Положение об Ученом совете Национального фармацевтического университета

1. Загальні положення

Вчена рада Національного фармацевтичного університету є колегіальним органом університету й утворюється строком на сім років.

2. Функції Вченої ради

До компетенції Вченої ради університету належать:

 • подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;
 • ухвалення фінансового плану та звіту університету;
 • подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, головного бухгалтера, а також директора бібліотеки;
 • обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;
 • ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • присвоєння вчених звань доцента, професора університету та старшого наукового співробітника;
 • прийняття рішень щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника;
 • присвоєння почесних звань університету;
 • заслуховування звітів проректорів та інших керівників структурних підрозділів університету.

Вчена рада університету розглядає й інші питання діяльності університету відповідно до статуту університету.

3. Склад Вченої ради

Вчену раду університету очолює її голова – ректор університету.
До складу Вченої ради університету входять за посадами: проректори, декани, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування університету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук. При цьому не менш як 75% від загальної чисельності складу Вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники університету.
Виборні представники вищим колегіальним органом громадського самоврядування НФаУ за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.
Рішення Вченої ради вводяться в дію рішенням ректора. Повний склад Вченої ради затверджується наказом ректора університету.

4. Регламент роботи Вченої ради

Вчена рада проводить засідання згідно з графіком, затвердженим ректором, щомісяця. Конкретна дата проведення засідання визначається ректором. Головою Вченої ради є ректор, заступником голови – перший проректор.
Функції секретаря Вченої ради виконує вчений секретар університету.
Вчений секретар університету завчасно повідомляє про засідання ради всіх членів Вченої ради не пізніше як за день у письмовій формі, надсилає кожному сповіщення, в якому викладається порядок денний, час і місце проведення засідання, а також знайомить с проектами рішень питань, внесених до порядку даного засідання Вченої ради.
До початку засідання вчений секретар перевіряє присутність членів ради, про що родиться розписка у листі присутності.
Участь членів Вченої ради у засіданні є обов’язковою. За неявку на засідання без поважної причини ректор має право притягти до дисциплінарної відповідальності. Читання лекцій, проведення практичних і лабораторних занять, приймання екзаменів тощо визначається поважною причиною відсутності на засідання Вченої ради.
Вчена рада не є відокремленим від ректора органом. Усі рішення Вченої ради затверджує ректор університету або проректор, який проводить засідання Вченої ради.
У разі незгоди ректора або першого проректора з думкою інших членів Вченої ради є рішення не затверджуються ректором або першим проректором і не набувають юридичної чинності.
Всі засідання Вченої ради є правомочними, якщо в них беруть участь щонайменше дві третини її спискового складу.
Рішення Вченої ради про представлення кандидатури до присвоєння вченого звання (професора, доцента) приймається таємним голосуванням. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо в його роботі взяло участь щонайменше дві третини складу. Рішення Вченої ради щодо присвоєння вченого звання вважається позитивним, якщо зо нього проголосувало щонайменше три чверті членів ради, які брали участь у засідання.
При порушенні цих умов голосування рішення Вченої ради щодо присвоєння вченого звання визнається недійсним.
Оскарження рішення Вченої ради відносно присвоєння вченого звання приймаються протягом 10 днів після її засідання і розглядається на наступному засіданні. Для розбору апеляцій голова вченої ради має право призначити комісію, висновки якої заслуховуються на засіданні вченої ради і визнаються остаточними. У випадках, коли особі, яка звернулася з апеляцією, відмовлено у представлені до вченого звання за результатами балотування (є відповідно висновок комісії, яка розглядала подану апеляцію, термін повторного розгляду визначається Вченою радою. Вчена рада вирішує всі питання, що стосується повторного розгляду атестаційних справ. При допущенні процедурних порушень при розгляді інших питань ректор виносить питання на повторний розгляд, рішення якого є остаточним.

Додаток 2 до наказу № 1-30 від 10.03.2005 р.

Закон України “Про вищу освіту”

Розділ VI УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Стаття 34.

Вчені ради

1. Вчена рада вищого навчального закладу є колегіальним органом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації і утворюється строком до п`яти років (для національного вищого навчального закладу – строком до семи років).

До компетенції Вченої ради вищого навчального закладу належать:

 • подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;
 • ухвалення фінансових плану і звіту вищого навчального закладу;
 • подання пропозицій керівнику вищого навчального закладу щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів (заступників керівника), директорів інститутів та головного бухгалтера;
 • обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;
 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника.

Вчена рада вищого навчального закладу розглядає й інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до статуту вищого навчального закладу.

Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова – керівник вищого навчального закладу. До складу Вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами заступники керівника вищого навчального закладу, декани, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу.

Виборні представники обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

Рішення Вченої ради вищого навчального закладу вводяться в дію рішеннями керівника вищого навчального закладу.

2. Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів акредитації.

Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету. До складу вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідуючі кафедрами, керівники органів самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники факультету.

Виборні представники обираються органом громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

До компетенції вченої ради факультету належать:

 • визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;
 • обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, декана;
 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
 • вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;
 • ухвалення фінансових плану і звіту факультету.

Рішення вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою вищого навчального закладу.

3. У вищому навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації можуть бути створені вчені ради інших структурних підрозділів. Їх повноваження визначаються керівником вищого навчального закладу.