Півень Олена Петрівна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Півень Олена Петрівна – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту

Адрес кафедри: вул. Валентинівська 4, м. Харків, 61168

Тел. (0572) 67-91-72

Е-mail: fmm@nuph.edu.ua

Науковий профіль

 

Етапи життєвого шляху (автобіографія).

У 1977 р. закінчила з відзнакою Харківський інженерно-економічний інститут (нині Харківський національний економічний університет) за фахом «Організація механізованої обробки економічної інформації».

У 1977 році поступила на роботу до Харківського науково-дослідного хіміко-фармацевтичного інституту (далі Всесоюзний науково-дослідний інститут хімії і технології лікарських засобів, Державний науковий центр лікарських засобів) у лабораторію техніко-економічних досліджень. З 1996 р. працювала на посаді завідувача лабораторією техніко-економічних досліджень, з 1999 р. – на посаді завідувача лабораторією маркетингових і техніко-економічних досліджень, з 2006 р. – на посаді завідувача відділом маркетингових досліджень і координації науково-дослідних робіт. З 2005 р. працювала за сумісництвом у Національному фармацевтичному університеті на кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації, з жовтня 2008 р. перейшла працювати на постійну роботу на посаді доцента кафедри,  з вересня 2011 р. на посаді професора.

У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплексне дослідження по вдосконаленню організації і планування виробництва перев’язувальних засобів» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків і організація фармацевтичної справи. В 2003 р. ВАК України присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Технологія ліків і організація фармацевтичної справи». У 2005 р. захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні й організаційні засади підвищення ефективності науково-виробничої діяльності фармацевтичної промисловості» за спеціальністю 15.00.03 – стандартизація й організація виробництва лікарських засобів. У 2014р. Міністерством освіти і науки України присвоєно вчене звання професора.

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.817.01 (при ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції») з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора і кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.03 – стандартизація й організація виробництва лікарських засобів (2007-2011р.р.). Член комісії з апробації дисертацій Національного фармацевтичного університету по спеціальності 15.00.01- технологія ліків, організація фармацевтичної справи і судова фармація. Член редакційної колегії  науково-практичного журналу «Фармаком».

Напрями наукових досліджень пов’язані з техніко-економічним обгрунтуванням створення й організації виробництва лікарських засобів, маркетинговими дослідження фармацевтичного ринку, маркетинговими аспектами інноваційного розвитку фармацевтичної промисловості, маркетингом взаємовідносин, питаннями ціноутворення і цінової політики на лікарські засоби і науково-технічну продукцію, фармакоекономічними аспектами споживання ліків.

Наукові розробки, результати яких впроваджені у фармацевтичну практику та використовуються у навчальному процесі, присвячені розробці маркетингового підходу до створення й обґрунтування інноваційних програм виробництва вітчизняних лікарських препаратів, вдосконаленню фінансування інноваційних програм зі створення й організації виробництва лікарських препаратів, дослідженню тенденцій розвитку вітчизняного й закордонного фармацевтичного ринку, визначенню науково-практичних підходів до оцінки вартості науково-технічної продукції, вдосконаленню системи ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення,  техніко-економічним дослідженням створення й організації виробництва лікарських препаратів, вдосконаленню управління маркетинговою діяльністю фармацевтичних підприємств.

Є автором 110 наукових робіт, серед яких  монографія, свідоцтво про авторське право на наукову розробку, 6 методичних рекомендацій (наукові розробки), 51 статтю опубліковано у фахових виданнях.

Підготовлено під науковим керівництвом 1 кандидата наук. Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація системи створення готових лікарських засобів».

Монографії

 1. «Технология  и стандартизация лекарств», Т.2.- Х.: ИГ «РИРЕГ», 2000.- 784 с. Монографія у співавторстві: Розділ 1.- Глава 2; Розділ 2.- Глава 1; Розділ 5.- Глава 2.

Навчальні посібники

 1. Практикум з промислового маркетингу: навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З.М. Мнушко, О.П. Півень, М.С. Рахман.- Х.: НФаУ, 2013.- 228 с. Посібник з грифом МОНУ.

Методичні рекомендації (наукові видання)

 1. ПівеньО.П. Методика по ціноутворенню на готові лікарські засоби з   урахуванням їх споживчої вартості (Методичні рекомендації) / Півень О.П. – Харків: “Стиль-Іздат”, 2004. – 22 с.
 2. ПівеньО.П. Визначення вартості науково-технічної продукції у фармацевтичній галузі (Методичні рекомендації) / Півень О.П. – Харків: “Стиль-Іздат”, 2004. – 25 с.
 3. Методика проведення експертизи та державної реєстрації цін на основні лікарські засоби (Методичні рекомендації) / НемченкоА.С., Галій Л.В., Півень О.П. – Харків: “Стиль-Іздат”, 2003. – 24 с.
 4. Півень О.П. Проведення комплексних кон’юнктурних досліджень світового ринку лікарських засобів (Методичні рекомендації) / Півень О.П.. – Харків: “Принт Дизайн”, 2000. – 24 с.

Методичні рекомендації до практичних занять

 1. Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 030507 «Маркетинг» / Л. П. Дорохова, В. В. Малий, М. М. Слободянюк, О. П. Півень. О. М. Євтушенко, А.Б. Ольховська. – Х.: НФаУ, 2015. – 41 с.
 2. Дорохова, Л. П. Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки030507 «Маркетинг» / Л. П. Дорохова, В. В. Малий, М. М. Слободянюк, О. П. Півень та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 48с.
 3. Маркетингове ціноутворення: метод. реком. до практ. занять та самост. роботи студ. / О.П. Півень.- Х.: Вид-во НФаУ, 2014.- 116с.
 4. Маркетингові дослідження ринку парфумерно-косметичних засобів: метод. реком. до практич. занять / З.М. Мнушко, О.П. Півень.- Х.: Вид-во НФаУ, 2010.- 56 с.
 5. Менеджмент та маркетинг у фармації: навч. посіб. для самостійної роботи студ. (тестові завдання з поясненнями).- Х.: Вид-во НФаУ, 2010.- 224с.

Статті у фахових іноземних наукових журналах

 1. Слипченко Г.Д. Маркетинговое обоснование создания растительного лекарственного препарата в форме капсул / Г.Д. Слипченко, Е.П. Пивень // Азербайджанский фармацевтический и фармакотерапевтический ж. – 2015. – № 2. – С. 33-36.

Статті у фахових наукових журналах України

 1. Півень, О. П. Обгрунтування методичних підходів до проведення маркетингових досліджень світового й українського фармацевтичних ринків для розробки інноваційних програм створення й організації виробництва лікарських препаратів / О.П. Півень // Фармаком.- 2014.- №1.- С. 93-100.
 2. Півень О.П. Купівельні уподобання споживачів на ринку інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту / О.П.Півень // Фармаком.- 2013.- №1.- С. 94-99.
 3. Півень О.П. Перспективи створення та виробництва лікарських засобів ноотропної дії із сировини рослинного походження // О.П.Півень, Г.Д. Сліпченко // Фармац. журн., 2012.- № 4.- С. 23-26.
 4. Андрюкова Л.М. Стан та інноваційна діяльність провідних офтальмологічних компаній світу і перспективи розвитку виробництва очних крапель / Л.М. Андрюкова,  О.П. Півень, О.Г. Фетисова, С.М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 2011.- № 6.- С.79-84.
 5. Півень О.П. Український ринок інгібіторів рецепторів ангіотензину II. Перспективи створення вітчизняних лікарських препаратів / О.П. Півень, Н.О. Пузак // Фармаком, 2011.- № 3.- С. 85-93.
 6. Півень О.П. Маркетингові дослідження українського ринку лікарських препаратів групи інгібіторів рецепторів ангіотензину II / О.П. Півень, Н.О. Пузак, О.М. Хренов // Формування ринкової економіки: зб. Наук. праць.- Спец. Вип. Маркетингова освіта в Україні.- КНЕУ, 2011.- 706 с.- С. 306-314.
 7. Андрюкова Л.М. Оцінка залежності фармакоекономічних критеріїв ефективності очних крапель українського виробництва від величини дози, вилученої з багатодозових контейнерів / Л. Андрюкова, О. Півень // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 2010.- №3.- С. 48-51.
 8. Півень О.П. Методологічні аспекти проведення моніторингу ефективності функціонування і регулювання системи ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення / О.П. Півень // Фармацевтичний ж., 2009.- № 1.- С. 3-8.
 9. Пивень Е.П. Современное состояние и перспективы развития рынка офтальмологических препаратов на примере деятельности ведущих зарубежных фармацевтических компаний / Е.П. Пивень, Л.Н. Андрюкова // Фармаком, 2009.- № 1.- С. 99-106.
 10. Півень О.П. Український ринок рослинних препаратів за лікарськими формами: переваги та перспективи / Півень О.П., Діхтярьов С.І., Левченко В.В., Тіхомірова О.В. // Фармаком, 2008.- № 4.- С. 102-107.
 11. Півень О.П. Перспективи створення й організації виробництва протиглаукомних лікарських засобів в Україні / О.П. Півень // Фармаком, 2008.- №3.- С. 99-103.
 12. Пивень Е.П. Разработка основных подходов и системы показателей для проведения мониторинга эффективности функционирования системы ценообразования на продукцию фармацевтического сектора / Пивень Е.П. // Фармаком, 2008.- № 2.- С. 88-94.
 13. Півень О.П. Маркетингові дослідження світових тенденцій та аналіз патентно-ліцензійної ситуації в галузі створення нових протиглаукомних очних крапель / Півень О.П. // Вісник фармації, 2008.- № 2.- С. 88-94.
 14. Пивень Е.П. Анализ структуры украинского рынка препаратов по лекарственным формам и перспективы расширения их использования при формировании отечественного ассортимента / Пивень Е.П., Дихтярев С.И., Тихомирова Е.В., Левченко В.В. // Фармаком, 2008.- №1.- С. 94-100.
 15. Пивень Е.П. Мировой рынок: основные тенденции создания нових противотуберкулезных лекарственных средств / Пивень Е.П., Нестеренко Л.Л. // Фармаком, 2007.- № 3.- С. 112-118.
 16. Півень О.П. Вдосконалення фінансування інноваційних програм підприємства зі створення й організації виробництва лікарських засобів / Півень О.П., Хренов О.М. // Фармаком, 2007.- № 1.- С. 93-96.
 17. Півень О.П. Маркетингове обґрунтування програми розробки протитуберкульозних лікарських засобів для дітей / Півень О.П., Котляр В.О., Тихомирова О.В., Хрінова О.О. // Фармаком, 2006.- №3.- С. 83-88.
 18. Півень О.П. Основні наукові напрямки та результати діяльності лабораторії маркетингових та техніко-економічних досліджень ДП «ДНЦЛЗ» за 2000- 2005 р.р. / Півень О.П., Тихомірова О.В., Граніна Т.В., Котляр В.О., Левченко В.В. // Фармаком, 2005.- № 2-3.- С. 48-54.
 19. Пивень Е.П. Научно-практические подходы к оценке стоимости научно-технической продукции при подготовке договора на создание лекарственного средства и продаже лицензии / Пивень Е.П. // Фармаком. – 2004. – № 2. – С. 93‑99.
 20. Андрюкова Л.М. Первинна упаковка: технологічні особливості та економічні аспекти виробництва очних крапель / Андрюкова Л.М., Півень О.П. // Вісн. фармац. – 2004. – № 2. – С. 44-48.
 21. Пивень Е.П. Разработка научных подходов к оценке конкурентоспособности технологий производства лекарственных средств / Пивень Е.П., Дихтярев С.И. // Фармаком. – 2004. – № 1. – С. 93‑100.
 22. Півень О.П. Методологічні підходи до ціноутворення на лікарські засоби з урахуванням їх споживчої вартості та фармакоекономічних принципів / Півень О.П. // Фармац. журн. –  – № 1. – С. 38‑45.
 23. Пивень Е.П. Разработка научных подходов к оценке конкурентоспособности лекарственных средств на основе потребительной стоимости и фармакоэкономических принципов / пивень Е.П. // Фармаком. – 2003. – № 4. – С. 50‑57.
 24. Пивень Е.П. Разработка методических подходов к проведению экспертизы цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения // Фармаком. – 2003. – № 2. – С. 108‑112.
 25. Пивень Е.П. Основные направления совершенствования системы ценообразования на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в Украине // Фармаком. – 2003. – № 1. – С. 85‑89.
 26. Власюк О.В. Методична база реєстрації цін на основні лікарські засоби і вироби медичного призначення / Власюк О.В., Півень О.П. // Фармац. журн. –  – № 2. – С. 20‑24.
 27. Півень О.П. Формування структури системи ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення / Півень О.П. // Фармац.  журн. – 2003. – № 1. – C. 12‑17.
 28. Півень О.П. Економічне обґрунтування програми виробництва вітчизняних антигіпертензивних препаратів з групи інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту / Півень О.П., Тихомірова О.В., Граніна Т.В., Нестеренко Л.Л. // Вісн. фармац. – 2002. – № 4. – С. 70‑75.
 29. Півень О.П. Зарубіжний досвід застосування фармакоекономічного аналізу при встановленні цін на лікарські засоби / Півень О.П. // Фармац. журн. – 2002. – № 6. – C. 3‑7.
 30. Пивень Е.П. Блокаторы ангиотензиновых рецепторов: состояние и перспективы расширения украинского рынка / Пивень Е.П. // Фармаком.- 2002.- № 4.- С. 81-86.
 31. Пивень Е.П. Перспективы расширения номенклатуры комбинированных антигипертензивных средств за счет препаратов из группы ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента / Пивень Е.П. // Фармаком. – 2002. – № 3. – С. 185‑188.
 32. Півень О.П. Дослідження основних підходів, використовуваних у світовій практиці, до формування системи ціноутворення на лікарські засоби / Півень О.П. // Фармац. журн. – 2002. – № 4. – С. 16‑24.
 33. Півень О.П. Ціноутворення на готові лікарські засоби в країнах Центральної та Східної Європи / Півень О.П., Нестеренко Л.Л. // Фармац. журн. – 2002. – № 3. – С. 19‑27.
 34. Півень О.П. Аналіз стану українського ринку антигіпертензивних препаратів з групи інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і перспективи його розширення за рахунок препаратів вітчизняного виробництва / Півень О.П. // Фармац. журн. – 2002. – № 1. – C. 20‑24.
 35. Півень О.П. Маркетингова служба науково-дослідної організації фармацевтичного профілю / Півень О.П. // Вісн. фармац. – 2002. – № 1. – С. 64‑66.
 36. Георгиевский В.П. Защита прав интеллектуальной собственности в области создания лекарственных средств / Георгиевский В.П., Дихтярев С.И., Пивень Е.П., Маслова Н.Ф., Стандара В.М. // Фармаком. – 2002. – № 2. – С. 67‑70.
 37. Пивень Е.П. Перспективы развития отечественного производства антибиотиков цефалоспоринового ряда / Пивень Е.П. // Фармаком. – – № 3. – С. 80‑84.
 38. Пивень Е.П. Основные этапы формирования системы ценообразования в Украине на готовые лекарственные средства промышленного производства и разработка методических принципов ее совершенствования / Пивень Е.П. // Технология и стандартизация лекарств. Сб. научн. трудов ГНЦЛС. – Т. 2. – Харьков: ИГ “РИРЕГ”, 2000. – С. 697‑713.
 39. Георгиевский В.П. Маркетинговый подход к разработке программ конкурентоспособных лекарственных препаратов / Георгиевский В.П., Пивень Е.П., Дихтярев С.И., Маслова Н.Ф., Андрюкова Л.Н., Тихомирова Е.В., Гранина Т.В. // Технология и стандартизация лекарств. Сб. научн. трудов ГНЦЛС. – Т. 2. – Харьков: “РИРЕГ”, 2000. – С. 68‑80.
 40. Георгиевский В.П. Развитие отрасли готовых лекарственных средств в Украине и пути повышения эффективности ее функционирования / Георгиевский В.П., Пивень Е.П. // Технология и стандартизация лекарств. Сб. научн. трудов ГНЦЛС. – Т.2. – Харьков: ИГ “РИРЕГ”, 2000. – С. 46‑65.
 41. Андрюкова Л.Н. Сучасний стан і перспективи створення і виробництва в Україні лікарських засобів для офтальмології / Андрюкова Л.М., Чайка Л.О., Півень О.П. // Фармаком. – 1999. – № 3‑4. – С. 96‑99.
 42. Пивень Е.П. Рынок антибиотиков цефалоспоринового ряда в Украине / Пивень Е.П. // Провизор. – 1999. – № 15‑16. – С. 69‑70.
 43. Георгиевский В.П. Результаты деятельности Государственного научного центра лекарственных средств по обеспечению здравоохранения Украины лекарственными препаратами отечественного производства (1992‑1997 г.г.). Сообщение 6. / Георгиевский В.П., Пивень Е.П., Цуканова Г.М., Тихомирова Е.В. // Фармаком. – 1999. – № 1. – С. 4‑6.
 44. Пивень Е.П. Анализ существующей системы ценообразования на готовые лекарственные средства и пути ее совершенствования при переходе к рыночным отношениям / Пивень Е.П., Ленёва Н.В., Тихомирова Е.В., Бурмакина Л.И. // Фармаком. – 1994. – № 10‑11. – С. 22‑27.
 45. Пивень Е.П. Порядок формирования системы цен на готовые лекарственные средства и разработка методических подходов их совершенствования / Пивень Е.П., Ленёва Н.В., Тихомирова Е.В. // Фармаком. – 1994. – № 1. – С. 3‑8.
 46. Пивень Е.П. Проблема ценообразования в системе производства и реализации готовых лекарственных средств при переходе к рыночным отношениям / Пивень Е.П., Ленёва Н.В., Тихомирова Е.В. // Фармаком. – 1993. – № 6‑7. – С. 12‑16.
 47. Пивень Е.П. Итоги работы предприятий концерна “Укрмедбиопром”, выпускающих готовые лекарственные средства / Пивень Е.П., Спиридонова Э.С., Медведева М.И., Ленева Н.В., Тихомирова Е.В. // “Фармаком”. – – № 2. – С. 3‑7.
 48. Рассоха Т.Н. Резервы сокращения сроков создания новых лекарственных средств / Рассоха Т.Н., Тимченко Н.М., Пивень Е.П., Ковязина Л.Г. // Пути повышения эффективности фармацевтической науки и практики: Сб. научн. тр. Запорожского мед. института.- Запорожье, 1991.- С. 100-102.- 440 с.

Дисципліни, які викладає доктор наук

 • «Маркетинг і менеджмент у фармації»;
 • «Маркетингові дослідження у фармації»
 • «Маркетингові дослідження ринку парфумерно-косметичних засобів»;
 • «Маркетинг»;
 • «Маркетинг промислового підприємства»;
 • «Маркетингове ціноутворення».

Хобі

Мистецтво, художня література, театр, подорожі