Журнал «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ» ТОМ 16 №2, 2012

IN SILICO: НОВИЙ НАПРЯМ У РОЗРОБЦІ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
І.С.Чекман, Т.Ю.Небесна, П.В.Симонов
4-14 IN SILICO: THE NEW FIELD IN DEVELOPMENT OF PHARMACOLOGICAL AND PHARMACEUTICAL PROPERTIES OF MEDICINES
I.S.Chekman, T.Yu.Nebesna, P.V.Simonov
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ПЕРЕНОСИМОСТІ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ БІОЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
В.Є.Доброва
15-20 DEVELOPMENT OF METHODS OF TOLERABILITY ASSESSMENT FOR STUDYING DRUG BIOEQUIVALENCE
V.Ye.Dobrova
ДОЗОЗАЛЕЖНИЙ ВПЛИВ АТОРВАСТАТИНУ В РАНЖИРОВАНИХ ДОЗАХ ВІДНОСНО ЦИРКУЛЮЮЧОГО ВМІСТУ МАРКЕРІВ БІОМЕХАНІЧНОГО СТРЕСУ В ПАЦІЄНТІВ З ІНФАРКТОМ МІОКАРДА. РЕЗУЛЬТАТИ ОДНОРІЧНОГО КОГОРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
O.Є.Березін, Т.О.Самура
21-26 THE DOSE-DEPENDENT INFLUENCE OF ATORVASTATIN TAKEN IN RANGED DOSES IN RELATION TO CIRCULATING BIOMECHANICAL STRESS MARKERS IN PATIENTS WITH Q-WAVE MYOCARDIAL INFARCTION. RESULTS OF 1-YEAR COHORT STUDY
O.Ye.Berezin, T.O.Samura
ДІАГНОСТИКА СМЕРТЕЛЬНИХ ОТРУЄНЬ СУЛЬПІРИДОМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
С.В.Баюрка, В.В.Болотов, С.А.Карпушина, В.І.Степаненко, Г.І.Северіна
27-30 DIAGNOSTICS OF MORTAL SULPIRIDE POISONINGS BY THE RESULTS OF TOXICOLOGICAL EXAMINATIONS
S.V.Bayurka, V.V.Bolotov, S.A.Karpushina, V.I.Stepanenko,
G.I.Severina
ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОГО КОМБІНОВАНОГО ВАГІНАЛЬНОГО КРЕМУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ВАГІНІТІВ
С.М.Дроговоз, Г.В.Зайченко, О.В.Грищенко, О.С.Бусигін, К.В.Дроговоз
32-35 RESEARCH OF A NEW COMBINED VAGINAL CREAM FOR TREATING NON-SPECIFIC VAGINITIS
S.M.Drogovoz, G.V.Zaychenko, O.V.Grishchenko, O.S.Busygіn, K.V.Drogovoz
Вплив нового метаболітотропного кардіопротекторА «Лізиній» на стан лімітуючих ланок енергетичного обміну і компенсаторних метаболічних шунтів в умовах гострого інфаркту міокарда
І.Ф.Бєленічев, Л.І.Кучеренко, І.А.Мазур, Н.В.Бухтіярова, В.С.Стеблюк, І.В.Павлюк, Г.В.Георгієвський
36-39 THE INFLUENCE OF ФNEW METABOLITOTROPIC CARDIOPROTECTOR «LIZINIY» ON THE STATE OF LIMITING LINKS OF THE ENERGY METABOLISM AND COMPENSATORY METABOLIC SHUNTS IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
I.F.Belenichev, L.I.Kucherenko, I.A.Mazur, N.V.Bukhtiyarova,
V.S.Steblyuk, I.V.Pavlyuk, G.V.Georgievsky
Вивчення вПливу екстракту з насіння Винограду культурного на гістоморфологічні показники тканини печінки щурів при гострому тетрахлорОметановому гепатиті
А.Л.Загайко, С.В.Заїка, О.А.Красильнікова, Ю.Б.Лар’яновська
40-44 THE EFFECT OF GRAPE SEED EXTRACT ON THE HEPATIC PARENCHYMA OF THE RAT LIVER IN ACUTE CCl4-INDUCED HEPATITIS
A.L.Zagayko, S.V.Zaika, O.A.Krasilnikova, Yu.B.Laryanovska
Стан метаболізму гему ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМу порушенні ПОРФіРИНОВОГО ОБМіНу
С.І.Крижна
45-47 THE STATE OF THE GEME METABOLISM IN EXPERIMENTAL DISTURBANCE OF PORPHYRIN EXCHANGE
S.I.Kryzhna
ВИВЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ МАЗЕЙ З ГУСТИМ ТА СУХИМ ЕКСТРАКТОМ ТОПОЛІ КИТАЙСЬКОЇ
В.В.Ковальов, Т.Г.Ярних, В.М.Ковальов
48-50 THE STUDY OF THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF OINTMENTS WITH DENSE AND DRY EXTRACTS OF POPLAR CHINESE
V.V.Kovalyov, T.G.Yarnykh, V.M.Kovalyov
Фітохімічне обґрунтування протизапальної активності біологічно активних речовин листя горобини звичайної
А.В.Кононенко, С.М.Дроговоз, О.В.Криворучко, Д.Б.Лобанова
51-54 PHYTOCHEMICAL SUBSTANTIATION OF THE ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF SORBUS AUCUPARIA LEAVES EXTRACT
A.V.Kononenko, S.M.Drogovoz, O.V.Krivoruchko,
D.B.Lobanova
ПРОТИГРИБКОВА АКТИВНІСТЬ ЛІПОФІЛЬНИХ ФРАКЦІЙ РОСЛИН РОДУ GALIUM. Повідомлення 3
Н.В.Кашпур, О.В.Горяча, Т.В.Ільїна, А.М.Ковальова, А.Ю.Волянський,
Т.П.Осолодченко
55-58 THE ANTIFUNGAL ACTIVITY OF LIPOPHILIC FACTIONS OF GALIUM SPECIES. Message 3
N.V.Kashpur, O.V.Goryacha, T.V.Ilyina, A.M.Kovalyova,
A.Yu.Volyansky, T.P.Osolodchenko
image_pdfimage_print