Перехода Ліна Олексіівна

 Ліна Олексіівна Перехода – завідувач кафедри медичної хімії, доктор фармацевтичних наук, професор

Адреса:  Харків 61170, вул. Валентинівська, 4

Тел. (0572) 67-31-41

E-mail: linaperekhoda@ukr. net

 

Автобіографія

Перехода Ліна Олексіївна народилась 22.09.1969 року у місті Харкові.

У 1986 році закінчила середню школу №143 м. Харкова і почала працювати лаборантом кафедри фармацевтичної хімії Харківського фармацевтичного інституту(1986-1992).  У 1987 році поступила до Харківського фармацевтичного інституту (сьогодні – Національний фармацевтичний університет). У 1992 році закінчила Харківський фармацевтичний інститут, отримала кваліфікацію провізора і продовжила свою професійну діяльність на кафедрі фармацевтичної хімії на посаді старшого лаборанта (1992-1999). З 01.12.1999 р. зарахована до аспірантури з відривом від виробництва за фахом 15.00.02 – «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» на кафедру фармацевтичної хімії Національної фармацевтичної академії України. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Синтез та дослідження амідів 1,1,3-пропантрикарбонової та 1,1,3,3-пропантетракарбонової кислот».

Науково-педагогічну діяльність розпочала асистентом кафедри фармацевтичної хімії   (2001-2003 рр.), продовжила на кафедрі медичної хімії доцентом (2004-2014 рр.).

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Молекулярне моделювання та цілеспрямований синтез протисудомних засобів похідних п’ятичленних ди(три)азагетероциклів».

У 2015 року працює на посаді професора кафедри медичної хімії. З 2016 – на посаді завідувача кафедри медичної хімії. Наукові дослідження Переходи Л.О. спрямовані на пошук нових БАР з використанням методів молекулярного моделювання та встановлення зв’язку «структура-активність» серед похідних п’ятичленних ди(три)азагетероциклів. Автор понад 110 наукових праць, серед них: 12 патентів, 12 методичних розробок, 2 навчальні посібники, 2 інформаційні листи, 49 статей у фахових іноземних журналах та фахових наукових журналах України, матеріалів конференцій та статей в «Фармацевтичній енциклопедії та  монографії «От субстанции к лекарству».

Нагороджена трьома почесними грамотами МОН України:

за розв’язання прикладних досліджень, піднесення іміджу Університету та активну громадську позицію ( 2013 р.);

за науково-дослідну роботу, значний особистий внесок у синтез нових органічних, біологічно активних сполук та розвиток наукових ідей видатного вченого Павла Олексійовича Петюніна ( 2014 р).

за сумлінну і плідну працю, професіоналізм, внесок у розвиток університету, відданість справі та з нагоди професійного свята- Дня фармацевтичного працівника ( 2016 р).

Наукова школа

Учні

Кадамов Ідібег Мансурович

Захищена кандидатська дисертація (2016 рік) на тему «Цілеспрямований синтез речовин противиразкової дії в ряду 5-заміщених похідних 3-меркапто-4-арил(бензил-, аліл-)-1,2,4-тріазолу (4Нза спеціальністю 15.00.02.

Здійснюється керівництво двома кандидатськими дисертаціями за спеціальністю 15.00.02.:

Єрьоміна Ганна Олександрівнa;

Сич Ігор Володимирович.

Видавнича діяльність

 1. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів рекомендованого МОН України «Фармацевтична хімія. Аналіз препаратів біотехнологічного виробництва» (лист №№1/11 -11479 від 12.07.2013).
 2. Виробнича практика з медичної  хімії. Mетодичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності “Клінічна фармація” медико-фармацевтичного факультету. Гриценко І.С., Березнякова Н.Л, Таран С.Г. Х.: вид-во НФАУ. 2013. -18 c.
 3. Медична хімія. Mетодичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності “Клінічна фармація” медико-фармацевтичного факультету (Харків: Вид-во НФаУ, 2013. – 140 стор.).
 4. Програма, методичні рекомендації та контрольні завдання з медичної хімії: Метод. рек. для студ. ступеневої форми навчання спеціальності «Клінічна фармація» / І.С. Гриценко, С.Г. Таран, Л.О. Перехода, Н.Л. Березнякова та ін.– Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – 35 стор.
 5. Медична хімія. Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Клінічна фармація” (6-9 семестри). Гриценко І.С. Березнякова Н.Л Таран С.Г. Х.: вид-во НФАУ. 2011. -169 c

Наукова діяльність

Патент на корисну модель №111015 Україна, МПК C07B 43/00 A61K 31/427 A61P 29/00. Гідробромід (3-етил-4-феніл-3н-тіазол-2-іліден)-[4-(6,7,8,9-тетрагідро-5Н-[1,2,4]три-азоло[4,3-а]азепін-3-їл)феніл]аміну, що проявляє анальгезуючу активність / Демченко С. А., Єрьоміна Г. О., Перехода Л. О., Ядловський О. Є., Бобкова Л. С., Демченко А. М. – № u2016 04704; заявл. 26.04.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. №20. – 5с.

Патент на корисну модель UA 110054, МПК А 61К 31/165, А61Р 21/02. N-(5-етил-[1,3,4]тіадіазол-2-іл)-2-нітробензамід, що проявляє протисудомну активність/ Перехода Л.О., Сич І.В., Штриголь С.Ю., Таран А.В., Драпак І.В.; заявитель и патентообладатель Національний фармацевтичний університет. – № u201602429 ; заявл. 14.03.16 ; опубл. 26.09.16, Бюл. № 18. – 5 с. : ил.

Статті у фахових іноземних журналах

 1. H. O. Yeromina, I. V. Drapak, L. O. Perekhoda et al /.Synthesis of 2-(4-aryl(adamantyl)-2-phenylіmіnothіazol-3-yl)-ethanol derivatives and prediction of their biological activity// Der Pharma Chemica. – 2016. – Vol .8, Issue 3 – P. 64–70.
 2. I Drapak, OKamenetska, L Perekhoda, I Sych / Historical overview, development and new approaches in the design of angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor antagonists. Part I. // Scripta Scientifica Pharmaceutica.–2015, vol. 3, № 1–Р.27-41.
 3. V. Sych, L. О. Perekhoda, T. O. Tsapko /Synthesis of 5-substituted 1,3,4-thiadiazol-2-yl-sulfanylacetic acid derivatives // Scripta Scientifica Pharmaceutica.–2015, vol. 2– Р.53-59.
 4. A.V. Glushchenko, L.A. Perekhoda, V.A. Georgiyants. Docking studies of the chemical components of the composition of Buplurum aureum plant in relation to hepatoprotective biotargets.Der Pharma Chemica. –2015, 7(4): 201-206.
 5. A.V. Glushchenko, L.A. Perekhoda, V.A. Georgiyants, Naboka O. I/ Application of molecular doсking for studying the hepatoprotective activity of Salsola collina plant// Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2015, 7(3):2219-2223
 6. L. Perekhoda Idibеg Kadamov, Narzullо Saidov, Victoriya Georgiyants, Synthesis of novel substituted 4-phenyl-5-phenoxymethyl-3-mercapto-1,2,4-triazole (4H) derivatives as potential anti-ulcer agents //Scripta scientifica Pharmaceutica. – 2015. – Vol. 2(№2). – P. 28-34
 7. Hanna Yeromina, Olena Sviechnikova, Lina Perekhoda, Irina Sych /Acid-base properties of substituted 6-nitro-N-(R-phenyl)anthranilic acids// Scripta Scientifica Pharmaceutica, –Vol. 1, 2015 – pp 11-14
 8. V. Georgiyants, L. Perekhoda, N. Saidov, I. Kadamov/ Synthesis, docking studies, and biological evaluation of anti-ulcer activity of 4-allyl-5-(4-R1)-phеnylthiomethyl-1,2,4-trіаzоle-3-ylmercaptoаcetic acid derivatives // Eur. Chem. Bull. – 2014. – Vol. 3, № 5. – Р. 466-471.
 9. Assyl Boshkayeva, V. А. Georgiyants, L.O. Perekhoda /Study of acyl substitution on docking properties of substituted dihydrogercetines as anti-inflammatory agents //Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2014, 6(4):749-753
 10. Georgiyants, L.Perekhoda, N.Saidov, I.Kadamov/ Docking studies and biological evaluation of anti-cancer activity of new 1,2,4-triazole(4H) derivatives // Scripta scientifica Pharmaceutica. – 2014. – Vol. 2. – P. 46-53
 11. Л.А.Перехода/ Количественное исследование взаимосвязи «структура – противосудорожная активность» в рядах производных 1,2,3-триазола(1Н), 1,2,4-триазола(4Н), 1,3,4-оксадиазола(1Н) и 1,3,4–тиадиазола(1Н) //Химико-фармацевтический журнал. – Том 47, №11. стр. 42-44
 12. В. А. Георгиянц, Л. А. Перехода, С. В. /Плис Синтез и противосудорожная активность анилидов 1–хлорбензил–5–амино–1,2,3–триазол (1Н)–4–карбоновой кислоты // Вопросы медицинской, биологической и фармацевтической химии. – 2006. – № 3. – С. 30–32.

Статті у фахових наукових журналах України

 1. Перехода, Л. О. / Використання підходів in silico для раціонального дизайну потенційних антиконвульсантів з групи 5-заміщених 2-(R-аміно)-1,3,4- тіадіазолів /Л. О. Перехода, І. В. Драпак, І. В. Сич, Т. О. Цапко // ScienceRise. – 2016. – Том 2, № 4 (19) – С. 46-50.
 2. Синтез похідних N-[4-метил(41-хлорофеніл)-2-R-фенілімінотіазол-3-іл]-морфоліну за реакцією Ганча / Л. О. Перехода, Г. О. Єрьоміна, І. В. Драпак та ін. // Журн. орг. та фармац. хімії. – 2016. – Т.14, Вип. 3(55). – С. 52-57.
 3. І. В. Сич, Л.О. Перехода, З.Г. Єрьоміна, Л.О. Гріневич, Н.П. Кобзар, Драпак І. В. /Синтез та фізико-хімічні властивості нових похідних 5-R-феніламіно-2-меркапто-1,3,4-тіадіазолу//Вісник фармації . –2016. №1(85) С. 24-28
 4. Сич І.В., Перехода Л.О., Єрьоміна З.Г. / Синтез, фізико-хімічні властивості та прогноз біологічної активності нових похідних 2-R1-N-(5-R-1,3,4-тіадіазол-2-іл) бензолсульфонамідів // Annals of Mechnikov Institute.– 2015; № 4 –  С. 75-81
 5. Л.О. Перехода /Антиконвульсанти, що мають ГАМК-ергічний механізм дії // Фармацевтичний часопис.– 2015.  № 1 – С. 121-126
 6.  Перехода Л.О. /Досягнення останніх років в пошуку потенційних антикон-вульсантів серед похідних азагетероциклів. // Annals of Mechnikov Institute.–2015. – № 3,– C. 37-45.
 7. L.O. Perekhoda //Development of the methods for identification and assay of epifine, a new perspective anticonvulsant // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2015. Vol. 13, 2(50) –P. 75-79.
 8. В.А.Георгіянц, Л.О.Перехода, І.А.Сич, Л.О.Гріневич, О.К.Рядних, А.В.Журавель / Фізико-хімічні параметри та діуретична активність амiдів 5-(4-R) бензил-1,3,4-оксадіазол-2-іл-тіоацетатної кислоти. Вісник фармації. –№2 (82) 2015.- С. 7-11.
 9. Перехода Л.О./ Використання комп’ютерної програми PASS та молекулярного докінгу для пошуку нових антиконвульсантів. Annals of Mechnikov –2014. –№ 4. – С.55-60
 10. Бевз Н.Ю, В.А.Георгіянц, Л.О. Перехода,П.О. Безуглий, І.А Сич. /Розробка методик ідентифікації та кількісного визначення дифентрикарбу. // Український медичний альманах. – том16 №4. – С.11-14
 11. Н.Ю. Бевз, В.А.Георгіянц, Перехода Л.О. /Розроблення методик контролю якості фенантрозоліну – потенційного протиепілетичного засобу. Фармацевтичний журнал. –2013. №6. С.–62-6712.                
 12. Рибальченко Т.П, Штриголь С.Ю,  В.А.Георгіянц, Перехода Л.О, В.В Цивунін /Пошук нових протисудомних лікарських засобів серед похідних  1,3,4-оксадіазолу. Фармаком. –2013.  т 4. С.–79-8713.                
 13. Перехода Л. О. QSAR-аналіз похідних 1,2,3-тріазолу(1H), що проявляють протисудомну активність // Вісник фармації. – 2012. – № 1(69). – С. 54–56. 14.                 
 14. Л. О. Перехода, В. А. Георгіянц Експериментальне визначення кореляції «структура – протисудомна активність» в ряду похідних 1-бензил-1,2,3-триазол(1H)-4,5-дикарбонової кислоти. Український журнал клінічної та лабораторної медицини. –Том 6. – №3.- 2011. – С. 160-163.
 15. Перехода Л. О. В. А. Георгіянц Визначення кореляції «структура–протисудомна активність» в ряду похідних 1-арил-4-R-5 метил(аміно)-1,2,3-тріазолу(1H) // Клиническая информатика и телемедицина. – 2011. – №8. – С. 93-97.
 16. Фармакологічні властивості тріазолопіримідину та кількісні співвідношення «структура–протисудомна активність» / Л. О. Перехода, Г. І. Северіна, В.А.Георгіянц, В. В. Гриненко // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 2. – С. 79–83.
 17. Цілеспрямований синтез нових біологічно активних речовин на основі похідних арил–та гетериламідів–5–феніл–1,3,4–оксадіазол–2–іл–тіоацетатної кислоти / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, К. С. Рядних, В. О. Янченко // Журнал орган. та фармац. хім. – 2010. – Т. 8, вип. 1(29). – С. 58–61.
 18. Нові похідні 5–піридил–1,3,4–оксадіазол–2–іл–тіоацетатної кислоти як потенційні протисудомні засоби / Л. О. Перехода, К. С. Рядних, В.А.Георгіянц, І. А. Сич // Укр. біофармац. журн. – 2010. – № 4(29). – С. 39–45.
 19. Синтез та дослідження протисудомнoї активності похідних 5–(R–феноксиметил)–1,3,4–оксадіазол–2–іл–тіоацетатної кислоти / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, Т. Л. Рибальченко, Г.І.Северіна, В.В. Гриненко // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – 2010. – № 3–4. – С. 45–52.
 20. Синтез, фізико–хімічні властивості та протисудомна активність нових похідних 5–(4–метоксибензил)–1,3,4–оксадіазол–2–іл–тіоацетатної кислоти / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, Т. Л. Рибальченко, І.А Сич, В. В. Гриненко // Фармац. журн. – 2010. – № 6. – С. 25–31.
 21. Протисудомна активність похідних 1-заміщеного 5-метил(аміно) -1,2,3-тріазолу/ А. В. Глущенко, Т. Л. Рибальченко, С. Ю. Штриголь, В.А.Георгіянц, Л. О. Перехода //Укр. біофармац. Журн. – 2010. – № 3(8). – С. 28­-34.
 22. Георгіянц В. А. Залежність протисудомної активності від молекулярної будови / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, А. В. Глущенко // Медична хімія. – 2009. – Т. 11, № 2. – С. 36–40
 23. Протисудомна активність диметилових естерів 1–арил–1,2,3–тріазол(1Н)–4,5–дикарбонових кислот та її залежність від молекулярної будови / Л.О.Перехода, В. А. Георгіянц, Т. Л. Рибальченко, С. В. Плис // Клінічна фармація. –2009. – Т. 13, вип. 3. – С. 67–70.
 24. Виявлення перспективних фізико–хімічних параметрів для визначення фармакологічної активності в ряду похідних 1–арил–4–арилсульфоніл–5–аміно–1,2.3–тріазолів (1Н) / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, І. А. Сич, А.В.Глущенко // Укр. журн. клін. та лаб. мед. – 2009. – Т. 4, № 3. – С. 91–95.
 25. Синтез, спектральні характеристики та прогноз фармакологічної активності нових похідних 2–(2,4–дихлор) феноксиметил –5–арилкарбоніл (аміно) метилтіо 1,3,4–оксадіазолів / В. А. Георгіянц, К. С. Рядних, Л. О. Перехода, А.М. Демченко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Щупика. – 2009. – Вип.18, кн 3. – С. 567–572
 26. Георгіянц В. А. Хімічні перетворення похідних 1–заміщених–5–аміно–1,2,3–тріазол(1Н)–4–карбонових кислот / В. А. Георгіянц, С. В. Плис, Л.О.Перехода // Журнал орган. та фармац. хім. – 2009. – Т. 7, вип. 4(28). – С. 47–50.
 27. Синтез нових потенційних антиконвульсантів в ряду похідних 1–арил–4–(п–алкілфенілсульфоніл)–5–аміно–1,2,3–тріазолу(1Н) / В. А. Георгіянц, А.В. Глущенко, Л. О. Перехода, С. М. Коваленко // Журнал орган. та фармац. хім. – 2008. – Т. 6, вип. 3(23). – С. 44–47
 28. Вивчення умов конденсації Кневенагеля малонодинітрилу та ціанооцтового ефіру як попередньої стадії синтезу біологічно активних речовин / Амжад Абу Шарк, Г. І. Гашко, В. А. Георгіянц, Л.О. Перехода // Медична хімія. – 2007. – Т. 9, № 1. – С. 81–84.
 29. Георгіянц В. А. Синтез нових потенційних антиконвульсантів у ряду похідних 1арил–4–(п–бромфенілсульфоніл) 5–метил–1,2,3–тріазолу(1Н) / В.А. Георгіянц, А. В. Глущенко, Л. О. Перехода // Вісник фармації. – 2007. – №2(50). – С. 3–6.Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості похідних 1-арил-5-метил-1,2,3-тріазол(1Н)-4-карбонової кислоти / В. А. Георгіянц, А.В. Глущенко, Л. О. Перехода, О. В. Заремба // Запорізьський медичний журнал. – 2007. – № 3(42). – С. 91-94.
 30. Синтез нових потенційних антиконвульсантів в ряду метоксианілідів 1–арил–5–метил–1,2,3–тріазол(1Н)–4–карбонових кислот / В. А. Георгіянц, А.В.Глущенко, С. М. Коваленко // Укр. вісник психоневрології. – 2006. – Т. 14, № 2. – С. 102–105.
 31. Георгіянц В.А., Л. О. Перехода, Шиньова Н.В., Заремба О. В Синтез нових похідних 1,4-дигідропіразин -2,3-діону – перспективних біологічно активних речовин. Український вісник психоневрології. – 2006. – Вип 2 (47). – С. 105-108
 32. Синтез іліденпохідних бензиламіду ціанооцтової кислоти як аналогів біологічно активних сполук / Амжад Абу Шарк, Л. О. Перехода, Г. І. Гашко, В. А. Георгіянц // Вісник фармації. – 2005. – № 1(41). – С. 15–18.
 33. Георгиянц В.А., Безуглый П.А., Перехода Л.А. Взаимодействие N,N`-дибензиламида малоновой кислоты c арил-(алкил-)амидами кротоновой кислоты в условиях реакции Михаэля // Журнал органической химии. – 2002. – Т 38, Вып.3– С. 475-476
 34. Безуглий П.О., Георгіянц В.А., Перехода Л.О., Бевз Н.Ю., Таран А.В. Синтез нових симетричних діамідів малонової кислоти як потенційних біологічно активних речовин. // Медична хімія. – 2001. – Т 3, №3. – С. 78-79.
 35. Безуглий П.О., Георгіянц В.А, Перехода Л.О., Рахімова М.В., Марусенко Н.А., Таран А.В. Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості арил (алкіл) амідів коричної кислоти. // Фармацевтичний журнал. – 2001. – №6. – С..45-47
 36. Безуглий П. О., Георгіянц В. А., Перехода Л. О., Гарна Н. В., Сич І. А. Алкіл – та ариламіди кротонової кислоти як напівпродукти синтезу біологічно активних сполук. // Вісник фармації. – 2000. -Т 3, № (23). С..7-10.

Дисципліни, які викладає доктор наук

Перехода Л.О. викладає дисципліни «Медична хімія», «Фізико-хімічні та фармацевтичні фактори біодоступності ліків» для студентів  спеціальності «Клінічна фармація» 4 та 5 курсів денної та заочної форм навчання, дисципліни «Фармацевтична хімія» та «Стандартизація лікарських засобів» для студентів 4 та 5 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фармація», дисципліни «Медична хімія» та «Методи дослідження метаболізму лікарських засобів» для англомовних магістрів спеціальності «Клінічна фармація».

Хобі

Література.