Украинский биофармацевтический журнал № 3 (38) 2015

ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

ОГЛЯДОВІ СТАТТІ

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ КОМБИНАЦИИ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ФОСФОЛИПИДОВ С МЕТИОНИНОМ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
А. Л. Загайко, Т. А. Брюханова

Обгрунтування раціональності комбінації есенціальних фосфоліпідів з метіоніном для високої ефективності терапії захворювань печінки
А. Л. Загайко, Т. О. Брюханова

The substantiation of rationality of the combination of essential phospholipids  with methionine for a highly effective therapy of liver diseases
A. L. Zagayko, T. O. Briukhanova

БІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

РОЗРОБКА ТЕСТУ «РОЗЧИНЕННЯ» ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТАБЛЕТОК З ВАЖКОРОЗЧИННОЮ СУБСТАНЦІЄЮ НІМОДИПІН

О. Е. Щиковський, Т. В. Крутських

Разработка теста «Растворение» для контроля качества таблеток с труднорастворимой субстанцией нимодипин
А. Э. Щиковский, Т. В. Крутских

Development of dissolution test for quality control of tablets with poor soluble substance nimodipine
O. E. Schykovskiy, T. V. Krutskikh

ДОЗУВАННЯ ЯК ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ТА ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ ФАКТОР У ЛІКУВАННІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
О. В. Макаренко, О. В. Кривов’яз, Ю. О. Томашевська\

Дозирование как фармацевтический и фармакоэкономический фактор в лечении офтальмологических заболеваний
О. В. Макаренко, Е. В. Кривовяз, Ю. А. Томашевская

Dosage as pharmaceutical and pharmacoeconomic factor in the ophthalmic diseases treatment
O. V. Makarenko, O. V. Kryvoviaz, Y. O. Tomashevska

АСПЕКТИ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ «КОРВАЛОЛУ» В ФОРМІ КРАПЕЛЬ І ТАБЛЕТОК
І. О. Омельченко, Т. Г. Ярних, М. І. Борщевська, Г.І. Борщевський

Аспекты медицинского применения «Корвалола» в форме капель и таблеток
И. А. Омельченко, Т. Г. Ярных, М. И. Борщевская, Г. И. Борщевский

Aspects of “Corvalol” medical use in the form of drops and tablets
I. A. Omelchenko, T. G. Yarnykh, M. I. Borshchevskaya, G.I.Borshchevskyi

ВИВЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ МАЗІ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АЛЕРГІЧНИХ ДЕРМАТИТІВ, УСКЛАДНЕНИХ ГРИБКОВОЮ ІНФЕКЦІЄЮ

О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярних         28

Изучение стабильности мази для лечения аллергических дерматитов, осложненных грибковой инфекцией / О. А. Рухмакова, Т. Г. Ярных

The stability studies of ointment for the treatment of allergic dermatitis
complicated by fungal infection / O. A. Rukhmakova, T. G. Yarnykh

ВИБІР СПІВРОЗЧИННИКА СУБСТАНЦІЇ АЛЬТАБОР ПРИ РОЗРОБЦІ ГЕЛЮ ПРОТИВІРУСНОЇ ДІЇ
Т. В. Крутських, А. С. Шаламай

Выбор сорастворителя субстанции альтабор при разработке геля противовирусного действия
Т. В. Крутских, А. С. Шаламай

The choice of co-solvent of substance altabor in the development of gel with antiviral effect
Т. V. Кrutskikh, А. S. Shalamay

БІОХІМІЯ ТА ФАРМАКОЛОГІЯ

ВПЛИВ ЕКСТРАКТУ ЛАМІНАРІЇ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГІПОТИРЕОЗІ
В. М. Кравченко, Ю. Б. Лар’яновська, В. О. Орлова, О. А. Щербак, О. В. Павиченко, І. М. Владимирова

Влияние экстракта ламинарии на морфофункциональное состояние щитовидной железы при экспериментальном гипотиреозе
В. Н. Кравченко, Ю. Б. Ларяновская, В. А. Орлова, Е. А. Щербак, О. В. Павиченко, И. Н. Владимирова

Influence of extract of laminaria on morphofunctional state of thyroid gland in experimental hypothyroidism
V. M. Kravchenko, Yu. B. Larianovska, V. O. Orlova, O. A. Shcherbak, O. V. Pavichenko, I. M. Vladymyrova

ВПЛИВ 1-(4-ХЛОРОФЕНІЛ)-N,N-ДИМЕТИЛ-АЛЬФА-(2-МЕТИЛПРОПІЛ)ЦИКЛОБУТАНМЕТАНАМІНУ (СИБУТРАМІНУ) НА ФОРМУВАННЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ЩУРІВ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ
А. Л. Загайко, Т. О. Брюханова, А. І. Шкапо      43

Влияние 1-(4-хлорфенил)-n,N-диметил-альфа-(2-метилпропил)циклобутанметанамина (сибутрамина) на формирование эндотелиальной дисфункции у крыс при экспериментальной инсулинорезистентности /
А. Л. Загайко, Т. А. Брюханова, А. И. Шкапо

The influence of 1-(4-chlorophenyl)-n,n-dimethyl-alpha-(2-methyl propyl) cyclobutane methylamine (sibutramine) on the formation of endothelial dysfunction in rats with experimental insulin resistance
A. L. Zagayko, T. O. Briukhanova, A. I. Shkapo

ЛІКУВАННЯ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ З ФАРМАКОЕКОНОМІЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ
Л. В. Яковлєва, А. В. Передерій, М. М. Портянко

Лечение гипертонической болезни с фармакоэкономической точки зрения в условиях стационара
Л. В. Яковлева, А. В. Передерий, М. Н. Портянко

Treatment of essential hypertension from pharmacoeconomic point of view in a hospital
L. V. Iakovlieva, A. V. Perederii, M. M. Portianko

ВЛИЯНИЕ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИХ МАЗЕЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У КРЫС С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ
Л. В. Деримедведь, Е. В. Цулун, Т. Е. Колиснык

Вплив ранозагоювальних мазей на показники білкового обміну у щурів з опіковою травмою
Л. В. Деримедвідь, О. В. Цулун, Т. Є. Колісник

Protein metabolism in rats with burn injury under treatment with wound healing ointments
L. V. Derymedvid, O. V. Tsulun, T. Ye. Kolisnyk

ВПЛИВ ЕЛГАЦИНУ НА ВІКОВІ ЗМІНИ СТАНУ RED/OX ПРОЦЕСІВ У ПЕРЕДМІХУРОВІЙ ЗАЛОЗІ ТА СІМ’ЯНИКАХ ЩУРІВ ЗА УМОВИ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАРІННЯ
Л. В. Яковлєва, О. О. Єгорова, О. Ю. Кошова

Влияние элгацина на возрастные изменения состояния red/ox процессов в предстательной железе и семенниках крыс в условиях физиологического старения
Л. В. Яковлева, Е. А. Егорова, Е. Ю. Кошевая

The influence elgacin on age-related changes of the state of red/ox processes in the prostate gland and testes of rats during physiological ageing
L. V. Iakovlieva, E. A. Egorova, E. Yu. Koshevaya

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕШКІДЛИВОСТІ НОВИХ РОСЛИННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ГОСТРОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
О. В. Геруш, Л. В. Яковлєва, С. В. Спиридонов, С. А. Гращенкова

Исследование безопасности новых растительных лекарственных средств в условиях острого эксперимента
А. В. Геруш, Л. В. Яковлева, С. В. Спиридонов, С. А. Гращенкова

Safety study of a new herbal medical products in acute experiment conditions
A. V. Gerush, L. V. Iakovlieva, S. V. Spiridonov, S. A. Grashchenkova

ИЗУЧЕНИЕ ЖАРОПОНИЖАЮЩИХ И УЛЬЦЕРОГЕННЫХ СВОЙСТВ ПРЕПАРАТА «ФЕТОСИН»
Н. В. Деркач, Л. Н. Малоштан, Анас Фаттал, Н. В. Бородина

Вивчення жарознижуючих та ульцерогенних властивостей препарату «Феносин»
Н. В. Деркач, Л. М. Малоштан, Анас Фаттал, Н. В. Бородіна

Studying antipyretic and ulcerogenic effects of preparation “Phenosin”
N. V. Derkach, L. N. Maloshtan, Anas Fattal, N. V. Borodina

ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

ФЕНОЛЬНІ СПОЛУКИ ЕКСТРАКТУ ТРАВИ ГЛУХОЇ КРОПИВИ БІЛОЇ
А. М. Ковальова, О. В. Гончаров, О. В. Очкур, А. П. Осьмачко

Фенольные соединения экстракта травы Lamium album L., Lamium dumeticola Klok.
А. М. Ковалева, О. В. Гончаров, О. В. Очкур, А. П. Осьмачко

Phenolic compounds of white dead-nettle herb extract
A. M. Kovaleva, O. V. Goncharov, O. V. Ochkur, A. P. Osmachko

МОРФОЛОГО-АНАТОМІЧНА БУДОВА ТРАВИ ВЕРОНІКИ ЛЕЖАЧОЇ (VERONICA PROSTRATA L.)
С. М. Марчишин, Л. М. Сіра, І. І. Мілян

Морфолого-анатомическое строение травы вероники распростертой (Veronica prostrata L.)
С. М. Марчишин, Л. М. Серая, И. И. Милян

Morphological and anatomical structure of Veronica prostrata (Veronica prostrata L.)
S. M. Marchyshyn, L. M. Sira, I. I. Milian

МАГНІТНІ НАНОЧАСТИНКИ У МОДЕЛЬНИХ БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ: ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗЧИННОСТІ, ОЦІНКА МАГНІТОКЕРОВАНОСТІ
І. О. Ведерникова

Магнитные наночастицы в модельных биологических средах: изучение растворимости, оценка магнитоуправляемости
И. А. Ведерникова

Magnetic nanoparticles in simulated biological environments: a study of dissolving, evaluation of magnetic delivery
I. O. Vedernikova