Стрілець Оксана Петрівна

profesor Strilets_fotoСтрілець Оксана Петрівна – доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри біотехнології

Адреса: 61002; м. Харків, вул. Валентинівська (Блюхера), 4

Тел.(факс): (057) 778 -67-64

E-mail: biotech@nuph.edu.ua

Науковий профіль 

 

Автобіографія

Стрілець Оксана Петрівна народилася 21 лютого 1970 р. у селищі Зарубіно Хасанського району Приморського краю у родині військовослужбовців. У 1987 р. закінчила СШ №3 м. Симферопіль. У 1988 році вступила до Хабарівського Державного фармацевтичного інституту, у 1992 році переведена до Харківського Державного фармацевтичного інституту. У 1993 році закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація».

З 1993 року працює на посадах старшого лаборанта, асистента та доцента кафедри мікробіології. У період 2002-2004 рр. працює старшим науковим співробітником, завідувачем науково-методичної (науково-дослідної) лабораторії з питань фармацевтичної освіті. У 2002 році присвоєно почесне звання доцента. З 2004 року працює доцентом, а з 2014 року по теперішній час – професор кафедри біотехнології.

У 2001 році захистила кандидатську дисертаційну роботу за темою «Розробка складу та технології антисептичного перев’язувального засобу» (науковий керівник – професор Л.С.Стрельников).

Дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за темою «Наукове і експериментальне обґрунтування складу і технології комбінованих таблетованих лікарських форм антигіпертензивної дії» успішно захистила у 2013 році (науковий консультант – професор Л.С.Стрельников).

Громадська діяльність

Поряд з викладацькою і науковою роботою Стрілець О.П. веде активну громадську діяльність. Брала участь, як член робочої групи, у роботі з відкриття спеціальності «Промислова біотехнологія», протягом богатьох років була відповідальною за спеціальність «Біотехнологія». У складі робочої групи МОН України приймала активну участь в розробці стандартів освіти для спеціальності «Біотехнологія» (ОКХ, ОПП). Приймала активну участь у складі робочої групи з підготовки документів до ліцензування та акредитації спеціальностей напряму «Біотехнологія»: “Промислова біотехнологія”, “Екобіотехнологія”, “Біотехнологія біологічно активних речовин”, «Фармацевтична біотехнологія».

Протягом багатьох років є членом вченої ради факультету «Промислова фармація, управління та адміністрування», членом методичної технологічної комісії НФаУ, членом апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 15.00.01- технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Член науково-методичної комісії з біотехнології Міністерства освіти та науки України (2004-2015рр), з 2013 р. входить до складу журі Всеукраїнської олімпіади з біотехнології.

Нагороди. За досягнення у професійній і науковій діяльності О. П. Стрілець відзначена Почесними грамотами Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації (2004), Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (2005), Національного фармацевтичного університету (2014).

Наукова школа

Напрями наукових досліджень: створення комбінованих лікарських препаратів з антимікробними, антигіпертензивними властивостями, біотехнологічних препаратів з бактеріофагами, нормобіотиками; мікробіологічні дослідження з вивчення антимікробної активності, мікробної контамінації лікарських засобів; розроблення технологічних регламентів на лікарські препарати, методик контролю якості.

Учні:

 • Івахненко Олена Леонідівна; канд. дис. «Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з катіазином»

Видавнича діяльність

Видано близько 290 науково-методичних праць, з них: монографія, підручник, навчальні посібники з грифами МОН України, методичні рекомендації, статті у наукових і фахових журналах.

Монографія

Modern direction in chemistry, biology, pharmacy and biotechnology: monograph / editor in chief Volodymyr Novikov. – Lviv: Lviv Polytechnic, 2015. – 256 p.

Підручник

 • Гигиена и производственная санитария. Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Стрельников Л.С., Стрилец О.П., Чикиткина В.В. и др. – Х.; Изд-во НФаУ, 2006. – 400 с.

Навчальні посібники

 • Микробиология. Руко­водство к лаборатор­ным занятиям: уч. по­собие для студ. высш. уч. зав. / И.Л. Дикий, И.И. Сидорчук, И.Ю. Холупяк и др. – Х.: Изд-во НФаУ: Золотые стра­ницы, 2002.- 444 с.
 • Стрілець О.П., Стрельников Л.С. Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»//Авт. Кол.: Черних В.П., Зупанець І.А., Буллах І.Є. та ін. За ред. Чл.-кор. НАН України, проф. В.П.Черних і проф. І.А.Зупанця.- Х.: Вид-во НфаУ: «Золоті сторінки.- 2003.- 376 с.
 • Гигиена и производственная санитария. Учебник для студ. ВНЗ / Л.С. Стрельников, О.П. Стрилец, В.В. Чикиткина, Е.В. Щербак, И.Э.Бусыгина – Х.: Изд-во НФаУ, 2006.- 400 с.
 • Хімічна мікробіологія: Навч. посіб до лабор. занять. самост. аудитор. і позааудитор. роботи студ. / Л.С. Стрельников, О.П.Стрілець, В.В. Чікіткіна та ін.. – Х: Вид-во НФаУ, 2008. – 148 с.
 • Гигиена в фармации: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Л.С.Стрельников, В.В. Чикикткина, О.П. Стрилец и др. – Х.: НФаУ, 2010. – 392 с.
 • Hygiene in pharmacy: manual for practical classes and out-of-classwork for foreign students in specialty «Pharmacy»/ L.S. Strelnikov, O.V.Shcherbak, O.P. Strilets etc. – Kharkiv: NUPh, 2010 – 76 p.
 • Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв: навч. Посібник для студ. вищ. Нач. заклад./ М.В. Стасевич, А.О. Милянич, І.О. Гузьова, Л.С. Стрельников [та ін.]; за ред. В.П.Новікова. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 408 с. : іл.
 • Hygiene in pharmacy: manual for foreign students of higher schools / O.S. Kalyuzhnaya, O.P. Strilets, L.S. Strelnikov, O.L. Ivakhnenko – 2nd Edition, supplemented and revised. – Kharkiv.: NUPh : Golden Pages, 2013. – 224 p.
 • Біотехнологія. Дипломне проектування : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.С. Калюжная, О.П. Стрілець, Л.С. Стрельников., О.Л. Івахненко, М.В. Рибалкін, В.П. Новіков. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – 150 с.

Методичні рекомендації

 • Дикий И.Л., Стрельников Л.С., Великая М.М., Стрилец О.П.: Под общей редакцией академика АТК Украины И.Л. Дикого. Методические указания к лабораторным занятиям .по химической микробиологии  для   студентов   фармацевтического  института   факультета «Промышленная фармация».- Харьков.-1995.-70 с.
 • Дикий І.Л., Стрельников Л.С., Стрілець О.П., Велика М.М., Проскурнін Р.О. Методичні рекомендації з гігієни та промислової санітарії фармацевтичних виробництв.- Харків.- Видавництво НФАУ.- 2001.- 91с.
 • Дикий І.Л., Стрельников Л.С., Стрілець О.П. Хімічна мікробіологія з основами гігієни і промислової санітарії. Програма, контрольні завдання, метод. рекоменд. до лабораторних занять і тести для самостійної аудиторної і позааудиторної роботи для студ. заочної форми навчання зі спец. «Технологія фармацевтичних препаратів». – Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 108 с.
 • Стрельников Л.С., Стрілець О.П., Щербак О.В., Чикиткина В.В., Долгова Т.А. Методические рекомендации к выполнению дипломного проекта специалиста для студентов специальности 7.092901 «Промышленная биотехнология».- Х.: Изд-во НФаУ, 2007.- 84 с.
 • Hygiene in pharmacy: Collection of test / L.S.Strelnikov, O.P.Strilets, O.S.Kalyuzhnaya etc. – Kharkiv.: NUPh, 2011. – 53 p.
 • Гигиена в фармации. Сборник тестовых заданий для самостоятельной работы студентов фармацевтического и медико-фармацевтического факультетов / Чикиткина В.В., Стрилец О.П., Калюжная О.С., Стрельников Л.С. – Х. : НФаУ, 2012. – С. 108.
 • Маркетингові дослідження ринку комбінованих гіпотензивних лікарських засобів та науково-теоретичне обґрунтування складу препаратів для лікування артеріальної гіпертензії: метод. рек. / О.П.Стрілець, Ю.Л.Стрельникова, Л.С.Стрельников. – Х.: НФаУ, 2012. – 36с.
 • Hygiene in pharmacy : collection of tests for foreign students on speciality «pharmacy» / L. S. Strelnikov, O. P. Strilets, O. S. Kalyuzhnaya, V. V. Chikitkina, M. M. Tkach. – Kharkiv.: NUPh, 2013. – 53 p.

Розробки, впровадження, патенти

 • Патент на корисну модель 47002, Україна. Лікувально-профілактичний засіб у формі супозиторіїв для фармакокорекції вагінальних дисбіозів / Калюжная О. С., Стрельников Л.С., Стрілець О.П., Кабачний Г.І. Заявлено 03.08.2009, Опубл. 11.01.2010. – Бюл. № 1.
 • Патент на корисну модель 40487; Фармацевтична композиція у формі вагінальних су позиторіїв / Крутських Т.В., Бур’ян К.О., Бур’ян Г.О., Стрілець О.П. Заявлено 17.11.2008; Опубл. 10.04.2009. – Бюл. №7.
 • Патент на корисну модель № 47532; Комбінований гіпотензивний засіб / Трутаєв І.В., Стрілець О.П. Заявлено 14.08.2009; Опубл. 10.02.2010. – Бюл. №3
 • Патент на корисну модель № 47531, Фармацевтична композиція з гіпотензивною дією / Трутаєв І.В., Стрілець О.П. Заявлено 14.08.2009; Опубл. 10.02.2010. – Бюл. №3.
 • Патент на корисну модель 58812, Україна. Спосіб одержання імунобіологічного засобу у формі пінного аерозолю для лікування дерматологічних захворювань інфекційної етіології / Єрещенко О. А., Стрельников Л. С., Стрілець О. П., Кабачний Г. І., Ткач М. М. Зареєстровано 26.04.2011 р. – Бюл. № 8.
 • Патент на корисну модель 58815, Україна. Імунобіологічний засіб у формі пінного аерозолю для лікування дерматологічних захворювань інфекційної етіології / Єрещенко О. А., Стрельников Л. С., Стрілець О. П., Кабачний Г. І., Ткач М. М. Зареєстровано 26.04.2011 р. – Бюл. № 8.
 • Патент на корисну модель 65485, Україна. Спосіб одержання м’якої лікарської форми 3-(4,5-дигідротіазол-2-іл)аміду цис-1,2,2-триметилциклопентан-1,3-дикарбонової кислоти / Кустова С. П., Івахненко О. Л., Стрілець О.П. [та ін.]; Заявлено 04.05.11; Опубл. 12.12.11. – Бюл. № 23.
 • Патент на корисну модель 86662, Україна. Спосіб корекції індукованих цитостатиком порушень сперматогенезу у щурів / Калюжная О. С., Бречка Н.М., Малова Н.Г., Стрельников Л.С. та ін. Заявлено 17.06.2013, Опубл. 10.01.2014. – Бюл. № 1.
 • Патент на корисну модель 06472, Україна. Імунобіологічний препарат для попередження та лікування кандидозної інфекції / Рибалкін М. В., Філімонова Н. І., Стрельников Л. С., Стрілець О. П. Заявлено 11.06.2014, Опубл. 27.10.2014. – Бюл. № 20.
 • Патент на корисну модель 06471, Україна. Спосіб одержання імунобіологічного препарату для попередження та лікування кандидозної інфекції / Рибалкін М. В., Філімонова Н. І., Стрельников Л. С., Стрілець О. П. Заявлено 11.06.2014, Опубл. 27.10.2014. – Бюл. № 20.
 • Спосіб одержання розчину імунобіологічного лікарського засобу для попередження та лікування кандидозної інфекції / Н. І. Філімонова, Л. С. Стрельников, О. П. Стрілець, М. В. Рибалкін // Інформаційний лист № 119-2015.
 • Імунобіологічний лікарський засіб для попередження та лікування кандидозної інфекції / Рибалкін М.В., Філімонова Н.І., Стрельников Л.С., Стрілець О.П., Кононенко Н.М., Калюжная О.С., Івахненко О.Л., Чікіткіна О.М. – № 214-2015. – С. 4.

Членство у фахових асоціаціях

З 2010 року Стрілець О.П. член Європейської федерації біотехнології (European Federation of Biotechnology), з 2012 року член Товариства біотехнологів Росії ім. Ю.А.Овчиннікова.

Статті у фахових іноземних наукових журналах (2011-2016)

Статті у фахових вітчизняних журналах (2011-2016)

 Викладання дисциплін

 • «Вступ до фаху. Історія біотехнології»
 • «Загальна біотехнології»
 • «Промислова біотехнологія»
 • «Новітні технології виробництва біопрепаратів»
 • «Екобіотехнологія»
 • «Молекулярна біотехнологія»
 • «Організація та планування науково-дослідних робіт»
 • «Нанобіотехнологія»