Права й обов’язки студента

Студент має право:

 • на повагу чоловічої гідності;
 • на отримання освіти у відповідності з державними освітніми стандартами й навчальними планами Університету;
 • на безкоштовне використання бібліотечно-інформаційних ресурсів Університету;
 • на отримання додаткових (в тому числі коштовних) послуг;
 • приймати участь в усіх видах науково-дослідних робіт, конференціях, симпозіумах НФаУ тощo;
 • отримувати повну інформацію, пов’язану з процесом навчання;
 • користуватися академічною свободою слова й думки, вільно висловлювати свої погляди й переконання з наукових, суспільних, політичних і культурних питань, якщо вони не входять у протиріччя з чинним законодавством та нормативними актами НФаУ;
 • бути забезпеченим здоровими та безпечними умовами в період навчання.

 

Студент зобов’язаний:

 • виконувати фінансові обов’язки, передбачені контрактом на навчання;
 • виконувати рішення органів самоврядування Університету, накази ректора, розпорядження проректорів, декана факультету;
 •  виконувати завдання, намічені навчальною програмою: відвідувати усі види навчальних занять, передбачені навчальним планом; не запізнюватись на заняття; своєчасно складати усі форми контролю за навчальним планом;
 •  в разі неявки на заняття повідомити  деканат та  пред’явити документ, пояснюючий  пропуск заняття (в разі хвороби Студент надає довідку, засвідчену в студентській поліклініці);
 •  на лекціях й заняттях бути в білому халаті;
 • не користуватися  під час навчальних занять усіма видами послуг мобільної мережі;
 • пред’являти студентський білет, заходячи до навчального корпусу й інші приміщення Університету;
 •  не допускати внесення будь-яких записів, корегувань або виправлень до студентського білету, індивідуального навчального плану Студента, довідок тощо;
 • стоячи вітати викладача в аудиторії;
 •  входити/виходити з аудиторії під час навчальних занять тільки з дозволу викладача;
 • не допускати по відношенню до інших  студентів, викладачів й співробітників Університету неповажне ставлення, що виражається в поведінці, зневазі в їхню адресу, використанні нецензурної лексики;
 • дбайливо ставитися до університетського майна  (інвентар, меблі, комп’ютерне забезпечення, лабораторне приладдя, аудиторії, читальні зали, міста загального користування, книги, навчальні посібники, спецодяг тощо);
 • підтримувати належну чистоту й порядок в усіх навчальних приміщеннях Університету;
 • дотримуватись правил поведінки в гуртожитку, вимог та інструкцій з техніки безпеки й пожарної безпеки (категорично забороняється палити на території НФаУ).

БЕЗПЕКА СТУДЕНТА

      Корисні поради:

 • Завжди носіть із собою паспортний документ;
 • Зафіксуйте номери міліції та деканату  в телефоні;
 • Повідомте батькам свою адресу й адресу Університету;
 • Будьте обережні при знайомстві з новими людьми;
 • Держіть дистанцію зі співрозмовником при першому знайомстві, не розглядайте його пильно;
 • Не звертайте увагу на агресивних людей;
 • Гуляйте у світлий час доби; не виходьте без особливої потреби на вулицю під час масових заходів в місті.