План роботи Вченої ради НФаУ на 2011-2012 н.р.

 серпень 2011 р.

Підсумки роботи колективу університету у 2010-2011 навчальному році та завдання на 2011-2012 навчальний рік
Доп.: чл.-кор. НАН України, ректор проф. Черних В.П.

Обрання за конкурсом
Доп.: перший проректор проф. Гриценко І.С.

Особливості організації навчального процесу у 2011-2012 н. р.
Доп.: заступник ректора з навчальної роботи доц. Віннік Л.М.

вересень 2011 р.

Представлення до вченого звання
Доп.: перший проректор проф. Гриценко І.С.
зав. кафедрами

Підсумки прийому студентів на перший курс 2011-2012 навчального року
Доп.: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Погорєлов С.В.

Перспективи впровадження дистанцій­ного навчання на рівні післядипломної освіти для перепідготовки та отримання другої вищої освіти
Доп.: директор центру дистан­ційних технологій навчання Панкратова Я.І.

жовтень 2011 р.

Представлення до вченого звання
Доп.: перший проректор проф. Гриценко І.С.
зав. кафедрами

Формування позитивного іміджу НФаУ в Інтернет-мережі. Перспективи створення віртуальних 3d турів на сайтах кафедр
Доп.: адміністратор сайту НФаУ Ткаченко О.В.

Підсумки ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація»
Доп.: зав. НМЛ з питань фармацевтичної освіти доц. Огарь С.В.

Інформація про хід роботи над докторськими дисертаціями боржниками з планів попередніх років
Доп.: доц. Січкар А.А.
доц. Галій Л.В.
доц. Євтушенко О.М.
доц. Губін Ю.І.
доц. Спірідонов С.В.
проф. Гладух Є.В.
проф. Немченко А.С.
проф. Посилкіна О.В.
проф. Мерзлікін С.І.
проф. Тихонова С.О.

листопад 2011 р.

Представлення до вченого звання
Доп.: перший проректор проф. Гриценко І.С.
зав. кафедрами

Перспективи відкриття нових спеціальностей (медична та фармацевтична хімія, хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів, фармацевтична біотехнологія та ін.) і ліцензування освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»за спеціальністю «Менеджмент»
Доп.: зав. НМЛ з питань фармацевтичної освіти доц. Огарь С.В.

Підсумки набору іноземних студентів на перший курс
Доп.: декан ф-ту з підготовки іноземних громадян доц. Горячий В.Д.

Звіт докторантів про стан виконання докторських дисертацій
Доп.: доц. Дем’яненко Д.В.
доц. Зубков В.О.
доц. Ткачова О.В.
ас. Левачкова Ю.В.
проф. Ярних Т.Г.
проф. Георгіянц В.А.
проф. Сахарова Т.С.
проф. Дмітрієвський Д.І.

грудень 2011 р.

Результати роботи по ліквідації зауважень та впроваджень пропозицій голів ДЕК за усіма спеціальностями та формами навчання
Доп.: декани факультетів

Звіт про роботу кафедр: косметології і аромології, фармакології, ботаніки, АТЛ, менеджменту і маркетингу в фармації, фармакогнозії, аналітичної хімії у зв’язку з завершенням терміну перебування на посадах завідувачів кафедр
Доп.: зав. кафедри косметології і аромології проф. Башура О.Г.
зав. кафедри фармако­логії проф. Дроговоз С.М.
зав. кафедри ботаніки проф. Сербін А.Г.
зав. кафедри АТЛ проф. Тихонов О.І.
зав. кафедри ММФ проф. Мнушко З.М.
зав. кафедри фармакогнозії проф. Ковальов В.М.
зав. кафедри аналітичної хімії проф. Болотов В.В.
зав. кафедри ЗТЛ проф. Рубан О.А.
зав. кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою проф. Зупанець І.А.
зав. кафедри ХПС проф. Кисличенко В.С.
зав. кафедри промислової фармації проф. Гладух Є.В.
зав. кафедри ОЕФ проф. Немченко А.С.
зав. кафедри фармацев­тичної хімії проф. Георгіянц В.А.
зав. кафедри неорганічної хімії проф. Лєвітін Є.Я.

січень 2012 р.

Представлення до вченого звання
Доп.: перший проректор проф. Гриценко І.С.
зав. кафедрами

Підсумки науково-дослідної діяльності НФаУ за 2011 рік. Перспективи реорганізації НФаУ в університет дослідницького типу
Доп.: проректор з наукової роботи проф. Коваленко С.М.

Результати роботи щодо ліцензування курсів з вивчення англійської мови. Перспективи підготовки науково-педагогічних кадрів для викладання дисциплін французькою мовою
Доп.: зав. кафедри іноземних мов доц. Торянік Л.А.

Соціологічна та психологічна допомога студентам і викладачам НФаУ
Доп.: практичний психолог НФаУ Пляка Л.В.

лютий 2012 р.

Підсумки Державної атестації випускників заочної форми навчання
Доп.: голови ДЕК

Розвиток студентського самоуправління в НФаУ
Доп.: голова студентського парламенту

березень 2012 р.

Представлення до вченого звання
Доп.: перший проректор проф. Гриценко І.С.
зав. кафедрами

Виконання Програми кадрової політики НФаУ. Перспективи створення Інституту підготовки резерву
Доп.: перший проректор проф. Гриценко І.С.

Проведення циклів підвищення кваліфікації у нових регіонах України та за кордоном. Запровадження циклів підвищення кваліфікації для фахівців із середньою спеціальною освітою
Доп.: директор ІПКСФ проф. Пімінов О.Ф.

Програма профорієнтаційної роботи НФаУ з урахуванням демографічної ситуації в країні та ліцензованого обсягу на бюджетну форму навчання
Доп.: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Погорєлов С.В.

квітень 2012 р.

Фінансова діяльність університету, її стан та перспективи
Доп.: заст. ректора з економічних питань Коваленко Л.М.

Розроблення маркетингової стратегії у сфері трансферу наукових розробок НФаУ у виробництво
Доп.: проректор з наукової роботи проф. Коваленко С.М.

Заходи з визнання диплома «Магістр фармації» в Турції. Розширення інформаційної та іміджевої діяльності НФаУ в англомовних країнах
Доп.: проректор з науково-педагогічної роботи проф. Попов С.Б.

Раціональна фармакотерапія – основа попередження зростання резистентності мікроорганізмів до антимікробної терапії
Доп.: зав. кафедри мікробіології, вірусології та імунології проф. Філімонова Н.І.

травень 2012 р.

Представлення до вченого звання
Доп.: перший проректор проф. Гриценко І.С.

Перспективи створення центру плану­вання кар’єри та особистісного росту
Доп.: проректор з науково-педагогічної роботи доц. Іванова К.А.

Звіт про роботу кафедр: хімії природних сполук, технології ліків, фармакоекономіки, клінічної лабораторної діагностики, педагогіки і психології ІПКСФ у зв’язку з завершенням терміну перебування на посадах завідувачів кафедр
Доп.: зав. кафедри ХПС проф. Кисличенко В.С.
зав. кафедри технології ліків проф. Ярних Т.Г.
зав. кафедри фармакоекономіки проф. Яковлєва Л.В.
зав. кафедри клінічної лабораторної діагностики проф. Залюбовська О.І.
зав кафедри педагогіки і психології доц. Кайдалова Л.Г.
зав. кафедри ботаніки проф. Сербін А.Г.
зав. кафедри ЗТЛ проф. Рубан О.А.
зав. кафедри управління та економіки підприємствва проф. Посилкіна О.В.
зав. кафедри мікробіології, вірусології та імунології проф. Філімонова Н.І.
зав. каф. українознавства та латинської мови доц. Світлична Є.І.

червень 2012 р.

Підсумки Державної атестації випускників 2012 року
Доп.: голови ДЕК

Рекомендації випускників 2012 року на навчання в аспірантурі та магістратурі
Доп.: проректор з наукової роботи проф. Коваленко С.М.

Про хід виконання рішень, прийнятих Вченою радою університету в 2011-2012 навчальному році
Доп.: голова комісії по контролю за виконанням рішень проф. Литвинова О.М.

 

Контроль за виконанням рішень здійснює комісія, яку очолює проф. Литвинова О.М. (наказ № 894 від 31.12.2010 р.)