Управління, економіка та забезпечення якості в фармації № 6 (38) 2014

FULL TEXT
ПОВНИЙ ТЕКСТ

О. О. АНДРЄЄВА
Національний фармацевтичний університет, м. Харків
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ ВІДВІДУВАЧІВ АПТЕКИ ПРИ СКАРГАХ НА БІЛЬ В СПИНІ
Пошкодження та захворювання органів опорно-рухової системи посідають одне з провідних місць у структурі загальної захворюваності населення більшості європейських країн, у тому числі України. Особливої актуальності захворювання суглобів набувають у зв’язку зі зростанням тривалості життя людини. В Україні з різних причин за останні роки збільшилася частота травм опорно-рухового апарату, зросла питома вага інвалідності від травм. Знання підходів до симптоматичного та патогенетичного лікування пацієнтів із захворюваннями опорно-рухового апарату є важливим елементом діяльності сучасного провізора.
Key words: захворювання органів опорно-рухової системи, фармацевтична опіка.

A. A. GONCHAROVA1, I. I. BARANOVA1, A. Y. KULIKOV2
1The National University of Pharmacy, Kharkov
2State Enterprise “Ukrainian Scientific Pharmacopoeial center for quality of drugs”
IDENTIFICATION AND QUANTITATIVE DETERMINATION OF ACTIVE COMPONENTS OF “DERMALIPOIN” CREAM
The techniques of high performance liquid chromatography for the determination of α-lipoic acid and tea tree oil in the new medicament for use in the diabetic foot were developed. Offered modern techniques allow both the identification and quantitative determination of test substance in the cream.
Key words: α-lipoic acid, tea tree oil, identification, quantitative determination, high performance liquid chromatography.

Г. І. БОРЩЕВСЬКИЙ1, Т. Г. ЯРНИХ2, В. Н. ЧАБАНИЙ1
1ПАТ «Фармак», м. Київ,
2Національний фармацевтичний університет, м.Харків
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ЛІПОСОМАЛЬНОГО СПРЕЯ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ «ЕФІАЛЬ»
Проведено комплексні физико-хімічні дослідження, які дозволили опти мізувати та апробувати в умовах виробництва два аналітичних метода визначення вмісту інкапсульованних в ліпосоми катіонних пептидів дермального шару шкіри свині в препараті спрей «Ефіаль». Розроблені та впроваджені методики перевірки якості проміжної продукції та специфікації контролю на етапі виробництва спрею «Єфіаль»: включення концентрату білку в суспензію ліпосом (напівпродукт), отримання готової форми (не фасована продукція), фасування (не маркована продукція).
Ключові слова: ліпосоми, пептиди, тонкослойна хроматографія, електрофорез, спектрофотометрія, денситометрія, спрей.

Н. В. ДАВІШНЯ, І. А. ЗУПАНЕЦЬ, С. К. ШЕБЕКО, В. В. ПРОПІСНОВА
Національний фармацевтичний університет
ФАРМАКОЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТИ ЗАСТОСУВАННЯ ХОНДРОПРОТЕКТОРІВ У ТОПІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМАХ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗІ
У статті наведено результати вивчення частоти застосування топічних хондропротекторних препаратів та данні щодо прихильності хворих на остеоартроз в використанні лікарських засобів у м`яких лікарських формах. Матеріалами дослідження стали історії хвороб та анкети на основі опитувальника EuroQоl-5D. Згідно з отриманими даними застосування комбінації НПЗП та хондропротекторів при лікуванні остеоартрозу підвищує якість життя хворих та допомагає оптимізувати фармакотерапію цього захворювання.
Ключові слова: остеоартроз, комбіновані протиартрозні препарати, глюкозамін, кетопрофен, крем-гель, анкетування.

М. Є. БЛАЖЕЄВСЬКИЙ, О. І. КОРЕТНІК
Національний фармацевтичний університет, м. Харків
ЙОДОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ D(+)- БІОТИНУ ЗА РЕАКЦІЄЮ З КАЛІЙ ГІДРОГЕНПЕРОКСОМОНОСУЛЬФАТУ
Розроблена методика та показана можливість здійснення кількісного визначення d(+)- біотину за реакцією окиснення калій гідрогенпероксомоносульфатом (KHSO5) до відповідного сульфоксиду з наступним визначенням залишку окисника методом йодометричного титрування. Валідацію запропонованої методики здійснювали за такими валідаційними характеристиками: лінійність, правильність, збіжність, межа виявлення, межа кількісного виявлення. Отримані показники метрологічних характеристик розробленої методики свідчать про можливість її застосування в умовах контрольно-аналітичних та заводських лабораторій з контролю якості лікарських засобів.
Ключові слова: калій гідрогенпероксомоносульфат, біотин, йодометричне визначення.

V. S. KUCHERENKO, I. I. BARANOVA, SV. M. KOVALENKO
National University of Pharmacy
DEVELOPMENT OF COMPOSITE GEL “DENTATRYHIN”
The choice of gelling agent has been proved by means of structural and mechanical, physical and chemical studies. For this it was selected a range of modern gelling agents most commonly used in the development of dental gel (the carbomer of the mark “934”, sodium alginate and hydroxyethylcellulose), and the experimental models with and selected active compounds (triclosan, aminocaproic acid, lavender oil) were studied. It is established that the sample of gel with the the carbomer of the mark “934” at a concentration of 0,8 % had the best structural and mechanical, physical and chemical properties and consumer characteristics. On the background of thermographic studies the absence of chemical interaction between the components of a new combined dental gel for the treatment of gingivitis was proved.
Key words: dentistry, gel, triclosan, aminocaproic acid, lavender oil, physico-chemical properties, structural and mechanical properties.

L. YU. KLIMENKO, V. P. MOROZ, T. A. KOSTINA
National University of Pharmacy, Kharkiv
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE HPLC-PROCEDURE OF METOCLOPRAMIDE DETERMINATION IN BLOOD
The HPLC-procedure of metoclopramide quantitative determination in blood using amphiphylic solvent (acetonitrile) for analyte isolation at рН = 5 with further separation of organic layer under the conditions of aqueous phase saturation by ammonium sulphate has been developed for application in forensic and toxicological analysis. Validation of the developed procedure has been carried and the possibility of application of the method of calibration curve, method of standard and method of additions for metoclopramide quantitative determination in blood by the method of HPLC has been shown.
Key words: validation, bioanalytical methods, high-performance liquid chromatography, metoclopramide, method of calibration curve, method of standard, method of additions.

О. В. ЛІТВІНОВА, О. В. ПОСИЛКІНА
Національний фармацевтичний університет
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАРМАЦІЇ
Показано, що інтелектуальні ресурси, які включають структурні, людські та ринкові активи, формують інтелектуальний капітал фармацевтичних підприємств, науково-дослідних установ, наукових центрів і вищих навчальних закладів та забезпечують їх сталий соціально-економічний розвиток і стратегічну конкурентоспроможність. Охарактеризована динаміка показників інтелектуальних ресурсів у фармації в Україні. Повідомляється, що формування і керування інтелектуальними ресурсами в фармації здійснюється на макро-, мезо-, мікрорівні, має логіку міжрівневих взаємозв’язків, що сприяє забезпеченню національної безпеки, доступності лікарських засобів для широких верств населення.
Ключові слова: інтелектуальні ресурси, інтелектуальна власність, інноваційний препарат.

К. О. ЗУПАНЕЦЬ
Національний фармацевтичнийуніверситет, м. Харків
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ РОБОТИ З ДАНИМИ, ЯКІ ОТРИМАНІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КЛІНІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У роботі проведено аналіз первинної документації та ІРФ різних за дизайном клінічних досліджень, що проводилися на базі Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету. Було встановлено спектр проблем, який виникає під час реєстрації та перенесення даних. З метою забезпечення належної роботи для оцінки даних було розроблено алгоритм оцінки первинної документації та індивідуальних реєстраційних форм. Впровадження такого алгоритму в систему роботи на місці проведення досліджень дозволить забезпечити реалізацію принципів менеджменту якості при організації, плануванні та проведенні клінічного дослідження.
Ключові слова: клінічне дослідження, GCP, первинна документація,індивідуальна реєстраційна форма, оцінка даних.

Р. В. САГАЙДАК-НІКІТЮК
Національний фармацевтичний університет, м. Харків
ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ З ЛОГІСТИКИ ДЛЯ ПОТРЕБ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Досліджено стан забезпеченості персоналом з логістики фармацевтичних підприємств. Обґрунтовано актуальність підготовки логістів для умов фармацевтичної галузі. Запропоновано визначення «фахівець з логістики в фармації». Визначені знання, навички й компетенції, якими повинні володіти фахівці з логістики, підготовлені для потреб фармацевтичної галузі. Досліджено вимоги до особистих характеристик менеджерів з логістики для умов фармацевтичної галузі. Побудовано аналогову модель багаторівневого процесу освіти персоналу з логістики для потреб фармацевтичної галузі. Проаналізовано підходи до підготовки логісті у Польщі, США, Німеччині. Обґрунтовані варіативні дисципліни, які доцільно вивчати на рівні магістра з логістики для фармацевтичної галузі. Запропоновано концептуальну модель професійної підготовки менеджера з логістики у фармацевтичній галузі.
Ключові слова: логіст, фармацевтичне підприємство, концептуальна модель професійної підготовки менеджера з логістики.

А. А. КОТВІЦЬКА, І. В. КУБАРЄВА
Національний фармацевтичний університет
АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД НАДАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІЛЬГОВИМ КАТЕГОРІЯМ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Статтю присвячено аналізу нормативно-правових засад надання фармацевтичної допомоги пільговим категоріям населення України. Визначено такі поняття, як «пільга» та «державна пільга», розкрито їх зміст та функції. За результатами контент-аналізу чинних законодавчих і нормативно-правових актів з питань надання пільгової фармацевтичної допомоги у вітчизняній практиці сформульовано пріоритетні завдання з удосконалення нормативно-правового регулювання фармацевтичного забезпечення пільгових категорій населення України.
Ключові слова: фармацевтична допомога, законодавчі та нормативно-правові засади, пільгові категорії, система реімбурсації.

І. О. ФЕДЯК
Івано-Франківський національний медичний університет
РЕЗУЛЬТАТИ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ
У статті представлено результати маркетингового аналізу оптового і роздрібного сегментів вітчизняного фармацевтичного ринку протитуберкульозних лікарських засобів 1 ряду станом на 01.09.2014 р., які свідчать, що на оптовому ринку із 48 зареєстрованих були присутні лише 11 моно протитуберкульозних препарати вітчизняних заводів-виробників, а саме: 5 ЛЗ ізоніазиду, 1 – рифампіцину, 1 – етамбутолу, 2 – піразинаміду, 2 – стрептоміцину. Річний моніторинг виявив, що ринок усіх протитуберкульозних препаратів можна вважати стабільним за трьома маркетинговими показниками(середніми оптовими цінами, кількістю ринкових пропозицій, коефіцієнтами ліквідності), які практично не змінювалися упродовж 12 місяців 2013 року для кожного окремого препарату. Зменшення кількості постачальників і ріст оптових цін у 2014 році є наслідком
введенням ПДВ на ліки з 01.04.2014 р., а також падінням курсу гривні відносно долара і євро.
Ключові слова: протитуберкульозні препарати І ряду, маркетинговий аналіз, середня оптововідпускна ціна, коефіцієнт ліквідності.