Риженко Ірина Михайлівна

 Риженко Ірина Михайлівна – доктор медичних наук, професор кафедри фармакології НФаУ, професор кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ

Адреса:Харків, вул. Куликівська, 12
тел./факс: 706-30-69
61001, м. Харків, пл. Захисників України, 17, ІПКСФ НФаУ
Тел./факс (057)7328953
E-mail: clinpharmacol_ipksph@nuph.edu.uapharmacol@nuph.edu.ua
Науковий профіль:
                                                 

 

Автобиография

Риженко Ірина Михайлівна народилася 05.10.1950 в м. Харкові. Закінчила з відзнакою Харківський медичний інститут (1973), Інститут підвищення кваліфікації фахівців народного господарства і керівників у сфері патентної роботи (1983, м. Москва). З 1973-1975 рр. працювала старшим лаборантом, лікарем-мікробіологом на заводі «Бактерійних препаратів» (м. Харків); 1975-1983 рр. молодшим науковим співробітником лабораторії дитячих краплинних інфекцій Харківського НДІ мікробіології вакцин і сироваток ім. І. І. Мечнікова. З 1983 р. працює в Харківському фармацевтичному інституті на посадах: асистента (1983-1986); доцента (1986-2000); доцента (1995-1999) кафедри фармацевтичної технології ліків з курсом фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. З (1994-1996) докторант кафедри фармакології Української фармацевтичної академії. У 2000 р. захистила докторську дисертацію, професор кафедри фармакології (з 2001 року) НФаУ та кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ з 2012 року.

Громадська діяльність член апробаційної ради НФаУ та спеціалізованої Вченої ради Д.64.605.03 зі спеціальності 14.03.05 – фармакологія. Член редколегії журналу «Клінічна фармація», «Український біофармацевтичний журнал».

Наукова школа: підготувала 3-ох кандидатів наук. Автор та співавтор  230 робіт, серед них 1 патент на винахід, 5 авторських свідоцтв, 3 інформаційні листи, 91 стаття (у тому числі 2 статті включенні до наукометричної бази Scopus), 2 монографії. Наукова діяльність пов’язана з пошуком та створенням лікарських препаратів, що впливають на скоротливу активність матки, застосовуються при патології вагітності (плацентарної дисфункції), для лікування простатиту та корекції гіпоестрогенових станів.

Монографії:

 1. История открытия лекарств, регулирующих сократительную активность матки. А. В. Зайченко, А. Г. Цыпкун, А. В. Андрияненков, Н. П. Аржанов. Харьков: Золотые страницы, 2008.– 324 с.
 2. Віхи історії. До 90-річчя заснування кафедри фармакології. С. Ю. Штриголь, С. М. Дроговоз, І.М. Риженко. Харьков: Титул, 2014. – 88 с.

Підручники:

 1. Основы медико-биологических и фармакологических знаний : электр. учеб. / С.Ю. Штрыголь, Л.В. Деримедведь, В.П. Вереитинова, И.М. Рыженко и др. – Харьков: НФаУ, 2017. – 305 с.
 2. Лекарственная токсикология: учебник-справочник / Под. ред. С.М. Дроговоз и др. – Х.: Титул, 2015. – 592 с.
 3. Фармакология: Учебник для студентов фармацевтических институтов / С.М. Дроговоз, С.М. Зупанец, И.А. Бездетко, И.М. Рыженко, Н.Л. Кузнецова, Л.В. Яковлева – Х.: Основа, 1994. – 298 с.

Навчальні посібники:

 1. Фармакология: руководство для внеаудиторной и аудиторной работы студентов / С.Ю. Штрыголь, С.М. Дроговоз, И.М. Рыженко, Е.Г. Щекина и др. учеб. пособие для студентов вузов МОЗ Украины отрасли знаний «Фармация», 2-е изд., испр., перераб. и доп. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2015. 312 с.
 2. «Фармакологія – наочно» (Фармакологія в таблицях, схемах і малюнках) / С.М. Дроговоз, Г.В. Бєлік, Я. О. Бутко и др. Навчальний посібник Харків : 2015. – 204 с.
 3. Медична рецептура. Навчальний посібник для студентів фармацевтичних і медичних спеціальностей, викладачів, провізорів, клінічних провізорів, лікарів і фармацевтів / Г. В. Зайченко, І. М. Риженко, В. П. Вереітинова. – Харків: 2015. – 52 с.
 4. Фармакология – наглядно (Фармакология в таблицах, схемах и рисунках для иностранных студентов) / С.М. Дроговоз, И.М. Рыженко, В.П. Вереитинова, Г.В. Белик и др. Учебное пособие, Харьков : Тим Паблиш Груп. – 204 с.
 5. Рабочая тетрадь по врачебной рецептуре. Для студентов специальности Фармация, Клиническая фармация, Технология парфюмерно-косметических средств / С.Ю. Штрыголь, Г.В. Белик, Я.А. Бутко, В. П. Вереитинова, И. М. Рыженко и др. Х.: Изд-во НФаУ – 2013. – 53 с.
 6. General prescription мanual for foreign student of pharmaceutical and medical specialities, teachers, doctors and pharmacistists (based on the credit – modules system) / S. Yu. Shtrygol, A. Yu. Pozdniakova, O.V. Tovchiga, V. P. Vereitinova, I. M. Ryzhenko, K. P. Bezditko. Kharkiv: NPhaU, 2012. – 60 p.
 7. Фармакология в вопросах и ответах. Учебное пособие для самоконтроля и подготовки к текущему и итоговому контролю знаний по дисциплине «ФАРМАКОЛОГИЯ» Издание 3-е исправленное, переработанное, дополненное / С. М. Дроговоз, В. П. Вереитинова, А. В. Зайченко, И. М. Рыженко и др. Х.: Изд-во НФаУ 2012. –156 с.
 8. Фармакология в вопросах и ответах. Учебное пособие для самоконтроля и подготовки к текущему и итоговому контролю знаний по дисциплине «ФАРМАКОЛОГИЯ» / С. М. Дроговоз, А. В. Зайченко, И. М. Рыженко, В. П. Вереитинова, Ю. В. Столетов и др. Х.: Изд-во НФаУ 2010. –183 с.
 9. Медицинская рецептура. Учебное пособие для студентов фармацевтических и медицинских специальностей, преподавателей, провизоров, врачей и фармацевтов (по кредитно-модульной системе) / С. М. Дроговоз, В. П. Вереитинова, И. М. Рыженко, А. В. Зайченко. Х. : Изд-во НФаУ – – 59 с.
 10. Врачебная рецептура. Учебное пособие для студентов фармацевтических и медицинских специальностей, преподавателей, провизоров, врачей и фармацевтов (по кредитно-модульной системе) / С. М. Дроговоз, В. П. Вереитинова, И. М. Рыженко, А. В. Зайченко. Х. : Изд-во НФаУ, – 59 с.
 11. Самостійна робота студентів із фармакології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / С. М. Дроговоз, І. М. Риженко, С. Ю. Штриголь та ін. – Х.: Вид-во НФаУ: «Золоті сторінки», 2004. – 112 с.
 12. Самостоятельная работа студентов: Учебно-методическое пособие, ч.II / С. М. Дроговоз, С. Ю. Штриголь, И. М. Рыженко, В. П. Вереитинова Ю. В. Столетов и др. Х.: Изд-во НФаУ, – 2003. – 56 с.
 13. Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: Навчально-методичний посібник для слухачів системи післядипломної підготовки та фахівців практичної фармації / В. М. Толочко, І. А. Зупанець, І. В. Міщенко, І. М. Перцев та ін. Х.: Вид-во НФаУ: «Золоті сторінки», 2002. – 480 с.
 14. Самостоятельная работа студентов: Учебно-методическое пособие, ч.I / С. М. Дроговоз, С. Ю. Штриголь, И. М. Рыженко, В. П. Вереитинова, Ю. В. Столетов и др. Х.: Изд-во НФаУ, – 76 с.
 15. Учебное пособие для выполнения контрольных работ студентами заочной формы обучения / С. М. Дроговоз, И. М. Рыженко, В. П. Вереитинова, Ю. В. Столетов, Г. В. Белик и др. Х.: Изд-во “Документ сервис”, – 83 с.
 16. Фармакология. Руководство для внеаудиторной и аудиторной работы студентов / С. М. Дроговоз, И. М. Рыженко, В. П. Вереитинова, Л. В. Деримедведь, Ю. В. Столетов и др. Х.: Изд-во НФаУ, “Золотые страницы”, – 271 с.
 17. Фармакология: Учебное пособие для студентов заочной формы обучения / С. М. Дроговоз, И. М. Рыженко, Л. В. Деримедведь. Х.: Изд-во НФаУ, – 95 с.
 18. Фармакология в схемах и таблицах: Учебное пособие / С. М. Дроговоз, Н. Д. Бунятян, В. В. Николаенко, Е. Г. Щекина, И. М. Рыженко и др. Х.: Изд-во “Документ сервис”, – 120 с.
 19. Витамины (часть I): Учебное пособие / А. Ф. Пиминов, Т. С. Прокопенко Л. А. Печенежская, В. Н. Хоменко, А. Ю. Заславский, И. М. Рыженко. Х.-Донецк, – 40 с.
 20. Справочник фармакология в схемах и таблицах: Учебное пособие / С. М. Дроговоз, Л. В. Деримедведь, И.М. Рыженко. Х.: 1999. – 92 с.
 21. Керівництво до практичних занять з фармакології / С. М. Дроговоз, Н. Л. Кузнєцова, І. А. Зупанець, Л. В. Яковлева, І. М. Риженко та ін. Х.: Основа, 1992. – 203 с.

 

Методичні рекомендації:

 1. Фармацевтична опіка при відпуску препаратів для симптоматичного лікування епізодичних розладів ЦНС (тривога, інсомнія). Т. С. Сахарова, І. М. Риженко, В. В. Пропіснова. Методичні рекомендації для аудиторної роботи студентів Харків, НФаУ 32 с.
 2. Фармацевтична опіка: основні поняття та дефініції. С. Б. Попов, І. М. Риженко, В. В. Пропіснова. Методичні рекомендації для аудиторної роботи студентів Харків, НФаУ 24 с
 3. Відповідальне самолікування найбільш поширених захворювань. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 4. Попередження захворювання та сприяння прихильності до лікування при ВІЛ/СНІД: методичні рекомендації / О. Я. Міщенко, І. М. Риженко, В. Ф. Осташко та ін., Х. : НФаУ, 2018. 56 с.
 4. Відповідальне самолікування найбільш поширених захворювань. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 7. Симптоматичне лікування алергії: методичні рекомендації / О. Я. Міщенко, Г. В. Зайченко, І. М. Риженко та ін., Х. : НФаУ, 2018. 56 с.
 5. Відповідальне самолікування найбільш поширених захворювань. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 8. Симптоматичне лікування герпетичного ураження губ, корости і педикульозу: методичні рекомендації / О. Я. Міщенко, О. Л. Халєєва, В. Ф. Осташко, О. С. Сініцина, І. М. Риженко, А. В. Березняков, К. О. Калько. Х. : НФаУ, 2018. 52 с.
 6. Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров’я. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 1. Симптоматичне лікування больового синдрому, підвищеної температури тіла та окремих порушень нервової системи : метод. рек. / О. Я. Міщенко, І. М. Риженко, В. Ф. Осташко під заг. ред. проф. О. Я. Міщенко // Харків : НФаУ – 2017. –124 с. (методичні рекомендації)
 7. Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров’я. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 5. Профілактика та симптоматичне лікування остеопорозу, остеоартрозу та йодної недостатності : метод. рек. / О. Я. Міщенко, І. М. Риженко, В. Ф. Осташко та [ін.], під заг. ред. проф. О. Я. Міщенко // Харків : НФаУ – 2017. – 72 с. (методичні рекомендації).
 8. General рrescription мanual for foreign student of pharmaceutical and medical specialities,teachers,doctors and pharmacistists (based on the credit – modules system). S. Yu. Shtrygol, A. Yu. Pozdniakova, O. V. Tovchiga, I.M. Ryzhenko, V. P. Vereitinova, K. P. Bezdidko Х.: Изд-во НфаУ. 2012. – 60 с.
 9. Методические рекомендации для аудиторной работы по лекарственной токсикологии. С.М Дроговоз, Ю. В Столетов, А. В. Зайченко, И. М. Рыженко, Л. В. Деримедведь, В. П. Вереитинова, Е. Г. Щекина, Г. В. Белик. Х.: Изд-во НфаУ. 2012. – 31 с.
 10. Доклінічні дослідження лікарських засобів: Методичні рекомендації С.М. Дроговоз, І. М. Риженко, Г. В. Зайченко, А. Г. Ципкун. К., 2001.  С. 433-443.
 11. Методичні рекомендації з експериментального (доклінічного) дослідження лікарських препаратів, що впливають на мускулатуру матки. С. М. Дроговоз, І. М. Риженко, Л. М. Зайцев, Г. В. Зайченко, А.Г. Ципкун. К.: ФК МОЗ України, 1995. 16 с.
 12. Методические указания по фармакологии для преподавателей, ч.II. С. М. Дроговоз, Н. Л. Кузнецова, Л. В. Яковлева, Л. А. Порохняк, И. М. Рыженко и др. Х., ХГФИ, 1990. – 145 с.
 13. Методические указания по фармакологии для преподавателей, ч.I. С. М. Дроговоз, Н. Л. Кузнецова. Л. В. Яковлева, И. А. Зупанец, И. М. Рыженко. Х., ХГФИ, 1990. – 162 с.
 14. Методические указания по фармакологии для аудиторной работы студентов, ч.IV. С. М. Дроговоз, Н. Л. Кузнецова, И. А. Зупанец, И. М. Рыженко, В. П. Вереитинова. Х., ХГФИ, 1990. – 63 с.
 15. Методические указания по фармакологии для аудиторной работы студентов, ч.I. С. М. Дроговоз, Л. В. Яковлева, С. И.Сальникова, Л. Г. Савченко, И. М. Рыженко. Х., ХГФИ, 1990. – 42 с.
 16. Методические указания к выполнению контрольных работ для студентов заочного отделения, ч.III. И. М. Рыженко, В. П. Вереитинова, С. И. Сальникова. Х. – 1989. – 52 с.
 17. Методические указания к самостоятельной работе по спецкурсу “Фармакология препаратов для лечения тропических инфекций” для студентов-иностранцев фармацевтических институтов и факультетов И. М. Рыженко, Кузнецова Н. Л., О. В. Быкова, С. И. Сальникова. Х. – 1988. – 30 с.
 18. Методические указания по фармакологии для самоподготовки студентов 4 курса фармацевтических институтов и факультетов, ч.II. С. М. Дроговоз, Н. Л. Кузнецова, Л. А. Порохняк, Л. В. Яковлева, И. М. Рыженко. К., РМК МЗ УССР, 1985. – 65 с.
 19. Лабораторная диагностика и организация противоэпидемических мероприятий при коклюше. Л. Г. Верезуб, Р. И. Вельвовская, И. М. Рыженко, О. Г. Голуб. Метод. рекомендации. – Х., 1979. – 22 с.

Членство у фахових асоціаціях. Член  Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR»

Дисципліни, які викладає доктор наук: «Фармакологія», «Побічна дія ліків», «Основи раціонального використання ліків», «Клінічна фармакологія».

 

image_pdfimage_print