Список опублікованих праць співробітників кафедри тл за 2011 рік

Підручники

 1. Біофармація.: підруч. для студ. фармац. вузів і фак./ О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, І.А. Зупанець, Н.А. Бездєтко, О.С. Данькевич, О.Є. Богуцька, Ю.М. Азаренко, Ю.В. Левачкова.; Під ред. О.І. Тихонова –Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2010. – 240 с: іл.

 Монографії

 1. Мед натуральный в медицине и фармации (происхождение, свойства, применение, лекарственные препараты): Монография / А.И. Тихонов, С.А. Тихонова, Т.Г. Ярных, О.С. Шпичак, Л.Н. Подорожна, С.С. Зуйкина, И.В. Андреева, Е.Е. Богуцкая; под ред. А.И. Тихонова. – Х.: Оригинал, 2010. – 263 с.: ил.

  Навчальні посібники

 1. Аптечна технологія ліків. Нормативна база, яка регламентує роботу аптек з виготовлення ліків.  Проблемна лекція для студентів спеціальності «Фарма­ція» і «Клінічна фармація»: Навч. посібн. для позааудит. роботи студ. / Т.Г.Ярних, О.С.Данькевич; під ред. Т.Г.Ярних – Х.: Вид.-во НФаУ, 2011.– 54 с.
 2. Робочий зошит навчальної пропедевтичної практики з аптечної технології ліків: навч. посіб. для студ. 1-го курсу спец. «Фармація» / Т. Г. Ярних,О. С. Данькевич, Н. В. Хохлєнкова. – Х.: НФаУ, 2011. – 84 с.
 3. Справочные материалы для подготовки к лицензионному екзамену «Крок-2» по аптечной технологии лекарств: практ. пособие для студ. спец. «Фармація» / Т.Г.Ярных, Н.В.Хохленкова, Н.Ф.Орловецкая и др.– Х.: НФаУ, 2011. – 26 с.
 4. Reference materials for preparation to licensed examination «CROCK-2» on Chemist’s Technology of Drugs: for English students of “Pharmacy” specialty: Practical aids. For individual student’s work / Yarnykh T.G., Garkavtseva O.A., Buryak M.V. and others. – Kh., 2011. – 26 p.
 5. Workbook for propedeutical practice in Chemist’s Technology of Drugs: a handbook for the 1-st year students of specialty of “Pharmacy” / T.G. Yarnykh, A.I. Tikhonov, O.A. Garkavtseva, M.V. Buryak, O.S. Dankevich. – Kharkov: PH of NUPh, 2011. – 80 p.
 6. Workbook for Chemist’s Technology of drugs: a tutorial for the 3-rd year English students of pharmaceutical higher schools and departments “Pharmacy” speciality / T.G. Yarnykh, O.I. Tikhonov, O.A. Garkavtseva et al. – Kharkov: NUPh, 2011 – 138 p.
 7. Workbook for Biopharmacy: a handbook for the 5-th year English students of pharmaceutical higher schools and departments / T.G. Yarnykh, O.I. Tiknonov, O.A. Garkavtseva et al. – Kharkov: NUPh, 2011 – 32 p.
 8. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2011: навч. посіб. / В.П. Черних, І.С. Гриценко, О.М. Котенко та ін.; За ред. В.П. Черних. – 16-е вид., перероб. та доп. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011.― 224 с.
 9. Методологія викладання аптечної технології ліків: нав.-метод. посіб. Для викл. / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, С.О. Тихонова та ін.; за рд. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – Х.: НФаУ, 2011. – 232 с.

 Нормативно-технічна документація

 1. Загальна фармакопейна стаття, яка включена до ДФУ, 1 вид., 4 доп.,  2011 р., 5.N.1 «Екстемпоральні лікарські засоби. Порошки екстемпоральні»  (1.4-221-1.4-222).-
 2. Нормативна документація щодо приготування ліків в умовах аптек (пропозиції доповнень до ДФУ): Збірник проектів нормативних документів / Т.Г. Ярних, О.І. Тихонов, В.М. Чушенко, О.А. Гаркавцева, Ю.В. Левачкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – 80 с.

 Методичні рекомендації

 1. Т.Г. Ярних, О.І. Тихонов, С.В. Гриценко, О.А. Гаркавцева, О.А. Гриценко. Збори: метод. реком. до провед. навч.-вироб. заняття у формі ділової гри «Я працюю у виробничому відділі аптеки № 63» для студ. спец. «Клінічна фармація»; За ред. проф. Т.Г. Ярних. – Х.: НФаУ, 2010. – 20 с.
 2. Аптечна технологія ліків: Метод. реком. і завдання до контрольних робіт / О.І. Тихонов, Т.Г.Ярних, Є.В. Гладух та ін.; за ред. О.І. Тихонова. – Х.: НФаУ, 2010. – 160 с.

 Інформаційні листи

 1. Склад та технологія приготування екстемпоральних супозиторіїв з парацетамолом на основі вітепсолу: інформ. лист /Т.Г.Ярних,  В.М. Чушенко, О.С. Смирнова, Ю.С.Лисогор. – К.: Укрмедпатентінформ,  № 224-2010. – 2 с.
 2.  Методика кількісного визначення парацетамолу в екстемпоральних супозиторіях на основі вітепсолу спектрофотометричним методом: інформ. лист /Т.Г.Ярних,  В.М. Чушенко, О.С. Смирнова, Ю.С.Лисогор. – К.: Укрмедпатентінформ,  № 225-2010. – 2 с.

 Статті

 1. Ярних Т.Г., Хохленкова Н.В., Буряк М.В. Фізико-хімічні дослідження мазі на основі густого екстракту кори дуба // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2011 р. – №1. – С. 81-82
 2. Реологічне дослідження мазі з густим екстрактом кори дуба / Буряк М.В., Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Трутаєв І.В. // Фармацевтичний журнал. – 2010. – №5. – С. 45-49.
 3. Порівняльний аналіз нормативної документації на сировину «Дуба кора»/ А.Г. Котов, Е.Е. Котова, Н.В. Хохленкова, Т.Г. Ярних, М.В. Буряк, О.Г. Вовк // Фармаком. – 2010 р. – №3. –С. 21-26.
 4. TLC method for identification of tannins in Oak bark/N.V. Khokhlenkova, T.G. Yarnykh// Adstracts book of the 15th International Congress Phyropharm 2011-25-27 July, 2011.- Nuremberg, Germany.- 59-60.
 5. Ярних Т.Г., Хохленкова Н.В., Купріянова О.М. Вивчення актуальності розробки нових перев’язувальних засобів з використанням сировини природного походження // Запорожский медицинский журнал– 2011 р. – №4. – С. 114-115.
 6. Орловецька Н.Ф., Данькевич О.С. Удосконалення технології дерматологічних мазей з іхтіолом за утрудненими прописами // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 4. – С. 45-47.
 7. Ярних Т.Г. Розробка складу та технології екстемпоральної емульсії з хлорофіліптом / Т.Г.Ярних, О.С.Данькевич // Вісник фармації. – 2011. – № 1. – С. 41-43.
 8. Ярных Т.Г., Толочко Е.В., Чушенко В.Н. Изучение ассортимента суппозиторных основ (обзор) // Химико-фармацевтический журнал. – 2010. – № 10 (44). – С. 21 – 26.
 9. Ярних Т.Г., Данькевич О.С. Розробка складу та технології екстемпоральної емульсії з хлорофіліптом // Вісник фармації. – 2011. – № 1. – С. 41-43.
 10. Данькевич О.С., Орловецька Н.Ф. До питання розробки емульсії з хлорофіліптом для лікування ринітів // Запорожский медицинский журнал. – 2011. – Том 13, № 4. – С. 102-103.
 11. Хохлова Л.М., Орловецька Н.Ф., Данькевич О.С. Підвищення антимікробної стабільності мазі Конькова шляхом хімічного консервування // Апітерапія: сьогодення та майбутнє фармації: Матеріали IV з’їзду апітерапевтів України (12-13 травня 2011 р., м. Київ). – Х.: Оригінал, 2011. – С. 122-126.
 12. Орловецкая Н.Ф., Данькевич О.С. Ledum – источник получения гомеопатических препаратов // Современные аспекты разработки и совершенствования состава и технологии лекарственных форм: Материалы Всероссийской научно-практической интернет-конференции с международным участием, 27 апреля 2011 года, г. Курск. – Курск: ГОУ ВПО КГМУ Минздравсоцразвития России, 2011. – С. 323-326
 13. Орловецкая Н.Ф., Шрамко А.И., Гарбуз А.Е. Жгучее лекарство: Применение перца однолетнего в народной, научной и гомеопатической медицине. – Провизор, №1. – 2011. – С. 16-22.
 14.  Т.Г.Ярних, К.В. Толочко, В.М. Чушенко Супозиторні основи: вивчення асортименту // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – Вип. XXIII, № 4. – 2010. – С. 79-81.
 15.  Левачкова Ю.В., Степанова К.О. Дослідження протигрибкової активності комбінованих песаріїв «Клімедекс» // Анали Мечниковського інституту. – №4. – 2010. – С.66-68.
 16.  К.О. Степанова, О.В. Должикова, Л.М. Малоштан, Ю.В. Левачкова Вивчення репаративної активності нових комбінованих песаріїв «Клімедекс» та «Фітовагін» // Український біофармацевтичний журнал. – 2010. – №4 (9). – С. 47-50.
 17. Ю.В. Левачкова Мікробіологічне обґрунтування складу песаріїв «Клімедекс» // Вісник фармації . – 2010 р. – № 4. – С.7-9
 18.  Ю.В. Левачкова Біофармацевтичне обґрунтування складу песарїів «Меланізол» // Український біофармацевтичний журнал. – 2010. – №5 (10). – С. 4-7.
 19. Ю.В.Левачкова Обґрунтування технології та стандартизація песаріїв «Меланізол» // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 4. – С. 31-35.
 20. Т.Г. Ярних, В.М. Чушенко, Ю.В. Левачкова Розробка методики спектрофометричного визначення метронідазолу у песаріях «Меланізол» // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – №5(13). – С. 16-20.
 21. Ю.В. Левачкова, Т.Г. Ярних, В.М.Чушенко Л.М. Малоштан Розробка складу та дослідження песаріїв «Клімедекс» // Вісник фармації. – 2011 р. – № 1 (65). – С. 6-8.
 22. Левачкова Ю.В., Ярних Т.Г., Чушенко В.М., Малоштан А.В. Обґрунтування складу песаріїв «Фітовагін» для лікування запальних гінекологічних захворювань // Клінічна фармація. – 2011 р. – Т. 15, № 1. – С. 30-33.
 23. Ю.В. Левачкова Розробка та обґрунтування технології песаріїв «Фітовагін» // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика». – 2011 р. – Вип. 20, кн. 3 – С. 361-367.
 24. Ю.В. Левачкова, О.А. Здорик Розробка та валідація методики кількісного визначення метронідазолу у песаріях // Медична хімія. – 2011 р. – Т. 13, № 2 (47). – С. 115-120.
 25. Тоцька Н.В., Ярних Т.Г., Гаркавцева О.А. Розробка складу мазі для інтрамамарного застосування у ветеринарній медицині на підставі реологічних досліджень // Вісник фармації. – 2010. – № 1 (61). – С. 7-9.
 26.  Реологічне дослідження мазі з густим екстрактом кори дуба / Буряк М.В., Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Трутаєв І.В. // Фармацевтичний журнал. – 2010. – №5. – С. 45-49.
 27. Л.В. Яковлєва, Є.О. Ковальова, В.В. Ковальов, Ахмад Ібрагім Салейман // Експериментальне дослідження репаративної та протизапальної активностей мазі «Філетол» // Вісник фармації №1. – 2010 р. – С. 59-61.
 28.  Тихонов О.І., Черних В.П., Тихонова С.О., Ярних Т.Г. Національний фармацевтичний університет – провідний науковий центр зі створення апіпрепаратів в Україні. // Апітерапія: сьогодення та майбутнє фармації: Матеріали IV з’їзду апітерапевтів України (12-13 травня 2011 р., м.Київ) / Редкол.: Л.І. Боднарчук, В.П. Черних, О.І. Тихонов. – Х.: Оригінал, 2011. – 416 с.
 29.  А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных, С.А. Тихонова, Т.Н.Зубченко, Е.Е. Богуцкая Доказательная Фармація // Український вісник психоневрології. – Т.18, вип.. 2 (63), додаток –2010. –Х.:2010 – С.66-68.
 30.  Тихонов О.І., Ярних Т.Г., Гризодуб О.І. та ін Пропозиції щодо доповнення до загальної статті ДФУ 5.N.1.1 Виготовлення водних і неводних розчинів для орального та зовнішнього застосування в умовах аптеки // Фармаком. – № ½. – 2011. – С. 48-51.
 31.  Ярних Т.Г., Левачкова Ю.В., Гаркавцева О.А. Наукове обґрунтування використання ефірної олії чайного дерева в гінекології та дерматології // Фітотерапія. Часопис. – 2011. – № 1. – С. 77-79.
 32.  Ярных Т.Г., Гаркавцева О.А., Чушенко В.Н. Разработка и стандартизация мази «Дермалик» // Химико-фармацевтический журнал. – 2011. – Том 45. – № 8. – С. 47-50.
 33.  Михайленко В.В. Розробка технології гелю “Апі-арт” для лікування артритів та артрозів / В.В. Михайленко, О.І. Тихонов, О.М. Котенко // Вісник фармації. – 2011. – № 2(66). – С. 3–6.
 34. Бондаренко А.С. Дослідження технологічних параметрів лікарської рослинної сировини при створенні сиропу для лікування застудних захворювань / А.С. Бондаренко, Є.В. Гладух, О.М. Котенко // Вісник фармації. – 2011. – № 3(67). – С. 17–19.
 35. Фізико-хімічні дослідження природної лікарської сировини перги / В.Л. Бербек, О.І. Тихонов, О.М. Котенко та ін. // Вісник фармації. – 2011. – № 3(67). – С. 20–23.
 36. Розробка методики ідентифікації та кількісного визначення діакамфу в ректальних супозиторіях / Н.А. Гербіна, В.О. Грудько, Д.І. Дмитрієвський та ін. // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. – Т. 6, № 2. – С. 111–114.
 37.  Аналіз факторів дискомфорту з урахуванням вимог належного планування клінічних випробувань за участю здорових добровольців / В.Є. Доброва, М.Г. Старченко, І.А. Зупанець, О.М. Котенко // Запорожский медицинский журнал. – 2011. – Т. 13, № 5. – С. 16–21.
 38.  Котенко О.М. Контроль якості ліпофільного екстракту обніжжя бджолиного / О.М. Котенко, О.І. Тихонов, Н.В. Живора // Апітерапія: сьогодення та майбутнє фармації: Матеріали IV з’їзду апітерапевтів України, м. Київ, 12–13 трав. 2011 р. – Х.: Оригінал, 2011. – С. 52–57.
 39.  Лікарські препарати для місцевого лікування ран: сучасний стан та перспективи розвитку Л.В. Яковлєва, О.В. Ткачова, В.В. Ковальов, А.І. Солейман // Здобутки клінічної і експериментальної медицини № 1 (14) . – 2011 р. – С. 18-27

Патенти

 1. Патент на винахід № 93011 «Засіб у формі мазі для лікування атопічного дерматиту», Ярних Т.Г., Гаркавцева О.А., Малоштан Л.М., Київ, 2010. – 8 с.
 2. Патент на корисну модель № 53421, А61J 3/00. Пристрій для виготовлення двошарових супозиторіїв: Бюл. № 19, 11.10.2010. Ярних Т.Г., Левачкова Ю.В., Гриценко С.В.
 3. Патент на корисну модель № 53420 від 11.10.2010 Спосіб одержання засобу з протизапальною, мембрано стабілізуючою та антимікробною активністю Хохленкова Н.В., Ярних Т.Г., Яковлева Л.В., Ткачова О.В
 4. Заявка на винахід № а 2010 13756 від 19.11.2010 Засіб у формі песаріїв для лікування інфекційно-запальних гінекологічних захворювань; Степанова К.О., Должикова О. В, Малоштан Л.М., Левачкова Ю.В
 5. Заявка на корисну модель № u 2010 13780 від 19.11.2010 Засіб у формі песаріїв для лікування інфекційно-запальних гінекологічних захворювань; Степанова  К.О., Должикова О. В, Малоштан Л.М., Левачкова Ю.В.