Українець Ігор Васильович

profesor Ukrainets_fotoУкраїнець Ігор Васильович доктор хімічних наук, професор кафедри фармацевтичної хімії НФаУ.

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська,4
Тел.: (0572) 67-91-97, 67-91-85
E-mail: farmchem@nuph.edu.ua
Науковий профіль: 

 

Автобіографія. Українець Ігор Васильович народився у 1960 р. у с. Березоточа Лубенського р-ну Полтавської обл. Закінчив Харківський фармацевтичний інститут (1982), в якому працює: аспірант (1982–1987), служба в рядах Радянської Армії (1982-1984); асистент (1985–1990), молодший науковий співробітник (1990–1992), доцент (1992–1994), професор кафедри фармацевтичної хімії (з 1994). Напрями наукових досліджень: пошук БАР серед похідних 2-оксо-4-гідроксихінолінів. Автор близько 600 друкованих праць, в тому числі більше 170 статей опубліковані у міжнародних виданнях (Chemistry of Heterocyclic Compounds, Tetrahedron Letters, Scientia Pharmaceutica, Acta Crystallographica, Spectrochimica Acta, Journal of Analytical Chemistry, Tetrahedron та ін.), 25 авторських свідоцтв і 45 патентів (у тому числі 15 міжнародних) на способи отримання БАР протисудомної, анестезуючої, діуретичної, протимікробної, протитуберкульозної, антигіпоксичної, аналгетичної дії. Захистив кандидатську дисертацію за темою «Синтез и исследование новых биологически активных производных 2-карбоксифениламида малоновой кислоты» (1988) та докторську дисертацію за темою «Синтез, хімічні перетворення та біологічні властивості похідних алкіл-(арил-)амідів малонової кислоти» (1992).

Громадська діяльність. Багатопланова громадська діяльність в різні роки: член спецради Національного фармацевтичного університету, опонент дисертаційних робіт в різних спецрадах з фармацевтичної та органічної хімії, голова ДЕК.

Відзначений почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Фармацевтичної асоціації України, у 2008 р. нагороджений дипломом міжнародного фонду “Научное партнерство” Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, Дипломом “Памяти профессора А.Н. Коста” за досягнення в хімії гетероциклічних сполук Російським хімічним товариством імені Д.І. Мендєлєєва; у 2015 р. нагороджений золотою медаллю “100 лет профессору А.Н Косту” за особливі досягнення в хімії гетероциклів.

Наукова школа. Підготував 2 докторів наук, 19 кандидатів наук. Керує виконанням 3 докторських та 3 кандидатських дисертацій.

Учні

Докторські дисертації

Березнякова Наталія Леонідівна (2013) «Синтез, хімічні перетворення і біологічні властивості похідних 2-оксо-4-дигідроксихінолін-3-карбонових кислот та їх структурних аналогів»

Таран Світлана Григорівна (2004) «Синтез та дослідження біологічно активних похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну»

Кандидатські дисертації

 1. Криванич Ольга Валеріївна (2015) «Синтез нових біологічно активних речовин на основі 4-гідрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбоксамідів»
 2. Гриневич Ліна Олександрівна (2013) «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості N-R-амідів 4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот»
 3. Кравцова Вікторія Володимирівна (2011) «Пошук нових місцево анестезуючих засобів в ряду амідованих похідних оксохінолін-3-карбонових кислот»
 4. Давиденко Олександра Олександрівна (2011) «Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність заміщених 4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот і їх похідних»
 5. Лю Янян (2010) «Синтез нових засобів боротьби з мікобактеріозами на основі гідразидів 1-R-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот»
 6. Колісник Олена Валентинівна (2009) «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості амідованих похідних 4-гідрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбонових кислот»
 7. Паршиков Віктор Олександрович (2009) «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 1-R-4-метил-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот»
 8. Головченко Ольга Сергіївна (2008) «Синтез та антимікобактеріальні властивості бензиліденгідразидів 1-R-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот»
 9. Моспанова Олена Володимирівна (2008) «Синтез, будова та біологічна активність похідних 1-гідрокси-3-оксо-5,6-дигідро-3Н-піроло[3,2,1-ij]хінолін-2-карбонової кислоти»
 10. Петрушова Лідія Олександрівна (2006) «Синтез, хімічні та біологічні властивості тіазоліл-2-амідів 1-R-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонових кислот»
 11. Амжад И.М. Абу Шарк (2003) «Синтез, фізико-хімічні та протитуберкульозні властивості бензтіазоліл-2-амідів 1-R-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонових кислот»
 12. Абдель Насер Дакках (2003) «Синтез, будова та протитуберкульозна активність фторзаміщених амідів 1-R-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонових кислот»
 13. Махер Амер (2003) «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості ацильних похідних 4-(адаманти-1)-тіазоліл-2-аміну»
 14. Таран Катерина Анатоліївна (2002) «Синтез, хімічні та біологічні властивості анілінів 1-R-4-гідрокси-2-оксохінолін-3-карбонових кислот і їх структурних аналогів»
 15. Джарадат Нідаль Амін (2000) «Синтез потенційних протитуберкульозних засобів на основі гідразидів 1-R-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонових кислот»
 16. Марусенко Наталія Анатоліївна (1998) «Пошук нових антитиреоїдних засобів серед похідних 4-гідроксихінолінів-2»
 17. Сидоренко Людмила Васильовна (1998) «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 3-аміно-2-оксо-4-гідроксихінолінів»
 18. Філімонова Наталія Ігорівна (1994) «Фармакологічна активність функціонально заміщених 4-гідроксихінолінів»
 19. Горохова Ольга Вікторівна (1993) «Синтез, химические и биологические свойства производных алкил(арил)амидов малоновой кислоты»

Підручники. Співавтор підручника «Фармацевтична хімія» (2-х видань):

Фармацевтична хімія. Підручник для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акред. ; вид. 2-ге, випр., доопр. / Безуглий П.О., Гриценко І.С., Українець І.В., Таран С.Г., Бевз Н.Ю., Леонова С.Г., Гарна Н.В., Грузько В.О., Георгіянц В.А., Єрьоміна З.Г., Сич І.А., Горохова О.В., Алексєєва Т.В., Колісник О.В. / За заг. ред. проф. П.О.Безуглого. – Вінниця.: Нова книга, 2011. – 560 с. (гриф МОН)

Фармацевтична хімія. Підручник для студ. вищ. фармац. навч. закл. І фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації / Безуглий П.О., Гриценко І.С., Українець І.В., Таран С.Г., Бевз Н.Ю., Леонова С.Г., Гарна Н.В., Грузько В.О., Георгіянц В.А., Єрьоміна З.Г., Сич І.А., Горохова О.В., Алексєєва Т.В., Колісник О.В. / За заг. ред. П.О.Безуглого. – Вінниця.: Нова книга, 2008. – 560 с. (гриф МОН)

Навчальні посібники. Співавтор навчального посібника «Фармацевтичний аналіз» (2001, 2013), тестових завдань для контролю знань, текстів лекцій з фармацевтичної хімії, статей до «Фармацевтичної енциклопедії».

Методичні рекомендації. Приймав участь в складанні робочих програм з фармацевтичної хімії для студентів фармацевтичного факультету та факультету технології фармацевтичних препаратів з денної та заочної форми навчання; а також багатьох учбово-методичних рекомендацій з фармацевтичної хімії та броматології.

Членство у фахових асоціаціях. І. В. Українець є членом Американського хімічного товариства, працює міжнародним експертом дисертацій, які розглядаються у National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Національний інститут фармацевтичної освіти і досліджень, Індія).

Є членом редколегій міжнародного журналу Chemistry of Heterocyclic Compounds та вітчизняного Журналу органічної та фармацевтичної хімії.

Статті у фахових іноземних наукових журналах

2015

 1. Effect of Bromination on the Pharmacological Properties of Methyl 1-Allyl-4-Hydroxy-2,2-Dioxo-1H-2λ6,1- Benzothiazine-3-Carboxylate / V. Ukrainets, L.A.Petrushova, N.L. Bereznyakova // Pharmaceutical Chemistry Journal. – 2015. – Vol. 49, Issue 8. – P. 519-522. – doi 10.1007/s11094-015-1319-4.
 2. Crystal modification of 6-hydroxy-4-oxo-2,4-dihydro-1H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid para-methoxyanilide / V. Ukrainets // EP 2730577. – Date of filing 05.02.2013; Publ. 02.09.2015. – Bulletin 2015/36.
 3. 2,1-Benzothiazine 2,2-dioxides 10. Reaction of alkyl 1-R-4-hydroxy-2,2-dioxo-1Н-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxylates with 1H-1,2,4-triazol-5-amine / I. V. Ukrainets, L.A. Petrushova, G. Sim, N.L. Bereznyakova // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2015. – Vol. 51, No. 1. – P. 97-101. – DOI 10.1007/s10593-015-1665-x.
 4. The effective synthesis of N-(arylalkyl)-1-R-4-hydroxy-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxamides as promising analgesics of a new chemical class (15) / V. Ukrainets, L. A. Petrushova, S. P. Dzyubenko et al. // Sci. Pharm. – 2015. – Vol. 83, Iss. 4. – P. 549-566.
 5. The structure of two pseudo-enantiomeric forms of N-Benzyl-4-hydroxy-1-methyl-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxamide and their analgesic properties / I.V. Ukrainets, S.V.Shishkina, N. Baumer et al. // Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications. – 2016. – Vol. 72. – Part 5. – P. 411-415. doi:10.1107/S2053229616005453.

2014

 1. 2,1-Benzothiazine 2,2-Dioxides. 3. 4-Hydroxy-1-Methyl-2,2-Dioxo-N-(1,3-Thiazol-2-yl)-1Н-2λ6,1-Benzothiazine-3-Carboxamides – a New Group of Potential Analgetics / I. V. Ukrainets, L.A. Petrushova, S. P. Dzyubenko, G. Sim // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2014. – Vol. 50, No. 1. – P. 103-110. – doi: 10.1007/s10593-014-1452-0
 2. 2,1-Benzothiazine 2,2-Dioxides. 4. Synthesis, Structure, and Analgesic Properties of 4-Hydroxy-1-Methyl-2,2-Dioxo-N-(Pyridin-2-yl)-1H-2λ6,1-Benzothiazine-3-Carboxamides / V. Ukrainets, L.A. Petrushova, S. P. Dzyubenko, Liu Yangyang // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2014. – Vol. 50, No. 4. – P. 564-572. – doi:10.1007/s10593-014-1508-1.
 3. 4-Hydroxyquinolin-2-ones and their Close Structural Analogues as a New Source of Highly Effective Pain-killers (245*) / I. V. Ukrainets, O.V. Gorokhova, Nidal Amin Jaradat et al. // In book: Pain and Treatment, Gabor B. Racz and Carl E. Noe (Ed.), ISBN: 978-953-51-1629-5, Rijeka: InTech, 2014. – P. 21-73. Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/4-hydroxyquinolin-2-ones-and-their-close-structural-analogues-as-a-new-source-of-highly-effective-pa
 4. 2,1-Benzothiazine 2,2-Dioxides. 5. Hydrolysis of Alkyl 1-R-4-Hydroxy-2,2-Dioxo-1Н-2λ6,1-Benzo-Thiazine-3-Carboxylates / I. V. Ukrainets, L.A. Petrushova, S. P. Dzyubenko, Liu Yangyang // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2014. – Vol. 50, No. 7. – P. 1047-1052. – doi 10.1007/s10593-014-1563-7.
 5. (R,S)-2′-Amino-6′-methyl-2,5′,5′-trioxo-6’H-spiro-[indoline-3,4′-pyrano[3,2-c][2,1]benzothiazine]-3′-carbonitrile dimethylformamide monosolvate (11*) / V.Shishkina, I.V.Ukrainets, L.A. Petrushova // Acta Crystallographica Section E. – 2014. – Vol. 70. – P. о786.
 6. 2,1-Benzothiazine 2,2-Dioxides. 8. Synthesis and Structure of 2′-Amino-2-Oxo-1,2-Dihydro-6’H-Spiro-[Indole-3,4′-Pyrano[3,2-c][2,1]Benzothiazine]-3′-Carbonitrile 5′,5′-Dioxides / I. V. Ukrainets, L.A. Petrushova, N.L. Bereznyakova, Liu Yangyang // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2014. – Vol. 50, No. 9. – P. 1346-1353. – doi 10.1007/s10593-014-1598-9.
 7. 2,1-Benzothiazine 2,2-Dioxides. 9. Alkylation of Methyl 4-Hydroxy-1-Methyl-2,2-Dioxo-1Н-2λ6,1-Benzothiazine-3-Carboxylate with Ethyl Iodide / I.V.Ukrainets, L.A.Petrushova, S.V.Shishkina, G. Sim // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2014. – Vol. 50, No. 12. – P. 1741-1747. – DOI 10.1007/s10593-015-1646-0.
 8. 4-Hydroxyquinolones-2. 247. 4-Hydroxy-2-Oxo-1,2-Dihydroquinoline or 4-Hydroxy-2,2-Dioxo-1Н-2λ6,1-Benzothiazine? / I. V. Ukrainets, L.A. Petrushova, А.А. Davidenko, L. A. Grinevich // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2014. – Vol. 50, No. 10. – P. 1443-1448. – DOI1007/s10593-014-1608-y.

2013

 1. Ukrainets, V. 2,1-benzothiazine 2,2-dioxides. 1. synthesis, structure, and analgesic activity of 1-r-4-hydroxy-2,2-dioxo-1h-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxylic acid esters / I. V. Ukrainets, L. A. Petrushova, S. P. Dzyubenko // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2013. – Vol. 49, No. 9. – P. 1378-1383.
 2. Ukrainets, V. 4-hydroxy-2-quinolones. 233*. synthesis and diuretic activity of 9-bromo-7-hydroxy-5-oxo-2,3-dihydro-1h,5h-pyrido[3,2,1-ij]quinoline-6-carboxylic acid anilides / I.V. Ukrainets, N. Yu. Golik, I. N. Chernenok //  Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2013. – Vol. 49, No. 9. – P. 1323-1330.
 3. 6-Ethoxycarbonyl-5,7-dihydroxy-2,3-dihydro-1Hpyrido[3,2,1-ij]quinolinium tribromide / V. Rybakov, S. V. Shishkina, I. V. Ukrainets et al. // Acta Cryst. – 2013. – E69. – o82. – doi:10.1107/S1600536812049276.
 4. 6-Hydroxy-1,2-dihydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-4-one / V. Rybakov, S. V. Shishkina, I. V. Ukrainets et al. // Acta Cryst. – 2013. – E69. – o340. – doi:10.1107/S1600536813003000.
 5. Methyl 1-allyl-4-hydroxy-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxylate / S. Shishkina, I. V. Ukrainets, L. A. Petrushova // Acta Cryst. – 2013. – E69. – o1698. – doi:10.1107/S1600536813028572.
 6. New luminescent probe based on a terbium(III) complex for studying dna affinity of aminoalkoxy fluorenones / А. V. Yegorova, I. I. Leonenko, Yu. V. Scrypynets, V. P. Antonovich, G. V. Malzev, I. V. Ukrainets, I. Aleksandrova // Journal of Applied Spectroscopy. – 2013. – Vol. 80, No. 3. – P. 429-436.
 7. Ukrainets, V. Transformation of 3-(3-Arylalkylcarbamoyl-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-1-yl)propanenitriles into Amides and Acids / I. V. Ukrainets, O. V. Gorokhova, K. V. Andreeva // Russian Journal of Organic Chemistry. – 2013. – Vol. 49, No. 6. – pp. 867–871. – DOI: 10.1134/S1070428013060122.
 8. Ukrainets, V. Synthesis and Structure of 3-(3-Acetoxyalkylcarbamoyl-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-1-yl)propanoic Acids / I. V. Ukrainets, O. V. Gorokhova, K. V. Andreeva // Russian Journal of Organic Chemistry. – 2014. – Vol. 50, No. 1. – pp. 63–65. – DOI: 10.1134/S1070428014010126.

Статті у фахових наукових журналах України

2015

 1. Synthesis and the biological activity of 4-hydroxy-2,2-dioxo-1H-2λ6,1-benzothiazin-3-carboxylic acids trifluoromethyl-substituted anilides / L. A. Petrushova, I. V. Ukrainets, S. P. Dzyubenko, L. A. Grinevich // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2015. – Т. 13, вип. 1. – С. 44-48. – http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6538
 2. Polymorphism and the analgesic activity of N-(3-pyridylmethyl)-4-hydroxy-2-oxo- 1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxamide / I. V. Ukrainets, O. V. Mospanova, N. L. Bereznyakova, O. O. Davidenko // Журнал органіної та фармацевтичної хімії. – 2015. – № 2. – С. 41-46. – http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/7457
 3. The synthesis and analgesic properties of N-(benzyl)-2-hydroxy-9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxamides / I. V. Ukrainets, T. V. Alexeeva, O. O. Davidenko, V. V. Grinenko // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2015. – № 3. – С. 9-14. – http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/7468
 4. Methylation of position 8 in the pyridine moiety of the N-(benzyl)-2-hydroxy-4-oxo-4H-pyrido [1,2-a]pyrimidine-3-carboxamide molecule as an attempt to enhance their analgesic properties / I. V. Ukrainets, O. V. Gorokhova, L. V. Sydorenko, S. G. Taran // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2015. – Т. 13, вип. 4. – С. 6-11. – http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8428
 5. The study of regularities of the structure – analgesic activity relationship in a series of 4-hydroxy-N-(pyridin-2-yl)-2,2-dioxo- 1H-2λ6,1-benzothiazine-3-carboxamides / I. V. Ukrainets, L. O. Petrushova, O. V. Gorokhova, O. O. Davydenko // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2015. – Т. 13, вип. 4. – С. 39-43. – http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8446

2014

 1. Улучшенный синтез, спектральные характеристики и пространственное строение этилового эфира 2-гидрокси-8-метил-4-оксо-4Н-пиридо[1,2-a]пиримидин-3-карбоновой кислоты / И. В. Украинец, Н. Л. Березнякова, Е. А. Таран, А. А. Давиденко // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2014. – Т. 12, вип. 3. – С. 23-27. – http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/5256
 2. Украинец, И. В. Метилзамещенные анилиды 4-гидрокси-1-метил-2,2-диоксо-1Н-2λ6,1-бензотиазин-3-карбоновой кислоты. Синтез, спектральные характеристики и биологические свойства / И. В. Украинец, Л. А. Петрушова, С. П. Дзюбенко // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2014. – Т. 12, вип. 2. – С. 53-58. – http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/5142
 3. Украинец, И. В. N-Фенетил-2-гидрокси-4-оксо-4Н-пиридо[1,2-a]пиримидин-3-карбоксамиды как возможные противовирусные агенты / И. В. Украинец, Е. А. Таран, Н. Л. Березнякова // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2014. – Т. 12, вип. 2. – С. 65-69. – http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4972
 4. Синтез и анальгетическая активность N-(бензотиазол-2-ил)-4-гидрокси-1-метил-2,2-диоксо-1H-2λ6,1-бензотиазин-3-карбоксамидов / И. В. Украинец, Л. А. Петрушова, С. П. Дзюбенко, Л. А. Гриневич // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2014. – Т. 12, вип. 4. – С. 38-43. – http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/5859
 5. N-Бензил-4-гидрокси-2-оксо-1-(2-цианоэтил)-1,2-дигидрохинолин-3-карбоксамиды как перспективные анальгетики / И. В. Украинец, О. В. Горохова, К. В. Андреева, А. А. Давиденко // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2014. – Т. 12, вип. 1. – С. 51-55. – http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4253

2013

 1. Synthesis and diuretic properties of N-aryl-6-hydroxy-2-methyl-4-oxo-2,4-dihydro-1H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxamides with electron-acceptor substituents in the anilide fragment / I. V. Ukrainets, M. Yu. Golik, O. L. Shemchuk, V. M. Kravchenko // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2013. – Т. 11, вип. 3. – С. 16-21. – http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/2825
 2. “Green” synthesis of ethyl 4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylates / I. V. Ukrainets, O. V. Gorokhova, X. V. Andreeva, N. Yu. Golik // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2013. – Т. 11, вип. 3. – С. 32-35. – http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/2927
 3. Модификация карбоксильной группы как метод усиления диуретических свойств 2-карбоксианилида 7-гидрокси-5-оксо-2,3-дигидро-1Н,5Н-пиридо[3,2,1-ij]хинолин-6-карбоновой кислоты / И. В. Украинец, Н. Ю. Голик, И. Н. Черненок, В. А. Паршиков // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2013. – Т. 11, вип. 4. – С. 77-82. – http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3419
 4. Ukrainets, I. V. A simple two-step synthesis of ethyl 2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylate / I. V. Ukrainets, O. V. Gorokhova // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2013. – Т. 11, вип. 2. – С. 47-50. – http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/2578
 5. Украинец, И. В. Синтез и биологические свойства 3-(3-циклоалкилкарбамоил-4-гидрокси-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-1-ил)пропановых кислот и их нитрилов / И. В. Украинец, О. В. Горохова, К. В. Андреева // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2013. – Т. 11, вип. 4. – С. 61-66. – http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3495
 6. Синтез та діуретична активність арилалкіламідів 7-гідрокси-5-оксо-2,3-дигідро-1Н,5Н-піридо[3,2,1-ij]хінолін-6-карбонової кислоти / І. В. Українець, М. Ю. Голік, І. М. Черненок, Т. В. Алєксєєва // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2013. – Т. 11, вип. 1. – С. 61-65. – http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/2524
 7. Украинец, И. В. Строение и биологические свойства (4-гидрокси-1-метил-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-ил)уксусной кислоты и ее сложных эфиров / И. В. Украинец, Е. В. Моспанова, Т. В. Алексеева // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2013. – Т. 11, вип. 3. – С. 51-55. – http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/2748.

Дисципліни, які викладає доктор наук. Читає лекції і проводить лабораторні заняття з дисциплін «Фармацевтична хімія» та «Стандартизація лікарських засобів» для студентів фармацевтичного факультету та магістрів. Приймає курсові роботи, Державні іспити, а також вступні іспити до аспірантури та кандидатські іспити.