Слободянюк Микола Миколайович

СлободянюкСлободянюк Микола Миколайович доктор фармацев­тичних наук, професор кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту.

Адреса: 61001, Україна, м. Харків, вул. Валентинівська, 4
Тел. (0572) 67-91-72
Науковий профіль:

 

Автобіографія.

Слободянюк Микола Миколайович народився 1949 року в с. Дерешова  Мурованоку­риловець­кого району Вінницької області. Закінчив фельдшерське відділення Київського ме­дичного училища №2 (1968), з відзнакою фармацевтичний факультет Запорізького медич­ного універси­тету (1975) та був рекомендований на наукову роботу, очну аспі­рантуру у За­порізькому медичному інституті (1978), Запорізький інсти­тут патенту­вання (1980), Харківсь­кий державний економічний уні­верситет (2001). 1968-1970 рр. служба у рядах Збройних Сил.
Працював: завідуючим фельдшерсько-акушерським пун­ктом (1968), начальником ап­теки військової частини 75413 (1968-1970); завідуючим аптекою №14 м. Ніжин Чер­нігівської обл. (1975), асис­тен­том кафедри техно­логії ліків (1978-1985), заступ­ником декана (1983-1984) За­порізького ме­дич­ного інституту. В Ха­рківському фармацевтичному інституті (Україн­ській фармацевтичній академії, Наці­ональному фармацевтичному університеті) пра­цює з 1985 р.: з 1985 р. старшим викладачем, а з 1988 р. – до­центом кафедри організації та економіки фарма­ції факультету підвищення ква­ліфі­ка­ції провізорів, з 1992 р. – доцентом, а з 2004 р. професо­ром кафедри менеджменту та мар­кетингу у фармації. Од­ночасно обіймав посаду проректора з економічних пи­тань (1993-1994). Працював за сумісництвом дирек­то­ром-координатором та директором департаменту науки та інновацій українсько-бельгійсь­кої фармацевтичної виро­бничої фірми «Магік» (1994-1998), директором фармацевтичної фірми «Вінка» (1998-2009), науковим консультантом фармацевтичного заводу ВАТ ХФЗ «Червона Зірка» (1999-2001). Являвся членом атестаційної комісії провізорів Харківської області (1997-2000).
Кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології та біофармацевтичні дослі­дження дитячих лікарських форм анальгетико-антипіретичної дії» захистив за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та ор­ганізація фармацевтичної справи (1980).
Докторську дисертацію на тему “Наукові та організаційні основи управ­ління технологіч­ним процесом створення лікарських засобів” захистив за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та ор­ганізація фармацевтичної справи (1992).

Нагороди, почесні звання

– Знак «Изоб­ретатель СССР» (1979).
– По­чес­ні грамо­ти Харківської обласної державної адмініс­трації (2004, 2006), Харківського місь­кого голови (2005), адміністрації універси­тету.
– Лауреат та учасник ВДНГ СРСР та УРСР (1977, 1978, 1979, 1982).
– У 2009 р. занесено до Книги По­шани Національного фармацевтичного університету.

Наукова школа.
Учні
Кандидатські
дисертації

1) Жадько С.В. Науково-практичне обґрунтування асортиментної політики виробни­чих фа­рмацевтичних підприємств.
2) Івченко А.В. Маркетингові та фармакоекономічні підходи до визначення конкурентного потенціалу торговельних марок противиразкових лікарських препаратів.

Виконується дві кандидатські дисертації:
1) Самборський О.С. Науково-практичне обґрунту­вання інноваційного по­тенціалу анти­гіс­тамінних препаратів.
2) Ціхонь Г.М. Науково-методичні основи підвищення маркетингової доступності антигіпе­ртензивних препаратів.

Розробки, впровадження, патенти

Результати наукових досліджень широко впрова­джені у практику виробничих та аптечних підприємств, присвячені оптимізації пошуку, розробки та обґрунтуванню медико-соціальної та комерційної доцільності промислового виробництва го­тових лікарських засобів, удосконаленню управління торговельними марками лікарських за­собів, оцінці споживацьких пере­ваг та моделюванню поведінки споживачів лікарських пре­паратів, оцінці конкурентних позицій, ринкового та інноваційного по­тенціалу ліків, кон­ку­рен­тоспроможності та доступності лікарських препаратів.
Новизна та актуальність результатів наукових досліджень М.М. Слободянюка підтвер­джена 7 авторськими свідоцтвами, довідником та нормативно-технічною документацією на 18 лікарських препаратів серцево-су­динної, протизапальної, анти­мікробної, антигіпертензи­вної та антигіпоксичної дії, які вироб­ляються фарма­цевтичними виробничими під­приємст­вами України, результати досліджень впроваджені в практичну роботу виробничих та аптеч­них підприємств, обласних управлінських структур «Фармація».

Видавнича діяльність.

Слободянюк Микола Миколайович є автором більше 260 наукових та навчально-методичних праць, серед них 7 авто­рських сві­доцтв, дові­дник, навчальний посібник, практикуми, методичні розробки. Автор більш як 200 термінів у першому та другому виданнях Фармацевтичної Енциклопедії України та Тлумачного українсько-ро­сійсько-латинського словника. Приймав участь у розробці проектів ряду державних норма­тивних до­кументів, галузевих положень та правил. Лауреат ВДНГ СРСР та України, відзна­чений зна­ком «Изобретатель СССР». Співавтор 18 лікарських препаратів се­рцево-судинної, протиза­пальної, антимікробної, антигіпертензивної та антигіпоксичної дії, які випуска­ються провід­ними фармацевтичними підприємствами України.
Активно співпрацює з вітчизняними виробниками лікарських препаратів щодо оптимізації впровадження у виробництво нових лікарських препаратів, підвищення їх якості та доступ­ності.
За результатами досліджень ним розроблено, видано згідно рекомендацій проблемної комі­сії «Фармація» МОЗ та АМН України і впроваджено в практичній фармації 14 науково-мето­дичних рекомендацій.

Наукові праці.

     1. Перцев І.М., Пімінов О.Х., Слободянюк М.М. та ін. Посібник «Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків».  Вінниця, Вид-во «Нова книга», 2007, 728 с.
2. Мнушко З.Н, Доро­хова Л.П., Слободянюк Н.Н. Практикум по инфраструк­туре товарного рынка. Харьков: Изд-во НФаУ: Золо­тые страницы, 2006, 168 с.
3. Слободянюк М.М. Оцінка потенціалу торговельних марок противиразко­вих лікарських препаратів / М.М. Слободянюк, А.В. Івченко // Запорізький ме­дичний журнал. – 2009. – Том. 11, № 2. – С. 112-115.
4. Слободянюк М.М. Позиціонування противиразкових лікарських препара­тів групи омепра­золу на українському ринку / М.М. Слободянюк, А.В. Івченко, Н.М. Скрильова // Фармацев­тич. журн. – 2009. – № 5. – С. 33-37.
5. Івченко А.В. Фармакоекономічний аналіз лікування хворих з пептич­ними ви­разками / А.В. Івченко, М.М. Слободянюк //Запорізький медичний жур­нал. – 2009. – Т. 1. – № 6. – С. 108-111.
6. Слободянюк М.М. Оцінка ринкового розвитку ТМ омепразолу шляхом страте­гічного по­зиціонування /М.М. Слободянюк, А.В. Івченко, Н.М. Скри­льова // Український журнал клі­нічної та лабораторної медицини. – 2009. – №  6. – С. 43-48.
7.  Слободянюк М.М., Жадько С.В. Маркетингові дослідження торговельних марок амлоди­піну// Вісник фармації, №2 (54), 2008, 46-49.
8.  Слободянюк М.М., Жадько С.В. Маркетингові дослідження торгових марок симвастатину //Вісник фармації, 2007, №3, с. 51-54.
9.  Слободянюк М.М., Жадько С.В. Брендинг у діяльності фармацевтичних підприємств // Фармацевтич. журн., 2008, №1, с. 10-16.
10.  Слободянюк М.М., Самборський О.С., Жадько С.В. Порівняльна оцінка ринкових позицій торговель­них ма­рок антигістамінних лікарських препаратів // Запорізький медичний журнал. – 2010.-№2.- С. 123-126.
11. Слободянюк М.М. Науково-методичні підходи до оп­тимізації фінансування інноваційного портфелю фарма­цевтичного підприємства / М.М.Слободянюк, С.В. Жа­дько, О.С. Самборсь­кий // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – №2.- С. 58-62.
12. Слободянюк М.М. Оцінка ринкових позицій лі­карських препаратів на основі концепції ка­піталу бре­нду / М.М. Слободянюк, О.С. Самборський, С.В. Жа­дько // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – № 3.- С. 52-56.
13.  Слободянюк Н.Н., Самборский О.С., Просяник Л.Ф. Лекарственные препараты для лечения аллергических заболеваний: общая характеристика, конкурентная середа, структура потреб­ления // Провизор, 2008, №19. – с. 9-13.
14. Слободянюк М.М., Жадько С.В. Методи оцінки конкурентних позицій торговельних марок лікарських препаратів //Метод. рекомендації. Харків, 2008, 24 с.
15.  Слободянюк М.М. Жадько С.В. Розробка і управління товар­ним портфе­лем фармацевтич­них підприємств на інноваційній основі // Фармацев­тичне право і доказова фармація в системі правовідносин держава – закон – виробник – оптовик – менеджер – лікар – пацієнт – прові­зор – ліки – контро­люючі та пра­воохоронні органи: Матеріали  науково-практичної конфере­нції (16 листопада 2007 р., м. Харків) // Ліки України. – 2007. – № 112 (додаток). – С. 114-116.
16.  Слободянюк М.М., Жадько С.В. Дослідження структури споживацьких пе­реваг стосовно торговельних марок амлодипіну // Матеріали науково-прак­ти­чної конференції «Формування Національної лікарської політики за умов впро­вадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики» (14-15 березня 2008 р., м. Харків) / М-во Охорони Здоров’я, НФаУ. Х., 2008. – С. 159-166.
17.  Слободянюк Н.Н., Жадько С.В. Стратегии позиционирования товарного ассортимента украинских фармацевтических предприятий. // Материалы 63-й региональной конфе­ренции (Россия, Пятигорск, 22-26 января 2008 г). Пятигорск, 2008, с.237-240.
18.  Слободянюк Н.Н., Котляров Г.Б. Препараты для лечения патологий гепатобиллиарной системы в Украине // Провизор, 2008, № 3, с. 8-11.
19.  Слободянюк М.М., Івченко А.В. Перспективи розвитку ринку противиразкових препаратів //Ліки України, 2007, №112 (додаток). – С.87-88.
20.  Слободянюк Н.Н., Ивченко А.В. Анализ рынка лекарственных препаратов ингибиторов протонного насоса // Матеріали науково-практичної конференції «Економічна освіта та на­ука: досвід та перспективи розвитку»/ М-во охорони здоров`я в Україні; М-во освіти та науки України, НФаУ – Х., 2007. – С.284-287.
21. Слободянюк Н.Н., Ивченко А.В. Состояние рынка противоязвенных препаратов // Прови­зор. – 2007. – №16. – С.8-11.
22.  Слободянюк М.М., Самборський О.С. Комплексна оцінка ринкового по­тен­ці­алу антигіста­мінних лікарських препаратів //Український вісник психонев­рології. – Том.16, вип. 3 (56), додаток -2008, с. 84-85.
23. Слободянюк. М.М., Самборський О.С. Формування конкурентних по­зи­цій антигістамінних лікарських препаратів // Матеріали науково-практич­ної конфере­нції «Формування Націона­льної лікарської політики за умов впрова­дження меди­чного страхування: питання освіти, те­орії та практики». м. Харків, 14-15 березня 2008 р. – Х., 2008. – с.275-278.
24. Слободянюк М.М. Жадько С.В. Науково-методичні підходи до визна­чення економічного потенціалу лікарських препаратів / Всеукраїнський кон­грес «Настоящее и будущее фарма­ции» (16-19 апреля 2008 г., г. Харьков). – С. 506-507.

 Викладання дисциплін.

  • Менеджмент та маркетинг у фармації
  • Коме­рційна діяльність посередницьких підприємств
  • Маркетингова товарна політика
  • Товарна інноваційна політика
  • Етика та деонтологія у фармації
  • Правові та етичні но­рми діяльності в галузі
  • Маркетингові дослідження у фармації

Хобі.

Подорожування автотранспортом, фотографія.