Метрологическая служба НФаУ

Ведущий специалист – метролог Унтилова Галина Ивановна

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТРОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ

національного ФАРМАЦЕВТИЧНОго університету (НФаУ)

Положення про метрологічну службу (далі – Положення) поширюється на Національний фармацевтичний університет (далі НФаУ) безпосередньо підпорядкований Міністерству охорони здоров’я України (далі МОЗ України).
Дане Положення розроблене на основі Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, органів управління об’єднань підприємств, підприємств та організацій, затвердженого наказом Держспоживстандарту України 28 лютого 2005 року № 53 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 року за №307/10587, і Положення про метрологічну службу Міністерства охорони здоров’я України, затвердженого наказом МОЗ України № 52 від 02.02.2007 р. та наказом № 435 від 07.09.2008 р.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це Положення визначає структуру, задачі, права та обов’язки метрологічної служби Національного фармацевтичного університету.

1.2 Метрологічна служба НФаУ є складовою частиною метрологічної служби МОЗ України.

Метрологічна служба НФаУ складається з провідного фахівця-метролога та відповідальних за метрологічне забезпечення осіб на кафедрах та в науково-дослідних лабораторіях.

1.3 Метрологічну службу НФаУ очолює провідний фахівець-метролог, який призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора.

Провідний фахівець-метролог безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи НФаУ.

1.4 Метрологічна служба проводить роботу в тісній взаємодії з іншими підрозділами НФаУ.

1.5 У своїй діяльності метрологічна служба НФаУ керується чинним законодавством України, національними та міжнародними стандартами, нормативно-правовими актами у сфері метрології та метрологічної діяльності Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі – Держспоживстандарт), наказами МОЗ України, цим Положенням.

1.6 Роботи із забезпечення єдності вимірювань НФаУ належать до основних видів робіт науково-дослідних підрозділів, роботи яких пов’язані із забезпеченням охорони здоров’я, згідно Положення про метрологічну службу Міністерства охорони здоров’я України, затвердженого наказом МОЗ України № 52 від 02.02.2007 р.

2 ПРАВА МЕТРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НФаУ

            Метрологічній службі НФаУ надається право:

2.1 Залучати до виконання робіт з метрологічного забезпечення фахівців інших підрозділів НФаУ.

2.2 Отримувати від керівництва НФаУ та керівників підрозділів та служб матеріали і відомості, необхідні для виконання своїх обов’язків.

2.3 Бути представником за дорученням керівництва в інших організаціях з питань метрологічного забезпечення.

2.4 Подавати керівництву НФаУ пропозиції щодо проведення заходів, направлених на підвищення рівня метрологічного забезпечення робіт.

2.5 Подавати керівництву НФаУ пропозиції щодо впровадження сучасних методів вимірювань і засобів вимірювальної техніки.

2.6 Розробляти проекти наказів з питань метрології.

2.7 Інформувати керівництво НФаУ про заміну та (або) відміну нормативної документації з метрології, яка не відповідає вимогам національних, галузевих стандартів та іншої чинної нормативної документації.

2.8 Подавати в МОЗ України, головну та базову організації звіти для узагальнення результатів метрологічної діяльності.

2.9 Брати участь у роботі нарад, семінарів, конференцій з питань метрології.

3 ОБОВ’ЯЗКИ МЕТРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НФаУ

          Основними обов’язками метрологічної служби НФаУ є:

3.1 Проведення аналізу стану вимірювань на всіх стадіях проведення робіт.

3.2 Організація та проведення робіт щодо забезпечення єдності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення.

3.3 Визначення оптимальної номенклатури засобів вимірювальної техніки та їх впровадження для забезпечення підвищення ефективності виконуваних робіт.

3.4 Виконання робіт із впровадження міждержавних, національних і галузевих стандартів та інших нормативних документів з метрології.

3.5 Організація і проведення метрологічного контролю і нагляду.

3.6 Впровадження сучасних методів вимірювань і засобів вимірювальної техніки.

3.7 Організація і проведення метрологічної експертизи звітів про науково-дослідну роботу.

3.8 Впровадження стандартів та інших документів, що регламентують питання метрологічного забезпечення в галузі охорони здоров’я.

3.9 Участь у роботах по підготовці вимірювальних лабораторій НФаУ до атестації.

3.10 Участь у проведенні аналізу причин, пов`язаних з порушенням метрологічних норм і правил.

3.11 Організація проведення в установленому порядку метрологічної атестації, повірки, калібрування і ремонту засобів вимірювальної техніки.

3.12 Взаємодія з Державним підприємством „Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”.

3.13 Складання повного переліку засобів вимірювальної техніки.

3.14 Складання переліку засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, та їх погодження з Державним підприємством „Харківстандартметрологія”.

image_pdfimage_print