Журнал “Клінічна фармація” № 4, 2011 рік

ЗАСТОСУВАННЯ РОЗИГЛІТАЗОНУ І ТІОТРИАЗОЛІНУ З МЕТОЮ ПОДОЛАННЯ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ
О.М.Нальотова

3-7

APPLICATION OF ROSIGLITAZONE AND THIOTRIAZOLINE WITH THE PURPOSE OF OVERCOMING OF INSULIN RESISTANCE IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION
O.M.Nalyotova

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ВІД НАВЧАННЯ З КОСМЕТОЛОГІЇ
Ж.Ібрагiм, Ст.Георгiєв, Зл.Димитрова, Д.Димитров

8-10

RESEARCH OF THE SATISFACTION OF THE STUDENTS FROM THE TRAINING COURSE IN COSMETOLOGY
Zh.Ibrahim, St.Georgiev, Zl.Dimitrova, D.Dimitrov

ФАРМАКОКІНЕТИКА 14С-МАСЛЯНОЇ КИСЛОТИ В ОРГАНІЗМІ БІЛИХ МИШЕЙ
М.Я.Головенко, І.Ю.Борисюк, О.Б.Ліхота

12-18

PHARMACOKINETICS OF 14C-BUTYRIC ACID IN WHITE MICE
M.Ya.Golovenko, I.Yu.Borisyuk, O.B.Likhota

ДІАГНОСТИКА ОТРУЄНЬ ТРАЗОДОНОМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СУДОВО-ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
С.В.Баюрка, С.А.Карпушина

19-22

DIAGNOSIS OF TRAZODONE POISONINGS BY THE RESULTS OF FORENSIC AND TOXICOLOGICAL INVESTIGATION OF BIOLOGICAL MATERIAL
S.V.Bayurka, S.A.Karpushina

ВИВЧЕННЯ ШКІРНО-ПОДРАЗНЮВАЛЬНОЇ ТА СЕНСИБІЛІЗУЮЧОЇ ДІЇ АНТИМІКОТИЧНИХ ГЕЛІВ
Л.В.Яковлєва, Н.С.Чорна, О.Б.Леницька, Н.П.Половко

24-27

STUDY SKIN-IRRITATING AND SENSIBILIZING ACTION OF ANTIMYCOTIC GELS
L.V.Yakovleva, N.S.Chorna, О.B.Lenytska, N.P.Pоlоvkо

ВПЛИВ ПОХІДНИХ ЦИС-3-АРИЛІДЕН(ГЕТАРИЛІДЕН)-1,2-ДИГІДРО-3Н-1,4-БЕНЗДІАЗЕПІН-2-ОНІВ НА АПЕТИТ ЩУРІВ
А.А.Казакова, В.В.Годован, Т.Л.Карасьова

28-30

THE INFLUENCE OF CIS-3-ARILIDEN(HETARILIDEN)-1,2-DIHYDRO-3H-1,4-BENZODIAZEPINE-2-ONES DERIVATIVES ON RATS’ APPETITE
A.A.Каzакоva, V.V.Godovan, Т.L.Каrаsyovа

ВИВЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ГЕЛЮ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ
О.В.Лебединець, О.П.Стрілець, І.І.Баранова

31-33

THE STUDY OF THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF A DENTAL GEL WITH ESSENTIAL OILS
O.V.Lebedynets, О.P.Strilets, I.I.Baranova

КОМПОЗИЦІЇ ГЛЮКОЗАМІНУ ГІДРОХЛОРИДУ З ГЛЮКОЗАМІНУ АЦЕТИЛСАЛІЦИЛАТОМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МЕТАБОЛІЗМ ГЛІКОЗАМІНОГЛІКАНІВ
С.М.Осадченко

34-37

COMPOSITIONS OF GLUCOSAMINE HYDROCHLORIDE WITH GLUCOSAMINE ACETYLSALICYLATE AND THEIR INFLUENCE ON GLYCOSAMINOGLYCANS METABOLISM
S.М.Оsаdchenko

ОСОБЛИВОСТІ ІНДУКЦІЇ СУПЕРОВУЛЯЦІЇ, КІЛЬКІСНА І МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЙЦЕКЛІТИН ТА ЕМБРІОНІВ У МИШЕЙ З ХРОНІЧНИМ РЕАКТИВНИМ ЗАПАЛЕННЯМ ЯЄЧНИКІВ
М.Г.Грищенко

38-41

THE EFFECT OF CHRONIC OVARY INFLAMMATION ON SUPEROVULATION INDUCTION AND OOCYTE AND EMBRYO QUALITY IN MICE
M.G.Gryshchenko

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИАТЕРОГЕННОЇ ТА АНГІОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ КАПСУЛ “ВЕНОТОН” НА МОДЕЛІ ГІПЕРВІТАМІНОЗУ D
Ю.О.Томашевська, Л.В.Яковлєва, Л.В.Гладкова, І.В.Трутаєв

42-46

THE STUDY OF ANTIATHEROGENIC AND ANGIOPROTECTIVE EFFECT OF VENOTON CAPSULES IN HYPERVITAMINOSIS D MODEL
Yu.O.Tomashevska, L.V.Yakovleva, L.V.Gladkova, I.V.Trutaev

СКРИНІНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛЮКОЗАМІНУ ГІДРОХЛОРИДУ В ЯКОСТІ ЗАСОБУ ФРІГОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ
Є.В.Бондарєв, С.Ю.Штриголь

47-49

THE SCREENING OF GLUCOSAMINE HYDROCHLORIDE AS A FRIGOPROTECTOR
Ye.V.Bondarev, S.Yu.Shtrygol

ВКЛАД ГЛЮКОЗАМІНУ ГІДРОХЛОРИДУ В ЗАГАЛЬНИЙ ЕФЕКТ ЙОГО КОМБІНАЦІЙ З ПАРАЦЕТАМОЛОМ НА ОБМІН КОЛАГЕНУ ПРИ ЛІКУВАННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН З КОРТИКОСТЕРОЇДНОЮ ДИСТРОФІЄЮ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
В.О.Туляков

50-53

CONTRIBUTION OF GLUCOSAMINE HYDROCHLORIDE TO THE SUMMARY EFFECT OF ITS COMBINATIONS WITH PARACETAMOL IN THE COLLAGEN METABOLISM IN THE TREATMENT OF EXPERIMENTAL ANIMALS WITH CORTICOSTEROIDAL DYSTROPHY OF THE CONNECTIVE TISSUE
V.O.Tulyakov

ВИВЧЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТА АНАЛГЕТИЧНОЇ ДІЇ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ З ЛИСТЯ БЕРЕЗИ БОРОДАВЧАСТОЇ
Л.В.Яковлєва, Н.С.Чорна, Т.К.Юдкевич

54-57

THE STUDY OF ANTI-INFLAMMATORY AND ANALGESIC ACTION OF A DENSE EXTRACT FROM WARTY BIRCH LEAVES
L.V.Yakovleva, N.S.Chorna, T.K.Yudkevich

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ШИПУЧИХ ТАБЛЕТОК “КОМБІТУСИН”ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
В.Д.Лук’янчук, Д.С.Кравець, І.І.Басакіна, Д.І.Дмитрієвський

58-61

RESEARCH OF ACUTE TOXICITY OF “COMBITUSSIN” EFFERVESCENT TABLETS FOR PULMONOLOGY
V.D.Lukyanchuk, D.S.Kravets, I.I.Basakina, D.I.Dmitrievsky

ОСОБЛИВОСТІ НООТРОПНОЇ ДІЇ АНТАГОНІСТА РЕЦЕПТОРІВ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1
К.Г.Щокіна

62-65

PECULIARITIES OF THE NOOTROPIC EFFECT OF ANTAGONIST OF INTERLRUKIN-1 RECEPTORS
K.G.Shchokina

ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НОВОЇ МАЗІ НА МОДЕЛІ НЕАЛЕРГІЧНОГО КОНТАКТНОГО ДЕРМАТИТУ
Л.В.Яковлєва, О.В.Ткачова

66-70

THE STUDY OF EFFICIENCY OF A NEW OINTMENT IN THE NON-ALLERGIC CONTACT DERMATITIS MODEL
L.V.Yakovleva, O.V.Tkachova

image_pdfimage_print