Клиническая фармация том 16, №3 2012

ЗМІСТ CONTENTS
ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА СЬОГОДЕННЯ: РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ БІОЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ПРЕПАРАТІВ «ІНСПІРОН» ТА «ЕРЕСПАЛ»
І.А.Зупанець, Ю.В.Подпружніков, Н.П.Безугла, І.О.Гайворонська, І.М.Хіль

4

CONTEMPORARY evidence based medicine: THE RESULTS OF bioequivalence RESEARCH of MEDICINES «INSPIRON» AND «ERESPAL»
I.А.Zupanets, Yu.V.Podpruzhnikov, N.P.Bezugla, I.O.Gaivoronska, I.M.Khil
АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ НЕЛІКУВАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ПРИ ОЦІНЦІ КЛІНІЧНИХ  ПОКАЗНИКІВ У КЛІНІЧНОМУ ВИПРОБУВАННІ
В
.Доброва, К.Гляпа

10

ANALYSIS OF THE NON-THERAPEUTIC FACTORS CORRELATION IN ESTIMATING THE CLINICAL PARAMETERS IN A CLINICAL TRIAL
V.Ye.Dobrova, K.L.Glyapa
ВИВЧЕННЯ ДІЇ ІЛ-4 ТА ІЛ-4δ2 НА ПРОДУКЦІЮ ЦИТОКІНІВ Т-ЛІМФОЦИТАМИ
О
.Бочаров, Н.Філімонова

14

EFFECTS OF rhIL-4 AND rhIL-4δ2 ON PRODUCTION OF CYTOKINES BY T CELLS
O.A.Bocharov, N.I.Filimonova
КЛІНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОМУ ЗАКЛАДІ
О
.Міщенко, Т.Сахарова, І.Чинуш

17

CLINICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF THE CHRONICAL HEART FAILURE PHARMACOTHERAPY IN THE MEDICAL PREVENTIVE INSTITUTION
О
.Ya.Mishchenko, T.S.Sakharova, I.V.Chinush
ВПЛИВ КОМБІНАЦІЇ КВЕРЦЕТИНУ З ПОХІДНИМИ ГЛЮКОЗАМІНУ НА ПЕРЕБІГ
ДОКСОРУБІЦИНОВОЇ
 КАРДІОМІОПАТІЇ У ЩУРІВ

Ель
 Аараж Ахмад, І.Зупанець, С.Шебеко, І.Отрішко

24

THE INFLUENCE OF THE COMBINATION OF QUERCETINE WITH DERIVATIVES OF GLUCOSAMINE ON DOXORUBICINE CARDIOMYOPATHY IN RATS
El Aarage Ahmad, I.A.Zupanets, S.K.Shebeko, I.A.Otrishko
ФАРМАКОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОСТАТОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ СУПОЗИТОРІЇВ  ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
Є
.Солдатова, В.Гриценко, Г.Зайченко

28

THE PHARMACOLOGICAL STUDY OF THE PROSTATE-PROTECTIVE ACTION OF SUPPOSITORIES FOR TREATMENT OF PROSTATE GLAND DISEASES
Ye.O.Soldatova, V.I.Gritsenko, G.V.Zaychenko
ВИВЧЕННЯ ГІПОЛІПІДЕМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ДЕЯКИХ ПОХІДНИХ
3-метил
-7-β-гідрокси-п
ХЛОРОФЕНОКСИПРОПІЛКСАНТИНУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ГІПЕРЛІПІДЕМІЇ А.Остапенко, І.Білай, М.Романенко

32

INVESTIGATION OF THE HYPOLIPIDEMIC ACTIVITY OF SOME DERIVATIVES OF 3-METHYL-7-β-HYDROXY-γ-p-CHLORPHENOXYPROPYLXANTHINES IN THE EXPERIMENTAL HYPERLIPIDEMY
А
.O.Ostapenko, I.M.Belay, M.I.Romanenko
NO-МІМЕТИЧНА ДІЯ НОВОГО АНТИАНГІНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ МТ
ПРИ
 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДА

І
.Бєленічев, І.Мазур, Л.Кучеренко, Ю.Волчик, А.Абрамов, Н.Бухтіярова, Н.Парнюк
36 THE NO-MIMETIC ACTION OF A NEW ANTIANGINAL MEDICINE MT IN EXPERIMENTAL MYOCARDIAL INFARCTION
I.F.Belenichev, I.A.Mazur, L.I.Kucherenko, Yu.A.Volchyk,
A.V.Abramov, N.V.Bukhtiyarova, N.V.Parnyuk
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАЗІ «ПРОЛІДОКСИД» ПРИ МЕХАНІЧНОМУ УШКОДЖЕННІ  ШКІРИ У ЩУРІВ
О.В.Ткачова, Л.В.Яковлєва

41

EVALUATION OF THE «PROLІDOXYD» OINTMENT EFFECTIVENESS
ON MECHANICAL DAMAGE OF THE SKIN IN RATS
O.V.Tkachova, L.V.Yakovleva
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТІВ ЛОПУХА ВЕЛИКОГО НА МОДЕЛІ АД’ЮВАНТНОГО АРТРИТУ У ЩУРІВ
Мохамад Махмуд Ассаф, К.Г.Щокіна, С.М.Дроговоз

46

THE EXPERIMENTAL STUDY OF THE EFFICIENCY OF COMMON BURDOCK MEDICINES ON THE MODEL OF THE ADJUVANT ARTHRITIS IN RATS
Mohamad Mahmud Assaf, K.G.Shchokina, S.M.Drogovoz
ХРОНОФАРМАКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МІЛДРОНАТУ НА ПОКАЗНИКИ ЕКСКРЕТОРНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК
Ж
.Гаїна, В.Гордієнко, Р.Косуба

51

CHRONOPHARMACOLOGICAL PECULIARITIES OF MILDRONATE INFLUENCE ON INDICES OF THE EXCRETORY FUNCTION OF THE KIDNEYS
Zh.M.Gaina, V.V.Gordiyenko, R.B.Kosuba
АНАЛІТИЧНА ДІАГНОСТИКА ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ СУЛЬПІРИДОМ
С
.Баюрка, В.Болотов, С.Карпушина, В.Степаненко, О.Погосян

55

ANALYTICAL DIAGNOSTICS OF ACUTE SULPIRIDE POISONINGS
S.V.Bayurka, V.V.Bolotov, S.A.Karpushina, V.I.Stepanenko, O.G.Pogosyan