Євтушенко Олена Миколаївна

professor Ievtushenko_fotoЄвтушенко Олена Миколаївна – доктор фармацевтичних наук

Адреса: м.Харків, вул. Валентинівська, 4

тел. (057) 67-91-72;

e-mail: evtyshenkolena1@gmail.com

Науковий профіль: 

     

 

Народжена 03.06.1971 р.(м.Харків). Доктор фармацевтичних наук (2012), професор (2015) кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту НФаУ, м.Харків, Україна. Закінчила з відзнакою Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація» (1993). Здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Міжнародний менеджмент» у Вищій школі бізнесу при Харківському державному економічному університеті з присвоєнням кваліфікації «економіст».

Працює: асистент (1996-2001); доцент кафедри менеджменту та маркетингу у фармації (з 2001) НФаУ; професор кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного фармацевтичного університету.

Візітинг-професор у Казахському Національному медичному університеті им. С.Д.Асфендиярова, м.Алмати.

Напрями наукових досліджень: вдосконалення збутової політики фармацевтичних підприємств; визначення, оцінка та управління галузевими ризиками на етапах реалізації та споживання фармацевтичної продукції; фармако-економічний аналіз і моделювання витрат на усунення наслідків побічної реакції на ЛП.

Наукові досягнення: автор і співавтор понад 120 наукових та науково-дослідних робіт, серед них – 2 монографії (співавт.), навчальні посібники і практикуми, 11 методичних рекомендацій; має авторські права на ряд робіт. Брала участь в розробці Закону України «Про лікарські засоби».

Громадська діяльність. Член апробаційної комісії за спеціальністю 15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація». Брала участь в розробці проекту закону України «Про лікарські засоби», Державної цільової програми «Розвиток імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, в тому числі біотехнологічними препаратами та вакцинами» на 2012-2022 роки.

Підручники, монографії, навчальні посібники

 1. Маркетингова політика комунікацій у фармації : моногр. / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко, О. Ю. Рогуля, А. Б. Ольховська, Л. П. Дорохова, О. В. Шуванова, Н. В. Сотнікова; за ред. проф. З. М. Мнушко. – Х. : НФаУ, 2010. – 168 с.
 2. Международный маркетинг в фармации / З. Н. Мнушко, Н. В. Чмыхало, Н. М. Мусиенко, О. Ю. Рогуля, Е. Н. Евтушенко, А. Б. Ольховская. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 522с.
 3. Мнушко З. М. Практикум з менеджменту : навч.посіб. для студ. вищ. навч. закладів / З. М. Мнушко, Л. П. Дорохова, О. М. Евтушенко.– Х. : Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 178 с.

Методичні розробки:

 1. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики (для студентів спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» ) / В. В. Малий, Л. П Дорохова, О. Ю. Рогуля, А. Б. Ольховська, М.М. Слободянюк, О. М. Євтушенко, С. В. Жадько, В. В. Смачило, І. В. Софронова, І. В. Тіманюк, І.В. Бондарєва. − Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 43с.
 2. Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” / [Л. П. Дорохова, В. В. Малий, М. М. Слободянюк, О. П. Півень, О. М. Євтушенко, А. Б. Ольховська]; Національний фармацевтичний університет. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 43 с.
 3. Евтушенко Е.Н. Обоснование подходов к определению доступности лекарственных средств в странах Восточного Средиземноморья (Методические рекомендации) / Е. Н. Евтушенко, Осама Абузаид Нур Ахмед. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 23с.
 4. Маркетингові комунікації: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки «Маркетинг»/О. М. Євтушенко, Л. П. Дорохова, О. В. Шуванова. – Х.:НФаУ, 2014. – 108 с.
 5. Рекламний менеджмент: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 69с.
 6. Мнушко З. М. Оцінювання ефективності комунікативної діяльності фармацевтичної фірми за умов різновекторного впливу: метод. рек. / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко – К. : Вид-во НФаУ, 2011. – 24 с.
 7. Євтушенко О. М. Фармакоекономічний аналіз та моделювання витрат на усунення наслідків побічної реакції лікарських препаратів / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко, С. В. Вельма. – К., Вид-во НФаУ, 2010. – 20 с.
 8. Євтушенко О. М. Методичні рекомендації з визначення цін реалізації на лікарські препарати під впливом ринкових факторів / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко, С. В. Вельма. – К., Вид-во НФаУ, 2009. – 20 с.
 9. Євтушенко О. М. Визначення ризиків в системі взаємовідносин «Оптове фармацевтичне підприємство – лікувально-профілактичний заклад» : метод. рек. / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко – К. : Вид-во НФаУ, 2009. – 20 с.
 10. Євтушенко О. М. Дослідження, групування та оцінка ризиків у товаропросуванні аптечних закладів : метод. рек. / О. М.Євтушенко, З. М. Мнушко. – Х., Вид-во НФаУ, 2008. – 20 с.
 11. Євтушенко О. М. Методичні рекомендації з оцінювання ризиків внаслідок виникнення побічної дії лікарських засобів : метод. рек. / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко. – К. : Вид-во НФАУ, 2008. – 20 с.
 12. Мнушко З. М. Оцінка і методи мінімізації ризиків на ринку біологічно активних добавок : метод. рек. / З. М. Мнушко, Н. В. Сотнікова, О. М. Євтушенко. – К. : Вид-во НФаУ, 2006. – 26 с.
 13. Мнушко З. М. Рекламний менеджмент: метод. рек. до практ. занять / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко – Х. : Вид-во НФаУ, 2006. – 28 с.
 14. Мнушко З. Н. Маркетинговая политика коммуникаций : метод. рек. к практ. занятиям / З. Н. Мнушко, Л. П. Дорохова, Е. Н. Евтушенко – Х. : Изд-во НФаУ, 2004. – 68 с.
 15. Мнушко З. М. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Маркетинг» / З. М. Мнушко, Л. П. Дорохова, Е. Н. Евтушенко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2001. – 72 с
 16. Мнушко З. М. Методичні рекомендації по прогнозуванню збуту фармацевтичної продукції / З. М. Мнушко, О. М. Ткаченко, В. В. Страшний. – Х.: Вид-во НФаУ,   –  19 с.
 17. Мнушко З. Н. Методические рекомендации по оформлению рекламной продукции на лекарственные препараты / З.Н. Мнушко, Е.Н. Ткаченко, Н.В Чернобровая. – Х.: Вид-во НФаУ,– 23 с.

Статті у фахових іноземних наукових журналах:

 1. Ievtushenko O., Ahmed O.A.M. Research study of the issues of price formation for medicines in the Sudan / O. Ievtushenko, O. A. M. Ahmed // The Advanced Science Journal. – 2015.– №4. – Р. 118-119.
 2. Розиева К.Т. Обзор казахстанського рынка референтных препаратов антимикробного действия при лечении заболеваний органов дыхания //К.Т. Розиева, Г.Н.Имирова, Е.Н.Евтушенко, А.Р. Шопабаева // Вестник КазНМУ. – 2015. – №1. – С.481 – 485.
 3. Олейник О.Э. Анализ систем мониторинга побочных реакций в разных странах мира / О.Э Олейник, А.Р. Шопабаева Е.Н.Евтушенко, Софронова И.В. // Вестник КазНМУ. – 2015. – №1. –  С.520 – 523.
 4. Евтушенко Е.Н. Вопросы качества лекарственного обеспечения в системе риск-менеджмента / Евтушенко Е.Н., Осама Абузаид Мохамед Нур Ахмед, А.Р.Шопабаева // Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. – 2015. – №1.  –  С.13 – 15.
 5. Евтушенко Е.Н. Система фармацевтической опеки: побочное действие лекарств и экономические потери / Е.Н.Евтушенко, А.Р.Шопабаева // Вестник ЮКГФА. –  – №3. – С.151 – 154.
 6. Ордбаева М.Т. Нормативно-правовые аспекты гармонизации надлежащей практики хранения и транспортировки ЛС в республике Казахстан / М.Т.Ордабаева, У.М. Датхаев, Е.Н.Евтушенко // Вестник ЮКГФА. – – №3. – С. 149 – 151.
 7. Шопабаева А.Р. Анализ законодательного ограничения рекламы лекарственных средств на территории Республики Казахстан / А. Р. Шопабава, Е. Н. Евтушенко, С. Б. Сыдыков, Р. М. Блатов // Вестник КазНМУ. – 2014. – №5. – С.120 – 123.
 8. Шопабаева А.Р. Стимулирование продаж лекарственных препаратов в сети аптек г.Алматы / А. Р. Шопабаева, М.К.Кайнарбаева, Е.Н.Евтушенко // Вестник КазНМУ. – 2014. – №5. – С.81 – 83.
 9. Евтушенко Е.Н. Взаимодействие провизора и врача в системе фармаконадзора / Евтушенко Е.Н., Шопабаева А.Р., Хименко С.В., Рогуля О.Ю. / Терапевтический вестник. – 2014. – №04(44). – С.35 – 37.
 10. Mnushko Z. M. Pharmacoeconomic evaluation of medicines with consideration for adverse reactions / Z. M. Mnushko, H. M. Evtushenko, V. D. Nemtsovа // Nauka i studia. − 2012. − №6(51). − Р.87 – 92.

Статті у фахових наукових журналах України:

 1. Ахмед О. А. Адаптивні підходи до моделювання лікарського забезпечення в Судані з урахуванням впливу зовнішніх факторів / Осама Абузаїд Нур Ахмед, Євтушенко О.М. // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – – №2(48) – С.26-31
 2. Євтушенко О.М. Питання економічної доступності лікарських засобів на Африканському континенті / О. М. Євтушенко / Фармацевтичний часопис. – №4(36). – 2015. – С. 41-45.
 3. Євтушенко О.М. Ризики та їх наслідки при використанні антибактеріальних лікарських засобів / О.М.Євтушенко // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – №4(39). – С.72-76.
 4. Ievtushenko O.M. The study of approaches to risk-menegement in pharmacy / O. M. Ievtushenko // Вісник фармації. – 2015. – №3(83). – С. 46-50.
 5. Евтушенко Е. Анализ рынка антианемических лекарственных средств / Е. Н. Евтушенко, А. А.Вальдовский / Еженедельник «Аптека» від 28.03.14р. 
 6. Евтушенко Е.Н. Основные направления развития и совершенствования фармацевтического сектора Судана / Е. Н. Евтушенко, Осама Абузаид Мохамед Нур Ахмед // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. –  – №4(36) – С.26-31.
 7. Шопабаева А.Р. Анализ готовности перехода на казахстанських аптек на стандарты GPP / А. Р. Шопабава, Е.Н. Евтушенко, А.Р. Тулегенова // Вестник КазНМУ. – 2014. – №5. – С.165 – 167.
 8. Yevtushenko O. Modelling of expences for liquidation of consequences of medicines’ adverse reactions / O. Yevtushenko // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – №5. – С.32-35.
 9. Євтушенко О.М. Роль провізора у моніторингу безпеки лікарських засобів / О.М.Євтушенко // Проблеми екологічної та медичної генетики та клінічної імунології. – 2013. – №5 (119). – С.219 – 225.
 10. Євтушенко О.М. Ризики в системі фармацевтичної опіки: оцінка витрат на ліквідацію наслідків побічної реакції / О.М. Євтушенко // Проблеми екологічної та медичної генетики та клінічної імунології. – 2013. – №4 (118). – С.158 – 163.
 11. Євтушенко О.М. Дослідження джерел ризикозалежності фармацевтичної організації / О.М.Євтушенко // Фармаком. – 2013. – №4. – С.103-107.
 12. Євтушенко О. М. Прогнозування витрат, пов’язаних з усуненням наслідків побічної реакції на лікарські засоби // О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко / Запорізький медичний журнал. – 2013(11). – №1.– С.80 – 84.
 13. Євтушенко О. М. Методика аналізу показників витрат на усунення наслідків побічних реакцій антибактеріальних лікарських препаратів // О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко / Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – №6. – С.38 – 43.
 14. Мнушко З. М. Оцінка витрат на ліквідацію наслідків побічної реакції як важливий соціально-економічний аспект застосування лікарських засобів / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко, В. Д. Немцова // Формування Національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики : матеріали II Всеукр. наук.-осв. internet конф., 14 березня 2012 р., м. Харків. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – С.32 -37.
 15. Євтушенко О.М. Складові управління ризиками в сучасній фармації // О.М.Євтушенко, З.М.Мнушко / Фармаком. – 2012.– №4.– С.88 – 91.
 16. Байжанова К. Ф. Внедрение системы менеджмента качества в фармацевтическую отрасль республики Казахстан: проблемы и перспективы / К. Ф. Байжанова, З. Н. Мнушко, Т. Б. Байзолданов, Е. Н. Евтушенко,  С. К. Жетерова // Фармаком. − 2012.− №1.− С.104-107.
 17. Євтушенко О. М. Вивчення ризиків у сфері державних закупівель лікарських засобів та виробів медичної продукції / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко, В. Д. Немцова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – № 4(12). – С. 50–55.
 18. Євтушенко О. М. Теоретичне обґрунтування питань ризикології в сучасних умовах господарювання / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко // Вісник фармації. – 2010. – № 3 (63). – С. 58–61.
 19. Євтушенко О. М. Моделювання впливу ринкових факторів на ціни лікарських препаратів / О. М. Євтушенко // Фармаком. – 2010. – № 1. – С. 123–132.
 20. Євтушенко О. М. Фармакоекономічна оцінка лікарських засобів з урахуванням побічних реакцій / О. М. Євтушенко // Вісник фармації. – 2010. – № 1(61). – С. 51–54.
 21. Євтушенко О. М. Аналіз антибактеріальних лікарських засобів з погляду витрат на усунення наслідків їх побічних реакцій / О. М. Євтушенко // Фармаком. – 2009. – № 4. – С. 81–88.
 22. Євтушенко О. М. Теоретичні засади та особливості ризик-менеджменту у фармації / О. М. Євтушенко // Запорожский мед. журн. – 2009. – № 3. – С. 81–86.
 23. Євтушенко О. М. Ризики в системі фармацевтичної опіки / О. М. Євтушенко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2009. – Вип. 18 (кн.3). – С. 252–
 24. Євтушенко О. М. Ризики товаропросування нових лікарських засобів / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко // Запорожский мед. журн. – 2009. – №1. – С. 75–78.
 25. Євтушенко О. М. Ризикологія та питання якості медикаментозного забезпечення / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2009. – № 1(3). – С. 34–38.
 26. Євтушенко О. М. Моделювання вибору бюджетної організації-споживача лікарських засобів з використанням оцінки ризику / О. М. Євтушенко // Фармац. журн. – 2008. – № 6. – С.21–27.
 27. Євтушенко О. М. Вивчення ризиків, повязаних з неналежною якістю лікарських засобів / О. М. Євтушенко, Л. В. Бондарева , О. О. Павлій // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2008. – № 2. – С. 9–13.
 28. Мнушко З. М. Напрямки кількісної оцінки ризиків для суб’єктів ринку дієтичних добавок / З. М. Мнушко, Н. В. Сотникова, О. М. Євтушенко // Вісник фармації. – 2008. – № 1(53). – С. 41–43.
 29. Мнушко З. Н. Методические подходы к оценке рисков от проявления побочного действия лекарственных средств / З. Н. Мнушко, Е. Н. Евтушенко // Фармаком. – 2008. – № 1. – С. 112–119.
 30. Євтушенко О. М. Оцінка ризиків, що виникають у системі бюджетних закупівель лікарських засобів / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко, Г. О. Харченко // Фармац. журн. – 2007. – № 4. – С. 21–27.
 31. Євтушенко О. М. Дослідження видів, ступеня загрози, причин та наслідків ризиків у діяльності посередницьких фармацевтичних фірм / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко // Фармац. журнал. – – № 2. – С. 3–11.
 32. Євтушенко О. М. Вивчення та методи профілактики ризиків у товаропросуванні аптечних закладів / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко // Вісник фармації. – – №2(46). – С. 46–51.
 33. Мнушко З. М. Оцінка ринку біологічно активних добавок та характерних для нього видів ризику / З. М. Мнушко, Н. В. Сотникова, О. М. Євтушенко // Клінічна фармація. – – Т. 9, № 2. – С. 25–32.
 34. Дослідження по удосконаленню управління виробничо-комерційною діяльністю фармацевтичних організацій / З. М. Мнушко, Л. П. Дорохова, І. В. Пестун, О. М. Євтушенко // Фармац. журн. – 2005. – № 4. – С. 33–37.
 35. Мнушко З. М. Ризик у підприємницькій діяльності / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко // Фармац. журн. – – № 1. – С. 7–12.
 36. Мнушко З. М. Систематизація ризиків у фармацевтичній галузі / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко, В. В. Страшний // Вісник фармації. – – № 2(34). – С. 21–22.
 37. Мнушко З. М. Управління персоналом як складова успішної діяльності фармацевтичної фірми / З. М. Мнушко, Л. П. Дорохова, О. М. Евтушенко // Вісник фармації. – 2001. – № 3(27). – С. 91-.
 38. Мнушко З. М. Прогнозування збуту лікарських засобів / З. М. Мнушко, В. В. Страшний, О. М. Євтушенко // Фармац. журн. – 2000. – № 3. – С. 13–18.
 39. Мнушко З. М. Изучение эффективности рекламной кампании фармацевтической фирмы / З. М. Мнушко, Е. Н. Ткаченко, Н. М. Омельченко // Медико-фармацевтический вестник. – – №3. – С.11-17.
 40. Мнушко З. Н. Комплекс маркетинга в формировании фармацевтического рынка за рубежом / Мнушко З.Н., Мусиенко Н.М., Ткаченко Е.Н. // Вісник фармації. – 1996. – №3-4. –  С.76-80.
 41. Мнушко З. М. Створення фармацевтичної інформаційної маркетингової системи / З. М. Мнушко, В. П. Польщикова, І.А. Шевченко, О. М. Ткаченко, А. В. Ардельян // Вісник фармації. – 1996. – №1-2. –  С.96-101.
 42. Мнушко З. М. Реклама як засіб стимулювання збуту фармацевтичної продукції / З. М. Мнушко, Н. В. Чорноброва, О. М. Ткаченко // Вісник фармації. – 1995. – №1-2. – С.7-12.

Дисципліни, які викладає:

 • «Менеджмент та маркетинг у фармації»;
 • «Рекламний менеджмент»,
 • «Маркетингові комунікації»,
 • «Етика та деонтологія у фармації»,
 • «Менеджмент в лабораторній медицині. Маркетинг медичних послуг».