від 23.03.2007 р. № 3155.

Методичні рекомендації

 1. Немченко А.С., Косяченко К. Л., Панфілова Г.Л. Методика проведення клініко-економічного аналізу тендерних закупівель ЛЗ за державними цільовими програмами. Методичні рекомендації. – Харків. – 2010. – 28с.
 2. Немченко А.С., Панфілова Г.Л. Науково методичні підходи до оптимізації фармацевтичного забезпечення медичного стандарту як складової страхової політики. Методичні рекомендації. – Харків. – 2008. – 21с.
 3. Немченко А.С., Панфілова Г.Л. Організаційно-економічні принципи формування тарифної політики за умов впровадження медичного страхування. Методичні рекомендації. – Харків. – 2007. – 22с.
 4. Панфілова Г.Л. Дослідження проблем впровадження медичного страхування в Україні з використанням соціологічного опитування фахівців. Методичні рекомендації. – Харків. – 2008.– 25 с.
 5. Панфілова Г.Л. Дослідження думки фахівців фармацевтичної галузі з проблем  медичного страхування в Україні. Методичні рекомендації. – Харків. – 2008.– 27 с.
 6. Панфілова Г.Л. Методологія впровадження страхової рецептури аптек за умов впровадження  медичного страхування в Україні. Методичні рекомендації. – Харків. – 2009.– 26 с.
 7. Панфілова Г.Л., Корж Ю.В. Організаційно-економічні аспекти використання статинів при лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця. Методичні рекомендації. – Харків. – 2007. – С.28
 8. Панфілова Г.Л., Заріцька Г. М. Організаційно-економічні аспекти використання хондропротекторів в лікуванні остеоартрорзу. Методичні рекомендації. – Харків. – 2008. – С.27
 9. Панфілова Г.Л., Корж Ю.В. Клініко-економічне обґрунтування переліку статинів для включення у формулярні переліки хворих на ішемічну хворобу серця. Методичні рекомендації. – Харків. – 2008. – 21 с.
 10. Панфілова Г.Л., Заріцька Г. М. Фармакоекономічне обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності медикаментозного забезпечення хворих на остеоартроз. Методичні рекомендації. – Харків. – 2010. – С.27

Навчальні посібники

 1. Бухгалтерській облік на підприємствах фармацевтичної галузі: Навч. посіб. / За ред. проф. А.С. Немченко. – Харків. – 2011. – 298 с.
 2. Немченко А.С., Назаркіна В.М., Чернуха В.М. на ін. Cистеми обліку у фармації: Навчальний посібник / За ред. проф. А.С. Немченко. – Х.: НФаУ, 2012 [електронний ресурс].
 3. Немченко А.С., Назаркіна В.М., Панфілова Г.Л. та ін. Основи економіки фармації: Навчальний посібник / За ред. проф. А.С. Немченко. – Х.:, 2012. [електронний ресурс].
 4. Немченко А.С., Назаркіна В.М., Панфілова Г.Л. та ін. Організація фармацевтичного забезпечення населення. Навч. посібник / За ред. проф. А.С. Немченко – Х.: НФаУ, 2011. – 733 с. [електронний ресурс].

Монографії

 1. Панфілова Г.Л. Організація фармацевтичної допомоги населенню в умовах медичного страхування / А.Г. Панфілова, А.С. Немченко, О.А. Немченко. – Х., 2009. – 226с

Перелік наукових праць в іноземних журналах, журналах ВАК

Видання закордоном

 1. Авдеев И., Панфилова А. Стиролфарм. / И.Авдеев, А. Панфилова // Ремедиум. – 2000. –  № 6. – С. 42-47.
 2. Косяченко К.Л. Методика клинико-экономическогто анализа закупок лекарственных средств для государственных программ / К.Л. Косяченко, А.Л. Панфилова, А.С. Немченко, И.В. Кубарева, М.В. Подгайная // Клиническая фармакология и фармакоэкономика – 2010. – №4. – С.23.Немченко А.С. Частотный анализ фармацевтического обеспечения гиполипилемическими препаратами больных стабильной стенокардией / А.С. Немченко, А.Л. Панфилова, Ю.В. Корж // Клиническая фармакология и фармакоэкономика – 2010. – №4. – С.29.
 3. Немченко А.С. Результаты частотного анализа фармацевтического обеспечения больных остеоартрозом в стационарных условиях / А.С. Немченко, А.Л. Панфилова, Г.М. Зарицкая // Клиническая фармакология и фармакоэкономика – 2010. – №4. – С.29.
 4. Немченко А.С. Теория и практика организации фармацевтической помощи населению в условиях медицинского страхования / А.С. Немченко, А.Л. Панфилова // Международный медицинский журнал. – 2010. – T. 16 № 2. –  С. 101-106. (Харьков)
 5. Цурикова О. В., Панфилова А. Л. Внедрение медико-фармацевтических информационных систем как актуальное направление развития украинского здравоохранения / О. В. Цурикова, А.Л.Панфилова // Вестник РГМУ, журнал российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И.Пирогова: материалы VIII Международной (XVII Всероссийской) Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых ученых, г. Москва, 21 марта 2013 г. – Х., 2013. – С. 266–267.
 6. Немченко А. С., Панфилова А.Л., Тораев К. Фармацевтическая помощь как современная социально-экономическая категория. Материалы научно-практической конференции «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации» , 4-5 ноября 2013 г.

Публікації у виданнях ВАК (в. т.)

 1. Немченко А.С., Панфілова Г.Л.., Пропіснова В.В. Діалектика та  методологія організації фармацевтичної допомоги населенню за умов впровадження ОМС // Клінічна фармація. – 2008. – №4.– С.
 2. Немченко А.С., Панфілова Г.Л. Методологія формування формулярів й страхових переліків лікарських засобів за умов реалізації принципів Національної лікарської (фармацевтичної) політики // Фарм. журнал. – 2008. – №3.– С. 16-23.
 3. Панфілова Г.Л. Теорія та практика функціонування добровільного медичного страхування як соціально-економічної категорії // Фармацевтичний часопис. – 2008. – №3.– С.34-40
 4. Немченко А.С., Панфілова Г.Л. Методологія формування страхових тарифів при наданні медичної та фармацевтичної допомоги за умов впровадження медичного страхування в Україні // Фармац. журнал. – 2007. – №2. – С.26-34
 5. Немченко А.С., Панфілова Г.Л. Методологія розробки фармаекономічних механізмів та їх впровадження в систему обов’язково медичного страхування // Вісник фармації. – 2007. – №4(52). – С.59-60
 6. Немченко А.С., Панфілова Г.Л. Методологія фармаекономічних досліджень ефективності фармацевтичної допомоги, що надається населенню // Фармац. журнал. – 2005. – №4 – С.22-28
 7. Немченко А.С., Панфілова Г.Л., Стрельникова Ю.Л. Методологія фармаекономічного моделювання в дослідженні ефективності лікування та соціальної реабілітації хворих на розсіяний склероз // Клінічна фармація. – 2005. – Т9. – №3. – С.40-46
 8. Немченко А.С., Панфілова Г.Л., Подгайна М.В. Моніторинг вітчизняного ринку протипухлинних препаратів: аналіз та наукове обґрунтування тенденцій // Фармаком. – 2007. – №4 – С.94-99
 9. Панфілова Г.Л., Корж Ю.В. Наукове обґрунтування тенденцій розвитку вітчизняного ринку статинів //Фармаком. – 2008. – №2.– С.
 10. Немченко А.С., Панфілова Г.Л., Немченко О.А. Методологія системного аналізу та моделювання у визнанні фармацевтичних стандартів // Фармацевтичний часопис. – 2008. – №4.– С.
 11. Немченко А.С., Панфілова Г.Л., Немченко О.А. Систематизація досвіду формування законодавчого простору впровадження медичного страхування в Україні // Вісник фармації – 2008. – №3.– С.
 12.  Немченко А.С., Панфілова Г.Л., Корж Ю.В. Теоретичні підходи до формування страхової тарифної політики в умовах реформування вітчизняної охорони здоров’я й фармації // Фармацевтичний часопис. – 2009. – №1.
 13.  Панфілова Г.Л., Заріцька Г.М. Маркетингове дослідження вітчизняного ринку хондропротекторів// Фармаком. – 2008. – №4. – С.
 14.  Панфілова Г.Л., Корж Ю.В. Клінічно-економічний аналіз  стану фармацевтичного забезпечення хворих на ішемічну хворобу серця// Запорізький медичний журнал. – 2008.– № 3.– С. 149-154.
 15. Панфілова Г.Л. Моделювання розробки формулярів й страхової рецептури за умов впровадження медичного страхування// Запорізький медичний журнал. – 2009. – №1.– С.
 16.  Панфілова Г.Л. Обґрунтування організаційно-економічних рекомендацій щодо створення вітчизняного формулярного керівництва лікарських засобів// Управління, економіка, забезпечення якості. – 2008.– № 3.– С.
 17.  Немченко А.С., Панфілова Г.Л. Узагальнення результатів опитування спеціалістів охорони здоров’я з проблем функціонування медичного страхування в Україні// Фармацевтичний журнал. – 2009– № 1.– С.
 18. Панфілова Г.Л. Системний аналіз структури вітчизняного ринку добровільного медичного страхування послуг// Управління, економіка, забезпечення якості. – 2008.– № 2.– С.

Міжнародна діяльність

Член міжнародної асоціації фармакоекономічних досліджень (ISPOR) (російське відділення)

Участь у міжнародних конференціях:

 • VIII Международной (XVII Всероссийской) Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых ученых, г. Москва, 21 марта 2013 г.;
 • Науково-практичній конференції «Актуальные вопросы науки и производства в фармации» 4-5 листопада 2013 р., м. Ташкент, Республіка Узбекистан;
 • XIII Міжнародный конгресс «Справедливость, качество, экономичность: от общегосударственных решений до решений на уровне больницы», м.. Москва, 20–21 груд. 2010 р. ;

Доцент Панфілова Г.Л. веде курси «Організація та економіка фармації», «Управління змістом роХоббібіт», «Страхова медицина» та ін.

Хоббі: Спілкування з тваринами та вирощування квітів