Журнал «ScienceRise» № 1(1)2016

ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

СИНТЕЗ ТА ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ АМІДІВ 3-БЕНЗИЛ-5-МЕТИЛ-4-ОКСО-2-ТІОКСО-1,2,3,4-ТЕТРАГІДРОТІЄНО[2,3-d]ПІРИМІДИН-6-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ

С. В. Власов, В. П. Черних

Synthesis and antimicrobial activity of 3-benzyl-5-methyl-4-oxo-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-сarboxylic acid amides

S. Vlasov, V. Chernykh

Синтез и антимикробная активность амидов 3-бензил-5-метил-4-оксо-2-тиоксо-1,2,3,4-тетрагидротиено[2,3-d]пиримидин-6-карбоновой кислоты

С. В. Власов, В. П. Черных

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СПЕКТРУ ПРОТИСУДОМНОЇ ДІЇ НОВИХ ПОХІДНИХ ПІРАЗОЛО[3,4-D]ПІРИМІДИН-4-ОНУ

Д. П. Каврайський, С. Ю. Штриголь, В. А. Георгіянц, Г. І. Северіна

Experimental study of new pyrazolo[3,4-D]pyrimidine-4-one derivatives for anticonvulsant activity spectrum

Kavraiskyi, S. Shtrygol, V. Georgiyants, A. Severina

Экспериментальное определение спектра противосудорожного действия производных пиразаоло[3,4-D]пиримидин-4-она

Д. П. Каврайский, С. Ю. Штриголь, В. А. Георгиянц, А. И. Северина

INFLUENCE OF DRY HERBAL EXTRACTS ON PENTYLENETETRAZOLE-INDUCED SEIZURES IN MICE: SCREENING RESULTS AND RELATIONSHIP “CHEMICAL COM-POSITION – PHARMACOLOGICAL EFFECT”

Tsyvunin, S. Shtrygol’, Y. Prokopenko, V. Georgiyants, N. Blyznyuk

Вплив сухих рослинних екстрактів на перебіг пентилентетразолових судом у мишей: результати скринінгу та взаємозвязок «хімічний склад – фармакологічний ефект»

В. В. Цивунін, С.Ю. Штриголь, Ю. С. Прокопенко, В. А. Георгиянц, Н. А Близнюк

Влияние сухих растительных экстрактов на течение пентилентетразоловых судорог у мышей: результаты скрининга и взаимосвязи «химическая структура-фармакологический эффект»

В. В. Цивунин, С. Ю. Штриголь, Ю. С. Прокопенко, В. А. Георгиянц, Н. А. Близнюк

THE OINTMENT CONTAINING Ag@Fe3O4 FOR REMOVAL AND TREATMENT OF SKIN NEOPLASMS

Ye. Levitin, T. Chan, O. Kryskiv, A. Bilovol

Мазь, що містить Ag@Fe3O4, для видалення та лікування новоутворень шкіри

Є. Я. Левітін, Т. М. Чан, О. С. Криськів, А. М. Біловол

Мазь, которая содержит Ag@Fe3O4, для удаления и лечения новообразований кожи

Е. Я. Левитин, Т. Н. Чан, О. С. Крыськив, А. Н. Беловол

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК У ПИЖМА КВІТКАХ

М. Ю. Золотайкіна, Т. М. Гонтова, Е. Е. Котова, А. Г. Котов, С. М. Губарь

Development of method for quantitative determination of phenolic compounds in tansy flowers

Zolotaykina, T. Gontova, E. Kotova, A. Kotov, S. Gubar

Разработка методики количественного определения фенольних соединений в пижмы цветках

М. Ю. Золотайкина, Т. Н. Гонтовая, Э. Э. Котова, А. Г. Котов, С. Н. Губарь

PHYTOCHEMICAL STUDY AND DETERMINATION OF PHARMACOLOGICAL ACTIV-ITIES OF CHERRY SHOOTS DRY EXTRACT

Lenchyk, O. Shapoval, V. Kyslychenko

Фітохімічне дослідження і визначення фармакологічної активності екстракту пагонів вишні сухого

Л. В. Ленчик, О. М. Шаповал, В. С. Кисличенко

Фитохимическое исследование и определение фармакологической активности экстракта побегов вишни сухого

Л. В. Ленчик, О. Н. Шаповал, В. С. Кисличенко

ВПЛИВ ГЕЛІВ, ЩО МІСТЯТЬ ГЛЮКОЗАМІН ТА НАНОЧАСТКИ СРІБЛА, НА ПРОЦЕСИ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЗА УМОВИ ОПІКОВОЇ РАНИ В ЩУРІВ

Л. О. Булига, К. С. Іванова, Я. О. Бутко

Influence of gels containing glucosamine and silver nanoparticles on the peroxidation process under burn wounds conditions in rats

Buliga, K. Ivanova, Ya. Butko

Влияние гелей, которые содержат глюкозамин и наночастицы серебра, на процессы пероксидного окисления в условиях ожоговой раны у крыс

Л. А. Булыга, Е. С. Иванова, Я. А. Бутко

АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗРОБКИ КУРСУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

О. Є. Макарова

Analysis of methods of methods and characteristics of characteristics of course development for development for an academic disciplinee for the distance education the distance education system

O. Makarova

Анализ средств и особенностей разработки курса по учебной дисциплине для системы дистанционного образования

О. Е. Макарова

АНАЛІЗ ІРИДОЇДНИХ СПОЛУК СОБАЧОЇ КРОПИВИ ТРАВИ

П. С. Омельченко, Є. В. Гладух, І. С. Бурлака

The analysis of iridoid compounds in motherwort herb

P. Omelchenko, Ye. Gladukh, I. Burlaka

Анализ иридоидных соединений пустырника травы

П. С. Омельченко, Е. В. Гладух, И. С. Бурлака