Українець Ігор Васильович

profesor Ukrainets_fotoУкраїнець Ігор Васильович доктор хімічних наук, професор кафедри фармацевтичної хімії НФаУ

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська,4
Тел.: (0572) 67-91-97, 67-91-85
E-mail: pharmchem@nuph.edu.ua
Науковий профіль: 
                                           

 

Ігор Васильович народився у 1960 р. у с. Березоточа Лубенського р-ну Полтавської обл. Закінчив Харківський фармацевтичний інститут (1982).

Працював: аспірант (1982–1987), служба в рядах Радянської Армії (1982-1984); асистент (1985–1990), молодший науковий співробітник (1990–1992), доцент (1992–1994), професор кафедри фармацевтичної хімії (з 1994).

Напрями наукових досліджень: пошук БАР серед похідних 2-оксо-4-гідроксихінолінів. Захистив кандидатську дисертацію за темою «Синтез и исследование новых биологически активных производных 2-карбоксифениламида малоновой кислоты» (1988) та докторську дисертацію за темою «Синтез, хімічні перетворення та біологічні властивості похідних алкіл-(арил-)амідів малонової кислоти» (1992).

Автор близько 700 друкованих праць, в тому числі 246 статей опубліковані у міжнародних виданнях що входять до наукометричної бази Scopus (Chemistry of Heterocyclic Compounds, Tetrahedron Letters, Scientia Pharmaceutica, Acta Crystallographica, Spectrochimica Acta, Journal of Analytical Chemistry, Tetrahedron та ін.), 25 авторських свідоцтв і 48 патентів (у тому числі 15 міжнародних) на способи отримання БАР протисудомної, анестезуючої, діуретичної, протимікробної, протитуберкульозної, антигіпоксичної, аналгетичної дії.

Відзначений почесними грамотами Кабінету Міністрів України (2010 р.), Міністерства охорони здоров’я України (2015), Фармацевтичної асоціації України (2013), у 2008 р. нагороджений дипломом міжнародного фонду “Научное партнерство” Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, Дипломом “Памяти профессора А.Н. Коста” за досягнення в хімії гетероциклічних сполук Російським хімічним товариством імені Д.І. Мендєлєєва; у 2015 р. нагороджений золотою медаллю “100 лет профессору А.Н Косту” за особливі досягнення в хімії гетероциклічних сполук. Подяка Харківської обласної державної адміністрації за сумлінну самовіддану працю, вагомий особистий внесок у розвиток фармацевтичної галузі (2018).

Громадська діяльність: багатопланова громадська діяльність в різні роки: член спецради Національного фармацевтичного університету, член редакційної колегії журналів «Вісник фармації», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії», «Chemistry of Heterocyclic Compounds», опонент дисертаційних робіт в різних спецрадах з фармацевтичної та органічної хімії, голова ДЕК.

Наукова школа. Підготував 3 докторів наук, 21 кандидата наук. Керує виконанням 3 докторських та 2 кандидатських дисертацій.

Учні

Докторські дисертації

 1. Сидоренко Л. В. «Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 4-R-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот та їх похідних» (2017).
 2. Березнякова Н. Л. «Синтез, хімічні перетворення і біологічні властивості похідних 2-оксо-4-дигідроксихінолін-3-карбонових кислот та їх структурних аналогів» (2013).
 3. Таран С. Г. «Синтез та дослідження біологічно активних похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну» (2004).

Кандидатські дисертації

 1. Дзюбенко С. П. «Синтез, будова, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 4-гідрокси-1-метил-2,2-діоксо-1Н-2λ6-бензотіазин-3-карбонової кислоти» (2016)
 2. Криванич О. В. «Синтез нових біологічно активних речовин на основі 4-гідрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбоксамідів» (2015)
 3. Андреєва К. В. «Синтез, хімічні перетворення та біологічна активність 3-(3-R-карбамоїл-4-гідрокси-2-оксо-2Н-хінолін-1-іл)пропіонових кислот і їх похідних» (2015)
 4. Гриневич Л. О. «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості N-R-амідів 4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот» (2013)
 5. Кравцова В. В. «Пошук нових місцево анестезуючих засобів в ряду амідованих похідних оксохінолін-3-карбонових кислот» (2011)
 6. Давиденко О. О. «Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність заміщених 4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот і їх похідних» (2011)
 7. Лю Янян «Синтез нових засобів боротьби з мікобактеріозами на основі гідразидів 1-R-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот» (2010)
 8. Колісник О. В. «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості амідованих похідних 4-гідрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбонових кислот» (2009)
 9. Паршиков В. О. «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 1-R-4-метил-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот» (2009)
 10. Головченко О. С. «Синтез та антимікобактеріальні властивості бензиліденгідразидів 1-R-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот» (2008)
 11. Моспанова О. В. «Синтез, будова та біологічна активність похідних 1-гідрокси-3-оксо-5,6-дигідро-3Н-піроло[3,2,1-ij]хінолін-2-карбонової кислоти» (2008)
 12. Петрушова Л. О. «Синтез, хімічні та біологічні властивості тіазоліл-2-амідів 1-R-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонових кислот» (2006)
 13. Амжад І. М. Абу Шарк «Синтез, фізико-хімічні та протитуберкульозні властивості бензтіазоліл-2-амідів 1-R-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонових кислот» (2003)
 14. Абдель Насер Дакках «Синтез, будова та протитуберкульозна активність фторзаміщених амідів 1-R-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонових кислот» (2003)
 15. Махер Амер «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості ацильних похідних 4-(адаманти-1)-тіазоліл-2-аміну» (2003)
 16. Таран К. А. «Синтез, хімічні та біологічні властивості анілінів 1-R-4-гідрокси-2-оксохінолін-3-карбонових кислот і їх структурних аналогів» (2002)
 17. Джарадат Нідаль Амін «Синтез потенційних протитуберкульозних засобів на основі гідразидів 1-R-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонових кислот» (2000)
 18. Марусенко Н. А. «Пошук нових антитиреоїдних засобів серед похідних 4-гідроксихінолінів-2» (1998)
 19. Сидоренко Л. В. «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 3-аміно-2-оксо-4-гідроксихінолінів» (1998)
 20. Філімонова Н. І. «Фармакологічна активність функціонально заміщених 4-гідроксихінолінів» (1994)
 21. Горохова О. В. «Синтез, химические и биологические свойства производных алкил(арил)амидов малоновой кислоты» (1993)

Заплановані докторські дисертації під керівництвом Українця І.В.:

 1. Петрушова Л. О.
 2. Моспанова О. В.
 3. Голік М. Ю.

Заплановані кандидатські дисертації під керівництвом Українця І.В.:

 • Черненок І. М.
 • Хамза Г. М.

 

Підручники. Співавтор 5 підручників:

 1. Pharmaceutical analysis.The study guide for student of higher schools / edited by V.A. Georgiyants. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2018. – 494 p. (гриф МОН)
 2. Фармацевтична хіміяПідручник для студ. вищих фармац. навч. закладів і фармац. ф-тів вищих мед. навч. закладів III-IV рівнів акред. / за заг. ред. проф. П. О. Безуглого ; вид. 3-тє, випр., доопрац. Вінниця : Нова книга, 2017. 456 с. (гриф МОН)
 3. Фармацевтическая химия. Учебник для студ. высших фармац. учебн. заведений и фармац. ф-тов высших мед. учебн. заведений III-IV уровней аккред. : перевод с укр. / под общ. ред. проф. Безуглого П. А. Винница : Нова книга, 2017. 464 с. (гриф МОН)
 4. Фармацевтична хімія.Підручник для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акред. ; вид. 2-ге, випр., доопр. / Безуглий П.О., Гриценко І.С., Українець І.В., Таран С.Г., Бевз Н.Ю., Леонова С.Г., Гарна Н.В., Грудько В.О., Георгіянц В.А., Єрьоміна З.Г., Сич І.А., Горохова О.В., Алексєєва Т.В., Колісник О.В. / За заг. ред. проф.. П.О.Безуглого. – Вінниця.: Нова книга, 2011. – 560 с. (гриф МОН)
 5. Фармацевтична хімія. Підручник для студ. вищ. фармац. навч. закл. І фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації / Безуглий П.О., Гриценко І.С., Українець І.В., Таран С.Г., Бевз Н.Ю., Леонова С.Г., Гарна Н.В., Грузько В.О., Георгіянц В.А., Єрьоміна З.Г., Сич І.А., Горохова О.В., Алексєєва Т.В., Колісник О.В. / За заг. ред. П.О. Безуглого. – Вінниця.: Нова книга, 2008. – 560 с. (гриф МОН)

 

Навчальні посібники. Співавтор 5 навчальних посібників.

 1. Збірниктестів з фармацевтичної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. О. Безуглий, І. С. Гриценко, В. А. Георгіянц та ін. – 2-ге вид, стереотип. – Харків : НФаУ, 2015. – 304 с.
 2. Фармацевтичний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / П. О. Безуглий, В. А. Георгіянц, І. С. Гриценко та ін.; за заг. ред. В. А. Георгіянц. – Х. : НФАУ : Золоті сторінки, 2013. – 552 с.
 3. Фармацевтична хімія.Навчальний посібник / Безуглий П.О., Гриценко І.С., Українець І.В., Таран С.Г., Бевз Н.Ю., Леонова С.Г., Гарна Н.В., Грудько В.О., Георгіянц В.А., Єрьоміна З.Г., Сич І.А., Горохова О.В., Алексєєва Т.В., Колісник О.В. / За заг. ред. П.О.Безуглого. – Вінниця.: Нова книга, 2006. – 552 с. (гриф МОН)
 4. Фармацевтична хімія. Навчальний посібник для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П. О. Безуглий, І. В. Українець, С. Г. Таран та ін. Ред П. О.Безуглого. – Х.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002. – 448 с.
 5. Фармацевтичний аналіз: Навчальний посібник для студ. вищ. фармац. навч. закладів 3-4 рівнів акредитації / П. О. Безуглий, В. О. Грудько, С. Г. Леонова та ін.; За ред. П. О. Безуглого. – Х.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001. – 240 с.

Методичні рекомендації. Є співавтором типових та робочих програм з фармацевтичної хімії, стандартизації фармацевтичної продукції, розробки і валідації методик контролю якості лікарських засобів.

 1. Фармацевтична хімія: метод. рек. до самост. роботи здоб. вищої освіти / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, З. Г. Єрьоміна та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 136 с.
 2. Фармацевтична хімія : посіб. для підготовки здобув. вищ. освіти до державної атестації (спеціальність – «Фармація») / В. А. Георгіянц, І. В. Українець, Л. В. Сидоренко та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 72 с.
 3. Методичні рекомендації з контролю якості лікарських засобів.Модуль «Лікарські засоби, похідні гетероциклів, алкалоїдів, вуглеводів та вітамінів» / В. А. Георгіянц [та ін.] – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 67 с.
 4. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для здобув. вищ. освіти ІІІ-V курсів фарм. факультету / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, З. Г. Єрьоміна та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 151 с.

Членство у фахових асоціаціях. І. В. Українець є членом Американського хімічного товариства, працює міжнародним експертом дисертацій, які розглядаються у National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Національний інститут фармацевтичної освіти і досліджень, Індія).

Є членом редколегій міжнародного журналу Chemistry of Heterocyclic Compounds та вітчизняних: Журнал органічної та фармацевтичної хімії, Вісник фармації

Дисципліни, які викладає доктор наук:

 • Фармацевтична хімія
 • Стандартизація лікарських засобів