Журнал органічної та фармацевтичної хімії том 13, 1 (49), 2015

ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

Ювілей В.П.Черних / To jubilee of V.P.Chernykh

METHODS OF SYNTHESIS AND PROPERTIES OF THIAZOLOPYRIDINES
T.I.Chaban
Методи синтезу та властивості тіазолопіридинів
Т.І.Чабан
Методы синтеза и свойства тиазолопиридинов
Т.И.Чабан

SYNTHESIS AND THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF 1-ALKYL-5-METHYL-3-PHENYL-6-(5-PHENYL-1,3,4-OXADIAZOL-2-YL)THIENO[2,3-d]PYRIMIDINE-2,4(1H,3H)-DIONES
S.V.Vlasov, T.P.Osolodchenko, S.M.Kovalenko, V.P.Chernykh
Синтез та антимікробна активність 1-алкіл-5-метил-3-феніл-6-(5-феніл-1,3,4-оксадіазол-2-іл)тієно[2,3-d]піримідин-2,4(1H,3H)-діонів
С.В.Власов, Т.П.Осолодченко, С.М.Коваленко, В.П.Черних
Синтез и противомикробная активность 1-алкил-5-метил-3-фенил-6-(5-фенил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)тиено[2,3-d]пиримидин-2,4(1H,3H)-дионов
С.В.Власов, Т.П.Осолодченко, С.Н.Коваленко, В.П.Черных

PECULIARITES OF INTERACTION BETWEEN 3-(2-AMINOPHENYL)-6-R-1,2,4-TRIAZIN-5(2H)-ONES AND CYCLIC ANHYDRIDES OF NON-SYMMETRIC DICARBOXYLIC ACIDSO.
Yu.Voskoboynik, D.Yu.Skorina, S.V.Shishkina, O.V.Shishkin, S.I.Kovalenko, V.V.Ivchuk\
Особливості взаємодії 3-(2-амінофеніл)-6-R-1,2,4-триазин-5(2H)-онів та циклічних ангідридів несиметричних дикарбонових кислот\
О.Ю.Воскобойнік, Д.Ю.Скорина, С.В.Шишкіна, О.В.Шишкін, С.І.Коваленко, В.В.Івчук
Особенности взаимодействия 3-(2-аминофенил)-6-R-1,2,4-триазин-5(2H)-онов и циклических ангидридов несимметрических дикарбоновых кислот
А.Ю.Воскобойник, Д.Ю.Скорина, С.В.Шишкина, О.В.Шишкин, С.И.Коваленко, В.В.Ивчук

SYNTHESIS AND IN SILICO SCREENING OF NOVEL 2-METHYLQUINOLINE-4-ONES BOUND WITH THE PYRAZOL-5-ONES MOIETY
V.O.Zubkov, N.I.Ruschak, O.L.Kamenetska, I.S.Gritsenko
Синтез і комп’ютерний скринінг нових 2-метилхінолін-4-онів, зв’язаних з піразолон-5-оновим фрагментом
В.О.Зубков, Н.І.Рущак, О.Л.Каменецька, І.С.Гриценко
Синтез и компьютерный скрининг новых 2-метилхинолин-4-онов, cвязанных c пиразол-5-оновым фрагментом
В.А.Зубков, Н.И.Рущак, О.Л.Каменецкая, И.С.Гриценко

СИНТЕЗ ТА ГІПОГЛІКЕМІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ 4-ПІРАЗОЛІДЕН-3-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ, ЕКЗОФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ ГІДРАЗИНІЛІДЕН-1,3-ТІАЗОЛІДИНОВИМ ФРАГМЕНТОМ
М.К.Братенко, М.М.Барус, О.М.Денисенко, Р.В.Родік, М.В.Вовк, О.К.Ярош
Synthesis and the hypoglycemic activity of pyrazolidene-3-carboxylic acids and their derivatives exo-functionalized with the hydrazinilidene-1,3-thiazolidine fragment
M.K.Bratenko, M.M.Barus, O.M.Denisenko, R.V.Rodik, M.V.Vovk, O.K.Yarosh
Синтез и гипогликемическая активность производных 4-пиразолиден-3-карбоновых кислот, экзофункционализированных гидразинилиден-1,3-тиазолидиновым фрагментом
М.К.Братенко, М.М.Барус, О.Н.Денисенко, Р.В.Родик, М.В.Вовк, А.К.Ярош

SYNTHESIS AND THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF 4-HYDROXY-2,2-DIOXO-1H-2λ6,1-BENZOTHIAZIN-3-CARBOXYLIC ACIDS TRIFLUOROMETHYL-SUBSTITUTED ANILIDES
L.A.Petrushova, I.V.Ukrainets, S.P.Dzyubenko, L.A.Grinevich
Синтез та біологічна активність трифторометилзаміщених анілідів 4-гідрокси-2,2-діоксо-1Н-2λ6,1-бензотіазин-3-карбонових кислот
Л.О.Петрушова, І.В.Українець, С.П.Дзюбенко, Л.О.Гріневич
Синтез и биологическая активность трифторметилзамещенных анилидов 4-гидрокси-2,2-диоксо-1Н-2λ6,1-бензотиазин-3-карбоновых кислот
Л.А.Петрушова, И.В.Украинец, С.П.Дзюбенко, Л.А.Гриневич

CТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (ПІДХОДИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ DRUG DESIGN) – ОДНЕ З КЛЮЧОВИХ ПИТАНЬ СУЧАСНОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ
А.П.Крищишин, Д.В.Камінський, Р.Б.Лесик
Creation of innovative drugs (approaches and methodology of drug design) – one of the main issues of the modern pharmaceutical education
A.P.Kryshchyshyn, D.V.Kaminskyy, R.B.Lesyk
Создание инновационных лекарственных средств (подходы и методология drug design) – один из ключевых вопросов современного фармацевтического образования
А.П.Крищишин, Д.В.Каминский, Р.Б.Лесык

НОВІ ПОХІДНІ ГІДРАЗИДУ ІЗОНІКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ ЯК ПОТЕНЦІЙНІ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЗАСОБИ
Н.Б.Гончаренко, В.В.Благодатний, В.В.Ковалішин, І.М.Коперник, О.П.Козаченко, В.С.Броварець,Л.О.Метелиця
New derivatives of isonicotinic acid hydraside as potential antitubercular agents
N.B.Goncharenko, V.V.Blagodatnyi, V.V.Kovalishyn, І.M.Kopernyk, O.P.Kozachenko, V.S.Brovarets, L.О.Metelytsia
Новые производные гидразида изоникотиновой кислоты как потенциальные противотуберкулезные средства
Н.Б.Гончаренко, В.В.Благодатный, В.В.Ковалишин, И.Н.Коперник, О.П.Козаченко, В.С.Броварец, Л.А.Метелица

SYNTHESIS AND THE STUDY OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF 2-((5-(PHENOXYMETHYL)-4-R-1,2,4-TRIAZOLE-3-YL)THIO)ETHAN-1-OLS AND THEIRDERIVATIVES
Yu.M.Kucheryavyi, A.G.Kaplaushenko, T.V.Panasenko, A.S.Korzhova, F.Al Zedan
Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей 2-((5-(феноксиметил)-4-R-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)етан-1-олів і їх похідних
Ю.М.Кучерявий, А.Г.Каплаушенко, А.С.Коржова, Ф.Ал Зедан
Синтез, исследование физико-химических свойств 2-((5-(феноксиметил)-4-R-1,2,4-триазол-3-ил)тио)этан-1-олов, а также их производных
Ю.Н.Кучерявый, А.Г.Каплаушенко, А.С.Коржова, Ф. АлЗедан

АНТИМІКРОБНА ТА ПРОТИВІРУСНА АКТИВНІСТЬ КАЛІКСАРЕНІВ
Р.В.Родік
The antimicrobial and antiviral activity of calixarenes
R.V.Rodik
Противомикробная и противовирусная активность каликсаренов
Р.В.Родик

image_pdfimage_print