Види практики


 За змістом і метою практика студентів для кожної спеціальності та освітньо-кваліфікаційних рівнів може бути: ознайомлювальна, пропедевтична, навчальна, виробнича, переддипломна, технологічна практика та стажування.

 Ознайомлювальна практика, пропедевтична – початкова ланка практичної підготовки, яка дає змогу студентам вже на першому курсі навчання мати більш чітку уяву про свою майбутню професію та більш свідомо підходити до вивчення спеціальних дисциплін. Вона призначена для первинного ознайомлення студентів із різними видами практичної діяльності по обраній спеціальності і покликана сприяти формуванню у них необхідних професійних ціннісних орієнтирів.

 Навчальна практика – частина навчального процесу відповідної дисципліни, під час якої студенти набувають реальної обізнаності щодо втілення тих знань, які вони одержали протягом вивчення дисципліни. Завданням навчальної практики є отримання первинних професійних умінь у виробничих умовах і проводиться у формі залучення студентів до виконання певної роботи за обраною спеціальністю на базах практики.

 Виробнича практика проводиться після опанування теоретичної частини відповідної дисципліни. Метою виробничої практики є закріплення знань, відпрацювання вмінь і навичок в умовах майбутньої фахової діяльності. Під час виробничої практики студент виконує обов’язки спеціаліста на робочому місці (при безпосередньому керівництві з боку спеціаліста); усвідомлює організаційну структуру підприємства, де відбувається виробнича практика, сприймає загальну картину всього об’єкту практики.

 Переддипломна практика передбачає збір та систематизацію матеріалу для дипломного проекту, закріплення теоретичних знань та формування умінь і навичок відповідно до вимог стандарту освіти та змісту практики, оволодіння професійним досвідом та готовністю до самостійної роботи.

 Технологічна практика передбачає знайомство студентів-практикантів безпосередньо на підприємствах, установах, організаціях з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, закріплення знань, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та придбання первинного практичного досвіду.

 Стажування є завершальним етапом навчання и проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності. Мета стажування полягає у підготовці майбутніх  спеціалістів до самостійного виконання професійних функцій на певній посаді.

ГРАФІКИ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ