Перехода Ліна Олексіівна

profesor Perekhoda_photoПерехода Ліна Олексіівна – доктор фармацевтичних наук, професор.

 Адреса: Харків 61170, вул. Валентинівська 4

Тел. (0572) 67-92-04

E-mail: linaperekhoda@ukr. net

Автобіографія

Перехода Ліна Олексіївна народилась 22.09.1969 року у місті Харкові.

У 1986 році закінчила середню школу №143 м. Харкова і почала працювати лаборантом кафедри фармацевтичної хімії Харківського фармацевтичного інституту(1986-1992).  У 1987 році поступила до Харківського фармацевтичного інституту (сьогодні – Національний фармацевтичний університет). У 1992 році закінчила Харківський фармацевтичний інститут, отримала кваліфікацію провізора і продовжила свою професійну діяльність на кафедрі фармацевтичної хімії на посаді старшого лаборанта (1992-1999). З 01.12.1999 р. зарахована до аспірантури з відривом від виробництва за фахом 15.00.02 – «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» на кафедру фармацевтичної хімії Національної фармацевтичної академії України. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Синтез та дослідження амідів 1,1,3-пропантрикарбонової та 1,1,3,3-пропантетракарбонової кислот».

Науково-педагогічну діяльність розпочала асистентом кафедри фармацевтичної хімії   (2001-2003 рр.), продовжила на кафедрі медичної хімії доцентом (2004-2014 рр.).

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Молекулярне моделювання та цілеспрямований синтез протисудомних засобів похідних п’ятичленних ди(три)азагетероциклів».

З 2014 року працює на посаді професора кафедри медичної хімії. Наукові дослідження Переходи Л.О. спрямовані на цілеспрямований пошук нових БАР з використанням методів молекулярного моделювання та встановлення зв’язку «структура-активність» серед похідних п’ятичленних ди(три)азагетероциклів. Автор понад 100 наукових праць, серед них: 6 патентів, 10 методичних розробок, навчальний посібник, 2 інформаційні листи, 47 статей,  матеріалів конференцій  та статей в  «Фармацевтичній енциклопедії та  монографії «От субстанции к лекарству».

Нагороджена двома почесними грамотами МОН України:

за розв’язання прикладних досліджень, піднесення іміджу Університету та активну громадську позицію ( 2013 р.);

за науково-дослідну роботу, значний особистий внесок у синтез нових органічних, біологічно активних сполук та розвиток наукових ідей видатного вченого Павла Олексійовича Петюніна ( 2014 р).

Громадська діяльність

Перехода Л.О. є членом апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» та  входить до  складу Оргкомітету VIII Національного з’їзду фармацевтів України.

Наукова школа

Учні

Кадамов Ідібег Мансурович

Захищена кандидатська дисертація (2016 рік) на тему «Цілеспрямований синтез речовин противиразкової дії в ряду 5-заміщених похідних 3-меркапто-4-арил(бензил-, аліл-)-1,2,4-тріазолу (4Нза спеціальністю 15.00.02.

Здійснюється керівництво двома кандидатськими дисертаціями за спеціальністю 15.00.02.:

Єрьоміна Ганна Олександрівнa;

Сич Ігор Володимирович.

Навчальні посібники

Навчальний посібник затверджений МОН України для студентів вищих навчальних закладів III-IV акредитації спеціальності “Фармація” та «Біотехнологія»  «Фармацевтична хімія. Аналіз препаратів біотехнологічного виробництва» Х.: НФаУ, 2013, В.А.Георгіянц, П.О. Безуглий, Петрушова Л.О. та інші, 240 стор.

Методичні рекомендації

 1. Виробнича практика з медичної  хімії. Mетодичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності “Клінічна фармація” медико-фармацевтич-ного факультету. Гриценко І.С. Березнякова Н.Л Таран С.Г. Х.: вид-во НФАУ. 2013. -18 c.
 2. Медична хімія. Mетодичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності “Клінічна фармація” медико-фармацевтичного факультету (Харків: Вид-во НФаУ, 2013. – 140 стор.).
 3. Програма, методичні рекомендації та контрольні завдання з медичної хімії: Метод. рек. для студ. ступеневої форми навчання спеціальності «Клінічна фармація» / І.С. Гриценко, С.Г. Таран, Л.О. Перехода, Н.Л. Березнякова та ін.– Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – 35 стор.
 4. Медична хімія. Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Клінічна фармація” (6-9 семестри). Гриценко І.С. Березнякова Н.Л Таран С.Г. Х.: вид-во НФАУ. 2011. -169 c

Статті у фахових іноземних журналах

 1. H. O. Yeromina, I. V. Drapak, L. O. Perekhoda et al /.Synthesis of 2-(4-aryl(adamantyl)-2-phenylіmіnothіazol-3-yl)-ethanol derivatives and prediction of their biological activity// Der Pharma Chemica. – 2016. – Vol .8, Issue 3 – P. 64–70.
 2. I. V. Sych, L. О. Perekhoda, T. O. Tsapko /Synthesis of 5-substituted 1,3,4-thiadiazol-2-yl-sulfanylacetic acid derivatives // Scripta Scientifica Pharmaceutica.–2015, vol. 2– Р.53-59.3.
 3. A.V. Glushchenko, L.A. Perekhoda, V.A. Georgiyants. Docking studies of the chemical components of the composition of Buplurum aureum plant in relation to hepatoprotective biotargets.Der Pharma Chemica. –2015, 7(4): 201-206.4.
 4. A.V. Glushchenko, L.A. Perekhoda, V.A. Georgiyants, Naboka O. I/ Application of molecular doсking for studying the hepatoprotective activity of Salsola collina plant// Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2015, 7(3):2219-2223
 5. Perekhoda Idibеg Kadamov, Narzullо Saidov, Victoriya Georgiyants, Synthesis of novel substituted 4-phenyl-5-phenoxymethyl-3-mercapto-1,2,4-triazole (4H) derivatives as potential anti-ulcer agents //Scripta scientifica Pharmaceutica. – 2015. – Vol. 2(№2). – P. 28-34
 6. Hanna Yeromina, Olena Sviechnikova, Lina Perekhoda, Irina Sych. /Acid-base properties of substituted 6-nitro-N-(R-phenyl)anthranilic acids// Scripta Scientifica Pharmaceutica, –Vol. 1, 2015 – pp 11-147.
 7. V. Georgiyants, L. Perekhoda, N. Saidov, I. Kadamov/  Synthesis, docking studies, and biological evaluation of anti-ulcer activity of 4-allyl-5-(4-R1)-phеnylthiomethyl-1,2,4-trіаzоle-3-ylmercaptoаcetic acid derivatives // Eur. Chem. Bull. – 2014. – Vol. 3, № 5. – Р. 466-471.8.
 8. Assyl Boshkayeva, V. А. Georgiyants, L.O. Perekhoda /Study of acyl substitution on docking properties of substituted dihydrogercetines as anti-inflammatory agents //Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2014, 6(4):749-7539.
 9. V.Georgiyants, L.Perekhoda, N.Saidov, I.Kadamov/ Docking studies and biological evaluation of anti-cancer activity of new 1,2,4-triazole(4H) derivatives // Scripta scientifica Pharmaceutica. – 2014. – Vol. 2. – P. 46-5310.
 10. Л.А.Перехода/ Количественное исследование взаимосвязи «структура – противосудорожная активность» в рядах производных 1,2,3-триазола(1Н), 1,2,4-триазола(4Н), 1,3,4-оксадиазола(1Н) и 1,3,4–тиадиазола(1Н) //Химико-фармацевтический журнал. – 2013. Том 47, №11. стр. 42-4411.
 11. В. А. Георгиянц, Л. А. Перехода, С. В. /Плис Синтез и противосудорожная активность анилидов 1–хлорбензил–5–амино–1,2,3–триазол (1Н)–4–карбоновой кислоты  // Вопросы медицинской, биологической и фармацевтической химии. – 2006. – № 3. – С. 30–32.

Статті у фахових наукових журналах України

 1. І. В. Сич, Л.О. Перехода, З.Г. Єрьоміна, Л.О. Гріневич, Н.П. Кобзар, Драпак І. В. /Синтез та фізико-хімічні властивості нових похідних 5-R-феніламіно-2-меркапто-1,3,4-тіадіазолу//Вісник фармації . –2016. №1(85) С. 24-28
 2. Сич І.В., Перехода Л.О., Єрьоміна З.Г. / Синтез, фізико-хімічні властивості та прогноз біологічної активності нових похідних 2-R1-N-(5-R-1,3,4-тіадіазол-2-іл) бензолсульфонамідів // Annals of Mechnikov Institute.– 2015; № 4 –  С. 75-81
 3. Л.О. Перехода /Антиконвульсанти, що мають ГАМК-ергічний механізм дії // Фармацевтичний часопис.– 2015.  № 1 – С. 121-126
 4. Перехода Л.О. /Досягнення останніх років в пошуку потенційних антикон-вульсантів серед похідних азагетероциклів. // Annals of Mechnikov Institute.–2015. – № 3,– C. 37-45.
 5. L.O. Perekhoda //Development of the methods for identification and assay of epifine, a new perspective anticonvulsant // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2015. Vol. 13, 2(50) –P. 75-79.
 6. В.А.Георгіянц, Л.О.Перехода, І.А.Сич, Л.О.Гріневич, О.К.Рядних, А.В.Журавель / Фізико-хімічні параметри та діуретична активність амiдів 5-(4-R) бензил-1,3,4-оксадіазол-2-іл-тіоацетатної кислоти. Вісник фармації. –№2 (82) 2015.- С. 7-11.
 7. Перехода Л.О./ Використання комп’ютерної програми PASS та молекулярного докінгу для пошуку нових антиконвульсантів. Annals of Mechnikov –2014. –№ 4. – С.55-60
 8. Бевз Н.Ю, В.А.Георгіянц, Л.О. Перехода,П.О. Безуглий, І.А Сич. /Розробка методик ідентифікації та кількісного визначення дифентрикарбу. // Український медичний альманах. – том16 №4. – С.11-14
 9. Н.Ю. Бевз, В.А.Георгіянц, Перехода Л.О. /Розроблення методик контролю якості фенантрозоліну – потенційного протиепілетичного засобу. Фармацевтичний журнал. –2013. №6. С.–62-6710.                  Рибальченко Т.П, Штриголь С.Ю,  В.А.Георгіянц, Перехода Л.О, В.В Цивунін /Пошук нових протисудомних лікарських засобів серед похідних  1,3,4-оксадіазолу. Фармаком. –2013.  т 4. С.–79-8711.                  Перехода Л. О. QSAR-аналіз похідних 1,2,3-тріазолу(1H), що проявляють протисудомну активність // Вісник фармації. – 2012. – № 1(69). – С. 54–56. 12.                  Л. О. Перехода, В. А. Георгіянц Експериментальне визначення кореляції «структура – протисудомна активність» в ряду похідних 1-бензил-1,2,3-триазол(1H)-4,5-дикарбонової кислоти. Український журнал клінічної та лабораторної медицини. –Том 6. – №3.- 2011. – С. 160-163.
 10. Перехода Л. О. В. А. Георгіянц Визначення кореляції «структура–протисудомна активність» в ряду похідних 1-арил-4-R-5 метил(аміно)-1,2,3-тріазолу(1H) // Клиническая информатика и телемедицина. – 2011. – №8. – С. 93-97.
 11. Фармакологічні властивості тріазолопіримідину та кількісні співвідношення «структура–протисудомна активність» / Л. О. Перехода, Г. І. Северіна, В.А.Георгіянц, В. В. Гриненко // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 2. – С. 79–83.
 12. Цілеспрямований синтез нових біологічно активних речовин на основі похідних арил–та гетериламідів–5–феніл–1,3,4–оксадіазол–2–іл–тіоацетатної кислоти / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, К. С. Рядних, В. О. Янченко // Журнал орган. та фармац. хім. – 2010. – Т. 8, вип. 1(29). – С. 58–61.
 13. Нові похідні 5–піридил–1,3,4–оксадіазол–2–іл–тіоацетатної кислоти як потенційні протисудомні засоби / Л. О. Перехода, К. С. Рядних, В.А.Георгіянц, І. А. Сич // Укр. біофармац. журн. – 2010. – № 4(29). – С. 39–45.
 14. Синтез та дослідження протисудомнoї активності похідних 5–(R–феноксиметил)–1,3,4–оксадіазол–2–іл–тіоацетатної кислоти / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, Т. Л. Рибальченко, Г.І.Северіна, В.В. Гриненко // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – 2010. – № 3–4. – С. 45–52.
 15. Синтез, фізико–хімічні властивості та протисудомна активність нових похідних 5–(4–метоксибензил)–1,3,4–оксадіазол–2–іл–тіоацетатної кислоти / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, Т. Л. Рибальченко, І.А Сич, В. В. Гриненко // Фармац. журн. – 2010. – № 6. – С. 25–31.
 16. Протисудомна активність похідних 1-заміщеного 5-метил(аміно) -1,2,3-тріазолу/ А. В. Глущенко, Т. Л. Рибальченко, С. Ю. Штриголь, В.А.Георгіянц, Л. О. Перехода //Укр. біофармац. Журн. – 2010. – № 3(8). – С. 28­-34.
 17. Георгіянц В. А. Залежність протисудомної активності від молекулярної будови / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, А. В. Глущенко // Медична хімія. – 2009. – Т. 11, № 2. – С. 36–40
 18. Протисудомна активність диметилових естерів 1–арил–1,2,3–тріазол(1Н)–4,5–дикарбонових кислот та її залежність від молекулярної будови / Л.О.Перехода, В. А. Георгіянц, Т. Л. Рибальченко, С. В. Плис // Клінічна фармація. –2009. – Т. 13, вип. 3. – С. 67–70.
 19. Виявлення перспективних фізико–хімічних параметрів для визначення фармакологічної активності в ряду похідних 1–арил–4–арилсульфоніл–5–аміно–1,2.3–тріазолів (1Н) / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, І. А. Сич, А.В.Глущенко // Укр. журн. клін. та лаб. мед. – 2009. – Т. 4, № 3. – С. 91–95.
 20. Синтез, спектральні характеристики та прогноз фармакологічної активності нових похідних 2–(2,4–дихлор) феноксиметил –5–арилкарбоніл (аміно) метилтіо 1,3,4–оксадіазолів / В. А. Георгіянц, К. С. Рядних, Л. О. Перехода, А.М. Демченко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Щупика. – 2009. – Вип.18, кн 3. – С. 567–572
 21. Георгіянц В. А. Хімічні перетворення похідних 1–заміщених–5–аміно–1,2,3–тріазол(1Н)–4–карбонових кислот / В. А. Георгіянц, С. В. Плис, Л.О.Перехода // Журнал орган. та фармац. хім. – 2009. – Т. 7, вип. 4(28). – С. 47–50.
 22. Синтез нових потенційних антиконвульсантів в ряду похідних 1–арил–4–(п–алкілфенілсульфоніл)–5–аміно–1,2,3–тріазолу(1Н) / В. А. Георгіянц, А.В. Глущенко, Л. О. Перехода, С. М. Коваленко // Журнал орган. та фармац. хім. – 2008. – Т. 6, вип. 3(23). – С. 44–47
 23. Вивчення умов конденсації Кневенагеля малонодинітрилу та ціанооцтового ефіру як попередньої стадії синтезу біологічно активних речовин / Амжад Абу Шарк, Г. І. Гашко, В. А. Георгіянц, Л.О. Перехода // Медична хімія. – 2007. – Т. 9, № 1. – С. 81–84.
 24. Георгіянц В. А. Синтез нових потенційних антиконвульсантів у ряду похідних 1арил–4–(п–бромфенілсульфоніл) 5–метил–1,2,3–тріазолу(1Н) / В.А. Георгіянц, А. В. Глущенко, Л. О. Перехода // Вісник фармації. – 2007. – №2(50). – С. 3–6.
 25. Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості похідних 1-арил-5-метил-1,2,3-тріазол(1Н)-4-карбонової кислоти / В. А. Георгіянц, А.В. Глущенко, Л. О. Перехода, О. В. Заремба // Запорізьський медичний журнал. – 2007. – № 3(42). – С. 91-94.
 26. Синтез нових потенційних антиконвульсантів в ряду метоксианілідів 1–арил–5–метил–1,2,3–тріазол(1Н)–4–карбонових кислот / В. А. Георгіянц, А.В.Глущенко, С. М. Коваленко // Укр. вісник психоневрології. – 2006. – Т. 14, № 2. – С. 102–105.
 27. Георгіянц В.А., Л. О. Перехода, Шиньова Н.В., Заремба О. В Синтез нових похідних 1,4-дигідропіразин -2,3-діону – перспективних біологічно активних речовин.Український вісник психоневрології. – 2006. – Вип 2 (47). – С. 105-108
 28. Синтез іліденпохідних бензиламіду ціанооцтової кислоти як аналогів біологічно активних сполук / Амжад Абу Шарк, Л. О. Перехода, Г. І. Гашко, В. А. Георгіянц // Вісник фармації. – 2005. – № 1(41). – С. 15–18.
 29. Георгиянц В.А., Безуглый П.А., Перехода Л.А. Взаимодействие N,N`-дибензиламида малоновой кислоты c арил-(алкил-)амидами кротоновой кислоты в условиях реакции Михаэля // Журнал органической химии. – 2002. – Т 38, Вып.3– С. 475-476
 30. Безуглий П.О., Георгіянц В.А., Перехода Л.О., Бевз Н.Ю., Таран А.В. Синтез нових симетричних діамідів малонової кислоти як потенційних біологічно активних речовин. // Медична хімія. – 2001. – Т 3, №3. – С. 78-79.
 31. Безуглий П.О., Георгіянц В.А, Перехода Л.О., Рахімова М.В., Марусенко Н.А., Таран А.В. Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості арил (алкіл) амідів коричної кислоти. // Фармацевтичний журнал. – 2001. – №6. – С..45-47
 32. Безуглий П. О., Георгіянц В. А., Перехода Л. О., Гарна Н. В., Сич І. А. Алкіл – та ариламіди кротонової кислоти як напівпродукти синтезу біологічно активних сполук. // Вісник фармації. – 2000. -Т 3, № (23). С..7-10.

Дисципліни, які викладає доктор наук

Перехода Л.О. викладає дисципліни «Медична хімія», «Фізико-хімічні та фармацевтичні фактори біодоступності ліків» для студентів  спеціальності «Клінічна фармація» 4 та 5 курсів денної та заочної форм навчання, дисципліну «Методи дослідження метаболізму лікарських засобів» для магістрів спеціальності «Клінічна фармація», дисципліни «Фармацевтична хімія» та «Стандартизація лікарських засобів» для студентів 4 та 5 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фармація».

15.Хобі

Література, туризм