Журнал «Управление, экономика и обеспечение качества в фармации» № 5(7) 2009

Дослідження валідаційних характеристик методики кількісного визначення цинку в антидіаренному лікарському засобі

Т. В . Зборовська, І. Ю. Капустянський, Л. В. Євсєєва, С. М. Губарь, Ю. І. Губін, О. М. Безчаснюк

4

Research of validity descriptions of methods of quantitative determination of zinc is in antidiarrhea ’s drug

T. V. Zborovskaya, I. Y. Kapustyansky, L. V. Yevseyeva, S. N. Gubar, Y. I. Gubin, E. M. Bezchasnyuk

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ ПРАВ ФАХІВЦЯ , ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

А. М. Мурашко

9

EUROPEAN EXPERIENCE OF RIGHTS PROTECTION OF PRODUCT QUALITY AUTHORIZED PERSON

A. M. Murashko

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

О. В . Посилкіна, К. С. Світлична

16

METHODOLOGICAL AND METHODICAL BASES OF CONSTRUCTION OF INTEGRATED SYSTEM OF MANAGEMENT AT PHARMACEUTICAL ENTERPRISES

О. V. Posilkina, K. S. Svitlichna

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В . Посилкіна, М. І. Сидоренко

26

METHODICAL APPROACHES TO THE PHARMACEUTICAL ENTERPRISES’ SCIENTIFIC AND TECHNICAL POTENTIAL APPRAISAL

O. V. Posylkina, M. I. Sidorenko

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ НАДАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ЕПІЛЕПСІЮ

Я. О . Гриньків

34

PROBLEMS OF MANAGEMENT SYSTEM GRANT PHARMACEUTICAL HELP PATIENT BY EPILEPSY

Y. O. Grin’kiv

ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНДАРТНИХ CХЕМ ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

В. М. Толочко, О. А . Немченко

41

PHARMACOECONOMICAL ANALYSIS OF STANDARD SCHEMES OF BRONCHIAL ASTHMA MEDICAL TREATMENT

V. М. Tolochko, O. A. Nemchenko