Управління, економіка та забезпечення якості в фармації № 5 (37) 2014

FULL TEXT
ПОВНИЙ ТЕКСТ

Yu. Klimenko1, V. S. Bondar1, O. St. Tarasova2
1 National University of Pharmacy, Kharkiv
2 Odesa Regional Office of Forensic and Medical Examination, Odesa
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE HPLC-PROCEDURES OF PHENYTOIN DETERMINATION IN BLOOD IN THE VARIANT OF THE METHOD OF STANDARD
The set of procedures of phenytoin quantitative determination in blood by the method of high-performance liquid chromatography using amphiphylic solvents (acetone and acetonitrile) under the conditions of aqueous phase saturation by ammonium sulphate has been developed; acetonitrile application in the acid medium (pH = 2) is optimal. Validation of the developed procedures has been carried out in the variant of the method of standard and the possibility of application of the method of standard for determination has been shown with the purpose of rationalization of quantitative determinations carrying out in forensic and toxicological analysis. Key words: validation, bioanalytical methods, high-performance liquid chromatography, phenytoin, method of standard.
Л. Ю. Клименко, В. С. Бондар, О. С. Тарасова
РОЗРОБКА ТА ВАЛІДАЦІЯ ВЕРХ-МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНІТОЇНУ В КРОВІ У ВАРІАНТІ МЕТОДУ СТАНДАРТУ
Розроблено серію методик кількісного визначення фенітоїну в крові методом високоефективної рідинної хроматографії з використанням амфіфільних розчинників (ацетону та ацетонітрилу) в умовах насичення водної фази амонію сульфатом – оптимальним є використання ацетонітрилу в кислому середовищі (рН = 2). Проведено валідацію роз­роблених методик та показано можливість використання для визначення методу стандарту з метою раціоналізації проведення кількісних визначень в судово-токсикологічному аналізі. Ключові слова: валідація, біоаналітичні методики, високоефективна рідинна хроматографія, фенітоїн, метод стандарту.
Л. Ю. Клименко, В. С. Бондарь, О. С. Тарасова
РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ ВЭЖХ-МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕНИТОИНА В КРОВИ В ВАРИАНТЕ МЕТОДА СТАНДАРТА
Разработана серия методик количественного определения фенитоина в крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием амфифильных растворителей (ацетона и ацетонитрила) в условиях насыщения водной фазы аммо­ния сульфатом — оптимальным является использование ацетонитрила в кислой среде (рН = 2). Проведена валидация разработанных методик и показана возможность ис­пользования для определения метода стандарта с целью рационализации проведения количественных определений в судебно-токсикологическом анализе. Ключевые слова: валидация, биоаналитические методики, высокоэффективная жидкостная хроматография, фенитоин, метод стандарта

О. М. Якубчук, Л. М. Андрюкова, О. Г. Фетісова, Ю. В. Підпружников
Національний фармацевтичний університет, м. Харків
ЗАСТОСУВАННЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПРИ ОБҐРУНТУВАННІ ВИБОРУ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН В СКЛАДІ ОЧНИХ КРАПЕЛЬ АНТИГЛАУКОМНОЇ ДІЇ
На етапі фармацевтичної розробки з застосуванням методологи оцінювання ризиків, наявних наукових знань та досвіду практичної роботи запропонований алгоритм визначення критичних аспектів для прийняття рішення щодо вибору допоміжної речовини для попередження розвитку синдрому «сухе око» в складі комбінованих очних крапель антиглаукомної дії. Ключові слова: очні краплі, допоміжна речовина, оцінювання ризиків.
А. Н. Якубчук, Л. Н. Андрюкова, Е. Г. Фетисова, Ю. В. Подпружников
ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРИ ОБОСНОВАНИИ ВЫБОРА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ АНТИГЛАУКОМНОГО ДЕЙСТВИЯ
На этапе фармацевтической разработки с применением методологии оценивания рисков, имеющихся научных знаний и опыта практической работы предложен алгоритм определения критических аспектов для принятия решения о выборе вспомогательного вещества для предупреждения развития синдрома «сухой глаз» в составе комбинированных глазных капель антиглаукомного действия. Ключевые слова: глазные капли, вспомогательное вещество, оценивание рисков
N. Yakubchuk, L. N. Andryukova, Е. G. Fetisova, U. V. Podpruzhnikov
APPLICATION OF RISK ASSESSMENT IN JUSTIFYING THE CHOICE OF EXCIPIENTS IN THE COMPOSITION OF EYE DROPS WITH ANTIGLAUCOMA ACTIONS
At the stage of pharmaceutical development using risk assessment methodology, available scientific knowledge and practical experience the algorithm identifying critical aspects for | the decision on choosing the excipient that prevent the syndrome «dry eye» in the combina­tion eye drops for glaucoma treatment has been proposed. Key words: eye drops, excipient, risk assessment.

К. В. Андріанов, Ю. А. Федченкова, О. П. Хворост
Національний фармацевтичний університет, м. Харків
ДИНАМІКА НАКОПИЧЕННЯ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ В ЛИСТІ ПОШИРЕНИХ СОРТІВ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ
У роботі встановлено закономірності динаміки накопичення ефірної олії в листі м’яти пер­цевої культивованих сортів «Чорнолиста», «Згадка», «Мама» та «Удайчанка». Підтверджено тенденцію до зростання вмісту ефірної олії у фазу масового цвітіння в листі всіх сортів м’яти перцевої, що досліджували. Подальшого вивчення потребує той факт, що вміст ефірної олії в листі сортів м’яти перцевої «Згадка» та «Удайчанка», за результатами наших досліджень, значний не тільки у період за­готівлі. Ключові слова: м’ята перцева, сорти, листя, ефірна олія, динаміка накопичення.
К. В. Андрианов, Ю. А. Федченкова, О. П. Хворост
ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ЭФИРНОГО МАСЛА В ЛИСТЬЯХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СОРТОВ МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ
В работе установлены закономерности динамики накопления эфирного масла в листьях мяты перечной культивируемых сортов «Чернолистая», «Згадка», «Мама» и «Удайчанка». Подтверждена тенденция к росту содержания эфирного масла в фазу массового цветения в листьях исследуемых сортов мяты перечной. Дальнейшего изучения требует тот факт, что содержание эфирного масла в листьях сортов мяты перечной «Згадка» и «Удайчанка», по результатам наших исследований, значительное не только в период сбора. Ключевые слова: мята перечная, сорта, листья, эфирное масло, динамика накопления.
К. V. Andrianov, Yu. A. Fedchenkova, О. P. Khvorost
ACCUMULATING DYNAMICS OF ESSENTIAL OIL IN A LEAF OF WIDESPREAD SORTS OF PEPPERMINT
During the research the definition of accumulating dynamics of essential oil in a leaf of peppermint of such cultivated sorts as «Chornolist», «Zgadka», «Mother», «Udaychanka» is grounded. The growth tendency of essential oil content in a phase of mass blossoming in a leaf of all sorts of peppermint which were investigated is confirmed. According to the results of our researches there is the necessity of further studying while the essential oil content in a leaf of peppermint sorts «Zgadka» and «Udaychanka» is considerable not only in a time of harvesting. Key words: peppermint, sorts, leaves, essential oil, accumulating dynamics.

Н. Н. Бойко1, А. И. Зайцев1, К. Н. Беликов2, Е. В. Гришина2
1Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
2ГНУ НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины, г. Харьков
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ
В статье приведены статистические данные по варьированию элементного состава подземных органов растений. Большая часть от суммарного содержания всех элементов в подземных органах растений приходится на калий, кальций, кремний, магний, натрий и фосфор. Выявлена значительная корреляция между содержанием щелочноземельных элементов в подземных органах растений (кальцием, магнием, стронцием). Показано, что половина кальция и магния от их сред­нестатистического содержания в подземных органах растений находится в свободном состоянии, а остальная – в связанном состоянии с кремнием. Для большинства подземных органов растений содержание ионов калия может колебаться в пределах (47÷3304) мг/100 г лекарственного растительного сырья (ЛРС); содержание кальция на­ходится в пределах (45÷1173) мг/100 г ЛРС; содержание кремния может колебаться в диапазоне почти от 19 до 856 мг/100 г ЛРС; диапазон колебаний содержания магния — (70÷466) мг/100 г ЛРС; содержание натрия колеблется в пределах (68÷457) мг/100 г ЛРС; содержание фосфора -в пределах от 3 до 231 мг/100 г ЛРС. Диапазон варьирования значений золы общей в большинстве случаев может варьироваться в пределах от 0,0045 до 0,1305 г/г ЛРС. В подземных органах растений содержание калия превалирует над содержанием кальция, однако в 4 из 16 растений кальция было больше, чем калия (бадан толстолистый, пион уклоняю­щийся, солодка голая, хохлатка маршала). Поэтому эти два элемента рекомендуются для их определения в вытяжках в дальнейших экспериментах по изучению кинетики выхода неоргани­ческих веществ из подземных органов растений в вытяжку в процессе экстракции. Ключевые слова: элементный состав подземных органов растений, зола, статистика.
М. М. Бойко, О. І. Зайцев, К. М. Беліков, К. В. Грішина
ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ ПІДЗЕМНИХ ОРГАНІВ ДЕЯКИХ РОСЛИН
У статті наведено статистичні дані стосовно варіювання елементного складу підземних органів рослин. Переважаюча частина від сумарного вмісту всіх елементів в підземних органах рослин припадає на калій, кальцій, кремній, магній, натрій і фосфор. Вияв­лена значна кореляція між вмістом лужноземельних елементів в підземних органах рослин (кальцієм, магнієм, стронцієм). Показано, що половина кальцію і магнію від їх середньостатистичного вмісту в підземних органах рослин знаходиться у вільному стані, а інша половина в зв’язаному стані з кремнієм. Для більшості підземних органів рослин вміст іонів калію може коливатися в межах 47÷3304 мг/100 г ЛРС; вміст кальцію може коливатися в межах 45 ÷1173 мг/100 г ЛРС; вміст кремнію може коливатися в діапазоні майже від 19 до 856 мг/100 г ЛРС; діапазон коливань вмісту магнію коливається від 70 до 466 мг/100 г ЛРС; вміст натрію коливається в межах 68÷457 мг/100 г ЛРС; вміст фосфору коливається в межах від 3 до 231 мг/100 г ЛРС. Діапазон варіювання значень золи загальної в більшості випадків може знаходитися в межах від 0.0045 до 0.1305 г/г ЛРС. У підземних органах рослин вміст калію превалює над змістом кальцію, однак у 4 із 16 рослин кальцію було більше ніж калію (бадан товстолистий, півонія незвична, со­лодка гола, ряст маршала). Тому ці два елементи рекомендуються для їх аналітичного визначення в витяжках в подальших експериментах стосовно вивчення кінетики виходу неорганічних речовин з підземних органів рослин в витяги в процесі екстракції. Ключові слова: елементний склад підземних органів рослин, зола, статистика.
N. N. Boyko, A. I. Zaytsev, К. N. Belikov, Е. V. Grishina
DETERMINATION OF THE ELEMENT COMPOSITION OF THE UNDERGROUND ORGANS OF SOME PLANTS
This paper presents research dataon variation of the element composition of the underground organs of plants. The great part of the sum of all elements in the underground parts of plants are potassium, calcium, silicon, magnesium, sodium and phosphorus. It is noted significant correlation between the content of alkaline-earth elements in the underground parts of plants (calcium, magnesium, strontium). It has been shown that half of the calcium and magnesium from their average content in the underground parts of plants is in a free state, and the other half in a bound state with silicon. For most of the underground organs of plants content of potassium ions can range 47÷3304 mg/100 g of raw material (RM); calcium content can vary between 45÷1173 mg / 100 g of RM; the silicon content may range from 19 to 856 mg / l00 g RM; fluctuation range of magnesium content vary from 70 to 466 mg / 100 g of RM; sodium content in the range 68÷457 mg / g 100 RM; phosphorus content range from 3 to 231 mg / l00 g RM. The range of variation values of the total ash in most cases may vary from 0.0045 to 0.1305 g/g RM. It is noted that in the underground parts of plants potassium content prevails over the content of calcium, but 4 of the 16 plants had more calcium than potassium (Bergenia crassifolia, Paeoniaanomala, Glycyrrhizaglabra, Corydalis Marshal). Therefore, these two elements are recommended for their determination in the extracts in further experiments to study the kinetics of the release of inorganic substances from the underground organs of plants in the extraction process. Key words: element composition of underground organs of plants, ash, statistics.

В. Є. Доброва
Національний фармацевтичний університет, м. Харків
АНАЛІЗ МОТИВІВ УЧАСТІ ПАЦІЄНТІВ І ЗДОРОВИХ ДОБРОВОЛЬЦІВ У КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАННЯХ
Уданійроботі проведено аналіз мотивів участі у клінічних випробуваннях здорових доброволь­ців. Визначено та систематизовано фактори, що впливають на прийняття рішення особистістю щодо участі у клінічному випробуванні в якості об’єкта спостереження. Проведено мета-ана-ліз результатів власних та досліджень закордонних фахівців щодо оцінки моральних аспектів, які спонукають особистість на прийняття рішення щодо участі у клінічних випробуваннях, а також їх ставлення до матеріального стимулювання та компенсації можливих незручностей. Ключові слова: етичні аспекти, клінічні випробування, здорові добровольці, мотиви, фактори впливу.
В. Е. Доброва
АНАЛИЗ МОТИВОВ УЧАСТИЯПАЦИЕНТОВ И ЗДОРОВЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В данной работе проведен анализ мотивов участия в клинических испытаниях здоровых добровольцев. Определены и систематизированы факторы, влияющие на при­нятие решения личностью относительно участия в клиническом испытании в качестве объекта наблюдения. Проведен мета-анализ результатов собственных и исследований зарубежных специалистов по оценке моральных аспектов, побуждающие личность на принятие решения об участии в клинических испытаниях, а также их отношение к материальному стимулированию и компенсации возможных неудобств. Ключевые слова: этические аспекты, клинические исследования, здоровые добровольцы, мотивы, факторы влияния.
V. Ye. Dobrova
ANALYSIS OF PATIENTS AND HEALTHY VOLUNTEERS MOTIVATION FOR INVOLVING INTO CLINICAL TRIALS
In this paper, the analysis of the healthy volunteer’s motivation of participation in clinical trials was suggested. The factors affecting the decision-making relative to the individual participation in a clinical trial as an object of observation were assessed and classified. The meta-analysis of the results of their own research and foreign experts was conducted to assess the moral aspects of inducing a person to make a decision about participation in clinical trials, as well as their relation to financial inducement and compensation for inconvenience. Key words: ethical aspects of clinical trials, healthy volunteers, motivation, agents of influence.

В. О. Лебединець
Національний фармацевтичний університет, м. Харків
РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА З ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
У статті обґрунтована актуальність змін організаційної структури функціонального типу в рамках реалізації проекту розробки і впровадження процесно-орієнтованої системи управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів. Сформульовані рекомендації щодо можли­вих шляхів такого реформування. Ключові слова: організаційна структура підприємства, підприємство з виробництва лікарських засобів, система управління якістю, належна виробнича практика (GMP), ІСН Q10, ISO 9001.
В. А. Лебединец
РЕФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В статье обоснована актуальность изменений организационной структуры функ­ционального типа в рамках реализации проекта разработки и внедрения процессно-ориентированной системы менеджмента качества предприятий по производству лекарственных средств. Сформулированы рекомендации относительно возможных путей такого реформирования. Ключевые слова: организационная структура предприятия, предприятие по производству лекарственных средств, система менеджмента качества, надлежащая производственная практика (GMP), ICH Q10, ISO 9001.
Viacheslav О. Lebedynets
REFORMS IN ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE ENTERPRISE FOR THE MEDICINES PRODUCTION IN THE IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
The paper substantiates the relevance of changes in the organizational structure of functional type within the project of development and implementation of process-oriented Quality management system at the enterprisesfor medicinesproduction. Recommendations regarding the possible ways of such reformsare formulated. Key words: organizational structure,enterprise for medicines production, Quality manage­ment system, Good Manufacturing Practice (GMP), ICH Q10, ISO 9001.

О. О. Андрєєва
Національний фармацевтичний університет, м. Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ ТА САМООЦІНКИ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ УДОСКОНАЛЕННІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ»
У статті розглядаються проблеми сучасної фармацевтичної освіти яка залежить не тільки від змісту, але і від того, як засвоюється навчальний матеріал та в якій формі він подається, за допомогою репродуктивних або інноваційних методів навчання. Це стає приводом для перегляду підходів до методики викладання навчальних дисциплін у вищих фармацевтичних навчальних закладах. На прикладі введення в педагогічний процес ділових ігор проаналізовано позитивний вплив на успішність навчання та самооцінку активності студентів на занятті. Ключові слова: успішність навчання, самооцінка активності, ділова гра, діагностика.
Е. А. Андреева
ИССЛЕДОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ И САМООЦЕНКИ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАЦИЯ»
В статье рассматриваются проблемы современного фармацевтического образования, которое зависит не только от содержания, но и от того, как усваивается учебный материал и в какой форме он подается, с помощью репродуктивных или инновационных методов учебы. Это становится поводом для пересмотра подходов к методике преподавания учебных дисциплин в высших фармацевтических учебных заведениях. На примере введения в педагогический процесс деловых игр проанализировано позитивное влияние на успешность учебы и самооценку активности студентов на занятии. Ключевые слова: успешность обучения, самооценка активности, деловая игра, диаг­ностика.
О. О. Andrieieva
RESEARCH OF STUDENTS STUDY PROGRESS AND ACTIVITY SELF-ASSESSMENT WHILE IMPROVEMENT OF “CLINICAL PHARMACY” COURSE TEACHING
The paper considers the problem of modern pharmaceutical education which is depends not only on content but on the way and the form in which study material is presented by reproductive and innovation learning. This becomes the reason for reviewing the approaches to study courses teaching methodology in higher pharmacy schools. By the example of simulation exercises implementation in teaching process there was analysed the positive impact on learning progress and students’ in-class work activity self-assessment. Key words: learning progress, activity self-assessment, simulation exercise, diagnostics.

О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, О. В. Козирєва, Ю. Є. Новицька
Національний фармацевтичний університет, м. Харків
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПІДСТАВІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ
У статті розглянуто питання удосконалення управління логістичною діяльністю фарма­цевтичних підприємств з використанням системи збалансованих показників. Ключові слова: логістична діяльність, стратегічне управління, система збалансованих показни­ків, фармацевтичне підприємство, інтегрований фармацевтичний логістичний ланцюг.
О. В. Посылкина, А. Г. Хромых, Е. В. Козырева, Ю. Е. Новицкая
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВАНИИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В статье рассмотрены вопросы совершенствования управления логистической деятельности фармацевтических предприятий с использованием системы сбалансированных показателей. Ключевые слова: логистическая деятельность, стратегическое управление, система сбалансированных показателей, фармацевтическое предприятие, интегрированная фармацевтическая логистическая цепь.
О. V. Posylkina, A. G. Khromykh, О. V. Kozyryeva, Yu. Ye. Novitskaya
LOGISTIC ACTIVITIES IMPROVEMENT IMPLEMENTATION IN PHARMACEUTICAL COMPANIES BALANCED SCORECARD
The article is considered the problem of logistics activities improvement in pharmaceutical companies using the balanced scorecard. Key words: logistic activities, strategic management, balanced scorecard, pharmaceutical company, pharmaceutical integrated logistics chain.

В. В. Малий
Національний фармацевтичний університет, м. Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРИВІВ У МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ АПТЕЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ РОЗДРІБНОГО СЕКТОРУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ
У статті проаналізовано основні завдання єдиного інформаційного поля у сфері обігу ЛЗ, його інформаційна спрямованість та пріоритетні напрями удосконалення. Виявлено, що специфіка існуючих інформаційних потоків на фармацевтичному ринку зазнала певної зміни за рахунок як високої соціальної значимості сегменту, так й за рахунок його законодавчо-регламентуючої скла­дової. Проведено дослідження з використання інформаційних технологій в аптечних установах, що спрямовані на вдосконалення лікарської допомоги населенню та підвищення власної конкурен­тоспроможності. Виявлено наявність чотирьох типів розривів у маркетингових комунікаціях аптечного закладу:розрив в інформаційній обізнаності провізора і споживача, у сприйнятті засобів стимулювання збуту, у стандартах обслуговуванні, у комунікаційному процесі провізора та споживача за таким чинником як «дефектура аптеки». Зазначені заходи з їх мінімізації. Ключові слова: фармацевтична інформація, комунікаційні технології, маркетингові комуніка­ції, аптечна організація, фармацевтичний ринок.
В. В. Малый
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРЫВОВ В МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
В статье проанализированы основные задачи единого информационного поля в сфере обращения ЛС, его информационная направленность и приоритетные направления со­вершенствования. Выявлено, что специфика существующих информационных потоков на фармацевтическом рынке имеет определенные изменения за счет как высокой со­циальной значимости сегмента, так и за счет его законодательно – регламентирующей составляющей. Проведено исследование по использованию информационных техноло­гий в аптечных учреждениях, направленных на совершенствование лекарственной по­мощи населению и повышения собственной конкурентоспособности. Выявлено нали­чие четырех типов разрывов в маркетинговых коммуникациях аптечного учреждения: разрыв в информационной осведомленности провизора и потребителя, в восприятии средств стимулирования сбыта, в стандартах обслуживании, в коммуникацион­ном процессе провизора и потребителя по такому фактору как «дефектура аптеки». Предложены мероприятия по их минимизации. Ключевые слова: фармацевтическая информация, коммуникационные технологии, маркетинговые коммуникации, аптечная организация, фармацевтический рынок.
V. V. Malyi
RESEARCH OF BREACHES IN MARKETING COMMUNICATIONS OF PHARMACEUTICAL ORGANIZATION AS A TOOL OF OPERATIONAL EFFICIENCY IMPROVEMENT OF THE PHARMACEUTICAL MARKET RETAIL SECTOR
The article analyzes the main tasks of the single information field in drugs area, its infor­mation focus and priorities for improvement. It’s been revealed that the specificity of the existing information flows in the pharmaceutical market has some changes due to both the segment high social importance, and its law – regulatory component. We’ve studied the use of informational technologies in pharmaceutical institutions aimed to perfect medicinal aid to population and improve their own competitiveness. The presence of the following four types of breaches has been revealed in pharmaceutical enterprises marketing com­munications: the breach in information of pharmacist and consumer, in apprehension of sales promotion medium, in service standards, in communication process of pharmacist and consumer on such factor as «inventory shortage». The measures of its minimization are offered. Keywords: pharmaceutical information, communication technologies, marketing commu­nications, pharmacy institution, pharmaceutical market.

В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкша, Н. В. Демченко, О. В. Козирева
Національний фармацевтичний університет, м. Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ФАХІВЦЯМИ З ЛОГІСТИКИ
Проаналізовано ринок праці України. Досліджено стан забезпечення підприємств фармацев­тичної галузі логістичним персоналом. Досліджено структуру вакансій і резюме з логістики. Роз­раховано індекс HeadHunter. Проаналізовано виконання логістичних функцій різними відділами суб’єктів фармацевтичної галузі. Ключові слова: логістичний персонал, суб’єкти фармацевтичної галузі, вакансії, резюме, індекс Head Hunter.
Р. В. Сагайдак-Никитюк, О. В. Посылкина, И. В. Демченко, Е. В .Козырева
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО ЛОГИСТИКЕ
Проанализировано состояние обеспеченности предприятий фармацевтической от­расли логистическим персоналом. Проанализирован рынок труда в Украине. Иссле­дована структура вакансий и резюме специалистов по логистике. Рассчитан индекс Head Hunter. Проанализировано выполнение логистических функций отделами субъ­ектов фармацевтической отрасли. Ключевые слова: логисты, субъекты фармацевтической отрасли, вакансии, резюме, индекс Head Hunter, персонал.
R. V. Sahaidak-Nikitiuk, О. V. Posylkina, N. V. Demchenko, Е. V. Kozyreva
RESEARCH SUPPORT STATE PHARMACEUTICAL INDUSTRY EXPERTS LOGISTICS
The state support of enterprises of the pharmaceutical industry personnel. Analysis of labor market in Ukraine. The structure of job boards Logistics. Reviewed index HeadHunter. Analyzed the performance of logistics functions departments of the pharmaceutical industry. Keywords: logistics, pharmaceutical businesses, jobs, resumes, code Head Hunter, staff.