Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі “УКРАЇСЬКИЙ БІОФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ”

1. До розгляду приймаються оригінальні та інші види статей (до 10–11 сторінок), присвячені біофармацевтичним дослідженням лікарських препаратів, експериментальній фармакології, біохімії, фармакогнозії та фармхімії. Перевага в опублікуванні надається статтям, які містять дані щодо використання результатів біологічних, біохімічних, фармакологічних і біофармацевтичних досліджень.

2. Текст статті друкується кеглем № 14 через 1,5 інтервали на аркуші формату А4 (ширина полів: зліва — 3 см, справа — 1 см, зверху та знизу — по 2 см) і починається з таких даних: індекс УДК, ініціали та прізвища всіх авторів (рівняти по лівому краю), назва організацій (курсив, рівняти по лівому краю), в яких виконана робота (якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками), назва статті (жирним шрифтом, рівняти по лівому краю), анотація укр. мовою (по центру: АНОТАЦІЯ; з абзацу: текст анотації; з абзацу: Ключові слова: перелік ключових слів (понять) у кількості 3–8. Далі з абзацу (через пропущений рядок) починається текст статті.

3. Автори повинні дотримуватись загального плану побудови статті і виділяти обов’язкові структурні елементи:

3.1. Постановка проблеми у загальному вигляді, актуальність теми та її зв’язок із важливими науковими або практичними питаннями.

3.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми і на які спирається автор.

3.3. Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячена стаття.

3.4. Формулювання цілей (завдання) статті.

3.5. Викладення основного матеріалу дослідження (методів та об’єктів) з обґрунтуванням отриманих результатів.

3.6. Висновки з проведеного дослідження та перспективи подальшого розвитку даного напрямку.

3.7. Перелік використаних джерел інформації, розташованих за алфавітом (спочатку — роботи вітчизняних авторів, потім — зарубіжних). Цитовані джерела позначаються у тексті цифрами (у квадратних дужках). Джерел інформації має бути не менше п’яти; оформлення — за останніми вимогами ВАК.

4. Стаття супроводжується трьома анотаціями: українською (на початку статті, якщо вона написана українською мовою), російською та англійською (в кінці статті). Анотації повинні містити: індекс УДК, ініціали та прізвища всіх авторів, назву статті, ключові слова. Зразок оформлення анотацій:

УДК UDC

Инициалы и фамилии авторов L. P. Dorokhova

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ DIRECTIONS OF THE ARTICLE

АННОТАЦИЯ RESUME

Текст (с абзаца) The view the constant

Ключевые слова Key words

5. Формули сполук подаються окремими файлами у форматі Согеl Draw (версія не пізніше 11); ISIS draw; діаграми та рисунки — у форматі Ехсеl або Согеl Draw (версія не пізніше 11); рисунки у вигляді фотографій можуть бути представлені файлами ТІFF 300–600dpі Gray Scale (256 градацій сірого), JРG не менше 1 Мб. Ширина графічного матеріалу повинна бути розміром 5,5 см, 11,5 см або 17,4 см. Кожен рисунок, діаграма, таблиця подаються в окремому файлі.

6. У статтях повинна використовуватись система одиниць СІ.

7. Рисунки та підписи до них виконують окремо один від одного; підписи до всіх рисунків статті подаються на окремому аркуші. На зворотньому боці кожного рисунка простим олівцем вказується його номер та назва статті, а в разі необхідності — верх і низ.

8. Таблиці повинні бути надруковані на окремих аркушах і мати нумерацію і заголовок. На полях рукопису необхідно вказати місце розташування рисунків і таблиць. Інформація, наведена у таблицях і на рисунках, не повинна дублюватися.

9. Усі матеріали подаються до редакції у двох екземплярах. Один екземпляр друкується так, як передбачено автором розташування всього графічного і текстового матеріалу. Другий екземпляр статті підписується всіма авторами і оформляється окремо: текст, рисунки, діаграми, схеми.

10. Стаття супроводжується експертним висновком, рецензією та направленням від організації (для авторів НФаУ — це розпорядження «До друку» за підписом відповідальної особи НФаУ).

11. До статті на окремому аркуші та в електронному вигляді додаються відомості про авторів, які містять: учене звання, учений ступінь; прізвище, ім’я та по батькові (повністю); місце роботи та посаду, яку обіймає автор; адресу для листування; номери телефонів і факсів, Е-mаіl.

12. Редакція залишає за собою право редакційної правки статті.

13. Статті, відіслані авторам на виправлення, повинні бути повернені до редакції не пізніше, ніж через 10 днів після одержання. В авторській коректурі допускається виправлення лише помилок набору.

14. До друкованого варіанту статті (2 екз.) додається електронна копія на дискеті (або на іншому виді електронного носія) у форматі МS Word.

15. Статті приймаються відповідальним секретарем журналу Галузінською Л.В.

за адресою: м. Харків, вул. Мельникова, 12, кафедра біохімії.

К. т. (057) 706-30-99, (067) 119-94-85. Е-mаіl: azagayko@mail.ru, ljubvgaluzinskaja@rambler.ru.

image_pdfimage_print