Таран Світлана Григорівна

profesor_Taran

Світлана Григорівна Таран – професор кафедри медичної хімії, доктор фармацевтичних наук, професор;

Адреса: 61168 вул. Валентинівська 4, Харків, Україна.

Тел. 67-31-41, 67-92-04

E-mail:medchem@nuph.edu.ua

 

Народилася 28.12.1949 р. в м. Харкові. У 1972 р. закінчила Харківський фармацевтичний інститут  з відзнакою. За розподіленням працювала в аптеці №2 м. Харкова, потім – старшим інспектором аптечного управління Харківського облвиконкому (1972-1976 рр.).

З  1976 р. працює в Харківському фармацевтичному інституті: асистент (1976р.); доцент кафедри фармацевтичної хімії (1986-2004рр.); виконувала обов’язки завідувача кафедри фармацевтичної хімії (1988-1993; 1995-1998рр.) З 2005 р.- професор новоствореної кафедри медичної хімії Національного фармацевтичного університету.

 Кандидатська дисертація «Синтез, будова та біологічна  активність в ряду ацильних похідних арилгідразинів» (1985р.); докторська дисертація  «Синтез та дослідження біологічно активних похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну» (2004р.).

 Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти України (1993р.), Міністерства охорони здоров’я України (2004р.), Фармацевтичної асоціації України (2005р.),  Харківської обласної державної адміністрації (2004р.), Національного фармацевтичного університету (2002, 2004рр.), дипломом та золотою медаллю 8-го Міжнародного  Салону винаходів і нових технологій «Новий час» (2012 р.). У 2009 р. отримала грант канадського відділення УНТЦ «Globalpartnership» на участь у конференції «Наука і технологія для людини», м.Торонто, Канада. У 2016 р. брала участь у міжнародній науковій конференції (м. Бохум, Німеччина).

Підготувала 4 кандидатів наук:

 1. Євтіфєєва О.А. «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 3-заміщених 4-гідрокси-2-оксохінолінів» – 1999 р.
 2. Ліханова Н.В. «Синтез, вивчення фізико-хімічних та біологічних властивостей алкіламідів 1-R-4-гідрокси-2-оксохінолін-3-карбонових кислот» – 2000 р.
 3. Каменецька О.Л. «Синтез біологічно активних речовин в ряду похідних 2-оксо-4-гідроксихінолін-3-оцтової кислоти» – 2001 р.
 4. Кізь О.В. «Синтез, хімічні та біологічні властивості похідних 1-арил-2,4-піролідиндіонів» – 2010 р.

Співавтор розробки препарату антитиреоїдної дії «Тиреохін» (доклінічні дослідження).

Опубліковано близько 250 наукових  та навчально-методичних праць, основними з яких є:

Навчально-методичні видання:

 • Медична хімія. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. /І.С.Гриценко, С.Г.Таран, Л.О.Перехода, та ін.; за заг.ред.І.С.Гриценка. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2017. – 552с.
 • Фармацевтична хімія. Підручник для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акред. ; вид. 3-те, випр., доопр. / Безуглий П.О.,Георгіянц В.А., Гриценко І.С., Українець І.В., Таран С.Г. та ін. / За заг. ред. проф.. П.О.Безуглого. – Вінниця.: Нова книга, 2017. – 456 с. (гриф МОН)
 • Фармацевтическая химия. Учебник для студ. высш. фармац. учебн. завед.  ІІІ-ІV уровней аккред.; перевод с укр. /П.А. Безуглый, В.А. Георгиянц, И.С. Гриценко, И.В. Украинец, С.Г. Таран и др./ Под общ.ред. П.А. Безуглого. – Винница: Нова Книга, 2017. -464 с. (гриф МОН)
 • Історія кафедри медичної хімії НФаУ: монографія / укл.: Л.О.Перехода, І.С.Гриценко, С.Г.Таран та ін. – Харків: НФаУ, 2017. – 152 с
 • Виробнича практика зі стандартизації, контролю якості та сертифікації. Методичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів»./ – Х.: Вид-во НфаУ, 2015. – 24с.
 • Збірник тестів з фармацевтичної хімії. Навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл./П.О.Безуглий, І.С.Гриценко, В.А.Георгіянц, С.Г.Таран та ін./‒ Х.: НфаУ: Золоті сторінки, 2015. – 304 с. (гриф МОН).
 • Программа, методические рекомендации и контрольные задания по фармацевтической химии для студентов уровневой формы обучения по специальности «Фармация»./ И.С.Гриценко, С.Г.Таран и др./ – Х.: НфаУ, 2013. – 112с.
 • Виробнича практика з медичної хімії. Типова програма нормативної навчальної дисципліни для студентів вищ. навч.зак. та фарм. факультетів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації  спеціальності «Клінічна фармація»./ І.С.Гриценко, С.Г.Таран та ін./  – Х.: Вид-во НфаУ, 2013. – 12с.
 • Виробнича практика з медичної хімії. Методичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності «Клінічна фармація»./ І.С.Гриценко, С.Г.Таран та ін./  – Х.: Вид-во НфаУ, 2013. – 20с.
 • Стандартизація лікарських засобів. Методичні рекомендації для студентів V курсу фармацевтичного факультету./ І.С.Гриценко, С.Г.Таран та ін./  – Х.: Вид-во НфаУ, 2013. – 20с.
 • Фармацевтичний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.О. Безуглий, В.А. Георгіянц, І.С. Гриценко та ін. / За заг. ред. В.А. Георгіянц. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2013. – 552 с.
 • Фармацевтична хімія. Методичні рекомендації для студентів ІІІ-V курсів фармацевтичного факультету./ В.О.Георгіянц, І.С.Гриценко, С.Г.Таран таін./  – Х.: Вид-во НфаУ, 2012. – 118с.
 • Фармацевтична хімія. Підручник для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акред. ; вид. 2-ге, випр., доопр. / Безуглий П.О., Гриценко І.С., Українець І.В., Таран С.Г. та ін. / За заг. ред. проф.. П.О.Безуглого. – Вінниця.: Нова книга, 2011. – 560 с. (гриф МОН).
 • Фармацевтична хімія. Навчальний посібник / Безуглий П.О., Гриценко І.С., Українець І.В., Таран С.Г. та ін. / За заг. ред. П.О.Безуглого. – Вінниця.: Нова книга, 2006. – 552 с. (гриф МОН)
 • Абітурієнту Національної фармацевтичної академії України 2002. 7-е видання, перероб ISBN 966-615-119-7 / В.П.Черних, В.М.Толочко та ін./ За заг. ред. В.П.Черних.‒ Харків: Вид-во НФАУ “Золоті сторінки”, 2002. – 232 с.(гриф МОН)

 Патенти 

 • Пат.98446U Україна, МПК С07D 207/00 А61К 31/40. 1-Феніл-4-о-толіл­аміно-1,5-дігідропірол-2-он, який проявляє анальгетичну та протизапальну активність / Зубков В. О., Таран С. Г, Гриценко І. С., Кізь О. В., Яковлєва Л. В, Шаповал О. М., Литвиненко Г. Л. №200805674;заявл.30.04.2008, опубл. 25.05.2012, бюл.№10.                                            
 • Пат. 90523U Україна, МПК С07D 207/38, А61Р 29/00. 4-Бензіламіно-1-феніл-1,5-дігідропірол-2-он, який проявляє анальгетичну та протизапальну активність / Зубков В. О., Таран С. Г., Кізь О. В., Яковлєва Л. В., Шаповал О. М., Литвиненко Г. Л. №200800088,заявл.02.01.2008,опубл.11.05.2010.бюл.№9.
 • Пат. 86231 Україна, МПК С07D 207/38, 207/30, А61Р 29/00, С07D 207/335. Застосування 1-фенил-4-феніламіно-1,5-дигідропірол-2-он, як за­собу, який проявляє анальгетичну активність / Зубков В. О., Таран С. Г, Гриценко І. С, Кізь О. В., Яковлєва Л. В, Шаповал О. М. ; заявник і власник патенту Національний фармацевтичний університет. – № а 2006 11602 ; заявл. 03.11.06 ; опубл. 10.04.2009, Бюл. № 7.
 • Пат. 357414 U Україна, МПК С07D 207/00 А61К 31/40. 1-Феніл-4-о-толіл­аміно-1,5-дігідропірол-2-он, який проявляє анальгетичну та протизапальну активність / Зубков В. О., Таран С. Г, Гриценко І. С., Кізь О. В., Яковлєва Л. В, Шаповал О. М., Литвиненко Г. Л., заявник і власник патенту Національний фармацевтичний університет. – № u 2008 05676 ; заявл. 30.04.2008 ; опубл. 10.11.2008. Бюл. № 21.
 • Пат. 35938 U Україна, МПК С07D 207/00 А61К 31/40. 1-Феніл-4-о-толіл­аміно-1,5-дігідропірол-2-он, який проявляє антиоксидантну активність / Зубков В. О., Таран С. Г. та ін. ; заявник і власник патенту Національний фарма­цевтичний університет. – № u 2008 05673 ; заявл. 30.04.2008 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19.
 • Пат. 90547 U Україна, МПК С07D 207/38 А61Р 39/06. 1-Феніл-4-о-толіл­аміно-1,5-дігідропірол-2-он, який проявляє антиоксидантну активність / Зубков В. О., Таран С. Г., Кізь О. В., Вороніна Л. М., Стрель­ченко К. В., Красільнікова О. А.; заявник і власник патенту Національний фарма­цевтичний університет. – № а 2008 05672 ; заявл. 30.04.2008 ; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9.
 • Пат. 23664 U Україна, МПК С07D 207/26, А61К 31/40, С07D 207/335. 1-Фе­нил-4-феніламіно-1,5-дигідропірол-2-он, який проявляє анальгетичну активність/ Зубков В. О., Таран С. Г ., Гриценко І. С. та ін.; заявник і власник патенту Національний фармацевтичний університет. – № u 2006 11590 ; заявл. 03.11.06 ; опубл. 11.06.07, Бюл. № 8.
 • Патент України на винахід  65914А, МПК 7 А61К31/47, А61К9/20. Засіб для лікування захворювань, пов’язаних з гіперфункцією щитовидної залози І.В. Українець Д.І. Дмитрієвський та ін. / Опубл. 15.04.2004. Бюл. №4

Наукові статті:

 • Sich, I.V.; Berezniacov, A.V.; Perechoda L.O.; Taran, S.G.; Yaremenko, V.D. Reasearch of Diuretic Action of 5- Substituted Derivatives of 1,3,4-Thiadiazole/ Saudi Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences 2017, Vol.3, 112-115
 • Application of bipolar gas discharge for water sterilization from aureus and  E. coli. / Anatoliy Taran, Andriy Orhrimovskiy, Petro Komozinskiy, Oleksandr Kysletsyn, Svitlana Taran, Natalia Filimonova, Viktor Lesnoy, Daria Oranska // 69th Annual Gaseous Electronics Conference. October 10 – 14, 2016. – Bulletin of the American Physical society, Vol. 61,Numbеr 9.
 • Мetylatson of position 8 in the pyridine moiety of the N-(benzyl)-2-hydroxy-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxamide molecule as an attempt to enhance their analgesic properties/ I.V. Ukrainets, S.G.Taran and oth./Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. – 2015/-Vol.13, iss. 4(52).
 • Взаимодействие этиловых эфиров N-замещённых4-гидрокси-2-оксо-2,5-дигидро-1Н-пиррол-3-карбоновых кислот с аминами/ в кн. «Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты». – М. : МБФНП, 2014, том 1, с.204-205.
 • Синтез і фармакологічна активність 9-аміно-5-нітроакридинію 3-оксамоїл­за­­міщених N-фенілантранілатів / М.М. Сулейман, С.Г. Ісаєв, В.Д. Яре­менко,О.Є. Микитенко, О.В. Кізь, Н. Ю. Шевельова // Медхімія. – 2012. – № 14(50). – С. 77-81.
 • Оптимізація синтезу 4-(2-метилфеніл)аміно-1-феніл-1,5-дигідропірол-2-ону – перспективної лікарської речовини групи НПЗЗ / В.О. Зубков, С.Г. Таран, О.В. Кізь, К. А. Таран // Вісник фармації. – 2012. – №4 
 • Розробка методик стандартизації 4-(2-метилфеніл)аміно-1-феніл-1,5- дигідропірол-2-ону / В.О. Зубков, С. Г. Таран, З. Г. Єрьоміна, О. В. Кізь, О. Л. Каменецька // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 4(16). – С. 44-50.
 • Синтез та дослідження протимікробних властивостей 1-феніл-4-арил­амінозаміщених 1,5-дигідропірол-2-онів / С. Г. Таран, В. О. Зубков,О. В. Кізь, Н. В. Дубініна // Фармац. журн. – 2009. – № 3. – С. 55-59.
 • Синтез та протимікробна активність анілідів 4-гідрокси-2-оксо-1-феніл-2,5-дигідро-1Н-піроло-3-карбонової кислоти / В. О. Зубков, С. Г.Таран, О.  В. Кізь, Н. І. Філімонова // Вісник фармації. – 2008. – №4 (56). – С. 13-16
 • 3-Диметиламинометил-2-метил-1Н-хинолин-4-ОН – эффективный реагент в синтезе 3-аминометилзамещенных хинолонов/   В. А. Зубков, И.С. Гриценко,  С.Г. Таран  та ін. // Журнал орг. та фарм. хімії.– 2005. – Т. 3, вип. 2 (10). – С. 23-27.
 • Синтез та діуретична активність 1-R-3-(6′-хлор-7′-сульфаміл-2’Н-1′,2′,4′-бензотіадіазін-1′,1′-діоксід-3′-іл)-4-гідрокси-2-оксо-хінолінів / І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.// Вісник фармації. – 2003. – Т 34, № 2. – С. 16-19.
 • 4-Оксихинолоны-2. 47. Синтез и диуретическая активность (2н-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид-3-ил)-метил-амидов 1R-2-оксо-4-гидроксихинолин-3-карбоновых кислот/ С.Г.Таран, И.В.Украинец, Н.В.Лиханова, О.В.Горохова, П.А.Безуглый// Химия гетероцикл. соединений. – 2001. – № 2 . – С. 262-265.
 • Structure of ethyl 4-butilamino-2-chloro-3-quinolinecarboxylate / I.V. Ukrainets, S.G. Taran, Jaradat Nidal Amin, V.N. Baumer, O.V. Shishkin// Acta Crystallographica Section, 2001, E 57, O. 254-255
 • 4-Оксихинолоны-2. 44. Cинтез 2-R-3-оксо­морфолино-[5,6-c]-6-R’-хинолин-5-онов/ С.Г.Таран, И.В.Украинец, Л.В.Сидоренко, О.В.Горохова, Джарадат Нидаль Амин// Химия гетероцикл. соединений. – 2000. – № 8. – С. 1080-1083.
 • Effective Synthesis of3-(Benzimidazol-2-yl)-4-Hydroxy-2-Oxo-1,2-Dihydroquinolines/ I.V.Ukrainets, P.A.Bezugly, S.G.Taran, O.V.Gorokhova, A.V.Turov // Tetrahedron Letters. – 1995. – Vol. 36, N – P. 7747-7748.

    Індекс Хірша  –  6.

   Читає курси лекцій з фармацевтичної хімії, медичної хімії, фармацевтичної та косметичної хімії, стандартизації лікарських засобів, методів дослідження метаболізму лікарських засобів.

  Хоббі – подорожі, історична література.