Журнал органічної та фармацевтичної хімії том 13, 2 (50), 2015

ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЇ АМІДІВ АЛКЕНІЛКАРБОНОВИХ КИСЛОТ
Н.М.Цизорик, А.І.Васькевич, М.В.Вовк
Heterocyclization of amides of alkenylcarboxylic acids
N.M.Tsyzoryk, A.I.Vaskevich, M.V.Vovk
Гетероциклизации амидов алкенилкарбоновых кислот
Н.М.Цизорик, А.И.Васькевич, М.В.Вовк

SYNTHESIS AND ALKYLATION OF 6-(1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)-5-METHYLTHIENO[2,3-d]PYRIMIDIN-4(3H)-ONES
S.V.Vlasov, S.M.Kovalenko, V.P.Chernykh, K.Yu.Krolenko
Синтез та алкілювання 6-(1H-бензімідазол-2-іл)-5-метилтієно[2,3-d]піримідин-4(3H)-онів
С.В.Власов, С.М.Коваленко, В.П.Черних, К.Ю.Кроленко
Синтез и алкилирование 6-(1H-бензимидазол-2-ил)-5-метилтиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-онов
С.В.Власов, С.Н.Коваленко, В.П.Черных, К.Ю.Кроленко

N-ACYLATION OF AMINO-9,10-ANTHRAQUINONES BY THE SYSTEM OF STRONG CARBOXYLIC ACID – AMMONIUM THIOCYANATE
V.I.Zvarych, M.V.Stasevych, V.V.Lunin, V.P.Novikov, M.V.Vovk
N-Ацилювання аміно-9,10-антрахінонів системою сильна карбонова кислота – тіоціанат амонію
В.I.Зварич, M.В.Стасевич, В.В.Лунін, В.П.Новіков, M.В.Вовк
N-Ацилирование амино-9,10-антрахинонов системой сильная карбоновая кислота – тиоцианат аммония
В.И.Зварич, M.В.Стасевич, В.В.Лунин, В.П.Новиков, M.В.Вовк

POLYMORPHISM AND THE ANALGESIC ACTIVITY OF N-(3-PYRIDYLMETHYL)-4-HYDROXY-2-OXO-1,2,5,6,7,8-HEXAHYDROQUINOLINE-3-CARBOXAMIDE
I.V.Ukrainets, O.V.Mospanova, N.L.Bereznyakova, O.O.Davidenko
Поліморфізм та аналгетична активність N-(3-піридилметил)-4-гідрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбоксаміду
І.В.Українець, О.В.Моспанова, Н.Л.Березнякова, О.О.Давиденко
Полиморфизм и анальгетическая активность n-(3-пиридилметил)-4-гидрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагидрохинолин-3-карбоксамида
И.В.Украинец, Е.В.Моспанова, Н.Л.Березнякова, А.А.Давиденко

SYNTHESIS AND N-ALKYLATION OF DIETHYL 4,7-DIHYDROAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-5,6-DICARBOXYLATES 
M.O.Kolosov, M.J.K.Al-Ogaili, O.G.Kulyk, V.D.Orlov
Синтез та N-алкілування діетил 4,7-дигідроазоло[1,5-a]піримідин-5,6-дикарбоксилатів
М.О.Колосов, М.Д.К.Ал-Огаїлі, О.Г.Кулик, В.Д.Орлов
синтез и N-алкилирование диэтил 4,7-дигидроазоло[1,5-a]пиримидин-5,6-дикарбоксилатов
М.А.Колосов, М.Д.К.Ал-Огаили, О.Г.Кулык, В.Д.Орлов

БАГАТОКОМПОНЕНТНИЙ СИНТЕЗ ЗАМІЩЕНИХ N-АРИЛ-4-АРИЛ(3-ПІРИДИНІЛ)-6-(3,4-ДИГІДРОКСИБЕНЗОЇЛМЕТИЛСУЛЬФАНІЛ)-2-МЕТИЛ-5-ЦІАНОНІКОТИНАМІДІВ, 6-АЛІЛ(КАРБАМОЇЛМЕТИЛ)СУЛЬФАНІЛ-2-МЕТИЛ-4-ГЕТАРИЛ-N-(4-ХЛОРОФЕНІЛ)-5-ЦІАНО-1,4-ДИГІДРОНІКОТИНАМІДІВ ТА ЇХ АНТИРАДИКАЛЬНІ І МЕМБРАНОСТАБІЛІЗУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ
В.Д.Дяченко, О.О.Гончар, І.В.Дяченко
Multicomponent synthesis of substituted N-aryl-4-aryl(3-pyridinyl-5-cyano)-6-(3,4-dihydroxybenzoylmethylsulphanyl)-2-methylnicotinamides, 6-allyl(carbamoylmethyl) sulphanyl-N-(4-chlorophenyl)-3-cyano-4-hetaryl-2-methyl-1,4-dihydronicotinamides and their antiradical and membrane-stabilizations properties
V.D.Dyachenko, O.A.Gonchar, I.V.Dyachenko
Многокомпонентный синтез замещенных N-арил-4-арил(3-пиридинил)-6-(3,4-дигидроксибензоилметилсульфанил)-2-метил-5-цианоникотинамидов, 6-аллил(карбамоилметил)сульфанил-2-метил-4-гетарил-N-(4 хлорфенил)-5-циано-1,4-дигидроникотинамидов и их антирадикальные и мембраностабилизирующие свойства
В.Д.Дяченко, О.А.Гончар, И.В.Дяченко

ФОСФОНОМЕТИЛЬНІ ПОХІДНІ ДИНІТРОАНІЛІНІВ
О.Л.Чуйко, Ю.В.Короткий, В.О.Бондар
Phosphonomethylated derivatives of dinitroanilines
O.L.Chuiko, Yu.V.Korotkiy, V.O.Bondar
Фосфонометильные производные динитроанилинов
А.Л.Чуйко, Ю.В.Короткий, В.А.Бондар

SCREENING OF THE ANTIVIRAL ACTIVITY IN THE RANGE OF С5 AND N3 SUBSTITUTED 4-THIAZOLIDINONE DERIVATIVES
D.V.Kaminskyy
Скринінг противірусної активності в ряду С5 та N3 заміщених похідних 4-тіазолідинонів
Д.В.Камінський
Скрининг противовирусной активности в ряду С5 и N3 замещенных производных 4-тиазолидинонов
Д.В.Каминский

DEVELOPMENT OF THE QUANTITATIVE DETERMINATION METHOD OF THE ACTIVE INGREDIENTS IN ALTABOR SUBSTANCE
Т.V.Кrutskykh, А.S.Shalamay
Розробка методики кількісного визначення діючих речовин у субстанції альтабор
Т.В.Крутських, А.С.Шаламай
Разработка методики количественного определения действующих веществ в субстанции альтабор
Т.В.Крутских, А.С.Шаламай

DEVELOPMENT OF THE METHODS FOR IDENTIFICATION AND QUANTITATIVE DETERMINATION OF EPIFINE – A NEW PERSPECTIVE ANTICONVULSANT
L.O.Perekhoda
Розробка методик ідентифікації та кількісного визначення епіфіну – нового потенційного антиконвульсанта
Л.О.Перехода
Разработка методик идентификации и количественного определения эпифина – нового потенциального антиконвульсанта
Л.А.Перехода